Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

383. Odlok o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli, stran 585.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00) in na podlagi 17. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja oblika in uporaba grba ter zastave Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: simbola), ki označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Bistrica ob Sotli.
2. člen
Izvirnika simbolov se hranita v arhivu Občine Bistrica ob Sotli.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah ali zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila in sprejema prošnje za uporabo simbolov in izdaja dovoljenja o uporabi simbolov.
5. člen
Simbola ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
II. ZASTAVA
6. člen
Zastava Občine Bistrica ob Sotli je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Na dve rumeni polji je razdeljena z vzdolžnim modrim pasom, ki zavzema eno štiridesetino širine zastave.
Številke barv za izdelavo zastave so:
– rumena HKS 42,
– modra HKS 4.
V geometričnem središču zastave je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na krajšo stranico, s katero je njegova velikost v razmerju 1:2, zavzema torej polovici širine zastave.
7. člen
Namizna zastavica je po obliki in razmerjih enaka občinski zastavi, le da se moder navpični pas konča na polovici prostora zastave pod grbom. Tik pod zaključkom pasu je postavljen tipiziran napis modre barve: Občina Bistrica ob Sotli v treh vrsticah, podkrepljen z vodoravnim modrim pasom, oboje se ujema s širino grba.
III. GRB
8. člen
Grb Občine Bistrica ob Sotli ima obliko renesančnega ščita. V sredini belega polja je stilizirana krona s tremi vidnimi stremeni rumene barve in tremi elipsastimi dragulji na obroču, z modrim tekstilom. Zaključuje se z okraskom na vrhu – modro obrobljeno rumeno kroglo, na kateri čepi orel (orlica) modre barve, v položaju pripravljenosti na vzlet. Pod krono je rumeno polje, ki ga obdaja v dveh lokih moder kraljevi plašč.
Številka barv za izdelavo grba so:
– rumena HKS 42,
– modra 4,
– bela.
IV. UPORABA SIMBOLOV
9. člen
Zastava Občine Bistrica ob Sotli je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem in krajevnem prazniku,
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije,
– ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih tudi na drugih javnih zgradbah, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, ki je pomembna za občino ali ob sprejemu uradnih obiskov.
Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonske zveze tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen
V primeru, da je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava občine izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava občine v sredini.
Če se zastava uporablja z zastavo Republike Slovenije se uporabljajo določila zakona.
11. člen
Grb občine se uporablja:
– v štampiljki občine ter organov občine,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na slavnostni seji občinskega sveta,
– ob sprejemanju uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– čestitkah, vizitkah, vabilih in podobnih uradnih izkazih,
– na plaketah in drugih priznanjih,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu, ovitku ali vizitki lahko uporablja župan, podžupan in občinska uprava v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje funkcij.
12. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb občine uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb občine uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporabljajo določila zakona.
13. člen
Občinska uprava daje pojasnila k uporabi odloka, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja dovoljenja o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih dovoljen in opravlja strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami.
K vlogi za izdajo dovoljenja o uporabi simbolov občine mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in določenim namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca simbola, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tiski, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, fotografija…) in naklado.
V dovoljenju se določijo pogoji, s katerimi se dovoli uporaba simbolov. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj prekliče v primeru, da uporabnik postavljenih pogojev uporabe ne upošteva in s svojim ravnanje škodi ugledu občine.
14. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti (v firmi oziroma imenu, v zaščitnem znaku, v brošurah, spominkih …).
V. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba za prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
– uporablja simbole brez dovoljenja,
– uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
– uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled in dostojanstvo občine.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-14-7/00
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost