Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

365. Pravilnik o službeni izkaznici policistov, stran 547.

Na podlagi 66. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici policistov
1. člen
Službena izkaznica policistov je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– značke z znakom policije.
2. člen
Usnjeni ovitek je iz črnega usnja, velikosti 7 krat 10,5 cm. Na sprednji strani usnjenega ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak policije.
3. člen
Na zgornji notranji strani usnjenega ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je vstavljena značka z znakom policije, ki se da odpeti.
4. člen
Identifikacijska kartica je velikosti 8,5 krat 5,5 cm.
Identifikacijska kartica vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 krat 2,5 cm,
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice,
– desno od prostora za fotografijo je logotip Policije (grb Republike Slovenije in napisi REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA),
– pod logotipom policije je napis SLUŽBENA IZKAZNICA,
– pod napisom Službena izkaznica je napis POLICIJA na barvni podlagi,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za pečat in podpis generalnega direktorja policije ter datum izdaje.
Osnovna barva identifikacijske kartice je bela, logotip Policije se tiska modro, moder je tudi napis Policija na svetlo modri podlagi, ostali napisi so črni. Standard modre barve je predpisan in je razviden iz priloge.
5. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je enaka številki značke z znakom policije, ki je vtisnjena na zadnji strani značke in pomeni hkrati tudi številko službene izkaznice.
6. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele, naštete v 1. členu tega pravilnika.
7. člen
Organizacijska enota, pristojna za kadrovske zadeve policije, evidentira v kadrovski evidenci policije datum izdaje službene izkaznice posameznemu policistu in registrsko številko službene izkaznice ter opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.
8. člen
Službena izkaznica se izda tudi za pomožne policiste.
Predlog za izdajo službene izkaznice za pomožne policiste vloži organizacijska enota, pristojna za rezervno sestavo policije.
9. člen
Službeno izkaznico pomožnega policista hrani organizacijska enota, v katero je pomožni policist razporejen.
Službena izkaznica se izroči pomožnemu policistu samo v primerih in za čas, ko ima pri opravljanju nalog enake pravice, dolžnosti ter pooblastila kot policisti (drugi odstavek 118. člena zakona o policiji).
10. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, zaradi katerega je izdana.
11. člen
Če imetnik službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžan o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, ta pa organizacijsko enoto, pristojno za kadrovske zadeve policije, da se iz kadrovske evidence izbriše registrska številka izkaznice.
12. člen
Policist, ki mu je prenehalo delovno razmerje ali je bil razporejen na drugo delovno mesto, na katerem nima statusa policista, je dolžan z dnem dokončnosti odločbe vrniti službeno izkaznico organizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve policije.
Ob črtanju pomožnega policista iz rezervne sestave, mora organizacijska enota, v katero je bil razporejen, v roku 15 dni službeno izkaznico vrniti organizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve policije.
Policistu, ki mu generalni direktor policije z odločbo odvzame pravico izvajati policijska pooblastila, se službena izkaznica odvzame z dnem dokončnosti odločbe.
Policistu, ki se upokoji, lahko generalni direktor policije na njegovo prošnjo dovoli, da zadrži značko iz službene izkaznice.
13. člen
Obrazec identifikacijske kartice iz 4. člena tega pravilnika in skica značke z znakom policije sta objavljena kot priloga tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92 in 47/97).
15. člen
Zamenjava službenih izkaznic, izdanih na podlagi pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92 in 47/97) se izvede v 18 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Do izdaje novih izkaznic so veljavne in se uporabljajo izkaznice, izdane na podlagi predpisa iz prejšnjega člena.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0431-1-103/35-01
Ljubljana, dne 12. januarja 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost