Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

402. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, stran 600.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 77/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 20. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1. člen
V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 70/94, 35/95, 69/95 in 27/96) se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– spremembe grafičnih prikazov v merilu 1:2000, december 2000.«
2. člen
Točka 1. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR se prevrsti za 5. člen.
3. člen
V 6. členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– prepovedano je odstranjevati avtohtona posamična drevesa ali skupine dreves in obvodno vegetacijo.«
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Za posege v območjih, kjer je mogoča gradnja več objektov, je potrebno ob pripravi lokacijske dokumentacije za prvi objekt predvideti rešitve za komunalno infrastrukturo celotnega območja s potrebnimi varovalnimi pasovi.«
5. člen
V točki 1.3. REZERVATI IN VARSTVENA OBMOČJA se za 15. členom doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Vodotok Sava ima varstveni pas v širini obrečnega gozda oziroma obrečne vegetacije, vendar ne več kot 40 m od zgornjega roba brežine. Vodotoki Kokra, Kokrica, Suha in Žabnica imajo varstvene pasove v širini 10 m od zgornjega roba brežine, ostali vodotoki in opuščene struge pa 4 m. V varstvenih pasovih dopolnilna gradnja objektov in gradnja ograj, razen varovalnih ni dopustna.
Za vse gradbene posege v varovalnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda. V 2 × 30 m varovalnem pasu visokotlačnega plinovodnega omrežja gradnja objektov za stanovanja in bivanje ljudi ni dopustna. K lokacijski dokumentaciji za posege v prostor je zaradi izvedbe plinovodnega omrežja za široko potrošnjo, potrebno pridobiti energetsko soglasje pooblaščenega upravljalca del.«
6. člen
V 20. členu se črta prvi odstavek.
7. člen
V 29. členu se za besedama okenske odprtine doda besedilo, ki se glasi: »v obliki frčad pod pogojem, da so na posameznem objektu in v ureditveni enoti oblikovane enotno.«
8. člen
V 34. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
V 36. členu se v prvem stavku črta beseda »stanovanjske.«
10. člen
V 38. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za graditev cest so za posamezne kategorije cest določena varovana območja (rezervati):
– glavne (G) in regionalne (R) ceste 40 m,
– lokalne ceste (LC) 30 m,
– glavne mestne (LG) ceste 40 m,
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) 30 m,
– mestne in krajevne ceste (LK) 20 m.«
11. člen
V 39. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Zgrajene ceste imajo določen varovalni pas v skladu z zakonom in občinskim odlokom.«
12. člen
Črta se 40. člen.
13. člen
Črta se 58. člen.
14. člen
V 59. členu se v naslovu in odstavku 2. točke besedilo Trg revolucije nadomesti s »SLOVENSKI TRG.«
15. člen
V 60. členu se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi: »Sprememba namembnosti objekta vino – pivo v dejavnost diskoteke ni dopustna.«
16. člen
Besedilo 73.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gozd ob stadionu (mali golf) in gozd nad kanjonom reke Kokre z obrežnim zelenim pasom je potrebno ohraniti.«
17. člen
Črta se 77. člen.
18. člen
Črta se 78.a člen.
19. člen
Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:
»79.a člen
OBMOČJE UREJANJA R04/2 – Igrišča Primskovo
Ureditvena enota 9a
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije je za celotno območje potrebno izdelati Krajinsko ekološko presojo, ki mora proučiti in predvideti vse posege v prostor in sanacijo razmer v tem območju.«
20. člen
Črta se 82. člen.
21. člen
V 83. členu se v 1. točki Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 2b1, za besedilom gradnje prizidkov, doda besedilo, ki se glasi:
»razen na zemljišču parc. št. 937/6 k.o. Stražišče.«
22. člen
V 86. členu se v 1. točki Merila in pogoji za posege v prostor v tekstu
Do sprejetja ureditvenega načrta se doda besedilo:
»na stavbnih zemljiščih«. V drugi alinei se zadnje tri besede »za potrebe kmetijstva« črtajo.
23. člen
V 89. členu se v naslovu besedilo:
»S06/1 – TOVARNA SAVA« črta.
V 1. točki Merila in pogoji za posege v prostor se beseda »ureditvenega« nadomesti z besedo »zazidalnega«.
24. člen
V 92. členu se v naslovu črta besedilo: »P 07/2 – STARA ISKRA, P 07/4 – SAVSKA LOKA.«
25. člen
Črta se 95. člen.
26. člen
Črta se 102. člen.
27. člen
V 104. členu se v odstavku 1. točke Merila in pogoji za posege v prostor območja, doda besedilo: »razen širitve pokopališča.«
28. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen
OBMOČJE UREJANJA S 14/3 – NOVA DRULOVKA
1. Merila in pogoji za posege v prostor.
Ureditvena enota 1b1 in 2b1
Dopolnilna gradnja, nadzidava in dozidava obstoječih objektov ter gradnja pomožnih objektov ni dopustna.
Dopustna je ureditev parkirišč in nadstrešnic, gradnja garažnih objektov in vrtnih ut pod pogojem enotnega oblikovanja objektov.
Spremembe namembnosti objektov za potrebe obrti z večjimi motnjami niso dopustne. Dopustne so spremembe namembnosti za storitvene dejavnosti, ki ne povzročajo motenj v bivalnem okolju, pod pogojem, da ima objekt zagotovljen dovoz ter, da so na lastnem funkcionalnem zemljišču zagotovljene potrebe po parkiriščih.«
29. člen
Črta se 111. člen.
30. člen
V 112. členu OBMOČJE UREJANJA S 15/2 – SV. TOMAŽ se besedilo 1. točke »1. Merila in pogoji za posege v prostor« črta.
31. člen
Besedilo 113. člena OBMOČJE UREJANJA S 15/4 – VAS BITNJE – ŽABNICA se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditvena enota 3c
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustni so naslednji posegi:
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov,
– nadomestna gradnja stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij,
– dopolnilna gradnja za potrebe kmetijskih gospodarstev,
– spremembe namembnosti stanovanjskih in gospodarskih poslopij v oskrbne in storitvene dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo ne bodo razvrednotile dediščine ali ogrožale podtalnice in okolja.
2. Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj in ostalih posegov v prostor
Stanovanjski objekti:
– višina: pritličen ali enonadstropen z izrabljenim podstrešjem; pritličje je lahko dvignjeno največ za 80 cm nad raščenim terenom;
– tlorisi stanovanjskih objektov: podolgovat, razmerje med stranicami najmanj 1:1,5;
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom med 35° in 42°; osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene tudi s frčadami in drugim načinom odpiranja strešin;
– fasada: bavarski omet, fasadna opeka in kamen niso dovoljeni.
Z novimi posegi ni dopustno spreminjati značilne arhitekturne in urbanistične zasnove naselja.
3. Ohranjanje kulturne dediščine ima prednost pred novogradnjami. Za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda.«
32. člen
V 115. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na delu, kjer je Žabnica že regulirana se 50m projektni rezervat nadomesti z 10 m varstvenim pasom vodotoka.«
33. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-014/84-04
Kranj, dne 28. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost