Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000

Kazalo

99. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem (BITASO), stran 904.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM (BITASO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem (BITASO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. julija 2000.
Št. 001-22-158/00
Ljubljana, dne 3. avgusta 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM (BITASO)
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem, podpisan v Ljubljani 12. aprila 2000.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
MEMORANDUM O SOGLASJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Italijanske republike
sta se ob upoštevanju, da:
– je italijanski zakon št. 19 z dne 9. januarja 1991 v 12. členu predvidel dodelitev denarnih sredstev deželi Furlaniji – Julijski krajini, namenjenih financiranju avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo mejnih prehodov Trst-Fernetiči in Gorica-Štandrež s slovenskim avtocestnim omrežjem;
– je deželni zakon Furlanije – Julijske krajine št. 34 z dne 22. avgusta 1991 za izvajanje italijanskega zakona št. 19 z dne 9. januarja 1991 z določbo 4. člena pooblastil deželno upravo, naj družbi “Autovie Venete“ dodeli zneske, ki izhajajo iz omenjene državne dodelitve, ter naj družbi “Autovie Venete“ podeli mandat za izvedbo vseh dejanj, potrebnih za financiranje omenjenih avtocestnih objektov, za katere se ti zneski namenjajo;
– je družba “Autovie Venete“ z “Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji“ (DARS d. d.) dne 11. aprila 2000 sklenila posojilno pogodbo za kredit v znesku 92.504.000.000.- ITL (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba);
– je Državni zbor Republike Slovenije dne 15. februarja 2000 sprejel Zakon o poroštvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga z navedeno posojilno pogodbo posojilojemalec najame pri Autovie Venete;
– daje Republika Slovenija po zakonu svoje poroštvo za obveznosti posojilojemalca, in sicer do skupne vsote in pod pogoji, ki jih določa sam zakon, naveden v predhodni 4. točki,
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Republika Slovenija se zavezuje, da bo italijanski strani po prejemu prvega pisnega poziva plačala vse zneske, ki gredo posojilodajalcu v skladu s posojilno pogodbo, če DARS ne bi izpolnil svojih obveznosti v rokih in pod pogoji, določenimi s posojilno pogodbo. Slovenska stran bo izpolnjevala te obveznosti na način in v rokih, določenih s tem memorandumom o soglasju.
2. člen
Če DARS ob datumu zapadlosti ne bi plačal katerega koli obroka glavnice, dospelega v skladu s posojilno pogodbo, ali če bi družba Autovie Venete od DARS-a prejela sporočilo o tem, da ta ne namerava plačati ali da ni sposoben plačati katerega koli obroka ob datumu zapadlosti, mora družba Autovie Venete o neporavnanem plačilu ali o vsebini sporočila, ki ga je prejela od DARS-a, nemudoma obvestiti slovensko stran ter jo pozvati, naj izpolni obveznost.
3. člen
Vsakemu pozivu Autovie Venete slovenski strani na podlagi tega memoranduma o soglasju je treba priložiti dopis, s katerim je Autovie Venete pozvala DARS, naj izpolni obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe, oziroma dopis DARS-a, iz katerega je razvidno, da ne bo plačal ali da ne bo sposoben plačati katerega koli obroka ob datumu njegove zapadlosti.
4. člen
Slovenska stran se zavezuje italijanski strani plačati vsak znesek, zahtevan s pozivom na podlagi tega memoranduma o soglasju, in sicer v 10 delovnih dneh od datuma prejema poziva - ki ga pošlje Autovie Venete - na račun, ki ga ta navede v svojem pozivu k izpolnitvi obveznosti.
5. člen
Slovenska stran bo morala plačati kateri koli znesek, ki je v skladu s posojilno pogodbo že zapadel v plačilo, pa še ni bil poravnan, in sicer v skladu s pogoji tega memoranduma o soglasju.
6. člen
Slovenska stran bo izvedla plačila brez kakršnih koli odbitkov iz naslova taks, davkov ali drugih bremen, ne da bi zahtevala kakršno koli povračilo.
7. člen
Slovenska stran ne more odstopiti od poroštva, vse dokler ne bo DARS italijanski strani plačal vseh prejetih zneskov.
8. člen
Dopisi, pozivi in druga obvestila, ki se pošiljajo na podlagi tega memoranduma o soglasju, morajo biti v pisni obliki. Vsa obvestila morajo biti poslana priporočeno po pošti ali po faksu ali izročena osebno naslovniku na spodaj navedeni naslov oziroma številko faksa (razen če naslovnik sporoči spremembo naslova ali številke faksa; v tem primeru se obvestila pošiljajo na naslov oziroma številko, ki je bila v ta namen sporočena kot zadnja).
Vsako sporočilo se šteje kot veljavno prispelo ob prejemu, če je v pisni obliki, oziroma - v primeru faks sporočil - ob končanem prenosu sporočila z ustrezno potrditvijo prejema na pošiljateljevem faksu. Sporočila, poslana v skladu z zgoraj omenjenim, ki niso prejeta na delovni dan ali so prispela po končanem delovniku, kakršen velja v namembnem kraju, se štejejo kot prispela šele naslednji delovni dan v omenjenem kraju.
9. člen
Naslov in številka faksa slovenske strani sta: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, (061) 125 81 63.
Naslov in številka faksa italijanske strani sta: Zakladno ministrstvo, Via XX Settembre 97, 00100 Rim, (06) 4741736.
Naslov in številka faksa Autovie Venete sta: Via Locchi n. 19, Trst, (040) 3189235.
Naslov in številka faksa DARS-a d. d. sta: Ulica XIV. divizije 4, Celje, (063) 44 20 01.
10. člen
Kateri koli spor, ki bi morebiti nastal glede razlage ali izvajanja tega memoranduma, se bo reševal po diplomatski poti.
11. člen
Ta memorandum o soglasju bo začel veljati prvi naslednji dan po datumu potrditve prejema drugega od obvestil, s katerima se bosta pogodbenici uradno obvestili, da so bili končani postopki, predvideni v njunih notranjih ureditvah.
S tem namenom sta podpisana predstavnika, ki sta ju vladi za to pravilno pooblastili, podpisala ta memorandum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 12. 4. 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Valter Reščič l. r.
Za Vlado
Italijanske republike
Umberto Ranieri l. r.
MEMORANDUM D’INTESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AUTOSTRADALI DI COLLEGAMENTO CON LA RETE AUTOSTRADALE SLOVENA
Il Governo della Repubblica di Slovenia
e
il Governo della Repubblica Italiana
tenuto conto che:
– la legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19 ha previsto, nell’art. 12, l’assegnazione di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, destinate al finanziamento delle opere autostradali di collegamento dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale slovena;
– l’art. 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 agosto 1991 n° 34, in attuazione della legge italiana 9 gennaio 1991, n° 19, autorizza l’amministrazione regionale a conferire ad “Autovie Venete“ le somme provenienti dalla menzionata assegnazione statale, nonché a conferire alla stessa “Autovie Venete“ mandato ad attuare gli interventi necessari per il finanziamento delle opere autostradali cui tali somme sono destinate;
– la società “Autovie Venete“ ha stipulato con l’azienda “Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji“ (DARS d.d.) in data 11 aprile 2000 una convenzione di mutuo per un credito dell’ammontare di 92.504.000.000.- ITL (più avanti nel testo: la Convenzione di mutuo);
– la Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, in data 15 febbraio 2000 ha approvato la legge sulla fidejussione (più avanti nel testo: la legge) della Repubblica di Slovenia per il credito acquisito da Autovie Venete dal Debitore con la citata Convenzione di mutuo;
– la Repubblica di Slovenia garantisce ex lege per gli obblighi del Debitore, fino all’ammontare e alle condizioni di cui alla legge stessa, indicata al precedente Punto 4.
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Repubblica di Slovenia si impegna a pagare alla Parte italiana, alla prima ingiunzione scritta, tutte le somme esigibili ai sensi della Convenzione di mutuo che la DARS non avesse provveduto a pagare nel termine ed alle condizioni di cui alla stessa Convenzione di mutuo. La Parte slovena adempirà a tali obblighi con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Memorandum d’Intesa.
Art. 2
Qualora la DARS alla data di scadenza non pagasse qualsiasi rata del capitale, maturata ai sensi della Convenzione di mutuo, oppure qualora le Autovie Venete ricevessero dalla DARS comunicazione che la stessa non intende pagare o che non è in grado di pagare qualsiasi rata alla data di scadenza, le Autovie Venete sono tenute ad informare immediatamente la Parte slovena del mancato pagamento oppure della comunicazione ricevuta da parte della DARS, ingiungendole di adempiere all’obbligo.
Art. 3
Ad ogni ingiunzione delle Autovie Venete alla Parte slovena ai sensi del presente Memorandum d’Intesa, va allegata la lettera con la quale le Autovie Venete hanno ingiunto alla DARS di adempiere all’obbligo derivante dalla Convenzione di mutuo, ovvero la lettera della DARS dalla quale risulta che la stessa non avrebbe pagato o che non sarebbe stata in grado di pagare qualsiasi rata alla data di rispettiva scadenza.
Art. 4
La Parte slovena si impegna a pagare alla Parte italiana ogni somma che gli venisse ingiunta in base al presente Memorandum d’Intesa, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata ricevuta ingiunzione – da parte delle Autovie Venete – sul conto che dalla stessa sarà indicato nella sua ingiunzione all’adempimento dell’obbligo.
Art. 5
La Parte slovena dovrà pagare qualsiasi somma maturata non pagata come da Convenzione di mutuo, conformemente alle condizioni del presente Memorandum d’Intesa.
Art. 6
La Parte slovena effettuerà i pagamenti senza alcuna detrazione di imposte, tasse o altri gravami, senza opporre compensazione alcuna.
Art. 7
La Parte slovena non potrà recedere dalla garanzia sinché la DARS non avrà pagato alla Parte italiana tutte le somme ricevute.
Art. 8
Le comunicazioni, le ingiunzioni e gli altri avvisi ai sensi del presente Memorandum d’Intesa devono avere forma scritta. Tutti gli avvisi vanno inviati con lettera raccomandata o via fax oppure consegnati personalmente al ricevente al suo indirizzo o al numero di fax sotto riportato (tranne che il ricevente comunichi un diverso indirizzo o numero di fax, nel qual caso gli avvisi vanno inviati all’ultimo indirizzo o numero di fax comunicato a tale scopo).
Ogni comunicazione è efficace all’atto della consegna, se viene fatta in forma scritta, ovvero, per le comunicazioni via fax, a conclusa trasmissione della comunicazione con relativa conferma di ricezione al telefax mittente. Le comunicazioni trasmesse in conformità con quanto sopra, ma ricevute in giornata non lavorativa o dopo l’orario di lavoro nella località destinataria, vengono considerate recapitate solamente il giorno lavorativo successivo nella medesima località.
Art. 9
L’indirizzo e il numero di fax della Parte slovena sono: Ministero delle Finanze, Zupanciceva 3, Lubiana (061) 125 81 63
L’indirizzo e il numero di fax della Parte italiana sono: Ministero del Tesoro, Via XX Settembre 97, 00100 Roma (06) 4741736
L’indirizzo e il numero di fax delle Autovie Venete sono: Via Locchi n. 19, Trieste (040)3189235.
L’indirizzo e il numero di fax della DARS d.d. sono: ul. XIV. Divizije 4, Celje (063) 44 20 01.
Art. 10
Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione o sulla applicazione del presente Memorandum verrà risolta dalle Parti per via diplomatica.
Art. 11
Il presente Memorandum d’Intesa entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle procedure previste dei rispettivi ordinamenti interni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.
Fatto a Lubiana il 12.4.2000 in due originali, nelle lingue slovena e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Valter Reščič m.p
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Umberto Ranieri m.p
3. člen
Za izvajanje tega Memoranduma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 440-03/00-105/1
Ljubljana, dne 26. julija 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.