Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

109. Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, stran 1078.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO
1. člen
Ratificira se Administrativni sporazum o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Ljubljani 13. julija 1998.
2. člen
Administrativni sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM
O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo z dne 13. julija 1998 (v nadaljnjem besedilu: sporazum) so se pristojni organi sporazumeli naslednje:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije pojmov
V tem administrativnem sporazumu se izrazi iz 1. člena sporazuma uporabljajo v enakem pomenu kot v navedenem členu.
2. člen
Organi za zvezo
Organi za zvezo iz drugega odstavka 27. člena sporazuma so:
v Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za dajanje podatkov o zavarovalni dobi iz 25. člena sporazuma
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
v Makedoniji
za zdravstveno zavarovanje
Sklad za zdravstveno zavarovanje Makedonije
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za dajanje podatkov o zavarovalni dobi iz 25. člena sporazuma
Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Makedonije.
3. člen
Naloge organov za zvezo
(1) Naloge organov za zvezo so določene s sporazumom in s tem administrativnim sporazumom. Pri izvajanju sporazuma organi za zvezo sodelujejo med seboj, lahko pa se tudi neposredno obračajo na pristojne organe, nosilce in osebe, za katere se sporazum uporablja. Organi za zvezo si pri izvajanju sporazuma medsebojno pomagajo.
(2) Organi za zvezo so se dolžni dogovoriti o vsebini in obliki dvojezičnih obrazcev, potrebnih za izvajanje sporazuma in uporabo tega administrativnega sporazuma.
II. DEL
UPORABA PRAVNIH PREDPISOV
4. člen
Pošiljanje delavcev na območje druge države pogodbenice
(1) V primerih iz 8. člena sporazuma ali v primerih izvzetja iz 10. člena sporazuma je pristojni nosilec države pogodbenice, katere pravni predpisi se bodo uporabljali, dolžan na skupno zahtevo delavca in njegovega delodajalca izdati potrdilo, da bodo glede določenih delavcev veljali ti pravni predpisi.
(2) Potrdila iz prvega odstavka tega člena izda:
pri uporabi slovenskih pravnih predpisov
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pri uporabi makedonskih pravnih predpisov
pristojna območna služba Sklada za zdravstveno zavarovanje Makedonije.
III. DEL
UPORABA POSEBNIH IN RAZNIH DOLOČB
5. člen
Nosilec, pristojen za izdajo potrdila o zavarovalni dobi
(1) Zaradi uporabe 11. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti potrdilo pristojnega nosilca o zavarovalni dobi, priznani po pravnih predpisih druge države pogodbenice. Tako potrdilo izda na zahtevo vlagatelja:
v Sloveniji
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
v Makedoniji
pristojna območna služba Sklada za zdravstveno zavarovanje Makedonije.
(2) Če vlagatelj zahtevka ne predloži potrdila, lahko pristojni nosilec prve države pogodbenice zahteva potrdilo neposredno od pristojnega nosilca druge države pogodbenice iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Odobritev storitev
(1) Za uporabo 12. do 16. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti nosilcu po kraju bivanja potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici. Če vlagatelj zahtevka ne predloži potrdila, lahko pristojni nosilec na zahtevo nosilca po kraju bivanja, ki nudi storitev, izda to potrdilo kasneje. V primerih iz prvega odstavka 12. člena sporazuma je pristojni nosilec dolžan kasneje izdati potrdilo.
(2) Nosilec po kraju bivanja je dolžan zagotoviti osebi, zavarovani po pravnih predpisih druge države pogodbenice, storitve, kot da gre za njegovega zavarovanca.
(3) Če je potrebno zdravljenje v bolnišnici, je nosilec po kraju bivanja dolžan takoj, ko za to izve, obvestiti pristojnega nosilca o datumu sprejema bolnika v bolnišnico, predvidenem trajanju zdravljenja in dnevu odpusta iz bolnišnice.
(4) Za storitve večje vrednosti se po četrtem odstavku 12. člena sporazuma štejejo storitve, katerih vrednost presega 300 DEM, izraženo v domači valuti.
7. člen
Obvestilo o višini stroškov
Pri odstopanju od predvidenega postopka je nosilec po kraju bivanja dolžan pristojnemu nosilcu na njegovo zahtevo poslati obvestilo o višini stroškov opravljenih storitev.
8. člen
Izplačilo dajatev
Pristojni nosilec izplačuje dajatve neposredno upravičencem, razen če so sestavni del pavšalnega zneska.
9. člen
Nudenje storitev uživalcem pokojnine
Zaradi uporabe drugega odstavka 13. člena sporazuma je pristojni nosilec dolžan nosilcu po kraju bivanja predložiti potrdilo o obstoju pravice do storitev.
10. člen
Odobritev storitev
V primerih iz 16. člena sporazuma se ustrezno uporabljata 6. in 7. člen tega administrativnega sporazuma.
11. člen
Izplačilo dajatev in izmenjava podatkov
(1) Za izplačilo dajatev v zvezi s 15. in 16. členom sporazuma se ustrezno uporablja 8. člen tega administrativnega sporazuma.
(2) Za izmenjavo statističnih podatkov se ustrezno uporablja 14. člen tega administrativnega sporazuma.
12. člen
Zahtevek za dajatve
(1) Pristojni nosilci so se dolžni v zvezi s 30. členom sporazuma medsebojno takoj obvestiti o vsakem zahtevku za dajatev.
(2) Pristojni nosilci so si dolžni medsebojno sporočati tudi druga dejstva, bistvena za pridobitev pravic in določanje višine dajatev, po potrebi pa tudi ob upoštevanju določb 21. do 24. člena sporazuma priložiti zdravniško mnenje.
(3) Potrjevanje podatkov v dogovorjenih dvojezičnih obrazcih nadomešča predložitev dokumentacije med pristojnimi nosilci obeh držav.
(4) Pri uporabi drugega odstavka 21. člena sporazuma pošljejo pristojni nosilci držav pogodbenic tudi podatke o zavarovalnih dobah, dopolnjenih v tretjih državah, če z njimi razpolagajo.
(5) Pristojni nosilci so po dokončanem postopku dolžni obvestiti drug drugega o odločitvah.
13. člen
Izplačilo pokojnin
V skladu s 5. členom sporazuma pristojni nosilci izplačujejo pokojnine in druge dajatve neposredno upravičencem.
14. člen
Izmenjava podatkov
Organi za zvezo obeh držav pogodbenic si za vsako koledarsko leto izmenjajo statistične podatke o izplačilih dajatev upravičencem skladno z določbami sporazuma. Statistični podatki vsebujejo vrste dajatev, število upravičencev in celotno višino izplačanih dajatev.
15. člen
Postopek
V primerih iz 25. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti pristojnemu nosilcu ene države pogodbenice potrdilo pristojnega nosilca druge države pogodbenice, iz katerega je razvidna zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih druge države pogodbenice. Če vlagatelj zahtevka ne predloži takega potrdila, lahko organ za zvezo ene države pogodbenice zaprosi za izdajo takega potrdila organ za zvezo druge države pogodbenice.
IV. DEL
FINANČNA DOLOČBA
16. člen
Povračilo stroškov
(1) Pristojni nosilec povrne stroške za storitve nosilcu po kraju bivanja trimesečno, če se organi za zvezo ne dogovorijo drugače.
(2) Pristojni nosilec je dolžan povrniti nesporne stroške nosilcu po kraju bivanja v roku dveh mesecev od dneva prejema zahtevka.
V. DEL
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Začetek veljavnosti
Ta administrativni sporazum začne veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno v Ljubljani dne 13. julija 1998 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
za Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije
in
za Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Republike Slovenije
Anton Rop l. r.
za Ministrstvo za zdravstvo
Republike Makedonije
in
za Ministrstvo za delo in
socialno politiko
Republike Makedonije
Naser Ziberi l. r.
3. člen
Za izvajanje administrativnega sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 557-01/98-3
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
* Besedilo Administrativnega sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti