Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000

Kazalo

127. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traffic) (MHITSOJ), stran 1572.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O SISTEMU OBVEZNEGA JAVLJANJA LADIJ V JADRANSKEM MORJU (ADRIATIC TRAFFIC) (MHITSOJ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traffic) (MHITSOJ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. septembra 2000.
Št. 001-22-182/00
Ljubljana, dne 22. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O SISTEMU OBVEZNEGA JAVLJANJA LADIJ V JADRANSKEM MORJU (ADRIATIC TRAFFIC) (MHITSOJ)
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traffic), podpisan v Anconi 19. maja 2000.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
* Besedilo memoranduma v italijanskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
MEMORANDUM O SOGLASJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O SISTEMU OBVEZNEGA JAVLJANJA LADIJ V JADRANSKEM MORJU (ADRIATIC TRAFFIC)
Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvaške in Vlada Italijanske republike (v nadaljevanju pogodbenice) so se
V ŽELJI izboljšati prijateljske odnose med pogodbenicami na podlagi enakosti in skupne koristi;
NA PODLAGI UGOTOVITVE, da so pogodbenice že izrazile svojo namero o sklenitvi sporazumov na pomorskem področju, katerih namen je izboljšati varnost na morju;
GLEDE NA pomembnost gostote pomorskega prometa v Jadranskem morju in velik odstotek ladij, ki prevažajo nafto, nevarni in/ali škodljivi tovor v tekočem ali trdnem stanju;
V ŽELJI izboljšati varnost plovbe z zmanjšanjem nevarnosti nesreč na morju, kar bo prispevalo k zmanjšanju vseh vrst nevarnosti;
OB SKLICEVANJU na resoluciji IMO A.851(20) “Splošna načela za sistem javljanja ladij in zahteva glede javljanja ladij“, A.857(20) “Smernice za službe nadzora pomorskega prometa“;
OB SKLICEVANJU na Konvencijo SOLAS 1974, ki je bila spremenjena, pravilo V.8.1;
NA PODLAGI UGOTOVITVE, da so pristojni organi za izvajanje tega memoranduma za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, za Republiko Hrvaško Ministrstvo za pomorstvo, promet in zveze, za Italijansko republiko Ministrstvo za promet in plovbo pristaniške kapitanije – italijanske obalne straže,
dogovorile o naslednjem:
1. člen Kategorija ladij, ki morajo biti vključene v sistem
V sistem morajo biti vključeni vsi tankerji in ladje, ki prevažajo nevarne ali onesnažujoče snovi v razsutem stanju ali v pakirani obliki.
Za ta sistem:
– “nevarne snovi” pomenijo snovi, ki so razvrščene v Kodeksu IMDG, v 17. poglavju Kodeksa IBC in v 19. poglavju Kodeksa IGC;
– “onesnažujoče snovi” pomenijo nafto in derivate, opredeljene v Prilogi 1 h konvenciji MARPOL, škodljive tekoče snovi, opredeljene v Prilogi 2 h konvenciji MARPOL, škodljive snovi, opredeljene v Prilogi 3 h konvenciji MARPOL.
2. člen Geografsko območje, na katerem se uporablja sistem
Sistem javljanja pokriva celotno Jadransko morje severno od vzporednika 039°47’N.
3. člen Oblika in vsebina poročila, časi in geografski položaji za pošiljanje poročila, organ, ki mu je treba poslati poročila, službe, ki so na voljo
3.1 Vsebina
Zahtevano poročilo (poročilo o položaju) po navedbi časa prenosa v mednarodnem času štetja (UTC) mora obsegati:
1. ime in pozivni znak ladje;
2. državno pripadnost ladje;
3. dolžino in ugrez ladje;
4. nosilnost (DWT), bruto nosilnost (GT);
5. sedanji položaj;
6. hitrost in smer ladje;
7. predvideni čas prihoda v namembno pristanišče/čas odhoda;
8. predvideni čas prihoda na naslednjo kontrolno točko;
9. število članov posadke/drugih oseb na ladji;
10. pravilna strokovna imena nevarnih ali onesnažujočih snovi, številke Združenih narodov (U N), kjer te obstajajo, razrede nevarnosti IMO v skladu s Kodeksi IMDG, IBC in IGC, količine takih snovi in njihovo namestitev na ladji, ter če so v prenosnih cisternah ali v tovornih zabojnikih, njihove identifikacijske oznake;
11. vse druge pomembne podatke.
Poleg tega morajo ladje v skladu z določbami Konvencij SOLAS in MARPOL sporočati podatke o kakršni koli okvari, poškodbi, pomanjkljivosti ali omejitvah kot tudi po potrebi podatke o nezgodi, katere posledica je onesnaženje, ali o izgubi tovora. Na podlagi teh podatkov lahko operaterji organa na kopnem pošljejo varnostna obvestila drugim ladjam in zagotovijo učinkovitejše spremljanje poti teh ladij.
Oblika poročila je v Prilogi 1.
Pozivni znak sistema:        ADRIATIC TRAFFIC
Ime sistema javljanja:        ADRIREP
3.2 Prejemnik poročila
Ladje, ki so soudeležene v sistemu, morajo poslati poročilo spodaj navedenim organom na kopnem:
– Postaja obalne straže v Brindisiju (Italija)
– MRSC Ancona (Italija)
– MRCC Reka (Hrvaška)
– MRSC Benetke (Italija)
– MRCC Koper (Slovenija)
– MRSC Trst (Italija).
Organ na kopnem, ki prejme prvo obvestilo o položaju (01/PR), mora obvestiti pomorski organ namembnega pristanišča ladje ter vse druge vmesne organe na kopnem, če ti obstajajo.
3.2.1 Vstop v Jadransko morje
Prvi organ na kopnem, ki mu je treba poslati prvo poročilo (poročilo o položaju), je Postaja obalne straže v Brindisiju.
Pri plutju po Jadranu od juga proti severu so drugi organi na kopnem, ki jim mora ladja poslati poročila o svojem položaju, naslednji:
– MRCC Reka, ko prečka vzporednik 42°00’N,
– MRSC Ancona, ko prečka vzporednik 43°20’N,
– MRSC Benetke ali MRSC Trst ali MRCC Koper glede na namembno pristanišče, ko prečka vzporednik 44°30’N.
3.2.2 Zapuščanje Jadranskega morja
Prvi organ na kopnem, ki mu je treba poslati prvo poročilo, je najbližji organ države, ki jo ladja zapušča. Prejemnik tega poročila obvesti Postajo obalne straže v Brindisiju ter druge vmesne organe na kopnem, če ti obstajajo. Pri plutju po Jadranu od severa proti jugu so drugi organi na kopnem, ki jim mora ladja poslati poročila o svojem položaju, naslednji:
– MRSC Ancona (Italija), ko prečka vzporednik 43°20’N;
– MRCC Reka (Hrvaška), ko prečka vzporednik 42°00’N;
– Postaja obalne straže v Brindisiju, ko prečka vzporednik 42°00’N in 39°47’N.
3.2.3 Prečkanje Jadranskega morja
Ladja, ki prečka Jadransko morje, mora poslati poročilo o svojem položaju najbližjemu organu na kopnem države, ki jo zapušča, ta pa obvesti pomorski organ namembnega pristanišča.
4. člen Podatki, ki jih je treba dati ladji, in postopki, po katerih se je treba ravnati
Po prejemu poročila pošlje “Jadranski promet” ladji:
– podatke o navigacijskih razmerah (stanje navigacijskih sredstev, prisotnost drugih ladij in po potrebi njihov položaj itd.);
– priporočeno smer plovbe in območja, ki se jim je treba izogniti;
– podatke o vremenskih razmerah;
– vse druge pomembne podatke.
5. člen Radijske zveze, potrebne za sistem, frekvence za oddajanje poročil in podatki, ki jih je treba sporočati
5.1 Radiokomunikacijska oprema, potrebna za sistem, je oprema VHF, kanal 10 in kanal 12 za slovenske organe. Poročila z ladje se organom na kopnem pošiljajo po radiu, kot je navedeno v odstavku 3.2.
5.2 Poročila, ki jih mora pošiljati ladja, so navedena v odstavkih 3.1 in 3.2.3.
Uporablja se angleški jezik ali jeziki, navedeni v navtičnih publikacijah.
6. člen Pravila in predpisi, ki veljajo na območju sistema
Na celotnem območju, ki ga sistem pokriva, se uporabljajo Mednarodni predpisi za preprečevanje trčenj na morju (COLREG).
7. člen Postaje na kopnem za podporo pri delovanju sistema
7.1 Postaje na kopnem se opremijo najmanj z dvojno opremo VHF.
7.2 Na postajah dela osebje pristaniških kapitanij osebje obalne straže.
8. člen Začetek veljavnosti
Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil, prejetih po diplomatski poti, ki navajajo, da pogodbenice izpolnjujejo zahteve, ki jih določa njihova zakonodaja za začetek veljavnosti tega memoranduma o soglasju.
9. člen Spremembe
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni ali dopolni na zahtevo katere koli pogodbenice. Spremembe tega memoranduma o soglasju začnejo veljati mesec dni po dnevu, ko so pogodbenice te spremembe sprejele in o njih ustrezno obvestile druge pogodbenice po diplomatski poti.
Da bi to potrdili, so spodaj podpisani predstavniki, ki so jih pravilno pooblastile njihove vlade, podpisali ta memorandum o soglasju.
Sklenjeno v Anconi dne 19. maja 2000 v treh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel, l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Tonino Picula, l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Lamberto Dini, l. r.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON MANDATORY SHIP REPORTING SYSTEM IN THE ADRIATIC SEA (ADRIATIC TRAFFIC)
The Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Croatia, and the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as Contracting Parties),
WISHING to improve the friendly relationship among the Contracting Parties, on the basis of equality and common benefit;
NOTING that the Contracting Parties have already expressed their intention to conclude agreements in the maritime sector, with the purpose to improve safety at sea;
CONSIDERING the importance of density of the maritime traffic in the Adriatic Sea and the large percentage of vessels transporting oil, dangerous and/or harmful cargo in liquid or in solid state;
DESIRING to improve safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to diminish hazards of any kind;
RECALLING IMO Resolutions: A.851(20) “General principles for Ship Reporting System and ship reporting requirement“, A.857(20) “Guidelines for Vessel Traffic Services“;
RECALLING further the SOLAS Convention 1974, as amended, rule V.8.1;
NOTING that competent Authorities for the implementation of this Memorandum are, for the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communications; for the Republic of Croatia the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications; for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation – Harbour Masters – Italian Coast Guard Headquarters;
have agreed as follows:
Article 1. Category of ships required to participate in the system.
All tankers and ships carrying dangerous or polluting goods in bulk or in packaged form are required to participate in the system.
For the purpose of this system:
– “dangerous goods“ means goods classified in the IMDG Code, in chapter 17 of the IBC Code and Chapter 19 of IGC Code;
– “polluting goods“ means oils as defined in MARPOL Annex 1, noxious liquid substances as defined in MARPOL Annex 2, harmful substances as defined in MARPOL Annex 3.
Article 2. Geographical coverage of the system.
The reporting system covers all the Adriatic Sea, North from the parallel 039° 47’ N.
Article 3. Format and contents of the report, times and geographical positions for submitting report, Authority to whom reports should be sent, available services.
3.1 Content
The report required (position report) after the indication of the time transmission in UTC, shall include:
1. Name and call sign of the vessel;
2. Nationality of the vessel;
3. Length and draught of the vessel;
4. DWT, GT;
5. Present position;
6. Ship’s speed and course;
7. Estimated time of arrival at the port of destination/time of departure;
8. Estimated time of arrival at the next check point;
9. Number of crew/other persons on board;
10. The correct technical names of dangerous or polluting goods, the United Nations (U.N.) numbers where they exist, the IMO hazard classes in accordance with the IMDG, IBC and IGC Codes, the quantities of such goods and their location on board and, if in portable tanks or freight containers, their identification marks;
11. Any other relevant information.
In addition, in accordance with provisions of SOLAS and MARPOL Conventions, ships must report information on any defect, damage , deficiency or limitations as well as, if necessary, information relating to pollution incident, or loss of cargo. Possession of this information enables the operators of the shore based Authority to broadcast safety messages to other ships and to ensure more effective tracking of the trajectories of ships concerned.
A format of the report is in Annex 1.
System call sign:        ADRIATIC TRAFFIC
System report name:       ADRIREP
3.2 Recipient of report
Ships participating in the system must transmit the report, to the “shore based authority“ listed below:
– Brindisi Coast Guard Station (Italy)
– Ancona MRSC (Italy)
– Rijeka MRCC (Croatia)
– Venice MRSC (Italy)
– Koper MRCC (Slovenia)
– Trieste MRSC (Italy)
The shore based Authority which receives the first report (01/PR) shall inform the maritime Authority of the ship’s destination and the other shore based authorities in between, if any.
3.2.1 Entering the Adriatic Sea
The first shore based Authority to whom the first report (position report) has to be transmitted is “Brindisi Coast Guard Station“.
Sailing the Adriatic from South to North, other shore based authorities to whom the ship must transmit the position reports are:
– Rijeka MRCC, while crossing the parallel 42° 00’N
– Ancona MRSC, while crossing the parallel 43° 20’N
– Venice MRSC or Trieste MRSC or Koper MRCC according to the destination, while crossing the parallel 44° 30’N
3.2.2 Leaving the Adriatic Sea
The first shore-based Authority to whom the first report has to be transmitted is the closest Authority of the Country the ship is leaving. The recipient of the report will inform “Brindisi Coast Guard Station“ and the other shore – based authorities in between, if any. Sailing the Adriatic from North to South, the other shore – based authorities to whom the ship must transmit the position reports are:
– Ancona MRSC (Italia), while crossing the parallel 43° 20’N
– Rijeka MRCC (Croatia), while crossing the parallel 42° 00’N
– Brindisi Coast Guard Station, while crossing the parallel 42°00' N and 39° 47’N.
3.2.3 Crossing the Adriatic Sea
Ship crossing the Adriatic Sea must send the position report to the closest shore based authority of the country the ship is leaving, which shall inform the maritime authority of the port of destination.
Article 4. Information to be provided to the ship and the procedures to be followed.
Once received a report, the “Adriatic Traffic“ will provide the ship with:
– information on navigational condition (status of aids to navigation, presence of other ships and, if necessary their position, etc.);
– route recommended to be followed and areas to be avoided;
– information on weather conditions;
– any other relevant information.
Article 5. Radiocommunications required for the system, frequencies at which reports should be transmitted and informations to be reported.
5.1 Radiocommunication equipment required for the system is VHF, Channel 10 and Channel 12 for the Slovenian authorities. Ship reports shall be transmitted by radio to the shore based authorities as in para 3.2. above.
5.2 The reports required from a ship are mentioned in para 3.1 and 3.2.3 above.
The language to be used shall be English or languages indicated in nautical publication.
Article 6. Rules and regulations in force in the area of the system.
The International regulations for preventing collision at sea (COLREG) are applicable through the area of coverage of the system.
Article 7. Shore-based stations to support the operation of the system.
7.1 Shore based stations will be equipped at least with a duplicate VHF equipment.
7.2 Stations will be manned by Harbour Masters – Coast Guard personnel.
Article 8. Entry into force
This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the notifications received through diplomatic channels, stating that the Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.
Article 9. Amendments
This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Parties through diplomatic channels.
In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.
Done at Ancona on 19th May 2000 in three originals, each in Slovenian, Croatian, Italian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel (s)
For the Government of the
Republic of Croatia
Tonino Picula (s)
For the Government of the
Italian Republic
Lamberto Dini (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/00-13/1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost