Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

363. Pravilnik o zahtevah za maslo in posneto mleko v prahu za potrebe ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki, stran 539.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 7. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zahtevah za maslo in posneto mleko v prahu za potrebe ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki
1. člen
Ta pravilnik določa kakovostne parametre, analizne metode za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov, metodo senzoričnega ocenjevanja masla ter metode jemanja vzorcev masla in posnetega mleka v prahu za potrebe ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki.
2. člen
Zahteve kakovostnih parametrov masla in preskusne metode za njihovo določanje so navedene v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
3. člen
Zahteve kakovostnih parametrov posnetega mleka v prahu in preskusne metode za njihovo določanje so navedene v prilogi 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
4. člen
Za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov in za senzorično ocenjevanje masla iz priloge 1, posnetega mleka v prahu iz priloge 2 in za vzorčenja masla iz 6. člena tega pravilnika, se uporabljajo preskusne metode, ki so objavljene v posebnih publikacijah »ML I in ML II, mleko in mlečni izdelki – analizne metode«, ki ju izda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sta dosegljivi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Vzorčenje posnetega mleka v prahu za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov v posnetem mleku v prahu se opravlja v skladu z navodili standarda SIST EN ISO 707, prva izdaja, april 1999 – Mleko in mlečni proizvodi – Navodila za vzorčenje.
6. člen
Vzorčenje masla za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov v maslu ter za metodo senzoričnega ocenjevanja masla se opravlja v skladu z metodo 10 iz publikacije ML I.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-43/00
Ljubljana, dne 12. januarja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRI­LO­GA 1

Za­hte­ve za ma­slo in ana­liz­ne me­to­de

 

Pa­ra­me­ter                                                     Za­hte­va                                                        Me­to­da;

                                                                                                                                           Prin­cip      

Mleč­na ma­ščo­ba                                          Naj­manj 82% (m/m)                                       Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 3;

                                                                                                                                           Raz­li­ka med vso­to vo­de in su­he sno­vi brez

                                                                                                                                           ma­ščo­be  

Vo­da                                                             Naj­več 16% (m/m)                                        Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 1;

                                                                                                                                           Su­še­nje pri 102 °C   

Su­ha snov brez ma­ščo­be                            Naj­več 2% (m/m)                                          Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 2;

                                                                                                                                           Osta­nek po ek­strak­ci­ji ma­ščo­be s pet­ro­le­trom       

Pro­ste ma­ščo­bne ki­sli­ne                               Naj­več 1,2 mmol/100g ma­ščo­be                   Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 1;

                                                                                                                                           Ti­tra­ci­ja s te­tra-n-bu­til ami­ni­je­vim hi­drok­si­dom

                                                                                                                                           v me­ša­ni­ci 2-pro­pa­no­la in pet­ro­le­tra       

Pe­rok­si­dno šte­vi­lo                                        Naj­več 0,3 mi­li­e­kvi­va­lent ki­si­ka/100 g           Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 2;

                                                                     ma­ščo­be                                                       Fo­to­me­tri­ja Fe(III) ti­o­ci­a­nat­ne­ga kom­plek­sa             

Ko­li­for­mne bak­te­ri­je                                      Pod me­jo do­lo­ča­nja v 1 g                              Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 4;

                                                                                                                                           Šte­tje ko­li­for­mnih bak­te­rij:

                                                                                                                                           1. na plo­ščah

                                                                                                                                           2. me­to­da MPN         

Ne­mleč­na ma­ščo­ba                                      Pod me­jo do­lo­ča­nja z ana­li­zo tri­gli­ce­ri­dov    Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 5;

                                                                                                                                           Plin­ska kro­ma­to­gra­fi­ja              

Sle­dil­ci:                                                         Pod me­jo do­lo­ča­nja

– ste­ro­li                                                                                                                              Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 6;

                                                                                                                                           Ka­pi­lar­na plin­ska kro­ma­to­gra­fi­ja tri­me­til-si­lil etra

– va­ni­lin                                                                                                                              Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 7;

                                                                                                                                           HPLC        

– etil ester ka­ro­ten­ske ki­sli­ne                                                                                             Pu­blik­ci­ja ML I, me­to­da 8;

                                                                                                                                           Ab­sor­ban­ca 440nm 

– tri­gli­ce­ri­di ena­nske ki­sli­ne                                                                                               Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 3;

Sen­zo­rič­ne la­stno­sti                                     Naj­manj po šti­ri od pet­ih točk za                   Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 9;

                                                                     – iz­gled

                                                                     – vonj in

                                                                     – kon­si­sten­co                                                

Di­sper­zi­ja vo­de                                             Naj­manj pet točk                                           Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 4;

                                                                                                                                           Pri­mer­ja­va s stan­dar­dno ska­lo

 

PRI­LO­GA 2

Za­hte­ve za po­sne­to mle­ko v pra­hu in ana­liz­ne me­to­de

Pa­ra­me­ter                                                     Za­hte­va                                                        Me­to­da;

                                                                                                                                           Prin­cip      

Be­lja­ko­vi­ne                                                   Naj­manj 31,4% v su­hi sno­vi brez ma­ščo­be Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 5;

                                                                                                                                           N x 6,38 (Kjel­dahl)   

Ma­ščo­ba                                                       Naj­več 1,0% (m/m)                                       Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 6;

                                                                                                                                           Röse Got­tli­eb re­fe­ren­čna me­to­da           

Vo­da                                                             Naj­več 3,5% (m/m)                                       Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 7;

                                                                                                                                           Su­še­nje pri 102 °C

Lak­ta­ti                                                           Naj­več 150 mg/100 g                                    Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 8;

                                                                                                                                           En­ci­mat­ski raz­kroj, spek­tro­fo­to­me­tri­ja

Adi­ti­vi                                                            Brez vse­bno­sti

Pre­skus na fo­sfa­ta­zo                                   Ne­ga­ti­ven, to je ena­ko ali manj kot               Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 9;

                                                                     4 mi­kro­gra­mov fe­no­la na gram                     Raz­kroj s fe­nil­fo­sfa­tom, fo­to­me­tri­ja fe­no­la

                                                                     re­kon­sti­tu­i­ra­ne­ga mle­ka iz mle­ka v pra­hu     z di­bro­mo­ki­non­klo­ro­i­mi­dom      

In­deks to­pno­sti                                             Naj­več 0,5 ml pri 24 °C                                  Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 10;

                                                                                                                                           Ce­nr­ti­fu­gi­ra­nje re­kon­sti­tu­i­ra­ne­ga mle­ka iz mle­ka

                                                                                                                                           v pra­hu, mer­je­nje vo­lum­na ostan­ka        

In­deks se­žga­nih del­cev                                Naj­več 15,0 mg, to je mi­ni­mum disk B           Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 11;

                                                                                                                                           Te­hta­nje   

Vse­bnost mi­kro­or­ga­ni­zmov                          Naj­več 40.000 na gram                                Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 12;

                                                                                                                                           Šte­tje mi­kro­or­ga­ni­zmov           

Ugo­tav­lja­nje ko­li­for­mnih bak­te­rij                    Ne­ga­tiv­no v 0,1 g                                         Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 4;

                                                                                                                                           pri­pra­va vzor­ca: Pu­bli­ka­ci­ja ML II,

                                                                                                                                           me­to­da 13 in me­to­da 14;

                                                                                                                                           Šte­tje ko­li­for­mnih bak­te­rij:

                                                                                                                                           1. na plo­ščah

                                                                                                                                           2. me­to­da MPN         

Ugo­tav­lja­nje pi­njen­ca                                    Ne­ga­tiv­no                                                     Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 11;

                                                                                                                                           HPLC z re­ver­zno fa­zo             

Ugo­tav­lja­nje slad­ke si­rot­ke (po­sto­pek s si­ri­lom)                                                                Ne­ga­tiv­no  Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 12;

                                                                                                                                           HPLC        

Ugo­tav­lja­nje ki­sle si­rot­ke (po­sto­pek s ki­sli­no)                                                                    Ne­ga­tiv­no  Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 12;

                                                                                                                                           HPLC        

Okus in vonj                                                  Zna­či­len                                                        Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 15;    

Iz­gled                                                            Bel ali ru­men­kast,                                         Pu­bli­ka­ci­ja ML II, me­to­da 15;    

                                                                     brez ne­či­stoč in obar­va­nih del­cev              

Za­vi­ral­ne sno­vi*                                           Ne­ga­tiv­no                                                     Pu­bli­ka­ci­ja ML I, me­to­da 13;

                                                                                                                                           Opa­zo­va­nje in­hi­bi­ci­je ra­sti     

* Su­ro­vo mle­ko, ki se upo­rab­lja za pro­iz­vod­njo po­sne­te­ga mle­ka v pra­hu, mo­ra us­tre­za­ti pred­pi­som, ki ure­ja­jo ve­te­ri­nar­sko – sa­ni­tar­ne po­go­je zdrav­stve­ne us­trez­no­sti ži­vil in su­ro­vin ži­val­ske­ga iz­vo­ra