Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000

Kazalo

128. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana (MHITSPS), stran 1578.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA SISTEMA IN SHEME LOČENE PLOVBE V SEVERNEM DELU SEVERNEGA JADRANA (MHITSPS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana (MHITSPS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. septembra 2000.
Št. 001-22-183/00
Ljubljana, dne 22. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA SISTEMA IN SHEME LOČENE PLOVBE V SEVERNEM DELU SEVERNEGA JADRANA (MHITSPS)
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana, podpisan v Anconi 19. maja 2000.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
* Besedilo memoranduma v italijanskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
MEMORANDUM O SOGLASJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA SISTEMA IN SHEME LOČENE PLOVBE V SEVERNEM DELU SEVERNEGA JADRANA
Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvaške in Vlada Italijanske republike (v nadaljevanju podpisnice) so se
V ŽELJI izboljšati prijateljske odnose med podpisnicami na podlagi enakosti in skupne koristi;
NA PODLAGI UGOTOVITVE, da so pogodbenice že izrazile svojo namero o sklenitvi sporazumov na pomorskem področju, katerih namen je izboljšati varnost na morju;
GLEDE NA pomembnost gostote pomorskega prometa v Jadranskem morju in velik odstotek potniških ladij in ladij, ki prevažajo nafto, nevarni in/ali škodljivi tovor v tekočem ali trdnem stanju;
GLEDE NA TO, da bo izvajanje skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v Jadranu kot celota izboljšalo varnost plovbe z zmanjšanjem nevarnosti nesreč na morju, kar bo prispevalo k zmanjšanju vseh vrst nevarnosti;
OB SKLICEVANJU na resolucije IMO A.572(14) “Splošne določbe o plovnih poteh ladij“, A.851(20) “Splošna načela za sistem javljanja ladij in zahteva glede javljanja“, A.857(20) “Smernice za službe nadzora pomorskega prometa“;
OB SKLICEVANJU na pravili V.8 in V.8.1 Konvencije SOLAS, 1974, ki je bila spremenjena;
NA PODLAGI UGOTOVITVE, da so pristojni organi za izvajanje tega memoranduma za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, za Republiko Hrvaško Ministrstvo za pomorstvo, promet in zveze in za Italijansko republiko Ministrstvo za promet in plovbo – sedež pristaniške kapitanije in italijanske obalne straže,
dogovorile o naslednjem:
1. člen
Plovbni sistem in shema ločene plovbe v severnem delu Severnega Jadrana sta dogovorjena, kot je navedeno v Prilogi I, ki je sestavni del tega memoranduma.
Podpisnice se prav tako strinjajo, da bodo plovbni sistem in shemo ločene plovbe razširile v najkrajšem možnem času na druge dele Jadranskega morja.
2. člen
Podpisnice bodo izvedle usklajene in skupne dejavnosti v okviru IMO za izvedbo sistema iz 1. člena.
3. člen
Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil, prejetih po diplomatski poti, ki navajajo, da podpisnice izpolnjujejo zahteve, ki jih določa njihova zakonodaja za začetek veljavnosti tega memoranduma o soglasju.
4. člen
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni ali dopolni na zahtevo katere koli podpisnice. Spremembe tega memoranduma o soglasju začnejo veljati mesec dni po dnevu, ko podpisnice te spremembe sprejmejo in o njih ustrezno obvestijo druge podpisnice po diplomatski poti.
Da bi to potrdili, so spodaj podpisani predstavniki podpisali ta memorandum o soglasju.
Sklenjeno v Anconi dne 19. maja 2000 v treh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel, l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Tonino Picula, l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Lamberto Dini, l. r.
PRILOGA 1
Koordinate točk osnovnih interesnih območij priložene navtične karte
OBMOČJE ŠT. 1
Točka A:           13°35'   poldnevnik
               45°35.2'  vzporednik
Točka B:           13°39.5'  poldnevnik
               45°35'   vzporednik
Točka C:           13°37.5'  poldnevnik
               45°36.4'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 2
Točka A:           13°39.7'  poldnevnik
               45°36.3'  vzporednik
Točka B:           13°41'   poldnevnik
               45°35.4'  vzporednik
Točka C:           13°41.8'  poldnevnik
               45°36.3'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 3
Točka A:           13°38'   poldnevnik
               45°40.3'  vzporednik
Točka B:           13°38.6'  poldnevnik
               45°40.5'  vzporednik
Točka C:           13°38.6'  poldnevnik
               45°42.3'  vzporednik
Točka D:           13°38'   poldnevnik
               45°42.7'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 4
Točka A:           13°20.9'  poldnevnik
               45°31.3'  vzporednik
Točka B:           13°36.1'  poldnevnik
               45°37.6'  vzporednik
Točka C:           13°35.4'  poldnevnik
               45°38.1'  vzporednik
Točka D:           13°20'   poldnevnik
               45°32.8'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 5
Točka A:           13°18.3'  poldnevnik
               45°30.3'  vzporednik
Točka B:           13°17.7'  poldnevnik
               45°32.1'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 6
Točka A:           13°17'   poldnevnik
               45°34.2'  vzporednik
Točka B:           13°18.9'  poldnevnik
               45°34.7'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 7
Točka št.7:         13°36.6'  poldnevnik
               45°39.8'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 8
Točka št.8:         13°13.3'  poldnevnik
               45°22.5'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 9
Točka št.9:         13°16.1'  poldnevnik
               45°26.6'  vzporednik
OBMOČJE ŠT. 10
Točka št.10:         13°23.8'  poldnevnik
               45°30'   vzporednik
OBMOČJE ŠT. 11
Točka št.11:         13°32.2'  poldnevnik
               45°34.2'  vzporednik
DODATEK 1
TOČKA ŠT.13:     poldnevnik     13°36.5'
           vzporednik     45°41.1'
TOČKA ŠT.14:     poldnevnik     13°32.8'
           vzporednik     45°38.7'
TOČKA ŠT.4c:     poldnevnik     13°30.7'
           vzporednik     45°36.3'
TOČKA ŠT.4b:     poldnevnik     13°31.2'
           vzporednik     45°35'
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE ESTABLISHMENT OF A COMMON ROUTING SYSTEM AND TRAFFIC SEPARATION SCHEME IN NORTH PART OF THE NORTH ADRIATIC
The Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Croatia, and the Government of Italian Republic (hereinafter referred to as Signatories),
WISHING to improve the friendly relationship among the Signatories, on the basis of equality and common benefit;
NOTING that the Signatories have already expressed their intention to conclude agreements in the maritime sector, with the purpose to improve safety at sea;
CONSIDERING the importance of density of the maritime traffic in the Adriatic Sea and a large percentage of passenger ships and vessels transporting oil, dangerous and/or harmful cargo in liquid or in solid state;
CONSIDERING that the implementation of a common routing system and a traffic separation scheme in the Adriatic as a whole would improve safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to diminish hazards of any kind;
RECALLING IMO Resolutions: A.572(14) “General provisions on Ships’ Routing“, A.851(20) “General principles for Ship Reporting System and ship reporting requirement“, A.857(20) “Guidelines for Vessel Traffic Services“;
RECALLING further the SOLAS Convention, 1974, as amended, rules V.8 and V.8.1;
NOTING that competent Authorities for the implementation of this Memorandum are, for the Republic of Slovenia the Ministry of Transport and Communication, for the Republic of Croatia the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications and for the Italian Republic the Ministry of Transport and Navigation – Harbour Masters and Italian Coast Guard Headquarters;
have agreed as follows:
Article 1
A routing system and a traffic separation scheme in the North Part of the North Adriatic is agreed as specified in the Annex I which constitutes an integral part of this Memorandum.
The Signatories also agree to extend the routing system and the traffic separation scheme as soon as possible to other parts of the Adriatic Sea.
Article 2
The Signatories will undertake harmonised and joint activities within IMO in order to put the system mentioned in Article 1 into practice.
Article 3
This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the notifications received through diplomatic channels, stating that the Signatories have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.
Article 4
This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Signatory. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which Signatories have accepted the amendments and have accordingly notified the others Signatories through diplomatic channels.
In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.
Done at Ancona on 19th May 2000 in three originals, each in the Slovenian, Croatian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel (s)
For the Government of the
Republic of Croatia
Tonino Picula (s)
For the Government of the
Italian Republic
Lamberto Dini (s)
ANNEX 1
Point coordinates of the principal interests zones of the annexed nautical chart
AREA NO. 1
Base point A:        13°35'   Meridian
               45°35'.2  Parallel
Base point B:        13°39'.5  Meridian
               45°35'   Parallel
Base point C:        13°37'.5  Meridian
               45°36'.4  Parallel
AREA NO. 2
Base point A:        13°39'.7  Meridian
               45°36'.3  Parallel
Base point B:        13°41'   Meridian
               45°35'.4  Parallel
Base point C:        13°41'.8  Meridian
               45°36'.3  Parallel
AREA NO. 3
Base point A:        13°38'   Meridian
               45°40'.3  Parallel
Base point B:        13°38'.6  Meridian
               45°40'.5  Parallel
Base point C:        13°38'.6  Meridian
               45°42'.3  Parallel
Base point D:        13°38'   Meridian
               45°42'.7  Parallel
AREA NO. 4
Base point A:        13°20'.9  Meridian
               45°31'.3  Parallel
Base point B:        13°36'.1  Meridian
               45°37'.6  Parallel
Base point C:        13°35'.4  Meridian
               45°38'.1  Parallel
Base point D:        13°20'   Meridian
               45°32'.8  Parallel
AREA NO. 5
Base point A:        13°18'.3  Meridian
               45°30'.3  Parallel
Base point B:        13°17'.7  Meridian
               45°32'.1  Parallel
AREA NO. 6
Base point A:        13°17'   Meridian
               45°34'.2  Parallel
Base point B:        13°18'.9  Meridian
               45°34'.7  Parallel
AREA NO. 7
Base point No.7:       13°36'.6  Meridian
               45°39'.8  Parallel
AREA NO. 8
Base point No.8:       13°13'.3  Meridian
               45°22'.5  Parallel
AREA NO. 9
Base point No.9:       13°16'.1  Meridian
               45°26'.6  Parallel
AREA NO. 10
Base point No.10:      13°23'.8  Meridian
               45°30'   Parallel
AREA NO. 11
Base point No.11:      13°32'.2  Meridian
               45°34'.2  Parallel
APPENDIX 1
POINT NO.13:     Meridian      13°36'.5
           Parallel      45°41'.1
POINT NO.14:     Meridian      13°32'.8
           Parallel      45°38'.7
POINT NO.4c:     Meridian      13°30'.7
           Parallel      45°36'.3
POINT NO.4b:     Meridian      13°31'.2
           Parallel      45°35'
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/00-14/1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost