Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

108. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade ter Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca (BCASSV), stran 1053.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE TER SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA IN DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA (BCASSV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade ter Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca (BCASSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. avgusta 2000.
Št. 001-22-167/00
Ljubljana, dne 6. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE TER SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA IN DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA (BCASSV)
1. člen
Ratificirajo se:
– Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade, podpisan v Ljubljani 17. maja 1998;
– Dogovor o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade, podpisan v Ljubljani 17. maja 1998;
– Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca, podpisan v Québecu 11. maja 2000;
– Dogovor o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca, podpisan v Québecu 11. maja 2000.
2. člen
Sporazuma in dogovora o izvajanju sporazumov se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasijo:*
S P O R A Z U M
O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADA KANADE,
v nadaljnjem besedilu “pogodbenici”,
ODLOČENI, da sodelujeta na področju socialne varnosti,
STA SE ODLOČILI v ta namen skleniti sporazum in se
SPORAZUMELI, KOT SLEDI:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. ČLEN
Določitev izrazov
1. Za namen tega sporazuma:
“dajatev” za pogodbenico pomeni vsako denarno dajatev, pokojnino ali dodatek, določen z zakonodajo pogodbenice, in vključuje vsa doplačila ali povišanja, ki se nanašajo na takšno dajatev, pokojnino ali dodatek;
“pristojni organ” za Kanado pomeni ministra ali ministre, pristojne za uporabo kanadske zakonodaje; in za Slovenijo ministrstvo, pristojno za delo;
“pristojni nosilec” za Kanado pomeni pristojni organ; in za Slovenijo zavod, pristojen za uporabo zakonodaje iz točke b) prvega odstavka 2. člena;
“zavarovalna doba” za Kanado pomeni dobo plačevanja prispevkov ali dobo prebivanja, potrebno za pridobitev pravice do dajatve po kanadski zakonodaji, ki vključuje tudi dobo izplačevanja invalidske pokojnine po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja; in za Slovenijo dobo plačevanja prispevkov, zaposlitve ali poklicne dejavnosti kot tudi vse druge dobe, ki so ugotovljene ali priznane kot zavarovalne dobe, ter posebne dobe, ki so priznane po slovenski zakonodaji;
“zakonodaja” za pogodbenico pomeni zakone in predpise, ki so za to pogodbenico našteti v prvem odstavku 2. člena.
2. Vsi izrazi, ki niso opredeljeni v tem členu, imajo pomen, kot jim ga določa ustrezna zakonodaja.
2. ČLEN
Stvarna veljavnost
1. Ta sporazum se nanaša na naslednjo zakonodajo:
(a) za Kanado:
(i) Zakon o varstvu za primer starosti in iz njega izhajajoče predpise in
(ii) Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja in iz njega izhajajoče predpise;
(b) za Slovenijo:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, razen določb, ki se nanašajo na dajatve za preostalo delovno zmožnost.
2. Pod pogoji iz tretjega odstavka se ta sporazum nanaša tudi na zakone in predpise, ki spreminjajo, dopolnjujejo, združujejo ali nadomeščajo zakonodajo, našteto v prvem odstavku.
3. Ta sporazum se nanaša tudi na zakone in predpise, ki razširjajo zakonodajo pogodbenice na nove kategorije upravičencev ali nove dajatve, če ta pogodbenica svojega ugovora ne sporoči drugi pogodbenici najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi takšnih zakonov in predpisov.
3. ČLEN
Osebna veljavnost
Ta sporazum se uporablja za osebe, za katere velja ali je veljala kanadska ali slovenska zakonodaja, in na njihove vzdrževane družinske člane ter preživele družinske člane v smislu ustrezne zakonodaje ene ali druge pogodbenice.
4. ČLEN
Enako obravnavanje
Za osebe, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene pogodbenice, in za njihove vzdrževane družinske člane ter preživele družinske člane veljajo obveznosti iz zakonodaje druge pogodbenice in so upravičene do dajatev iz te zakonodaje pod enakimi pogoji kot državljani druge pogodbenice, če s tem sporazumom ni drugače določeno.
5. ČLEN
Izplačevanje dajatev v tujino
1. Če ni s tem sporazumom drugače določeno, se dajatve, ki se plačujejo po zakonodaji ene pogodbenice osebam iz 3. člena, vključno z dajatvami, pridobljenimi na podlagi tega sporazuma, ne smejo znižati, spremeniti, začasno ustaviti, ukiniti ali zaseči samo zato, ker oseba stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice. Te dajatve se izplačujejo na ozemlju druge pogodbenice.
2. Dajatve po zakonodaji ene pogodbenice se izplačujejo državljanom druge pogodbenice, ki stalno prebivajo na ozemlju tretje države, pod enakimi pogoji kot državljanom prve pogodbenice, ki stalno prebivajo v tej tretji državi.
3. Za kanadsko zakonodajo se uporablja drugi odstavek tega člena za vse osebe iz 3. člena.
II. DEL
DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE UPORABI
6. ČLEN
Pravila o zavarovanju
1. Ob upoštevanju naslednjih določil tega člena:
(a) za zaposleno osebo, ki dela na ozemlju ene pogodbenice, v zvezi s tem delom velja le zakonodaja te pogodbenice, in
(b) za samozaposleno osebo, ki stalno prebiva na ozemlju ene pogodbenice in dela za svoj račun na ozemlju druge pogodbenice ali na ozemljih obeh pogodbenic, v zvezi s tem delom velja le zakonodaja prve pogodbenice.
2. Za zaposleno osebo, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice in ki opravlja delo na ozemlju druge pogodbenice za istega ali sorodnega delodajalca, v zvezi s tem delom velja le zakonodaja prve pogodbenice, kot če bi to delo opravljala na njenem ozemlju. V primeru detašmaja ostane brez predhodne privolitve pristojnih organov obeh pogodbenic zavarovana največ 60 mesecev.
3. Za osebo, ki je zaposlena kot član ladijske posadke, za katero bi brez tega sporazuma v zvezi s to zaposlitvijo veljala zakonodaja obeh pogodbenic, velja le kanadska zakonodaja, če ta oseba stalno prebiva na ozemlju Kanade, v drugih primerih pa le slovenska zakonodaja.
4. Za osebo, zaposleno v vladni službi, ki delo opravlja za to pogodbenico na ozemlju druge pogodbenice, velja zakonodaja slednje pogodbenice le, če je ta oseba njen državljan ali stalno prebiva na njenem ozemlju. V slednjem primeru lahko oseba, ki je državljan prve pogodbenice, izbere, da zanjo velja le zakonodaja prve pogodbenice.
5. Pristojni organi pogodbenic lahko sporazumno spremenijo uporabo določil tega člena za posameznika ali kategorije oseb.
7. ČLEN
Opredelitev določenih dob prebivanja glede na kanadsko zakonodajo
1. Za namen izračunavanja višine dajatev po Zakonu o varstvu za primer starosti:
(a) če za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v Sloveniji, velja Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja ali splošni sistem pokojninskega zavarovanja kanadske province, se za to osebo, njenega zakonca in vzdrževane družinske člane, ki z njo živijo in za katere ne velja slovenska zakonodaja na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve, ta čas šteje za dobo prebivanja v Kanadi;
(b) če za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v Kanadi, velja slovenska zakonodaja, se za to osebo, njenega zakonca in vzdrževane družinske člane, ki z njo živijo in za katere ne velja Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja ali splošni sistem pokojninskega zavarovanja kanadske province na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve, ta čas ne šteje za dobo prebivanja v Kanadi.
2. Pri uporabi prvega odstavka:
(a) se šteje, da za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v Sloveniji, velja Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja ali splošni sistem pokojninskega zavarovanja kanadske province le, če ta oseba v tem času na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve plačuje prispevke v skladu z ustreznim sistemom zavarovanja, in
(b) se šteje, da za osebo med začasnim ali stalnim prebivanjem v Kanadi velja slovenska zakonodaja le, če ta oseba v tem času na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve plačuje obvezne prispevke v skladu s to zakonodajo.
III. DEL
DOLOČBE O DAJATVAH
1. POGLAVJE
SEŠTEVANJE. ČLEN
Dobe po kanadski in slovenski zakonodaji
1. Če oseba ni upravičena do dajatve, ker nima dovolj zavarovalnih dob po zakonodaji ene pogodbenice, se upravičenost te osebe do te dajatve ugotovi s seštevanjem teh dob in dob iz drugega do četrtega odstavka pod pogojem, da se dobe ne prekrivajo.
2.
(a) Za ugotavljanje upravičenosti do dajatve po kanadskem Zakonu o varstvu za primer starosti se zavarovalna doba po slovenski zakonodaji šteje za dobo prebivanja v Kanadi.
(b) Za ugotavljanje upravičenosti do dajatve po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja se za leto, ki je vštevno po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja, šteje koledarsko leto z najmanj 3 meseci zavarovalne dobe po slovenski zakonodaji.
3. Za ugotavljanje upravičenosti do starostne pokojnine po slovenski zakonodaji:
(a) se koledarsko leto, ki je po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja zavarovalna doba, šteje kot 12 vštevnih mesecev po slovenski zakonodaji; in
(b) se mesec, ki je zavarovalna doba po kanadskem Zakonu o varstvu za primer starosti in ni del zavarovalne dobe po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja, šteje kot vštevni mesec po slovenski zakonodaji.
4. Za ugotavljanje upravičenosti do invalidske ali družinske pokojnine po slovenski zakonodaji se za koledarsko leto, ki je po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja zavarovalna doba, šteje 12 vštevnih mesecev po slovenski zakonodaji.
9. ČLEN
Dobe po zakonodaji tretje države
1. Če državljan pogodbenice ni upravičen do dajatve na podlagi zavarovalnih dob po zakonodaji pogodbenic, ki so bile seštete po določbah 8. člena, se upravičenost te osebe do dajatve ugotovi, tako da se seštejejo te dobe in zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji tretje države, s katero sta pogodbenici vezani z akti o socialni varnosti, ki predvidevajo seštevanje dob.
2. Za kanadsko zakonodajo se uporablja prvi odstavek za vse osebe iz 3. člena.
10. ČLEN
Najkrajša doba, ki se sešteva
Če ne glede na druge določbe tega sporazuma zavarovalne dobe, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji ene pogodbenice, ne znašajo skupaj eno leto, in če na podlagi samo teh dob ne obstaja pravica do dajatve po zakonodaji te pogodbenice, pristojni nosilec te pogodbenice po tem sporazumu ni dolžan priznati pravice do dajatve tej osebi na podlagi omenjene dobe.
2. POGLAVJE
DAJATVE PO KANADSKI ZAKONODAJI
11. ČLEN
Dajatve po Zakonu o varstvu za primer starosti
1. Če je oseba upravičena do starostne pokojnine ali dodatka za zakonca izključno na podlagi določb o seštevanju iz 1. poglavja, pristojni kanadski nosilec izračuna višino pokojnine ali dodatka za zakonca, ki se izplača tej osebi v skladu z določbami Zakona o varstvu za primer starosti, ki urejajo izplačilo delne pokojnine ali dodatka za zakonca, izključno na podlagi dob prebivanja v Kanadi, ki se lahko upoštevajo po tem zakonu.
2. Prvi odstavek se uporablja tudi za osebo zunaj Kanade, ki bi bila upravičena do polne pokojnine v Kanadi, vendar ni prebivala v Kanadi najkrajšo dobo, potrebno po Zakonu o varstvu za primer starosti za izplačilo pokojnine zunaj Kanade.
3. Ne glede na druge določbe tega sporazuma:
(a) se starostna pokojnina izplača osebi zunaj Kanade samo, če so dobe prebivanja te osebe, seštete po določbah 1. poglavja, vsaj enake najkrajši dobi prebivanja v Kanadi, potrebni po Zakonu o varstvu za primer starosti za izplačilo pokojnine zunaj Kanade; in
(b) se dodatek za zakonca in dodatek k zajamčenemu dohodku izplačata osebi zunaj Kanade samo v obsegu, ki ga dovoljuje Zakon o varstvu za primer starosti.
12. ČLEN
Dajatve po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja
Če je oseba upravičena do dajatve izključno z uporabo določb o seštevanju iz 1. poglavja, kanadski pristojni nosilec izračuna višino dajatve, ki se izplača tej osebi, na naslednji način:
(a) del dajatve, ki je vezan na višino dohodka, se odmeri v skladu z določbami Kanadskega sistema pokojninskega zavarovanja izključno na podlagi dohodka, ki se po tem sistemu šteje v osnovo za izračun pokojnine; in
(b) enotni del dajatve se odmeri, tako da pomnožimo:
(i) znesek enotnega dela dajatve, odmerjen v skladu z določbami Kanadskega sistema pokojninskega zavarovanja,
z
(ii) ulomkom, ki pomeni razmerje med dobami plačevanja prispevkov v Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja in najkrajšo dobo za upravičenost do te dajatve po tem sistemu, vendar v nobenem primeru ta ulomek ne sme presegati vrednosti ena.
3. POGLAVJE
DAJATVE PO SLOVENSKI ZAKONODAJI
13. ČLEN
Izračun dajatve
1. Če je oseba upravičena do dajatve po slovenski zakonodaji brez uporabe določb o seštevanju iz 1. poglavja, slovenski pristojni nosilec odmeri znesek dajatve izključno na podlagi zavarovalnih dob, ki jih je ta oseba dopolnila po slovenski zakonodaji.
2. Če je oseba po slovenski zakonodaji upravičena do dajatve le ob uporabi določb o seštevanju iz 1. poglavja, slovenski pristojni nosilec izračuna višino dajatve na naslednji način:
(a) Najprej izračuna teoretičen znesek dajatve, ki bi ga moral izplačevati, če bi bile vse zavarovalne dobe dopolnjene po slovenski zakonodaji.
(b) Na podlagi tega teoretičnega zneska nato izračuna dejanski znesek dajatve, ki se plača v sorazmerju med zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po njegovi zakonodaji, in vsemi zavarovalnimi dobami.
(c) Pri uporabi točke (a) drugega odstavka se pri določitvi osnove za odmero dajatve upoštevajo le zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenski zakonodaji.
(d) Če pri uporabi točke (b) drugega odstavka vse zavarovalne dobe skupaj presegajo najdaljšo možno dobo, ki se upošteva po slovenski zakonodaji, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po slovenski zakonodaji, in najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki jo določa ta zakonodaja.
14. člen
Dajatve, ki se ne izplačujejo v tujino
Varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter denarna nadomestila, ki se plačujejo po slovenski zakonodaji v zvezi z invalidnostjo, se ne izplačujejo zunaj Slovenije.
IV. DEL
UPRAVNE IN DRUGE DOLOČBE
15. ČLEN
Dogovor o izvajanju
1. Pristojni organi pogodbenic z dogovorom o izvajanju določijo ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
2. V tem dogovoru pogodbenici določita organe za zvezo.
16. ČLEN
Izmenjava podatkov in medsebojna pomoč
1. Organi in nosilci, pristojni za izvajanje tega sporazuma:
(a) drug drugemu sporočajo podatke, potrebne za izvajanje tega sporazuma v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ki jo uporabljajo;
(b) drug drugemu nudijo dobre usluge in pomoč pri ugotavljanju upravičenosti do dajatve ali njenega zneska po tem sporazumu ali po zakonodaji, na katero se ta sporazum nanaša, kot da bi za te zadeve uporabljali svojo zakonodajo; in
(c) drug drugemu čim prej dajo vse podatke o ukrepih, ki so jih sprejeli za izvajanje tega sporazuma, ali o spremembah v svojih zakonodajah, če te spremembe vplivajo na uporabo tega sporazuma.
2. Pomoč iz točke (b) prvega odstavka je brezplačna ob upoštevanju določb o povračilu določenih vrst stroškov, vsebovanih v dogovoru o izvajanju, sklenjenem v skladu s 15. členom.
3. Vsi osebni podatki, ki jih ena pogodbenica v skladu s tem sporazumom sporoči drugi pogodbenici, so zaupni in se uporabijo samo za izvajanje tega sporazuma in zakonodaje, na katero se ta sporazum nanaša, če zakon te druge pogodbenice ne zahteva razkritja podatkov.
17. ČLEN
Popolna ali delna oprostitev plačila davkov, taks in pristojbin
1. Če je po zakonodaji pogodbenice izdaja potrdil ali dokumentov, ki jih je treba predložiti pri uporabi te zakonodaje, popolnoma ali delno oproščena plačila davkov, sodnih taks, konzularnih pristojbin in upravnih taks, to velja tudi za potrdila ali dokumente, ki jih je treba predložiti pri uporabi zakonodaje druge pogodbenice.
2. Za uradne dokumente, ki jih je treba predložiti pri izvajanju tega sporazuma, ni potrebna overovitev diplomatskih ali konzularnih organov oziroma podobna formalnost.
18. ČLEN
Jezik sporazumevanja
Za izvajanje tega sporazuma se pristojni organi in nosilci pogodbenic lahko med seboj neposredno sporazumevajo v katerem koli uradnem jeziku ene ali druge pogodbenice.
19. ČLEN
Predložitev zahtevkov, obvestil in pritožb
1. Zahtevki, obvestila ali pritožbe v zvezi z upravičenostjo ali zneskom dajatve po zakonodaji ene pogodbenice, ki naj bi se pri uporabi te zakonodaje predložili v predpisanem roku pristojnemu organu ali nosilcu te pogodbenice, pa se v tem roku predložijo organu ali nosilcu druge pogodbenice, se štejejo, kot da so bili predloženi pristojnemu organu ali nosilcu prve pogodbenice. Datum vložitve zahtevka, obvestila ali pritožbe organu ali nosilcu druge pogodbenice velja kot datum njegove vložitve pristojnemu organu ali nosilcu prve pogodbenice.
2. Ob upoštevanju drugega stavka tega odstavka se zahtevek za dajatev po zakonodaji ene pogodbenice, vložen po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma, šteje kot zahtevek za ustrezno dajatev po zakonodaji druge pogodbenice pod pogojem, da vlagatelj zahtevka ob vložitvi zahtevka:
(a) zahteva, da se zahtevek obravnava kot zahtevek po zakonodaji druge pogodbenice, in/ali
(b) zagotovi podatke, ki kažejo, da so bile zavarovalne dobe dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice.
Prejšnji stavek se ne uporabi, če vlagatelj zahtevka zahteva odlog za svoj zahtevek za dajatev po zakonodaji druge pogodbenice.
3. Pri uporabi prvega ali drugega odstavka organ ali nosilec, ki so mu bili predloženi zahtevek, obvestilo ali pritožba, to nemudoma pošlje organu ali nosilcu druge pogodbenice.
20. ČLEN
Plačilo dajatev
1.
(a) Kanadski pristojni nosilec poravna svoje obveznosti po tem sporazumu v kanadski valuti.
(b) Slovenski pristojni nosilec poravna svoje obveznosti po tem sporazumu:
(i) če upravičenec stalno prebiva v Sloveniji, v slovenski valuti;
(ii) če upravičenec stalno prebiva v Kanadi, v kanadski valuti;
(iii) če upravičenec stalno prebiva v tretji državi, v valuti te države ali v kateri koli prosto zamenljivi valuti v tej državi.
2. Dajatve se upravičencem plačajo brez vseh odbitkov za upravne stroške, ki lahko nastanejo pri izplačevanju dajatev.
3. Kadar pogodbenica uvede valutne omejitve ali druge podobne ukrepe, ki omejujejo izplačila, nakazila ali prenos sredstev ali finančnih instrumentov osebam zunaj njenega ozemlja, ta pogodbenica nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev plačila vseh zneskov, ki jih je treba izplačati v skladu s tem sporazumom osebam iz 3. člena s stalnim prebivališčem na ozemlju druge pogodbenice.
21. ČLEN
Reševanje sporov
1. Če je to mogoče, pristojni organi pogodbenic rešijo vse spore, ki izhajajo iz razlage ali uporabe tega sporazuma, v skladu z njegovim smislom in temeljnimi načeli.
2. Pogodbenici se na zahtevo ene ali druge pogodbenice takoj posvetujeta o zadevah, ki jih pristojni organi niso rešili v skladu s prvim odstavkom.
3. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago tega sporazuma, ki niso bili rešeni s posvetovanjem v skladu s prvim ali drugim odstavkom, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice predložijo v odločitev arbitražnemu sodišču.
4. Če pogodbenici sporazumno ne določita drugače, sestavljajo arbitražno sodišče trije razsodniki, od katerih imenuje vsaka pogodbenica po enega, ta dva pa imenujeta tretjega razsodnika, ki deluje kot predsednik; če se razsodnika ne moreta sporazumeti, se zahteva, da predsednika imenuje predsednik Meddržavnega sodišča.
5. Arbitražno sodišče samo določi svoj postopek.
6. Odločitev arbitražnega sodišča je dokončna in obvezujoča.
22. ČLEN
Dogovori s kanadsko provinco
Ustrezni slovenski organ in ustrezni organ kanadske province lahko skleneta dogovore, ki urejajo katero koli področje socialne varnosti v pristojnosti province v Kanadi, če ti dogovori niso v nasprotju z določbami tega sporazuma.
V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. ČLEN
Prehodne določbe
1. Vse zavarovalne dobe, dopolnjene pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, se upoštevajo za ugotavljanje pravice do dajatve po tem sporazumu in njenega zneska.
2. Nobena določba tega sporazuma ne daje pravice do prejema izplačila dajatev za čas pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.
3. Ob upoštevanju drugega odstavka se dajatev po tem sporazumu izplača za primere zavarovanja, ki so nastopili pred dnem začetka veljavnosti tega sporazuma, razen enkratne dajatve ob smrti po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja.
24. ČLEN
Čas trajanja in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli odpove, tako da o tem 12 mesecev prej pisno obvesti drugo pogodbenico.
2. V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma se vse pravice, ki jih je oseba pridobila v skladu z njegovimi določbami, ohranijo in se začnejo pogajanja glede pravic, ki so v postopku pridobitve na podlagi določb tega sporazuma.
25. ČLEN
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati prvi dan četrtega meseca po izteku meseca, v katerem je vsaka pogodbenica od druge pogodbenice prejela uradno pisno obvestilo o izpolnitvi vseh zahtev, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.
V POTRDITEV TEGA sta spodaj podpisana, ki sta ju njuni vladi za to pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum.
SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 17. maja 1998 v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Nataša Belopavlovič l. r.
ZA VLADO
KANADE
Susan Cartwright l. r.
DOGOVOR O IZVAJANJU
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE, PODPISANEGA V LJUBLJANI DNE 17. MAJA 1998
V SKLADU s 15. členom Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade, podpisanega v Ljubljani dne 17. maja 1998, so se pristojni organi:
za Kanado
minister za razvoj človeških virov in
minister za javne prihodke
za Slovenijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
SPORAZUMELI O NASLEDNJIH DOLOČBAH:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določitev izrazov
1. Za namen tega dogovora o izvajanju “sporazum“ pomeni Sporazum o socialni varnosti med Vlado Kanade in Vlado Republike Slovenije, podpisan v Ljubljani dne 17. maja 1998.
2. Drugi izrazi imajo pomen, ki jim ga določa sporazum.
2. člen
Organi za zvezo
V skladu s 15. členom sporazuma se določijo naslednji organi za zvezo:
za Kanado:
(a) v zvezi z vsemi zadevami, razen z izvajanjem 6. člena sporazuma in II. dela tega dogovora o izvajanju, Oddelek za mednarodne zadeve (International Operations Division), Oddelek programov zavarovanja dohodka (Income Security Programs Branch), Ministrstvo za razvoj človeških virov (Department of Human Resources Development); in
(b) v zvezi z izvajanjem 6. člena sporazuma in II. dela tega dogovora o izvajanju Oddelek za obvezne prispevke (Revenue Collections Division), Ministrstvo za javne prihodke (Department of National Revenue);
za Slovenijo:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
II. DEL
DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE UPORABI
3. člen
Detaširani delavci in drugi primeri
1. V primerih detašmajev, izbire ali sprememb, kot to določajo drugi, četrti in peti odstavek 6. člena sporazuma, organ za zvezo pogodbenice, katere zakonodaja se uporabi, na zahtevo izda potrdilo, ki velja za določen čas in s katerim v zvezi z določenim delom potrjuje, da za zaposleno osebo in njenega delodajalca velja ta zakonodaja. Zaposlena oseba, njen delodajalec in organ za zvezo druge pogodbenice so upravičeni do enega izvoda potrdila.
2.
(a) Privolitev iz drugega odstavka 6. člena sporazuma je treba zahtevati pred iztekom obstoječega zavarovanja.
(b) Izbira iz četrtega odstavka 6. člena sporazuma se opravi z obvestilom v šestih mesecih po prevzemu nalog, ali če zaposlena oseba že opravlja delo na dan začetka veljavnosti sporazuma, v šestih mesecih po tem dnevu.
(c) Takšne zahteve in obvestila morajo biti naslovljena na organ za zvezo pogodbenice, katere zakonodaja se uporabi.
3. Pri zaposlitvi v vladni službi, opisani v četrtem odstavku 6. člena sporazuma, zadevni delodajalec spoštuje vse zahteve, ki jih za vse druge delodajalce predpisuje ustrezna zakonodaja.
III. DEL
DOLOČBE O DAJATVAH
4. člen
Obravnava zahtevka
1. Če organ za zvezo ene pogodbenice prejme zahtevek za dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, zahtevek nemudoma pošlje organu za zvezo druge pogodbenice, pri čemer navede dan prejema zahtevka.
2. Skupaj z zahtevkom pošlje organ za zvezo prve pogodbenice tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo bo pristojni nosilec druge pogodbenice morda potreboval za ugotavljanje upravičenosti vlagatelja zahtevka do dajatve.
3. Osebne podatke o posamezniku, navedene v zahtevku, potrdi organ za zvezo prve pogodbenice, s čimer potrjuje, da podatki temeljijo na dokumentih; če organ za zvezo pošlje tako potrjeni obrazec, mu ni treba poslati še teh dokumentov. O vrsti podatkov, za katere se uporablja ta odstavek, se sporazumejo organi za zvezo pogodbenic.
4. Poleg zahtevka in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka organ za zvezo prve pogodbenice pošlje organu za zvezo druge pogodbenice obrazec za zvezo, v katerem so še posebej navedene zavarovalne dobe po zakonodaji prve pogodbenice.
5. Pristojni nosilec druge pogodbenice nato ugotavlja upravičenost vlagatelja zahtevka in preko svojega organa za zvezo uradno obvesti organ za zvezo prve pogodbenice o dajatvah, ki so bile dodeljene vlagatelju zahtevka, če so sploh bile.
5. člen
Zdravniški pregledi
1. Organ za zvezo ene pogodbenice na zahtevo priskrbi v obsegu, dovoljenem z zakonodajo, ki jo izvaja, organu za zvezo druge pogodbenice vse razpoložljive zdravstvene podatke in dokumentacijo o invalidnosti vlagatelja zahtevka ali upravičenca.
2. Če pristojni nosilec ene pogodbenice zahteva, da vlagatelj zahtevka ali upravičenec s stalnim prebivališčem na ozemlju druge pogodbenice opravi zdravniški pregled, organ za zvezo te druge pogodbenice na zahtevo organa za zvezo prve pogodbenice uredi zdravniški pregled v skladu s pravili, ki jih uporablja organ za zvezo, ki to ureja, in na stroške organa, ki zahteva zdravniški pregled.
3. Po prejemu podrobnega prikaza nastalih stroškov organ za zvezo prve pogodbenice nemudoma povrne organu za zvezo druge pogodbenice zneske, ki jih mora plačati zaradi uporabe določil drugega odstavka.
6. člen
Izmenjava statističnih podatkov
Pristojni nosilci pogodbenic vsako leto izmenjajo statistične podatke o izplačilih, ki so jih izvršili na podlagi sporazuma. Ti statistični podatki vključujejo podatke o številu upravičencev in skupnem znesku izplačanih dajatev po vrstah dajatev.
IV. DEL
DRUGE DOLOČBE
7. člen
Obrazci in podrobni postopki
1. Ob upoštevanju tega dogovora o izvajanju se organi za zvezo pogodbenic sporazumejo o obrazcih in podrobnih postopkih, potrebnih za izvajanje sporazuma.
2. Organ za zvezo pogodbenice lahko zavrne sprejem zahtevka za dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, če ta zahtevek ni vložen na dogovorjenem obrazcu.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta dogovor o izvajanju začne veljati na dan začetka veljavnosti sporazuma in velja enako obdobje.
SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 17. maja 1998 v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako veljavno.
ZA PRISTOJNI ORGAN
REPUBLIKE SLOVENIJE
Nataša Belopavlovič l. r.
ZA PRISTOJNA ORGANA
KANADE
Susan Cartwright l. r.
S P O R A Z U M
O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADA QUÉBECA
sta se v želji, da svojim zavarovancem zagotovita ugodnosti, ki jih prinaša uskladitev njunih zakonodaj na področju socialne varnosti,
dogovorili o naslednjem:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. ČLEN
Določitev izrazov
Če iz sobesedila ni razvidno drugače, v tem sporazumu naslednji izrazi pomenijo:
„Slovenija“: Republiko Slovenijo;
„pristojni organ“: ministra Québeca ali ministrstvo Slovenije, odgovorno za uporabo zakonodaje iz 2. člena;
„pristojni nosilec“: tisto ministrstvo ali organ Québeca oziroma tisto ministrstvo ali organ Slovenije, ki je odgovoren za izvajanje zakonodaje iz 2. člena;
„zakonodaja“: obstoječe ali prihodnje zakone, predpise, statutarna določila in vse druge ukrepe, ki se uporabljajo in se nanašajo na področja in sisteme socialne varnosti iz 2. člena;
„zavarovalna doba“: vsako leto, za katero so bili plačani prispevki oziroma se je izplačevala invalidska pokojnina v skladu z Zakonom o sistemu rentnega zavarovanja Québeca, ali vsako drugo leto, ki se šteje kot enakovredno; in za Slovenijo vsako dobo, za katero so bili plačani prispevki, kot tudi posebne dobe in vse druge dobe, ki so ugotovljene ali priznane kot zavarovalne dobe po slovenski zakonodaji;
„pokojninska osnova“: mesečno povprečje plač oziroma dohodkov po zakonodaji Slovenije, od katerega se odmeri pokojnina;
„dajatev“: pokojnino, rento, dodatek, pavšalni znesek ali kakršno koli drugo dajatev v denarju, ki jo predvideva zakonodaja vsake od pogodbenic, vključno z vsemi pribitki, dodatki ali povišicami;
„državljan“: osebo s kanadskim državljanstvom, za katero velja zakonodaja, opredeljena v točki a) prvega odstavka 2. člena ali za katero je ta zakonodaja veljala in je v skladu z njo pridobila pravice, ali osebo z državljanstvom Republike Slovenije,
vsi izrazi v sporazumu, ki jih ta člen ne opredeljuje, pa imajo enak pomen, kot jim ga določa veljavna zakonodaja.
2. ČLEN
Stvarna veljavnost
1. Ta sporazum se nanaša na:
a) zakonodajo Québeca, ki ureja Sistem pokojninskega zavarovanja Québeca;
b) zakonodajo Slovenije, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razen določb, ki se nanašajo na dajatve za preostalo delovno zmožnost.
2. Ta sporazum se nanaša tudi na vse zakone in predpise, ki spreminjajo, dopolnjujejo ali nadomeščajo zakonodajo iz prvega odstavka.
3. Ta sporazum se nanaša tudi na vse zakone in predpise pogodbenice, ki razširjajo sistem na nove kategorije upravičencev ali nove dajatve; vendar pa ima ta pogodbenica na razpolago tri mesece od uradne objave takšnega akta, da drugo pogodbenico obvesti, da se sporazum nanj ne nanaša.
4. Ta sporazum se ne nanaša na zakone in predpise, ki urejajo novo področje socialne varnosti, razen če bi se sporazum spremenil v tem smislu.
3. ČLEN
Osebna veljavnost
Če ni drugače določeno, se ta sporazum nanaša na vsako osebo, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice ali je pridobila pravice v skladu s to zakonodajo.
4. ČLEN
Enako obravnavanje
Če ni s tem sporazumom drugače določeno, se osebe iz 3. člena pri uporabi zakonodaje ene od pogodbenic obravnavajo enako kot državljani te pogodbenice.
5. ČLEN
Izplačevanje dajatev v tujino
1. Če ni s tem sporazumom drugače določeno, se dajatve, ki se plačujejo po zakonodaji ene pogodbenice ali v skladu s tem sporazumom, ne smejo znižati, spremeniti, začasno ustaviti, ukiniti ali zaseči samo zato, ker upravičenec stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice; te dajatve se izplačujejo na ozemlju druge pogodbenice.
2. Dajatve, pridobljene po zakonodaji ene pogodbenice, se izplačujejo državljanom druge pogodbenice, ki stalno prebivajo na ozemlju tretje države, pod enakimi pogoji, kot jih prva pogodbenica uporablja za svoje državljane, ki stalno prebivajo v tej tretji državi.
3. V zvezi z zakonodajo Québeca se drugi odstavek uporablja za vse osebe iz 3. člena.
4. Varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter denarna nadomestila delovnim invalidom po slovenski zakonodaji, se ne izplačujejo zunaj ozemlja Slovenije.
II. DEL
DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE UPORABI
6. ČLEN
Splošno pravilo
Če ni s tem sporazumom drugače določeno in s pridržkom 7., 8., 9., 10. in 11. člena, velja za osebo, ki dela na ozemlju ene pogodbenice, le zakonodaja te pogodbenice.
7. ČLEN
Samozaposlena oseba
Za osebo, ki stalno prebiva na ozemlju ene pogodbenice in dela za svoj račun na ozemlju druge pogodbenice ali na ozemljih obeh pogodbenic, velja v zvezi s tem delom le zakonodaja kraja stalnega prebivanja.
8. ČLEN
Detaširana oseba
1. Za osebo, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice in jo je delodajalec začasno, a ne za dlje kot šestdeset mesecev razporedil na delovno mesto, ki je na ozemlju druge pogodbenice, v tem obdobju v zvezi z njenim delom velja le zakonodaja prve pogodbenice.
2. Če se obdobje, v katerem je delo treba opraviti, podaljša od prvotno predvidenega in preseže šestdeset mesecev, se še naprej uporablja zakonodaja prve pogodbenice, če s tem soglašata pristojna nosilca obeh pogodbenic.
9. ČLEN
Letalsko ali ladijsko osebje, zaposleno pri mednarodnem prevozniku
1. Za osebo, ki dela na ozemlju obeh pogodbenic kot članica osebja mednarodnega prevoznika in za račun nekoga drugega ali za svoj lastni račun prevaža po zraku ali morju potnike ali blago in ima svoj sedež na ozemlju ene od obeh pogodbenic, velja v zvezi z njenim delom le zakonodaja pogodbenice, na ozemlju katere je sedež podjetja.
2. Če je ta oseba zaposlena pri podružnici ali stalnem predstavništvu, ki ga ima podjetje na ozemlju ene od pogodbenic, vendar drugje, kot je sedež podjetja, pa zanjo v zvezi z njenim delom velja le zakonodaja pogodbenice, na ozemlju katere je ta podružnica oziroma stalno predstavništvo.
3. Ne glede na prvi in drugi odstavek pa za zaposlene, če pretežno delajo na ozemlju pogodbenice, kjer stalno prebivajo, v zvezi z njihovim delom velja le zakonodaja te pogodbenice, tudi če prevoznik, ki jih zaposluje, na tem ozemlju nima niti svojega sedeža niti podružnice ali stalnega predstavništva.
10. ČLEN
Oseba v državni službi
1. Za osebo, ki je v državni službi ene od pogodbenic in delo opravlja na ozemlju druge pogodbenice, velja v zvezi z njeno zaposlitvijo le zakonodaja prve pogodbenice.
2. Za osebo, ki stalno prebiva na ozemlju ene pogodbenice in tam opravlja delo v državni službi za drugo pogodbenico, velja v zvezi z njeno zaposlitvijo le zakonodaja, ki se uporablja na tem ozemlju. Če pa je ta oseba državljan pogodbenice, ki jo zaposluje, se lahko v šestih mesecih od začetka svoje zaposlitve ali začetka veljavnosti tega sporazuma odloči, da bo zanjo veljala le zakonodaja pogodbenice, ki jo zaposluje.
11. ČLEN
Izjeme od določb o veljavnosti zakonodaje
Pristojna organa obeh pogodbenic se lahko dogovorita, da ne uporabita določb 6., 7., 8., 9., in 10. člena v zvezi s posamezno osebo ali kategorijo oseb.
III. DEL
DOLOČBE O DAJATVAH
12. ČLEN
Dajatve po tem sporazumu
1. Ta del se nanaša na vse dajatve po Zakonu o sistemu rentnega zavarovanja Québeca.
2. Ta del se nanaša na starostne, invalidske in družinske dajatve po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije.
13. ČLEN
Načelo seštevanja
1. Če neka oseba dopolni zavarovalno dobo po zakonodaji ene in druge pogodbenice in nima pravice do dajatve samo na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji ene pogodbenice, pristojni nosilec te pogodbenice sešteje, če je to potrebno za pridobitev pravice do dajatve v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, tiste dobe, ki so bile dopolnjene po njegovi zakonodaji, in zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice, pod pogojem, da se ne prekrivajo; dobe, ki se prekrivajo, se štejejo samo enkrat.
2. Če zavarovalne dobe, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji ene pogodbenice, ne znašajo skupaj eno leto, pristojni nosilec po zakonodaji te pogodbenice ne zagotovi nobene dajatve, razen če po tej zakonodaji obstaja pravica do dajatve samo na podlagi te zavarovalne dobe.
14. ČLEN
Dajatve po zakonodaji Québeca
1. Če oseba, za katero je veljala zakonodaja ene in druge pogodbenice, izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev pravice do dajatev zase ali za osebe, ki jih vzdržuje, preživele družinske člane ali druge upravičence v skladu z zakonodajo Québeca brez uporabe seštevanja po 13. členu, pristojni nosilec Québeca določi znesek dajatve na podlagi določb zakonodaje, ki jo uporablja.
2. Če oseba iz prvega odstavka ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za pridobitev pravice do dajatve, ne da bi uporabila možnost seštevanja zavarovalnih dob, pristojni nosilec Québeca ravna tako, da:
a) prizna eno leto plačanih prispevkov, če pristojni nosilec Slovenije potrdi, da so se prispevki plačevali za zavarovalno dobo najmanj treh mesecev v koledarskem letu v skladu z zakonodajo Slovenije, pod pogojem, da je to leto vključeno v prispevno dobo po zakonodaji Québeca;
b) v skladu s 13. členom sešteje vsa leta, priznana po točki a), in dobo, dopolnjeno po zakonodaji Québeca.
3. Če je pravica do dajatve pridobljena s seštevanjem po drugem odstavku, pristojni nosilec Québeca določi znesek plačljive dajatve tako, da:
a) znesek tistega dela dajatve, ki je povezan z zaslužkom, izračuna na podlagi določb zakonodaje Québeca;
b) znesek tistega dela dajatve, ki se izračuna na podlagi enotne stopnje dajatve, plačljive po določbah tega sporazuma, določi tako, da pomnoži:
znesek dajatve po enotni stopnji, določeni v skladu z določbami Sistema pokojninskega zavarovanja Québeca,
z
ulomkom, ki izraža razmerje med dobami plačevanja prispevkov v Sistem pokojninskega zavarovanja Québeca in prispevno dobo, opredeljeno v zakonodaji, ki ureja ta sistem.
15. ČLEN
Dajatve po zakonodaji Slovenije
1. Če oseba, za katero je veljala zakonodaja ene in druge pogodbenice, izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev pravice do dajatve zase ali za preživele družinske člane po zakonodaji Slovenije brez uporabe seštevanja po 13. členu, pristojni nosilec Slovenije določi znesek dajatve na podlagi določb zakonodaje, ki jo uporablja.
2. Če oseba iz prvega odstavka ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za pridobitev pravice do dajatve, ne da bi uporabila možnost seštevanja zavarovalnih dob, pristojni slovenski nosilec:
a) zato da bi se pridobila pravica do starostne, invalidske ali družinske pokojnine,
i) šteje kot dvanajst mesecev zavarovalne dobe po zakonodaji Slovenije vsako koledarsko leto, ki ga kot zavarovalno dobo potrdi pristojni nosilec Québeca;
ii) v skladu s 13. členom sešteje mesece, priznane po točki a) i), z zavarovalno dobo, dopolnjeno v skladu z zakonodajo Slovenije;
b) v primeru, če pravica do starostne pokojnine ni pridobljena kljub uporabi točk a) i) in a) ii),
i) šteje kot mesec zavarovalne dobe po zakonodaji Slovenije vsak mesec stalnega prebivanja v smislu Zakona o varstvu za primer starosti, ki se uporablja na ozemlju Québeca, pod pogojem, da se ta mesec ne prekriva z zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji Québeca;
ii) v skladu s 13. členom sešteje priznane dobe na podlagi točk a) i) in b) i) in zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji Slovenije.
3. Če je oseba upravičena do dajatve le ob uporabi določb o seštevanju iz drugega odstavka, pristojni nosilec Slovenije izračuna višino dajatve na naslednji način:
a) najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi ga moral izplačevati, če bi bile vse zavarovalne dobe dopolnjene po njegovi zakonodaji;
b) na podlagi tega teoretičnega zneska izračuna dejanski znesek dajatve, ki se plača v sorazmerju med zavarovalno dobo, dopolnjeno po njegovi zakonodaji, in vsemi zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po zakonodajah obeh pogodbenic;
c) pri uporabi točke a) se za določitev pokojninske osnove upošteva le zavarovalna doba, dopolnjena po zakonodaji Slovenije;
d) če pri uporabi točke b) vse zavarovalne dobe skupaj presegajo najdaljšo možno dobo, ki se upošteva po zakonodaji Slovenije, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji Slovenije, in najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki jo določa ta zakonodaja.
16. ČLEN
Dopolnjena doba po zakonodaji tretje strani
1. Če državljan ene ali druge pogodbenice ni upravičen do dajatve s seštevanjem, določenim v 14. ali 15. členu, se upošteva zavarovalna doba, dopolnjena po zakonodaji tretje strani, ki jo z vsako od obeh pogodbenic veže pravni akt o socialni varnosti, ki vsebuje določbe o seštevanju zavarovalnih dob, zato da se ugotovi upravičenost do dajatev na način, določen v 14. ali 15. členu.
2. Dajatev, ki se plača po zakonodaji Slovenije, se izračuna na način, določen v 15. členu po ulomku, ki izraža razmerje med zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji Slovenije, in vsemi upoštevanimi zavarovalnimi dobami.
IV. DEL
RAZNE DOLOČBE
17. ČLEN
Dogovor o izvajanju
1. Pristojna organa skleneta dogovor o izvajanju, ki določa načine izvajanja tega sporazuma.
2. V tem dogovoru se določi organ za zvezo vsake pogodbenice.
18. ČLEN
Zahtevek za dajatve
1. Če hoče oseba uveljavljati dajatev po tem sporazumu, mora vložiti zahtevek na način, predviden v dogovoru o izvajanju.
2. Zahtevek za dajatev, vložen v skladu z zakonodajo ene pogodbenice po začetku veljavnosti tega sporazuma, se šteje kot zahtevek za ustrezno dajatev po zakonodaji druge pogodbenice:
a) če oseba izrazi svoj namen, da bi njen zahtevek šteli kot zahtevek v skladu z zakonodajo druge pogodbenice;
b) če oseba ob predložitvi zahtevka izjavi, da so bile zavarovalne dobe dopolnjene v skladu z zakonodajo druge pogodbenice.
Kot datum prejema takšnega zahtevka se šteje datum, ko je bil zahtevek prejet v skladu z zakonodajo prve pogodbenice.
3. Ne glede na drugi odstavek lahko oseba zahteva, da se njen zahtevek za dajatev v skladu z zakonodajo druge pogodbenice odloži.
19. ČLEN
Izplačevanje dajatev
1. Vse dajatve po zakonodaji Québeca so plačljive neposredno upravičencu v kanadskih dolarjih ali v drugi konvertibilni valuti tam, kjer upravičenec stalno prebiva, brez kakršnih koli odbitkov za administrativne stroške ali za druge stroške, nastale v zvezi z izplačilom dajatve.
2. Vse dajatve po zakonodaji Slovenije so plačljive neposredno upravičencu v valuti, ki velja v kraju njegovega stalnega prebivališča, ali v kateri koli tam konvertibilni valuti brez kakršnih koli odbitkov za administrativne stroške ali za druge stroške, nastale v zvezi z izplačilom dajatve.
3. Če je za izvajanje prvega in drugega odstavka treba uporabiti devizni tečaj, se uporabi tečaj, ki velja na dan izplačila dajatve.
20. ČLEN
Roki vložitve
1. Zahtevek, izjava ali pritožba, ki mora biti v skladu z zakonodajo ene od pogodbenic vložena v določenem roku pri organu oziroma nosilcu te pogodbenice, se šteje kot pravočasna, če je v tem roku vložena pri ustreznem organu ali nosilcu druge pogodbenice. V tem primeru organ ali nosilec druge pogodbenice ta zahtevek, izjavo ali pritožbo brez odlašanja pošlje organu ali nosilcu prve pogodbenice.
2. Datum vložitve omenjenega zahtevka, izjave ali pritožbe organu ali nosilcu ene pogodbenice se šteje kot datum vložitve pri organu ali nosilcu druge pogodbenice.
21. ČLEN
Izvedenska mnenja
1. Če tako zahteva pristojni nosilec ene pogodbenice, pristojni nosilec druge pogodbenice sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev zahtevanih izvedenskih mnenj v zvezi z osebo, ki stalno ali začasno prebiva na ozemlju druge pogodbenice.
2. Izvedenskih mnenj iz prvega odstavka ni mogoče zavrniti samo zato, ker so bila izdelana na ozemlju druge pogodbenice.
22. ČLEN
Oprostitev plačevanja stroškov in overovitev
1. Vsakršna oprostitev ali zmanjšanje stroškov, predvidena z zakonodajo ene od pogodbenic, ki se nanaša na izdajo potrdila ali dokumenta, potrebnega za izvajanje te zakonodaje, se razširi na potrdila in dokumente, zahtevane za izvajanje zakonodaje druge pogodbenice.
2. Noben dokument, ki ga zahteva izvajanje tega sporazuma, ne potrebuje overitve diplomatskih ali konzularnih organov kakor tudi nobenih drugih podobnih formalnosti.
23. ČLEN
Varstvo osebnih podatkov
1. V tem členu beseda „informacija“ pomeni vsak podatek, na podlagi katerega je mogoče z lahkoto ugotoviti identiteto neke fizične ali pravne osebe.
2. Vse informacije, ki jih nosilec ene pogodbenice pošlje nosilcu druge pogodbenice, so zaupne in se uporabljajo izključno za izvajanje tega sporazuma, razen če se razkritje informacij zahteva v skladu z zakoni in drugimi predpisi ene pogodbenice.
3. Za dostop do evidenc s takšnimi informacijami se uporabljajo zakoni in drugi predpisi tiste pogodbenice, na ozemlju katere so te evidence.
24. ČLEN
Medsebojna administrativna pomoč
Pristojni organi in nosilci:
a) si sporočajo vse podatke, potrebne za izvajanje tega sporazuma;
b) si brezplačno pomagajo pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma;
c) si pošiljajo vse podatke o sprejetih ukrepih za uporabo tega sporazuma ali o spremembah v svoji zakonodaji, če te spremembe vplivajo na izvajanje tega sporazuma;
d) se obveščajo o težavah pri razlagi ali izvajanju tega sporazuma.
25. ČLEN
Vračilo stroškov med nosilci
1. Pristojni nosilec ene pogodbenice mora pristojnemu nosilcu druge pogodbenice povrniti stroške, povezane z izvedenskimi mnenji v skladu z 21. členom. Pošiljanje zdravstvenih ali drugih podatkov, ki jih že imajo pristojni nosilci, je sestavni del administrativne pomoči in je brezplačno.
2. V dogovoru o izvajanju tega sporazuma se določijo načini povračila stroškov iz prvega odstavka.
26. ČLEN
Sporazumevanje
1. Pristojni organi in nosilci ter organi za zvezo obeh pogodbenic se lahko sporazumevajo v svojem uradnem jeziku.
2. Odločitev sodišča ali drugega organa je mogoče poslati neposredno osebi, ki stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice.
27. ČLEN
Reševanje sporov
1. Vsak spor med pogodbenicama glede razlage ali uporabe sporazuma morajo rešiti pristojni organi, če je to mogoče.
2. Pogodbenici se o vprašanjih, ki niso bila razrešena z uporabo prvega odstavka, nemudoma posvetujeta na zahtevo ene od njiju.
3. Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago sporazuma, ki ni bil razrešen s posvetovanji, predvidenimi v prvem ali drugem odstavku, se na zahtevo ene od pogodbenic predloži spravni komisiji.
4. Če se pogodbenici sporazumno ne dogovorita drugače, spravno komisijo sestavljajo trije posredovalci, pri čemer vsaka pogodbenica imenuje enega od njih, ta dva pa imenujeta tretjega, ki je predsednik.
5. Spravna komisija določi svoj postopek.
6. Spravna komisija prouči spor in skuša spraviti pogodbenici tako, da jima da priporočila za njegovo rešitev. V ta namen se upoštevata zakonodaji Slovenije in Québeca.
V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. ČLEN
Prehodne določbe
1. Ta sporazum ne daje nobene pravice do izplačevanja dajatev za obdobje pred začetkom njegove veljavnosti.
2. Za izvajanje III. dela, a s pridržkom določbe prvega odstavka:
a) se zavarovalna doba, dopolnjena pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma, upošteva za določitev pravice do dajatve v skladu s tem sporazumom;
b) se morajo dajatve, razen dajatev za primer smrti, po tem sporazumu izplačati tudi, če izhajajo iz zavarovalnega primera pred datumom začetka njegove veljavnosti;
c) je dajatev, pridobljena po 13. členu, izplačljiva od datuma začetka veljavnosti sporazuma ali od dneva upokojitve, smrti ali medicinsko potrjene invalidnosti, če je ta kasnejšega datuma, pod pogojem, da je zahtevek za dajatev vložen v roku dveh let po datumu začetka veljavnosti sporazuma ne glede na določbe zakonodaj pogodbenic, ki se nanašajo na urejanje pravic;
d) se dajatev, ki je bila zaradi državljanstva ali kraja stalnega prebivanja zavrnjena, zmanjšana ali začasno zadržana, na zahtevo prizadete osebe prizna oziroma izplača v celoti od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma;
e) se dajatev, priznana pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, ponovno določi na zahtevo prizadete osebe. Prav tako jo je mogoče ponovno določiti po uradni dolžnosti. Če je posledica te ponovne določitve nižja dajatev kot tista, ki se je izplačevala, preden je ta sporazum začel veljati, ostane dajatev na prejšnji ravni;
f) se pravice v skladu s tem sporazumom pridobijo od tega datuma dalje ne glede na določbe zakonodaj pogodbenic, ki se nanašajo na urejanje pravic, če je zahtevek iz točk d) in e) vložen v dveh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma;
g) se pravice pridobijo od datuma zahtevka, razen če veljavna zakonodaja ne vsebuje ugodnejših določb, če je zahtevek iz točk d) in e) vložen po dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.
3. Pri izvajanju 8. člena se šteje, da je oseba, ki je že detaširana na dan začetka veljavnosti tega sporazuma, detaširana šele od tega datuma dalje.
29. ČLEN
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan četrtega meseca po datumu zadnjega uradnega obvestila ene pogodbenice drugi o izpolnitvi vseh potrebnih notranjepravnih postopkov za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli odpove tako, da o tem 12 mesecev prej uradno pisno obvesti drugo pogodbenico in v tem primeru sporazum preneha veljati zadnji dan tega roka.
3. Če ta sporazum preneha veljati, se obdržijo vse pravice, ki jih je neka oseba pridobila na podlagi določb tega sporazuma in se začnejo pogajanja glede pravic, ki so v postopku pridobitve na podlagi tega sporazuma.
Sestavljeno v Québecu dne 11. maja 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Božo Cerar l. r.
Za Vlado
Québeca
Raymonde Saint-Germain l. r.
DOGOVOR O IZVAJANJU
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUÉBECA
UPOŠTEVAJOČ 17. člen Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca,
UPOŠTEVAJOČ voljo obeh vlad za izvajanje sporazuma
STA SE PRISTOJNA ORGANA VSAKE POGODBENICE:
za Republiko Slovenijo
ministrstvo, pristojno za izvajanje zakonodaje iz 2. člena sporazuma,
in
za Québec
minister, pristojen za izvajanje zakonodaje iz 2. člena sporazuma
SPORAZUMELA O NASLEDNJEM:
1. ČLEN
Določitev izrazov
V tem dogovoru o izvajanju pomeni:
a) izraz „sporazum“ pomeni Sporazum o socialni varnosti med Vlado Québeca in Vlado Republike Slovenije, podpisan 11. maja 2000,
b) drugi uporabljeni izrazi imajo pomen, ki jim ga določa 1. člen sporazuma.
2. ČLEN
Organi za zvezo
V skladu z drugim odstavkom 17. člena sporazuma pogodbenici določita naslednje organe za zvezo:
a) za Quebec Direkcijo za nostrifikacijo diplom in sporazume o socialni varnosti (Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale) Ministrstva za odnose z državljani in imigracijo (Ministere des Relations avec les citoyens et de l’Immigration) ali vsak drug organ, ki ga določi pristojni organ Québeca;
b) za Slovenijo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. ČLEN
Potrdilo o veljavnosti zakonodaje
1. Za izvajanje 7. do 11. člena sporazuma izda osebi, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice, medtem ko dela na ozemlju druge pogodbenice, potrdilo o veljavnosti zakonodaje
a) organ za zvezo Québeca, če za to osebo velja zakonodaja Québeca;
b) organ za zvezo Slovenije, če za to osebo velja zakonodaja Slovenije.
2. Organ za zvezo, ki izda tako potrdilo, pošlje en izvod potrdila drugemu organu za zvezo iz prvega odstavka, osebi, ki jo zadeva, in če je potrebno, njenemu delodajalcu.
4. ČLEN
Starostne, invalidske in družinske pokojnine
1. Za izvajanje III. dela sporazuma se v skladu s sporazumom lahko vloži zahtevek za dajatev organu za zvezo ene ali druge pogodbenice ali pristojnemu nosilcu pogodbenice, katere zakonodaja se uporablja.
2. Če se zahtevek za dajatev iz prvega odstavka vloži pri organu za zvezo, ga ta pošlje pristojnemu nosilcu pogodbenice, katere zakonodaja se uporablja, s priloženo zahtevano dokumentacijo o upravičenosti zahtevka.
3. Pristojni nosilec pogodbenice, ki prejme zahtevek za dajatev iz drugega odstavka 18. člena sporazuma, jo pošlje organu za zvezo iste pogodbenice. Organ za zvezo ta zahtevek pošlje pristojnemu nosilcu druge pogodbenice s priloženo zahtevano dokumentacijo o upravičenosti zahtevka.
4. Vse osebne podatke, navedene na obrazcu za zahtevek, potrdi organ za zvezo, ki zahtevek pošlje naprej, in mu zaradi tega ni treba pošiljati dokumentacije o upravičenosti zahtevka.
5. Vse izvirnike ali kopije dokumentov hrani organ za zvezo, ki mu je bil tak dokument najprej poslan, en izvod pa da na razpolago pristojnemu nosilcu druge pogodbenice na njegovo zahtevo.
6. Obrazec za zvezo je priložen zahtevku in dokumentaciji o upravičenosti zahtevka iz tega člena.
7. Če pristojni nosilec ali organ za zvezo ene pogodbenice tako zahteva, organ za zvezo ali pristojni nosilec druge pogodbenice na obrazcu za zvezo navede zavarovalne dobe, priznane po zakonodaji, ki jo uporablja.
8. Takoj ko je sprejeta odločitev v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, o tem pristojni nosilec obvesti prosilca in ga seznani z načini in roki za pritožbe po tej zakonodaji; prav tako o tem obvesti organ za zvezo druge pogodbenice in pri tem uporabi obrazec za zvezo.
5. ČLEN
Vračilo stroškov
Za izvajanje 25. člena sporazuma pošlje organ za zvezo prve pogodbenice ob koncu vsakega koledarskega leta, ko je pristojni nosilec ene pogodbenice plačal dajatve ali dal narediti izvedenska mnenja za račun ali na stroške pristojnega nosilca druge pogodbenice, organu za zvezo druge pogodbenice izpisek odobrenih dajatev ali honorarjev, povezanih z izdelavo izvedenskih mnenj v omenjenem letu, in navede znesek dolga. Temu izpisku priloži dokumentacijo o upravičenosti.
6. ČLEN
Obrazci
Vse obrazce ali druge dokumente, potrebne za izvajanje postopka, predvidenega v dogovoru o izvajanju, sporazumno določijo pristojna nosilca in organi, odgovorni za izvajanje sporazuma za vsako pogodbenico.
7. ČLEN
Statistični podatki
Organa za zvezo obeh pogodbenic si v dogovorjeni obliki izmenjujeta statistične podatke, ki se nanašajo na izplačila upravičencem v skladu s sporazumom v vsakem koledarskem letu. Ti podatki vsebujejo število upravičencev in skupni znesek dajatev po kategorijah dajatev.
8. ČLEN
Začetek veljavnosti in trajanje
Ta dogovor o izvajanju začne veljati hkrati s sporazumom in velja enako obdobje kot sporazum.
Sestavljeno v Québecu dne 11. maja 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za pristojni organ
Republike Slovenije
Božo Cerar l. r.
Za pristojni organ
Québeca
Raymonde Saint-Gemain l. r.
A C C O R D
SUR LA SÉCURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
ci-après appelés ”les Parties“,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Aux fins du présent Accord:
”autorité compétente“ désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Slovénie, le ministère responsable du travail;
”institution compétente“ désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Slovénie, l’institut chargé de l’application de la législation visée à l’article 2(1)(b);
”législation“ désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2(1) pour ladite Partie;
”période admissible“ désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période durant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Slovénie, toute période de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle qui est une période d’assurance aux termes de la législation de la Slovénie ou toute autre période considérée comme telle, y compris toute période spéciale créditée aux termes de la législation de la Slovénie;
”prestation“ désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables.
2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2
Législation à laquelle l’Accord s’applique
1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante:
(a) pour le Canada:
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Slovénie:
la Loi sur l’assurance pension et l’invalidité, sauf les dispositions qui s’appliquent aux prestations fondées sur la capacité de travail réduite.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3. Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3
Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Slovénie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne aux termes de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux męmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5
Versement des prestations à l’étranger
1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne mentionnée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie. Ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation aux termes de la législation d’une Partie est versée aux citoyens de l’autre Partie qui résident sur le territoire d’un état tiers aux męmes conditions qu’aux citoyens de la première Partie qui résident sur le territoire de cet état tiers.
3. En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règles relatives à l’assujettissement
1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article:
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur les territoires des Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du męme employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut ętre maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside au Canada et uniquement à la législation de la Slovénie dans tout autre cas.
4. Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’ętre assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE 7
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Slovénie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Slovénie en raison d’emploi ou de travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1:
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Slovénie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1
TOTALISATION
ARTICLE 8
Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Slovénie
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2. (a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3. Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Slovénie:
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie; et
(b) un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un mois admissible aux termes de la législation de la Slovénie.
4. Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la Slovénie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie.
ARTICLE 9
Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
1. Si un citoyen d’une Partie n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 8, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
2. En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
ARTICLE 10
Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 11
Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1. Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord:
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit:
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant:
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA SLOVÉNIE
ARTICLE 13
Calcul du montant de la prestation payable
1. Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation payable exclusivement en fonction des périodes admissibles complétées par ladite personne aux termes de la législation de la Slovénie.
2. Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation comme suit:
(a) Elle doit, en premier lieu, déterminer le montant théorique de la prestation qui serait versée si le total des périodes admissibles avaient été complétées aux termes de la législation de la Slovénie.
(b) Se fondant sur ce montant théorique, elle calcule ensuite le montant réel de la prestation payable selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de sa propre législation et le total des périodes admissibles.
(c) En ce qui a trait à l’alinéa 2(a), seules les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie sont prises en considération afin de déterminer la pension de base aux fins du calcul de la prestation.
(d) En ce qui a trait à l’alinéa 2(b), si la durée totale des périodes admissibles dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit ętre calculé selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 14
Les prestations non-exportables
Le supplément de revenu, l’allocation de fréquentation et les compensations en espèces versées aux termes de la législation de la Slovénie, relativement à l’invalidité, ne sont pas versés hors de la Slovénie.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 15
Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 16
Échange de renseignements et assistance mutuelle
1. Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord:
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 15 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut ętre utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 17
Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 18
Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 19
Présentation de demandes, avis et appels
1. Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient d ętre présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le męme délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée ętre la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée ętre une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande:
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, et/ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé le report de sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie.
3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20
Versement des prestations
1. (a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de la Slovénie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord:
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside en Slovénie, dans la monnaie de la Slovénie;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada;
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant ętre encourus relativement au versement des prestations.
3. Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fond ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à ętre versé aux termes du présent Accord aux personnes mentionnées à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
Résolution des différends
1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2. Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit ętre, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties; ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; étant entendu que si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre sur le choix du troisième, il sera demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président du tribunal arbitral.
5. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire.
ARTICLE 22
Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Slovénie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 23
Dispositions transitoires
1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire aux termes du Régime de pensions du Canada, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 24
Durée et résiliation
1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut ętre résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2. En cas de résiliation du présent Accord, toute personne ayant acquis des droits aux termes des dispositions du présent Accord les conserve et des négociations sont engagées au sujet du règlement des droits en cours d’acquisition aux termes de ces dispositions.
ARTICLE 25
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ljubljana, ce 17ième jour du mai 1998, dans les langues slovène, française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Nataša Belopavloviè m.p.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
Susan Cartwright m.p.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SIGNÉ À LJUBLJANA LE 17 MAI 1998
CONFORMÉMENT à l’article 15 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Canada, signé à Ljubljana le 17 mai 1998, les autorités compétentes:
pour le Canada,
le Ministre du Développement des ressources humaines et
le Ministre du Revenu national
pour la Slovénie,
le Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paragraphe 1
Définitions
1. Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, ”Accord“ désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Canada, signé à Ljubljana le 17 mai 1998.
2. Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par l’Accord.
Paragraphe 2
Organismes de liaison
Sont désignés comme organismes de liaison conformément à l’article 15 de l’Accord:
pour le Canada:
(a) en ce qui concerne toute question à l’exception de l’application de l’article 6 de l’Accord et du Titre II du présent Arrangement administratif, la Division des Opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources humaines; et
(b) en ce qui concerne l’application de l’article 6 de l’Accord et du Titre II du présent Arrangement administratif, la Division des recouvrements des recettes, Ministère du Revenu national;
pour la Slovénie:
l’Institut de l’assurance pension et invalidité de la Slovénie (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Paragraphe 3
Travailleurs détachés et autres
1. Dans les cas de détachements, d’options ou de modifications prévus respectivement, aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 6 de l’Accord, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique, émettra sur demande un certificat d’une durée déterminée attestant que, relativement à ce travail, le travailleur et son employeur sont assujettis à ladite législation. Le travailleur visé ainsi que son employeur et l’organisme de liaison de l’autre Partie seront en droit de recevoir une copie du certificat.
2. (a) L’approbation prévue au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord devra ętre demandée avant la fin de la période d’assujettissement en cours.
(b) L’option prévue au paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord devra ętre exercée à l’aide d’un avis donné dans un délai de six mois suivant le début des fonctions ou, dans le cas d’un travailleur déjà en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, dans un délai de six mois suivant ladite date.
(c) Les demandes et avis devront ętre transmis à l’organisme de liaison de la Partie à laquelle s’appliquera la législation.
3. Relativement aux emplois au service d’un gouvernement visés au paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord, l’employeur en cause devra respecter toutes les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Paragraphe 4
Traitement d’une demande
1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmettra, immédiatement, ladite demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie et indiquera la date à laquelle ladite demande a été reçue.
2. En sus du formulaire de demande, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra également toutes les pièces justificatives qui pourraient ętre requises par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer le droit du requérant à la prestation.
3. Les renseignements personnels que renferme le formulaire de demande seront authentifiés par l’organisme de liaison de la première Partie, qui confirmera que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent alinéa seront déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties.
4. En sus du formulaire de demande et des pièces justificatives visés aux alinéas 1 et 2, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra à l’organisme de liaison de l’autre Partie, un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation de la première Partie.
5. L’institution compétente de l’autre Partie déterminera subséquemment l’admissibilité du requérant et, par l’entremise de son organisme de liaison, avisera l’organisme de liaison de la première Partie de toutes les prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
Paragraphe 5
Examens médicaux
1. Dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmettra, sur demande, à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constatations médicales et les documents disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou d’un bénéficiaire.
2. Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un requérant ou qu’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical et si l’organisme de liaison de la première Partie en fait la demande, l’organisme de liaison de l’autre Partie prendra les dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué conformément aux règles appliquées par l’organisme de liaison qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’organisme qui demande ledit examen médical.
3. Sur réception d’un état détaillé des frais encourus, l’organisme de liaison de la première Partie remboursera, sans délai, à l’organisme de liaison de l’autre Partie les sommes dues par suite de l’application des dispositions de l’alinéa 2.
Paragraphe 6
Échange de statistiques
Les institutions compétentes des Parties échangeront annuellement des statistiques relatives aux montants que chacune a versés aux termes de l’Accord. Ces statistiques incluront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Paragraphe 7
Formulaires et procédures détaillées
1. Sous réserve des dispositions du présent Arrangement administratif, les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires et les procédures détaillées nécessaires à la mise en application de l’Accord.
2. L’organisme de liaison d’une Partie pourra refuser une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie si ladite demande n’est pas présentée sur le formulaire prescrit.
Paragraphe 8
Prise d’effet
Le présent Arrangement administratif prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord et aura effet pendant la męme période.
FAIT en deux exemplaires à Ljubljana, ce 17ième jour du mai 1998, dans les langues slovène, française et anglaise, chaque texte étant également valide.
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Nataša Belopavloviè m.p.
POUR LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES
DU CANADA
Susan Cartwright m.p.
E N T E N T E
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
“Slovénie”: la République de Slovénie;
“autorité compétente”: le ministre du Québec ou le ministère de la Slovénie chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
“institution compétente”: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de la Slovénie chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2;
“législation”: les lois, règlements, dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
“période d’assurance”: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour la Slovénie, toute période pour laquelle des cotisations ont été versées ainsi que les périodes spéciales et toute autre période établie ou reconnue en tant que période d’assurance par la législation slovène;
“base de calcul de la pension”: la moyenne mensuelle des salaires ou revenus, déterminée par la législation de la Slovénie, à partir de laquelle la pension est calculée;
“prestation”: la pension, la rente, l’allocation, le montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
“ressortissant”: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de nationalité slovène,
et tout terme dans l’Entente non défini dans cet article a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) à la législation de la Slovénie relative à l’assurance pension et à l’assurance invalidité, à l’exception des dispositions s’appliquant aux prestations pour capacité réduite de travail.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le męme traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut ętre réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations acquises en vertu de la législation d’une Partie sont payables aux citoyens de l’autre Partie qui résident dans un État tiers dans les męmes conditions que celles que la première Partie applique à ses citoyens résidant dans cet État tiers.
3. En ce qui concerne la législation du Québec, le paragraphe 2 s’applique à toute personne visée à l’article 3.
4. Les allocations supplémentaires, allocations pour tierces personnes et compensations en espèces payables en vertu de la législation slovène au regard de l’invalidité ne sont pas exportables.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
Personne travaillant à son propre compte
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
Personne détachée
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
Personnel navigant employé par un transporteur international
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, męme si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
Personne occupant un emploi d’État
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’ętre soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
Prestations visées
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent titre s’applique également aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survie visées dans la Loi sur l’assurance pension et l’assurance invalidité de la Slovénie.
ARTICLE 13
Principe de la totalisation
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2. Si la durée totale des périodes admissibles accomplies par une personne sous la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis en vertu de cette législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations à cette personne au regard desdites périodes.
ARTICLE 14
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-męme ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la Slovénie atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Slovénie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a) et la période accomplie selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
Prestations en vertu de la législation de la Slovénie
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-męme ou pour les membres survivants de sa famille, à une prestation en vertu de la législation de la Slovénie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Slovénie:
a) aux fins d’ouvrir le droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants
i) reconnaît douze mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour toute année civile attestée comme période d’assurance par l’institution compétente du Québec;
ii) totalise, conformément à l’article 13, les mois reconnus en vertu de l’alinéa a) i) avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie;
b) lorsque le droit à une pension de vieillesse n’est pas acquis malgré l’application des alinéas a) i) et a) ii),
i) reconnaît un mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour chaque mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
ii) totalise, conformément à l’article 13, les périodes reconnues en vertu des alinéas a) i) et b) i) avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie.
3. Si une personne a droit à une prestation uniquement grâce aux dispositions de la totalisation du paragraphe 2, l’institution compétente de la Slovénie calcule le montant de la prestation de la façon suivante:
a) elle détermine d’abord le montant théorique de la prestation qu’elle devrait payer comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous sa législation;
b) elle calcule le montant réel à payer en multipliant le montant théorique de la prestation par la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une et de l’autre Partie;
c) pour l’application de l’alinéa a) seule la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie est prise en compte pour établir la base de calcul de la pension;
d) en ce qui a trait à l’alinéa b), si la durée totale des périodes d’assurance dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit ętre calculé selon le rapport entre la période d’assurance complétée aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 16
Période accomplie sous la législation d’une tierce partie
1. Lorsque le ressortissant de l’une ou de l’autre Partie n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, la période d’assurance accomplie sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance est prise en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités de calcul prévues à l’article 14 ou à l’article 15.
2. La prestation payable en vertu de la législation slovène est calculée selon les modalités prévues à l’article 15 en utilisant la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurances prises en compte.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
Arrangement administratif
1. Un Arrangement administratif, arręté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
Demande de prestations
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. La demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée ętre une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie:
a) soit lorsque la personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) soit lorsque la personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée ętre la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Malgré le paragraphe 2, la personne peut requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
Paiement des prestations
1. Toute prestation en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en vertu de la législation de la Slovénie est payable directement au bénéficiaire dans la monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire ou dans toute autre monnaie qui y soit convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
Délai de présentation
1. Une requęte, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, ętre présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont considérés reçus s’ils sont présentés dans le męme délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requęte, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requęte, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 21
Expertises
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent ętre refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
Exemption de frais et de visa de légalisation
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
Protection des renseignements personnels
1. Dans le présent article, le mot “ information ” désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut ętre facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu des lois et règlements d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis aux lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
Entraide administrative
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut ętre adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie..
ARTICLE 27
Règlement des différends
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, ętre réglé par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les Parties contractantes, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation de l’Entente qui n’a pas été résolu ou réglé grâce à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à une commission de conciliation.
4. À moins que d’un commun accord les Parties contractantes n’en disposent autrement, la commission de conciliation est constituée de trois conciliateurs, chaque Partie contractante nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président.
5. La commission de conciliation détermine sa propre procédure.
6. La commission de conciliation étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de le régler. Les législations de la Slovénie et du Québec sont prises en considération à cette fin.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente męme si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) la prestation acquise en application de l’article 13 est payable à partir de la date d’entrée en vigueur de l’entente, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée si elle est postérieure, à condition que la demande de prestation soit présentée dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, malgré toute disposition de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relative à la prescription des droits;
d) la prestation qui en raison de la nationalité ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue, est accordée ou rétablie sur demande de la personne intéressée, à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également ętre révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la dernière des notifications de l’une à l’autre des Parties l’avisant de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à sa mise en vigueur.
2. L’Entente est conclue sans limite de durée. Elle peut ętre dénoncée en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois, auquel cas elle prend fin le dernier jour de ce délai.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 11 Mai 2000, en deux exemplaires, en langue slovène et en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de
la République de Slovénie
Božo Cerar m.p.
Pour le gouvernement
du Québec
Raymonde Saint – Germain m.p.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement du Québec,
CONSIDÉRANT la volonté des deux Gouvernements de donner application à l’Entente,
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE CHACUNE DES PARTIES:
pour le Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente
et
pour la République de Slovénie,
le ministère chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1er
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme “Entente” désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Slovénie signée le 11 Mai 2000;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la Slovénie, l’Institut d’assurance pensions et invalidité de Slovénie (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).
ARTICLE 3
Certificat d’assujettissement
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de la Slovénie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Slovénie.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
Prestations de rente de vieillesse, d’invalidité et de survivants
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut ętre présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la męme Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
Remboursement entre institutions
Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
Données statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée
L’Arrangement administratif entre en vigueur en męme temps que l’Entente et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec le 11 Mai 2000, en deux exemplaires en langue slovène et en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente
de la République de Slovénie
Božo Cerar m.p.
Pour l’autorité compétente
du Québec
Raymonde Saint – Germain m.p.
3. člen
Za izvajanje sporazumov in dogovorov o izvajanju sporazumov skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/00-18/1
Ljubljana, dne 29. avgusta 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in besedilo Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade v angleškem jeziku sta na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost