Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000

Kazalo

117. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu (BMDMCP), stran 1227.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MOLDOVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BMDMCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu (BMDMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. septembra 2000.
Št. 001-22-178/00
Ljubljana, dne 14. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MOLDOVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BMDMCP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan v Ljubljani dne 11. februarja 2000.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: *
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MOLDOVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Moldove, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v želji, da spodbudita obojestransko koristen razvoj trgovinskih in gospodarskih odnosov in da omogočita ter uredita mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga med državama in tranzitno čez njuni ozemlji kot tudi cestni prevoz v tretje države in iz njih,
ker se zavzemata za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije, cestno varnost in izboljšanje delovnih razmer voznikov,
sporazumeli, kot sledi:
I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga med Republiko Slovenijo in Republiko Moldovo in tranzitno čez njuni ozemlji, ki ga opravljajo prevozniki držav obeh pogodbenic, ki imajo za to dovoljenje v skladu z notranjo zakonodajo ene ali druge države.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo za obe pogodbenici iz drugih mednarodnih obveznosti, prav tako pa ne vpliva na pravo Evropske unije ali sporazume med EU in državami nečlanicami.
3. Pristojna organa pogodbenic, odgovorna za izvajanje tega sporazuma, sta:
– za Vlado Republike Slovenije: Ministrstvo za promet in zveze,
– za Vlado Republike Moldove: Ministrstvo za promet in zveze.
2. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
1. ”Prevoz” pomeni vožnje naloženega ali praznega vozila, tudi če se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik del poti prevaža z vlakom ali ladjo.
2. ”Prevoznik” pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ima sedež na ozemlju ene od pogodbenic in je registrirana za opravljanje prevozov potnikov ali blaga.
3. ”Vozilo” pomeni vsako motorno vozilo
– kot tako ali kombinacijo vozil,
– namenjeno prevozu potnikov ali blaga po cesti,
– na voljo prevozniku kot njegova last ali na podlagi pogodbe o najemu oziroma zakupu.
4. ”Avtobus” pomeni vozilo, registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, ki je zaradi svoje konstrukcije in opreme primerno in namenjeno prevozu potnikov in ima poleg voznikovega več kot osem sedežev.
5. ”Linijski prevoz potnikov” pomeni prevoz potnikov na določeni progi, ki se opravlja po voznem redu in ceniku, ki sta vnaprej določena in objavljena, potniki pa vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postajališčih.
6. ”Izmenični prevoz” pomeni prevoz, pri katerem se vnaprej oblikovane skupine potnikov prevažajo z več potovanji iz enega samega odhodnega kraja v en sam namembni kraj. Vsaka skupina, sestavljena iz potnikov, ki so odpotovali skupaj, se kasneje pripelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni oziroma namembni kraj pomeni kraj, kjer se potovanje začne, oziroma kraj, kjer se potovanje konča, pri čemer so v obeh primerih vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km.
Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev potnikov v namembnem kraju in po potrebi med potovanjem.
Prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj v vrsti izmeničnih prevozov se opravita s praznim vozilom.
7. ”Občasni prevoz potnikov” pomeni prevoz, ki ni opredeljen ne kot linijski prevoz potnikov ne kot izmenični prevoz. Pogostost ali število prevozov ne vpliva na njegovo razvrstitev kot občasni prevoz.
8. ”Kabotaža” pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik ene pogodbenice opravi med posameznimi kraji na ozemlju druge pogodbenice.
9. ”Ozemlje pogodbenice” pomeni ozemlje Republike Slovenije oziroma ozemlje Republike Moldove.
10. ”Država, v kateri je sedež podjetja” pomeni ozemlje države pogodbenice, v kateri je registrirano vozilo.
11. ”Država gostiteljica” pomeni ozemlje pogodbenice, po katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na njem registrirano vozilo in sedež svojega podjetja.
II. DEL - PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Linijski prevoz
1. Za linijski prevoz, ki se opravlja z avtobusom, velja sistem dovoljenj, ki jih izdata pristojna organa v državi odhoda in namembni državi.
2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu pogodbenice, v kateri je sedež vložnika in v kateri so registrirana njegova vozila.
3. Vloga na podlagi drugega odstavka vključuje najmanj naslednje podatke:
a) ime in priimek prevoznika, službeni naslov ali naslov prebivališča oziroma tudi sedež podjetja s polnim naslovom,
b) vrsto prevoza,
c) potrebno veljavnost dovoljenja,
d) režim obratovanja linije,
e) vozni red,
f) itinerar prevoza (vsa postajališča, na katerih potniki vstopajo in izstopajo, mejne prehode),
g) dolžino proge za vožnjo v namembni kraj in vožnjo nazaj v odhodni kraj,
h) čas vožnje in počitka voznikov,
i) voznino in tarifne pogoje.
4. Dovoljenja po medsebojnem dogovoru izdata pristojna organa pogodbenic.
Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v treh mesecih, razen če ne gre za posebne okoliščine.
Dovoljenja veljajo največ pet let. V njih so določeni pogoji opravljanja prevozov, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi standardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila.
4. člen
Občasni prevoz
1. Za občasni prevoz in izmenični prevoz, ki se opravljata z avtobusi, velja sistem dovoljenj ali dovolilnic, ki jih izdata pristojna organa v državi odhoda in v namembni državi.
2. Kot izjema k prvemu odstavku tega člena so spodaj navedeni prevozi oproščeni dovoljenj ali dovolilnic na ozemlju države gostiteljice:
a) krožna vožnja zaprtih vrat, pri katerih isto vozilo prevaža isto skupino potnikov ves čas potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj;
b) prevoz potnikov, ki se opravi s polnim vozilom pri odhodu v namembni kraj in s praznim vozilom pri vrnitvi v odhodni kraj;
c) prevoz s praznim vozilom pri odhodu v namembni kraj in s polnim vozilom pri vrnitvi v odhodni kraj pod pogojem, da je potnike predhodno isti prevoznik pripeljal na ozemlje pogodbenice, kjer jih spet prevzame in odpelje na ozemlje države, v kateri ima svoj sedež.
3. Sprejemanje potnikov med liberaliziranim prevozom ni dovoljeno, razen če ni za to izdano posebno dovoljenje.
Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 12. člena tega sporazuma, lahko dopolni vrste občasnih ali izmeničnih prevozov, za katere dovoljenja ali dovolilnice niso potrebne.
4. Vlogo za dovoljenje ali dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu države gostiteljice.
Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 12. člena tega sporazuma, odloča o obliki vloge za dovoljenje ali dovolilnico in o dokumentih, ki ji morajo biti priloženi.
Odločitev, da se dovoljenje oziroma dovolilnica odobri ali zavrne, se sprejme v enem mesecu, razen če ni posebnih okoliščin.
Za občasne in izmenične prevoze, ki so oproščeni dovoljenj in se opravljajo z avtobusi, je potreben kontrolni dokument.
Pogoje uporabe in vsebino kontrolnega dokumenta določi skupni odbor, omenjen v 12. členu tega sporazuma.
5. člen
Skupne določbe za prevoz potnikov
1. Dovoljenja in dovolilnice niso prenosljivi na druge prevoznike.
2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izleti, ki se organizirajo izključno za skupino potnikov, ki jih v ta kraj pripelje isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogojem, da so vpisani na potniški spremnici in jih odobri pristojni organ.
III. DEL - PREVOZ BLAGA
6. člen
Sistem dovolilnic
1. Prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju pogodbenice, lahko na podlagi sistema dovolilnic opravljajo na ozemlju druge pogodbenice:
a) prevoz med ozemljema obeh pogodbenic,
b) prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države pod pogojem, da vožnja vključuje državo, v kateri je sedež prevoznika. Ta omejitev ne velja za vožnje s praznim vozilom,
c) tranzitni prevoz.
2. Kabotaža je dovoljena samo s posebnim dovoljenjem države gostiteljice.
7. člen
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne
1. Ne glede na 6. člen so naslednje vrste prevozov oproščene dovolilnic:
a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa vključno s priklopniki ne presega 6 ton ali pri katerih dovoljena nosilnost vključno s priklopniki ne presega 3,5 tone,
b) občasen prevoz na letališča ali z njih v primerih, ko je letalski prevoz preusmerjen,
c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz servisnih vozil,
d) vožnje praznega tovornega vozila, poslanega kot zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo,
e) prevoz rezervnih delov in potrebščin za čezoceanske ladje in letala,
f) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in človekoljubnih potrebah,
g) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave ali za nekomercialne namene,
h) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške predstave, sejme ali praznovanja ter z njih v nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo,
i) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo in osebjem v ta namen,
j) prevoz posmrtnih ostankov,
k) začetna in zadnja etapa – mednarodna in na območju države – kombiniranega prevoza po cesti pod pogojem, da se uporablja ustrezna nakladalna ali razkladalna postaja, ki je najbližje kraju nakladanja ali razkladanja tovora,
l) prevoz poštnih pošiljk.
2. Skupni odbor, omenjen v 12. členu tega sporazuma, lahko razširi ali skrči seznam vrst prevozov, za katere dovolilnice niso potrebne.
8. člen
Skupne določbe za prevoz blaga
1. Pristojna organa pogodbenic vsako leto izmenjata dogovorjeno število praznih obrazcev za dovolilnice.
Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka vsakega koledarskega leta.
2. Dovolilnice niso prenosljive.
3. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo. Če gre za kombinacijo vozil, je motorno vozilo odločilni dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice.
4. Skupni odbor, omenjen v 12. členu, se dogovori o letni kvoti in vrsti dovolilnic za vsako pogodbenico glede na razvoj gospodarskih odnosov in potrebe zunanjetrgovinske menjave pogodbenic.
5. Kabotaža je prepovedana, razen kadar jo izrecno odobri pristojni organ v državi gostiteljici.
Skupni odbor se v skladu z 12. členom dogovori o vsebini in vzorcu posebnih vrst dovolilnic.
IV. DEL - SKUPNE DOLOČBE
9. člen
Davčne določbe
1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določbah tega sporazuma, je na podlagi vzajemnosti oproščen plačila vseh davkov v zvezi z lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil kakor tudi posebnih davkov na prevozne storitve.
2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih standardnih rezervoarjih vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni vseh uvoznih carin pod pogojem, da prevoznik upošteva ustrezne carinske predpise.
3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in ostale dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov. Cestnine in druge pristojbine se prevoznikom obeh pogodbenic zaračunavajo brez razlikovanja.
10. člen
Masa in dimenzije
1. Glede mase in dimenzij vozil se vsaka pogodbenica obveže, da za vozila, registrirana v državi druge pogodbenice, ne bo nalagala pogojev, ki bi bili strožji kot pogoji, veljavni za vozila, registrirana v njeni državi.
2. Če masa ali dimenzije vozila ali kombinacije vozil, ki opravljajo prevoz, presegajo dovoljeni maksimum v državi pogodbenice, je treba dobiti posebno dovoljenje pristojnega organa te pogodbenice pred začetkom opravljanja prevoza. Pogodbenici druga drugo obveščata o spremembah predpisov v zvezi z maso in dimenzijami vozil.
11. člen
Nadzor, obveznosti prevoznikov in kršitve
1. V skladu z določbami tega sporazuma morajo prevozniki ene države in posadke njihovih vozil na ozemlju druge države upoštevati veljavno zakonodajo te države in vse ustrezne mednarodne konvencije, ki zavezujejo obe pogodbenici.
2. Dovolilnice in drugi potrebni dokumenti, ki se zahtevajo po tem sporazumu, morajo biti v vozilih, na katera se nanašajo, in jih je treba pokazati na zahtevo uradne osebe ene ali druge pogodbenice, ki je pooblaščena, da jih lahko zahteva.
3. Če voznik ali posadka njegovega vozila hudo ali večkrat krši določbe tega sporazuma kot tudi druge veljavne zakone in predpise v drugi državi, pristojni organ države, v kateri je registrirano vozilo, na zahtevo pristojnega organa države, v kateri je prišlo do kršitve:
a) izreče opomin ali
b) začasno v celoti ali delno razveljavi dovoljenje prevoznika za opravljanje prevoznih storitev na ozemlju druge pogodbenice.
4. Pristojni organ, ki sprejme enega od ukrepov, omenjenih v zgornjem odstavku, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
5. Določbe tega člena ne izključujejo sankcij, ki jih lahko naložijo sodišča ali drugi organi države na ozemlju, na katerem so bili kršeni notranji predpisi.
12. člen
Sodelovanje in skupni odbor
1. Pristojna organa pogodbenic oblikujeta skupni odbor za reševanje tekočih vprašanj, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo in razlago tega sporazuma.
2. Skupni odbor se sestaja na zahtevo enega ali drugega pristojnega organa. Sestanki so izmenično na ozemlju ene in druge pogodbenice vsaj enkrat letno.
V. DEL - KONČNE DOLOČBE
13. člen
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
1. Ta sporazum začne veljati na dan zadnjega pisnega obvestila po diplomatski poti, da sta pogodbenici izpolnili potrebne notranje postopke za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za obdobje pet let. Njegova veljavnost se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če nobena od pogodbenic pisno ne obvesti druge pogodbenice po diplomatski poti najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti tega sporazuma o tem, da ga namerava odpovedati.
Sestavljeno v Ljubljani dne 11. februarja 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem, moldovskem in angleškem jeziku kot enako verodostojnih besedilih. Ob različni razlagi in uporabi določb sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer, l. r.
Za Vlado
Republike Moldove
Nicolae Tăbăcaro, l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Moldova hereinafter called “Contracting Parties”,
desiring to promote the mutually advantageous development of commercial and economic relations and to facilitate and regulate the international road transport of passengers and goods between and in transit through their countries, as well as the road transport to/from third countries,
concerned about environment and people protection, the rational use of energy, road safety and the improvement of drivers’ working conditions;
have agreed as follows:
SECTION I - GENERAL PROVISIONS
Article 1
Scope
1. The provisions of this Agreement shall apply to the international road transport of passengers and goods between the Republic of Slovenia and the Republic of Moldova and in transit through their territories carried out by the carriers of the countries of both Contracting Parties who are authorized to it according to national legislation of the respective country.
2. The present Agreement does not affect the rights and obligations which arise for both Contracting Parties from the other international commitments nor does it affect European Union law or the agreements between EU and non-member States.
3. The Competent Authority of Contracting Parties responsible for the implementation of this Agreement is:
– from the Government of Republic of Slovenia: the Ministry of Transport and Communications,
– from the Government of Republic of Moldova: the Ministry of Transport and Communications.
Article 2
Definitions
In this Agreement:
1. “Transport” means the runs by a vehicle, either laden or unladen even if the vehicle, trailer or semi-trailer is carried by train or boat for part of the journey.
2. “Transport Operator” means any natural person or legal person established on the territory of one the Contracting Parties and registered to carry out transport operations of passengers or goods.
3. “Vehicle” means any motor vehicle
– on its own or a combination of vehicles,
– intended for the carriage of passengers or goods by road,
– at the disposal of the carrier through being its own property or through a hiring or leasing contract.
4. “Bus” means vehicle registered in the territory of one of the Contracting Parties and by virtue of construction and equipment suitable and intended for the transport of passengers, which have, in addition to the driver’s seat, more than eight sitting places.
5. “Regular passenger service” means a service which carries passengers over a specified route, according to a timetable and rates set and published in advance. Passengers are picked up or set down at predetermined stopping points.
6. “Shuttle service” means a service whereby, by means of repeated outward and return journeys, previously formed groups of passengers are carried from a single place of departure to a single destination. Each group, consisting of the passengers who made the outward journey, is carried back to the place of departure on a later journey. The place of departure and destination respectively means the place where the journey begins and the place where the journey ends, together with, in each case, the surrounding locality within a 50 km radius.
A shuttle service may include accommodation of passengers at its destination and, if need be, on the journey.
The first return journey and the last outward journey in a series of shuttles are made unladen.
7. “Occasional passenger transport” means a service falling neither within the definition of a regular passenger service nor within the definition of a shuttle service. The frequency or number of services does not affect their classification as an occasional service.
8. “Cabotage” means the transport of passengers or goods carried out by a transport operator of the Contracting Party between individual places within the territory of the other Contracting Party.
9. “Territory of a Contracting Party” means respectively the territory of the Republic of Slovenia or the territory of the Republic of Moldova.
10. “Country of establishment” means the territory of the state of one Contracting Party where the vehicle is registered.
11. “Host country” means the territory of a Contracting Party in which the transport operator is operating without its vehicle being registered there and without the transport operator being established there.
SECTION II - PASSENGER TRANSPORT
Article 3
Regular services
1. Regular services operated by bus are subject to a system of authorisations issued by the competent authority in the country of departure, and destination.
2. The authorisation application is to be presented to the Competent Authority of the Contracting Party where the applicant is established and where his vehicles are registered.
3. The application according to paragraph 2 shall include at least the following data:
a) the carrier’s name as well as his business address or domicile, respectively also the place of business with full address,
b) the kind of transport,
c) the required period of validity of the authorisation,
d) the operating regime of the regular service,
e) the time-table,
f) the itinerary of the service (all stopping points for taking up and setting down of passengers, border crossing),
g) the length of route for the outward and the return journey,
h) the time of driving and rest of drivers,
i) the fare and tariff conditions.
4. Authorisations are issued by joint agreement by the competent authorities of the Contracting Parties.
The decision to grant or refuse an authorisation is taken within a period of three months unless there are special circumstances.
Authorisations are valid for a maximum of five years. They set out the operating conditions, including environmental and safety standards, which vehicles must meet.
Article 4
Occasional services
1. The occasional services and the shuttle services operated by buses are subject to a system of authorisations or permits issued by the competent authority in the country of departure and destination.
2. As an exception to paragraph 1, the services listed below are exempt from any authorisation or permit system on the territory of the host country:
a) closed-door tours whereby the same vehicle is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure;
b) services which make the outward journey laden and the return journey unladen;
c) services which make the outward journey unladen and the return journey laden, provided that passengers have been previously brought by the same carrier into the territory of the Contracting Party where they are picked up again and carried into the territory of the country of establishment.
3. The picking up or setting down of passengers on a liberalised service journey is not permitted unless special authorisation is granted.
The Joint Committee set up under Article 12 hereof may extend the authorisation or permit exemption to other categories of occasional services or shuttle services.
4. The authorisation or permit application should be made to the competent authority in the host country.
The Joint Committee set up under Article 12 hereof decides on the form that the authorisation or permit application takes and the supporting documents required.
The decision to grant or refuse an authorisation or a permit is taken within a period of one month unless there are special circumstances.
The occasional services and shuttles exempted from authorisation and operated using buses must be covered by a control document.
The conditions of use and the content of the control document are laid down by the Joint Committee referred to in Article 12 hereof.
Article 5
Provisions common to passenger services
1. Authorisations and permits are not transferable to other transport operators.
2. The running of cabotage services is prohibited. Local trips organised solely for a group of passengers brought to that location by the same transport operator are not deemed to be cabotage services provided that they are entered on the waybill and approved by the competent authority.
SECTION III - GOODS TRANSPORT
Article 6
Permit system
1. Transport operators established on the territory of a Contracting Party may, under the system of permits, undertake on the territory of the other Contracting Party:
a) transport between the territories of the two Contracting Parties;
b) transport between a point on the territory of the other Contracting Party and a point on the territory of a third State, providing that the journey includes the country of establishment. This restriction does not apply to unladen runs;
c) transit transport.
2. Cabotage is only permitted with the special authorisation of the host country.
Article 7
Exemption from permit requirements
1. As an exception to Article 6, the following categories of transport are exempted from permit requirements:
a) transport by vehicles whose total permissible laden weight, including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3,5 tonnes,
b) transport on an occasional basis, to or from airports, in cases where air services are diverted,
c) transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles,
d) unladen runs by a goods vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair, of the vehicle that had broken down,
e) transport of spare parts and provisions for ocean-going ships and aircraft,
f) transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and humanitarian needs,
g) transport of works and objects of arts for fairs and exhibitions or for non-commercial purposes,
h) transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, films, sports or circus performances, fairs or fetes, and those intended for radio recordings, or for film or television production,
i) removals carried out by enterprises with special staff and equipment for this purpose,
j) funeral transport,
k) the initial and terminal legs – international and national –, by road of the combined transport, providing, respectively, that the appropriate freight loading and unloading station closest to the point of loading or unloading of the freight is used,
l) transport of mails.
2. The Joint Committee referred to in Article 12 hereof may add to, or remove from, the list of transport categories exempted from the permit requirements.
Article 8
Common Provisions for Goods Transport
1. The competent authorities of the two Contracting Parties exchange an agreed number of blank permit forms every year.
Permits for the transport of goods are valid 13 months from the beginning of each calendar year.
2. Permits are not transferable.
3. Permits can only be used for one vehicle at a time. In the case of combinations of vehicles, the motor vehicle is the determining factor in permit issue or exemption.
4. The Joint Committee referred to in Article 12 shall agree upon the annual quota and kind of permits for each Contracting Party with regard to the development of economic relations and the needs of the foreign trade of both Contracting Parties.
5. The running of cabotage services is prohibited except where specially authorised by the competent authority in the host country.
The Joint Committee in accordance with Article 12 shall agree upon the contents and the model of particular kinds of permits.
SECTION IV - COMMON PROVISIONS
Article 9
Tax provisions
1. Transport by means of vehicles registered on the territory of a Contracting Party temporarily operating on the territory of the other Contracting Party under the terms of this Agreement is on a mutual basis exempted from payment of all taxes related to the ownership, registration and running of the vehicles as well as special taxes on transport services.
2. The fuel contained in the normal, by the manufacturer build-in fixed tanks of the vehicle intended to drive the vehicle, as well as lubricants and spares are exempt from all import duty in the territory of the host country provided that the transport operator complies with the relevant customs regulations.
3. The transport covered by the terms of this Agreement is subject in the host country to road user charges, tolls and other duties levied for the use of the road network or bridges. The tolls and other charges are levied on transport operators of both Contracting Parties indiscriminately.
Article 10
Weights and dimensions
1. As regards the weights and dimensions of vehicles, each Contracting Party commits itself not to impose on vehicle registered in the country of the other Contracting Party conditions which are more restrictive that those imposed on vehicles registered in its own country.
2. If the weights or dimensions of a vehicle or combination of vehicles performing the carriage exceed the permissible maximum in the country of the Contracting Party, special permission must be obtained from the Competent Authority of that Contracting Party before the carriage is undertaken. In case of changes of regulations concerning weights and dimensions of vehicles, the Competent Authorities shall inform each other about it.
Article 11
Control, obligations of transport operators and infringements
1. Subject to the provisions of this Agreement, carriers of either country and the crews of their vehicles must, when in the territory of the other country, comply the legislations in force in that country and with every relevant international Convention binding both Contracting Parties.
2. Permits and other necessary documents required in accordance with this Agreement shall be carried on the vehicles to which they relate and produced on demand to any authority of either Contracting Party who is authorized to demand them.
3. In the event of serious or repeated infringement of the provisions of this Agreement as well as other laws and regulations in force in the other country by a carrier or by a crew of his vehicle, the Competent Authority of the country in which the vehicle is registered on demand of the Competent Authority of the country in which the infringement occurred shall
a) issue a warning, or
b) suspend for a time, partially or completely, the authorisation of the carrier to perform transport operations in the territory of the other Contracting Party.
4. The Competent Authority having taken one of the measures mentioned in the previous paragraph shall inform on it the Competent Authority of the other Contracting Party.
5. The provisions of this Article do not exclude the sanctions which can be imposed by courts or other authorities of the country in the territory of which the national regulations were violated.
Article 12
Collaboration and Joint Committee
1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall form a Joint Committee in order to ensure the settlement of the current questions which may arise in connection with the application and interpretation of this Agreement.
2. The Joint Committee shall meet at the request of either Competent Authority. The meetings will be held alternatively on the territories of the country of each Contracting Party, at least once a year.
SECTION V - FINAL PROVISIONS
Article 13
Entry into force and length of the Agreement
1. This Agreement shall enter into force on the day of the last notification in writing by diplomatic channels about the fulfillment by the Contracting Parties of the internal procedures necessary for its entering into force.
2. This Agreement is concluded for a period of five years. Its validity shall be automatically extended for following periods of five years as neither of the Contracting Parties informs the other Contracting Party in writing by diplomatic channels, at least six months before the expiry of validity of this Agreement of its intention to terminate it.
Done at Ljubljana on 11th February 2000 in two originals, each in Slovene, Moldovian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of different interpretation and application of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
mag. Anton Bergauer (s)
For the Government of
the Republic of Moldova
Nicolae Tăbăcaro (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/00-30/1
Ljubljana, dne 6. septembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo v moldovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije