Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

369. Spremembe in dopolnitve statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (I), stran 557.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94) ter 64. člena statuta zbornice je Upravni odbor zbornice RS za zasebno varovanje sprejel na zasedanju z dne 15. 9. 1994
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (I)
1. člen
13. člen se spremeni, tako da glasi: “Odločitve o zadevah iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega statuta sprejme upravni odbor zbornice”.
“Odločitve, ki se nanašajo na vprašanja iz prvega in drugega odstavka 12. člena, sprejme upravni odbor zbornice na predlog odbora za licence, odločitve, ki se nanašajo na vprašanja iz 2. točke prvega odstavka 12. člena pa sprejme upravni odbor zbornice na predlog drugega pristojnega strokovnega telesa.”
2. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi: “Dodelitev ali odvzem licence iz 1. točke prvega odstavka 12. člena tega statuta predlaga odbor za dodeljevanje in odvzem licenc (v nadaljevanju: odbor za licence)”.
“Odbor za licence izvaja tudi nadzor nad tem, ali izvajalec zasebnega varovanja izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti ter v tej zvezi tudi predlaga izdajo odločb o odpravi pomanjkljivosti.”
3. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi: “Odločitve upravnega odbora zbornice o licenci so dokončne”.
4. člen
Drugi odstavek 1. člena se črta.
5. člen
Nad 21. členom se doda novo podpoglavje, ki glasi: “b) Naloge, določene z zakonom.”
6. člen
Nad 26. členom se v dosedanjem podpoglavju: “b) Druge naloge” spremeni označba “b)” v novo označbo “c)”.
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedama “javnih pooblastil” dodajo besede “in nalog, določenih z zakonom” za njimi pa postavi vejica.
8. člen
V 48. členu v prvem odstavku besedilo “Član zbornice lahko postane” nadomesti z besedilom “Član zbornice je lahko”.
V drugem odstavku se besedilo “Član zbornice ne more postati” nadomesti z besedilom “Član zbornice ne more biti”.
9. člen
V prvem odstavku 51. člena se na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo “ko predhodno pridobi mnenje ministrstva za notranje zadeve”.
V celotnem besedilu 51. člena se beseda “pritožba” v vseh ustreznih sklonih nadomesti z besedo “ugovor”.
10. člen
Naslov VII. poglavja “PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE” se spremeni tako, da glasi: “VII. KONČNI DOLOČBI”.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem, ko da nanje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. septembra 1994.
Predsednik skupščine
Viktor Pistotnik, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost