Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom (BRUZP), stran 397.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O ZRAČNEM PROMETU S PROTOKOLOM (BRUZP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom (BRUZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-80/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O ZRAČNEM PROMETU S PROTOKOLOM (BRUZP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom, podpisan v Moskvi dne 7. septembra 1998.
2. člen
Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O ZRAČNEM PROMETU
Glede na to, da sta Republika Slovenija in
Ruska federacija
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
v želji, da razvijata sodelovanje v zračnem prometu in da vzpostavita potrebne temelje za opravljanje rednega zračnega prometa, sta se
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Ruske federacije
(v nadaljnjem besedilu pogodbenici)
dogovorili o:
1. člen
OPREDELITEV POJMOV
1. V tem sporazumu in njegovi prilogi izraz:
a) “konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in spremembe veljajo za obe pogodbenici;
b) “pristojni organ“ pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za letalstvo ali vsako osebo ali organ, pooblaščen, da opravlja naloge, ki jih zdaj opravlja omenjeno ministrstvo, in za Rusko federacijo Zvezno letalsko upravo Rusije ali vsako osebo ali organ, pooblaščen, da opravlja naloge, ki jih zdaj opravlja omenjena uprava;
c) “določeni prevoznik“ pomeni prevoznika v zračnem prometu, ki ga je v skladu s 6. členom tega sporazuma določila posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega mednarodnega zračnega prometa;
d) “tarifa“ pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno s provizijo in pogoji za agencijske in druge dopolnilne storitve, izvzeti pa so plačila in pogoji za prevoz pošte;
e) “zračni promet“, “mednarodni zračni promet“, “prevoznik“ in “pristanek v nekomercialne namene“ imajo pomen, kot ga določa 96. člen konvencije;
f) “ozemlje“ ima pomen, kot ga določa 2. člen konvencije.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na sporazum vključuje tudi prilogo, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno.
2. člen
PODELITEV PRAVIC
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa na progah, ki so navedene v prilogi, pravice, določene v tem sporazumu. Ta promet in te proge se v nadaljnjem besedilu imenujejo “dogovorjeni promet“ in “določene proge“.
2. Pod pogoji določb tega sporazuma imajo prevozniki, ki jih pogodbenici določita, pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa:
a) pravico do preleta ozemlja države druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju države druge pogodbenice v nekomercialne namene v krajih, določenih v prilogi tega sporazuma;
c) pravico do pristanka na ozemlju države druge pogodbenice v krajih, določenih za tisto progo v prilogi tega sporazuma, z namenom, da vkrcajo in/ali izkrcajo potnike, blago in pošto v mednarodnem prometu.
3. Določeni prevoznik ene pogodbenice po tem členu nima pravice, da na ozemlju države druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug kraj na ozemlju države te pogodbenice.
4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih spopadov, političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more opravljati prometa na svoji običajni progi, si bo druga pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi spremembami prog, vključno s podelitvijo pravic za opravljanje možnega prometa za toliko časa, kot je potrebno.
3. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema pogodbenic.
2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa morajo določeni prevozniki ene pogodbenice upoštevati interese prevoznikov, ki jih je določila druga pogodbenica, da ne bi neupravičeno prizadeli prometa, ki ga slednji opravljajo na celotnih progah ali na delih istih prog.
3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni prevozniki pogodbenic, bo v tesni povezavi z javnimi potrebami po prevozu na določenih progah; glavni cilj vsakega določenega prevoznika bo pri sprejemljivem faktorju zasedenosti zagotavljati zmogljivost, ki bo ustrezala tekočim in razumno predvidenim potrebam po prevozu potnikov, tovora in pošte med ozemljema njunih držav.
4. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem druge pogodbenice in ozemlji tretjih držav se uresničuje v skladu s splošnimi načeli običajnega razvoja, ki jih priznavata pogodbenici, in pod pogojem, da se zmogljivost prilagodi:
a) zahtevam po prevozu med odhodno in namembno državo;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa;
d) zahtevam direktnih letov prevoznika.
5. Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v skladu z določbami tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki so lahko predvideni s konvencijo.
4. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi sta urejena prihod letal v mednarodnem prometu na ozemlje države te pogodbenice in odhod z njega ali prelet nad tem ozemljem, se uporabljajo tudi za določenega prevoznika (prevoznike) druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte na njeno ozemlje, njihovo bivanje in odhod, kot so postopki, ki se nanašajo na vstop in izstop, izseljevanje, priseljevanje, pregled potnih listin, carinske, zdravstvene in sanitarne ukrepe, se uporabljajo tudi za potnike, posadko, prtljago, blago ali pošto v letalih določenega prevoznika druge pogodbenice, dokler so na omenjenem ozemlju.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega člena.
5. člen
VARNOST LETALSTVA
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu pogodbenici še posebej ravnata v skladu z določbami Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrakoplovstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988, ter v skladu z dvostranskimi sporazumi, ki veljajo med pogodbenicama, kakor tudi z medsebojnimi sporazumi, ki bodo podpisani kasneje.
2. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilnega letalstva.
3. Pogodbenici ravnata v skladu z določbami o varnosti letalstva in o tehničnih zahtevah, ki jih je določila Mednarodna organizacija za civilno letalstvo, in so opredeljene v prilogah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, v tisti meri, v kateri te določbe in zahteve veljajo za pogodbenici; pogodbenici zahtevata od letalskih prevoznikov, ki so vpisani v njunem registru ali imajo sedež ali stalno prebivališče na njunem ozemlju, ter od upravljavcev mednarodnih letališč na njunih ozemljih, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da se od navedenih letalskih prevoznikov zahteva, da spoštujejo letalske varnostne predpise in zahteve, navedene v tretjem odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju učinkovito izvajajo primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, blaga in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenici z naklonjenostjo obravnavata vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo primernih posebnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega letala oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti teh letal, njihovih potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav si pogodbenici pomagata, s tem da poskrbita za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak dogodek ali grožnja.
6. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah. O taki določitvi se pogodbenici pisno obvestita.
2. Pristojni organ pogodbenice, ki je prejel tako obvestilo pod pogoji določb tretjega in četrtega odstavka tega člena brez odlašanja izda določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, pred izdajo dovoljenja za opravljanje prometa zahteva, naj dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih običajno uporablja omenjeni organ pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa, v skladu s konvencijo.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali določenim prevoznikom naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uresničevanje pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje za opravljanje prometa, lahko kadar koli začne opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da vozne rede, o katerih se dogovorijo določeni prevozniki, odobrijo pristojni organi pogodbenic, ter da za ta promet veljajo tarife, določene v skladu s 13. členom tega sporazuma.
7. člen
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati ali začasno razveljaviti dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi pravic, določenih v 2. členu tega sporazuma, ki ga je izdala določenemu prevozniku druge pogodbenice ali mu določiti take pogoje, ki se ji za uresničevanje teh pravic zdijo potrebni, če:
a) nima dokaza, da ima druga pogodbenica, ki je prevoznika določila, ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor nad prevoznikom, ali
b) omenjeni prevoznik ne spoštuje veljavnih zakonov in predpisov pogodbenice, ki daje te pravice, ali
c) omenjeni prevoznik v drugih pogledih ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
2. Ta pravica se uresničuje le po posvetovanju s pristojnim organom druge pogodbenice, razen če sta takojšen preklic, začasna razveljavitev ali določitev pogojev po prvem odstavku tega člena nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
8. člen
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, priznava tudi druga pogodbenica, dokler so veljavna.
2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za prelete nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga država.
9. člen
OPROSTITEV CARIN IN DAVKOV
1. Letala, ki jih uporablja v dogovorjenem prometu določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna oprema, zaloge goriva in maziva ter druge zaloge (vključno s hrano, pijačo in tobakom) na njih so po prihodu na ozemlje države druge pogodbenice oproščeni vseh carin in drugih podobnih davkov, pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler niso ponovno izvoženi.
2. Omenjenih carin in drugih podobnih davkov so oproščeni tudi:
a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju države ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi se porabile na letalih, ki jih v dogovorjenem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice;
b) rezervni deli, pripeljani na ozemlje države ene pogodbenice, za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih v dogovorjenem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice;
c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v dogovorjenem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem države pogodbenice, na katerem so bile natovorjene.
Pristojbine za opravljene storitve, hrambo in carinska dovoljenja se bodo zaračunavale v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
3. Za predmete, naštete v drugem odstavku tega člena, se lahko zahteva, da so pod carinskim nadzorom.
4. Običajna letalska oprema ter material, zaloge in rezervni deli, ki so na letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti izkrcani na ozemlju države druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.
10. člen
TAKSE ZA UPORABNIKE
Pristojbine in druge dajatve za uporabo letališč, vključno z njihovimi objekti, tehničnimi in drugimi napravami in storitvami, kakor tudi za uporabo navigacijskih in komunikacijskih naprav in storitev se določijo v skladu s stopnjami in tarifami, ki jih določi vsaka pogodbenica, in ne smejo biti višje od tistih, ki jih plačujejo domača letala te pogodbenice, kadar opravljajo redni mednarodni promet.
11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI
1. Da lahko zagotavlja dogovorjeni promet, ima določeni prevoznik ene pogodbenice pravico, da na ozemlju države druge pogodbenice ustanovi svoja predstavništva s potrebnim administrativnim, komercialnim in tehničnim osebjem.
2. Sestave osebja predstavništva druga pogodbenica ne more spremeniti. Določitev vodje predstavništva in zgoraj omenjenega osebja je izključna pravica določenega prevoznika.
3. Za komercialne dejavnosti velja načelo vzajemnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse potrebno, da bodo predstavništva določenih prevoznikov druge pogodbenice lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.
4. Še posebej vsaka pogodbenica določenemu prevozniku druge pogodbenice podeli pravico, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno, ali če želi, po agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi.
12. člen
KONVERZIJA IN PRENOS DOHODKA
1. Vsaka pogodbenica prizna določenemu prevozniku druge pogodbenice pravico, da prosto prenese presežek prihodka nad izdatki, ustvarjenega pri opravljanju dogovorjenega prometa.
2. Tak prenos se opravlja v skladu z določbami sporazuma, ki med pogodbenicama ureja finančne zadeve. Če takšnega sporazuma ali ustreznih določb ni, se prenos v skladu z deviznimi predpisi pogodbenic opravlja v trdni konvertibilni valuti po uradnem menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa.
3. Določbe tega člena ne vplivajo na obdavčevanje dohodka in kapitala, kar ureja konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjena med pogodbenicama.
13. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih mora vsak določen prevoznik zaračunavati za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, se določijo v primerni višini, pri čemer se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot so stroški poslovanja, primeren dobiček, značilnosti vsake storitve in tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki.
2. O tarifah iz prvega odstavka tega člena in z njimi povezanih stopnjah agencijskih provizij za vsako določeno progo se, če je mogoče, dogovorijo določeni prevozniki obeh pogodbenic po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali na delu te proge.
3. Tako dogovorjene tarife se predložijo v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred dnem, ki je predlagan za njihovo uvedbo. V izjemnih primerih se lahko omenjena organa dogovorita za krajši rok. Če pristojni organ ne sporoči drugemu pristojnemu organu v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami ne strinja, se šteje, da so tarife potrjene.
4. Če se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti ali če tarife ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, poskusita pristojna organa obeh pogodbenic določiti tarifo z medsebojnim dogovorom. Taka pogajanja se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se ugotovi, da se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti o tarifi, ali ko pristojni organ ene pogodbenice obvesti pristojni organ druge pogodbenice, da se ne strinja s tarifo.
5. Če do dogovora ne pride, se spor predloži v postopek, predviden v 18. členu.
6. Že sprejeta tarifa velja, dokler se v skladu z določbami tega ali 18. člena sporazuma ne določi nova tarifa, vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko je pristojni organ ene pogodbenice sporočil, da se ne strinja s tarifo.
7. Pristojna organa obeh pogodbenic si prizadevata zagotoviti, da določeni prevozniki spoštujejo dogovorjene tarife, ki so shranjene pri njiju, in da noben prevoznik na noben način neposredno ali posredno protizakonito ne zmanjšuje katerega koli deleža teh tarif.
14. člen
PREDLOŽITEV VOZNEGA REDA
Določeni prevoznik mora predložiti svoje vozne rede v potrditev pristojnemu organu druge pogodbenice najmanj trideset dni pred začetkom opravljanja dogovorjenega prometa. To velja tudi za vsako njihovo spremembo.
15. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojna organa obeh pogodbenic si medsebojno na zahtevo izmenjavata statistične podatke za posamezno obdobje ali druge podobne informacije, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.
16. člen
DIREKTNI TRANZIT
Za potnike, prtljago in blago v direktnem tranzitu čez ozemlje ene pogodbenice in ki ne zapustijo območja letališča, določenega v ta namen, velja, razen varnostnih ukrepov proti nasilnim dejanjem in zračnemu piratstvu, le poenostavljen nadzor. Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu sta oproščena carin in drugih podobnih davkov. Pristojbine za opravljene storitve, hrambo in carinjenje se bodo zaračunavale v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
17. člen
POSVETOVANJA
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega sporazuma. Taka posvetovanja med pristojnima organoma se morajo začeti v šestdesetih dneh od dne, ko druga pogodbenica prejme pisno zahtevo, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
18. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Vse spore, ki nastanejo v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, si pogodbenici najprej prizadevata rešiti s pogajanji med njunima pristojnima organoma.
2. Če se pristojna organa ne moreta sporazumeti, se spor rešuje po diplomatski poti.
3. Če se pogodbenici ne moreta sporazumeti na podlagi omenjenih postopkov, bosta na zahtevo katere koli pogodbenice spor predložili v odločitev razsodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica imenuje svojega, tretjega pa določita tako imenovana.
4. Vsaka pogodbenica svojega razsodnika imenuje v šestdesetih (60) dneh od dne, ko po diplomatski poti prejme obvestilo z zahtevo po reševanju spora pred razsodiščem, tretji razsodnik pa mora biti imenovan v nadaljnjih šestdesetih (60) dneh. Če katera izmed pogodbenic ne imenuje svojega razsodnika v za to določenem času ali če tretji razsodnik ni pravočasno imenovan, lahko katera koli pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da imenuje razsodnika ali razsodnike, kakor je v posameznem primeru potrebno. Če je predsednik sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva državljan ene od pogodbenic ali če iz drugih razlogov ne more opravljati te naloge, opravi imenovanje podpredsednik, ki ga nadomešča.
5. Tretji razsodnik, ki je imenovan v skladu s tretjim in četrtim odstavkom, mora biti državljan tretje države, ter opravlja naloge predsednika razsodišča.
6. Razsodišče sprejema svoje odločitve z večino glasov. Take odločitve so za pogodbenici obvezujoče. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega člana in stroške svojega zastopanja v arbitražnem postopku. Stroške za predsednika in vse preostale stroške pogodbenici krijeta v enakih deležih. V vseh drugih pogledih razsodišče samo določi svoj postopek.
7. Obe ali ena od pogodbenic lahko zaprosita razsodišče, da obrazloži svojo odločitev. Zahteva po ponovni proučitvi odločitve se lahko vloži v tridesetih (30) dneh le ob novo nastalih okoliščinah, ki lahko zaradi svojih značilnosti odločilno vplivajo na izzid zadeve, ter med postopkom odločanja niso bile znane niti razsodišču, niti pogodbenici, ki zahteva ponovno proučitev odločitve. Zahtevo po obrazložitvi in po ponovni proučitvi odločitve mora obravnavati razsodišče, ki je odločitev sprejelo. Če to ni mogoče, bo v skladu z določbo tega člena ustanovljeno “ad hoc“ razsodišče.
19. člen
SPREMEMBE
1. Če pogodbenica želi spremeniti določbe tega sporazuma ali njegove priloge, lahko o predlagani spremembi zahteva posvetovanja med pristojnima organoma obeh pogodbenic. Spremembe sporazuma začnejo veljati, ko so potrjene z izmenjavo not po diplomatski poti. Priloga se lahko spremeni z dogovorom med pristojnima organoma pogodbenic.
2. Če se sklene kakršna koli splošna večstranska konvencija o zračnem prometu, ki zavezuje pogodbenici, se ta sporazum spremeni, tako da je v skladu z določbami te konvencije.
20. člen
ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko drugi kadar koli pisno sporoči, da odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
2. Sporazum preneha veljati ob koncu veljavnosti voznega reda za posamezno sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od dneva prejema sporočila o odpovedi, razen če je sporočilo pred potekom tega roka sporazumno umaknjeno.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema, se šteje, da je sporočilo prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
21. člen
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI CIVILNEGA LETALSTVA
Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
22. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sporazum začne veljati z dnem zadnjega pisnega obvestila po diplomatski poti, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili svoje notranje postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo prenehajo veljati Sporazum o zračnem prometu med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik, podpisan 7. junija 1990 v Moskvi, ter njegove priloge.
Sklenjeno v Moskvi dne 7.9.1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila identična. Ob morebitnih razlikah pri razlagi se uporabi besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
mag. Anton Bergauer, l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Genadij Zajcev, l. r.
P R I L O G A
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu
1. Proge, na katerih lahko v obeh smereh letijo prevozniki, ki jih je določila Republika Slovenija:
----------------------------------------------------------------
Kraji vzletanja             Kraji v Ruski federaciji
----------------------------------------------------------------
Ljubljana ali Maribor in drugi     Moskva in drugi kraji
kraji na ozemlju            na ozemlju
Republike Slovenije           Ruske federacije
2. Proge, na katerih lahko v obeh smereh letijo prevozniki, ki jih je določila Ruska federacija:
-------------------------------------------------------------------
Kraji vzletanja           Kraji v Republiki Sloveniji
-------------------------------------------------------------------
Moskva in drugi kraji        Ljubljana ali Maribor in drugi
na ozemlju              kraji na ozemlju
Ruske federacije           Republike Slovenije
3. a) O drugih krajih na ozemlju pogodbenic se dogovorita njuna pristojna organa.
b) O frekvencah in o tipih letal določenih prevoznikov se dogovorita pristojna organa pogodbenic.
c) Za dodatne in posebne lete morajo določeni prevozniki pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa na podlagi prošnje, ki jo je treba predložiti vsaj oseminštirideset (48) ur pred odhodom, razen konec tedna in ob praznikih.
PROTOKOL
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu
Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu sta se pogodbenici strinjali z naslednjo določbo, ki je sestavni del sporazuma:
V zvezi z 12. členom (Konverzija in prenos dohodka) se dohodki, ki jih je podjetje določenega prevoznika – rezidenta države pogodbenice – ustvarilo z uporabo letal v mednarodnem zračnem prometu v obdobju do začetka uporabe Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, obdavčijo samo v tej državi pogodbenici.
Ta protokol začne veljati z dnem zadnjega pisnega obvestila po diplomatski poti, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili svoje notranje postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
Sklenjeno v Moskvi dne 7.9.1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila identična. Ob morebitnih razlikah pri razlagi se uporabi besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
mag. Anton Bergauer, l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Genadij Zajcev, l. r.
AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Considering that the Republic of Slovenia and
the Russian Federation
are Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on seventh day of December, 1944,
desiring to develop co-operation in the field of air transport, and desiring to establish the necessary basis for the operation of scheduled air services,
the Government of the Republic of Slovenia and
the Government of the Russian Federation
(hereinafter referred to as the Contracting Parties),
have agreed as follows:
Article 1
DEFINITIONS
1. For the purpose of the present Agreement and its Annex:
a) The term “the Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or Convention under articles 90 and 94 thereof so far as those annexes and amendments are applicable for both Contracting Parties;
b) The term “aeronautical authorities“ means, in the case of the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communications, Department of Civil Aviation, or any person or body authorised to perform any function presently exercised by the said Ministry, and in the case of the Russian Federation, the Federal Aviation Authority of Russia or any person or body authorised to perform any function presently exercised by the said Authority;
c) The term “designated airline“ means an airline which one Contracting Party has designated in accordance with Article 6 of the present Agreement, for the operation of the agreed international air services;
d) The term “tariff“ means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which these prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;
e) The terms “air services“, “international air services“, “airline“ and “stop for non- traffic purposes“ have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
f) The term “territory“ has the meaning specified in Article 2 of the Convention.
2. The Annex forms an integral part of the present Agreement. All references to the Agreement shall include the Annex unless explicitly agreed otherwise.
Article 2
GRANT OF RIGHTS
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the schedules of the Annex. Such services and routes are hereafter called “agreed services“ and “specified routes“ respectively.
2. Subject to the provisions of the present Agreement the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating international air services:
a) the right to fly without landing across the territory of the State of the other Contracting Party;
b) the right to make stops in the territory of the State of the other Contracting Party for non-traffic purposes at the points set out in Annex to the present Agreement;
c) the right to make stops in the territory of the State of the other Contracting Party at the points specified for that route in Annex to the present Agreement for the purposes of taking on and/or putting down international traffic in passengers, cargo and mail.
3. Nothing in this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of embarking, in the territory of the State of the other Contracting Party, passengers, baggage, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the State of that Contracting Party.
4. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, the designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate rearrangements of such routes, including the grant of rights for such time as may be necessary to facilitate viable operations.
Article 3
EXERCISE OF RIGHTS
1. The designated airlines shall enjoy fair and equal opportunities to operate the agreed services between the territories of the Contracting Parties.
2. In operating the agreed services the designated airlines of one Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or any part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall be closely related to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and each designated airline shall have as its primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between respective territories of their States.
4. The right of each of the designated airlines to carry international traffic between the territory of the other Contracting Party and the territories of third countries, shall be exercised in conformity with the general principles of normal development to which both Contracting Parties subscribe and subject to the condition that the capacity shall be adapted:
a) to the requirements of traffic between the countries of origin and destination;
b) to traffic demand of the areas through which the service passes, local and regional services being taken into account;
c) to the requirements of an economical operation of the agreed services;
d) to the requirements of through airline operations.
5. Neither Contracting Party shall unilaterally restrict the operations of the designated airline of the other, except according to the terms of the present Agreement or by such uniform conditions as may be contemplated by the Convention.
Article 4
APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS
1. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from the territory of its State of aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory shall apply to the designated airline (airlines) of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, sojourn in, and departure from the territory of its State of passengers, crew, baggage, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration, immigration, passport control, as well as customs and sanitary measures shall apply to passengers, crew, baggage, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.
3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.
Article 5
AVIATION SECURITY
1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of the present Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and its supplementary Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, and the provisions of bilateral agreements in force between the Contracting Parties as well as their agreements to be signed subsequently.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions and technical requirements established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions and requirements are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of international airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions and requirements referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
Article 6
DESIGNATION AND OPERATING AUTHORIZATION
1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. Such designation shall be effected by virtue of a written notification between both Contracting Parties.
2. The aeronautical authorities of one Contracting Party which have received the notification of designation shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant without delay to the designated airline of the other Contracting Party the necessary operating authorization.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party prior to granting the operating authorization may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by such authorities to the operation of international air services, in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airlines of the rights specified in Article 2 of the present Agreement, whenever the said Contracting Party has no proof that a preponderant part of the ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. When an airline has been so designated and authorised, it may begin to operate the agreed services for which it is designated, provided that schedules, agreed between the designated airlines, are approved by the aeronautical authorities of the Contracting Parties and tariffs established in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement are in force in respect of those services.
Article 7
REVOCATION AND SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorization for the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement by the designated airline of the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, if:
a) it is not satisfied that preponderant part of ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals, or
b) the said airline fails to comply with the laws or the regulations in force of the Contracting Party granting these rights, or
c) the said airline otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.
2. Such a right shall be exercised only after consultation with the aeronautical authorities of the other Contracting Party, unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions provided for under paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and regulations.
Article 8
RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES
1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity, be recognised as valid by the other Contracting Party.
2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificates of competency and licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by any other State.
Article 9
EXEMPTION FROM CUSTOMS DUTIES AND TAXES
1. Aircraft operated on the agreed services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board the aircraft shall be exempt from the imposition of all customs duties and other similar taxes on arriving in the territory of the State of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2. There shall also be exempt from the imposition of the same duties and other similar taxes:
a) aircraft stores taken on board in the territory of the State of one Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft operated on the agreed services by the designated airline of the other Contracting Party;
b) spare parts introduced into the territory of the State of one Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft engaged in operation on agreed services by the designated airline of the other Contracting Party;
c) fuels and lubricants intended for use in the operation of the agreed services by aircraft of the designated airline of one Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the route performed within the territory of the State of the other Contracting Party in which they have been taken on board.
Charges corresponding to the services performed, storage and customs clearance will be charged in accordance with the internal legislation of the Contracting Parties.
3. Materials referred to in paragraph 2 of this Article may be required to be kept under Customs supervision or control.
4. Regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and spare parts retained on board the aircraft operated by a designated airline of one Contracting Party, may be unloaded in the territory of the State of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Contracting Party. In such a case they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
Article 10
USER CHARGES
Fees and other charges for the use of each airport including its installations, technical and other facilities and services as well as any charges for the use of air navigation facilities, communication facilities and services shall be made in accordance with the rates and tariffs established by each Contracting Party, and shall not be higher than those which have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services.
Article 11
COMMERCIAL ACTIVITIES
1. With the purpose of ensuring the operation of the agreed services the designated airline of one Contracting Party shall be granted the right to station in the territory of the State of the other Contracting Party its representations with the administrative, commercial and technical personnel necessary.
2. The staff structure of representation can not be reorganised by the other Contracting Party. The appointment of the head of the representation and above mentioned personnel is exclusive right of the designated airline.
3. For the commercial activities the principle of reciprocity shall apply. The competent authorities of each Contracting Party will take all necessary steps to ensure that the representations of the airline designated by the other Contracting Party may exercise its activities in an orderly manner.
4. In particular, each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to engage in the sale of air transportation in the territory of its State directly and, at the airline’s discretion, through its agents. Each airline shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in freely convertible currencies of other countries in accordance with the foreign exchange regulations in force.
Article 12
CONVERSION AND TRANSFER OF REVENUES
1. Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the right to transfer freely the excess of receipts over expenditure earned by the said designated airlines in connection with the operation of the agreed services.
2. Such transfer shall be made in accordance with the provisions of the agreement regulating financial matters between the Contracting Parties. In case of the absence of such agreement or respective provisions, the transfer shall be effected in hard convertible currency at the official exchange rate acting on day of transfer in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Parties.
3. The provisions of the present Article do not affect the issues of taxation of income and capital, that are the subject of Convention for the avoidance of double taxation between the Contracting Parties.
Article 13
TARIFFS
1. The tariffs to be applied by each designated airline in connection with any transportation to and from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, the characteristics of each service and the tariffs charged by other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article and the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with the other airlines operating the whole or part of that route.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the Contracting Parties at least sixty days before the proposed date of their introduction. In special cases, this time limit may be reduced, subject to the agreement of the said authorities. If within thirty days after the submission of the tariffs neither of the aeronautical authorities notifies to the other aeronautical authorities its disapproval, these tariffs shall be considered approved.
4. If the designated airlines cannot agree, or if a tariff is not approved by the aeronautical authorities of one Contracting Party, the aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement. Such negotiations shall begin within thirty days from the date when it becomes obvious that the designated airlines cannot agree upon a tariff or the aeronautical authorities of one Contracting Party have notified to the aeronautical authorities of the other Contracting Party their disapproval of a tariff.
5. In default of agreement the dispute shall be submitted to the procedure provided for in Article 18 hereafter.
6. A tariff already established shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the provisions of this Article or Article 18 of the present Agreement but not longer than twelve months from the day of disapproval by the aeronautical authorities of one of the Contracting Parties.
7. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall exercise their best efforts to ensure that the designated airlines conform to the agreed tariffs filed with the aeronautical authorities of the Contracting Parties, and that no airline illegally rebates any portion of such tariffs by any means, directly or indirectly.
Article 14
TIME-TABLE SUBMISSION
Not later than thirty days prior to the operation of the agreed services the designated airline shall submit the envisaged time-table for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party. The same procedure shall apply to any modification thereof.
Article 15
PROVISION OF STATISTICS
The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall supply each other, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services.
Article 16
DIRECT TRANSIT
Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of the State of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall, except in respect of security measures against acts of violence and air piracy, be subject to no more than a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from the imposition of customs duties and other similar taxes. Charges corresponding to the services performed, storage and customs clearance will be charged in accordance with the internal legislation of the Contracting Parties.
Article 17
CONSULTATIONS
Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment of the present Agreement. Such consultations between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days from the date the other Contracting Party receives the written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
Article 18
SETTLEMENT OF DISPUTES
1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
2. If the said aeronautical authorities fail to reach an agreement, the dispute shall be settled through diplomatic channels.
3. If settlement cannot be reached by the aforementioned methods, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a Arbitration consisting of three arbitrators, one to be appointed by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so appointed.
4. Each of the Contracting Parties shall appoint an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of a notice through diplomatic channels requesting settlement of the dispute by the Arbitration and the third arbitrator shall be appointed within further sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to appoint an arbitrator within the specified period or if the third arbitrator is not appointed within the specified period the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging this function, the vice-president deputising for him should make the necessary appointments.
5. The third arbitrator appointed under paragraphs 3 and 4, shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitration.
6. The Arbitration shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member as well as of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and any other costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. In all other respects, the Arbitration shall determine its own procedure.
7. Both Contracting Parties or one of them can apply to Arbitrage to give comments on its decision. Request for reconsideration of the decision can be given within thirty (30) days only for newly appeared circumstances which can exert decisive influence upon outcome of the affair in consequence of their characteristics and during the making decision they did not know neither Arbitrage nor Contracting Party requesting consideration of the decision. Requests for comments and reconsideration of the decision must be considered by Arbitrage which approved this decision. If it is impossible, “ad hoc“ Arbitrage will be set up in accordance with the provision of the present Article.
Article 19
MODIFICATIONS
1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of the present Agreement and the Annex thereto it may request a consultation between the aeronautical authorities of both Contracting Parties in relation to the proposed modification. The modifications of the Agreement shall come into effect when confirmed by an exchange of notes through diplomatic channels. The modifications of Annex may be made by an agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
2. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting parties become bound, the present Agreement shall be modified so as to conform with the provisions of such convention.
Article 20
TERMINATION
1. Each Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. Such notice shall simultaneously be communicated to the International Civil Aviation Organisation.
2. The Agreement shall terminate at the end of a time-table period during which twelve months after the date of receipt of the notice will have elapsed, unless the notice is withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period.
3. In default of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date on which the International Civil Aviation Organisation will have received communication thereof.
Article 21
REGISTRATION WITH INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION
The present Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.
Article 22
ENTRY INTO FORCE
The present Agreement shall enter into force at the date of the last written notification, through diplomatic channels, confirming that the Contracting Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Agreement.
From the day present Agreement comes into force, the Air Transport Agreement between the Government of the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Union of the Soviet Socialistic Republics signed on 7th of June, 1990 in Moscow and its Annexes are terminated with regard to the relations between the Republic of Slovenia and the Russian Federation.
Done at Moscow this 7th day of September 1998 in two originals in the Slovenian, Russian and English languages, where all texts are identical. In case of any divergence of interpretation, the English text shall apply.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Anton Bergauer (s)
For the Government of the
Russian Federation
Genadij Zajcev (s)
A N N E X
to the Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation
1. Routes which shall be operated by the designated airlines of the Republic of Slovenia in both directions:
--------------------------------------------------------------------
Points of departure         Points in the Russian Federation
--------------------------------------------------------------------
Ljubljana or Maribor and      Moscow and other points
other points in the territory    in the territory of the
of the Republic of Slovenia     Russian Federation
2. Routes which shall be operated by the designated airlines of the Russian Federation in both directions:
------------------------------------------------------------------
Points of departure       Points in the Republic of Slovenia
------------------------------------------------------------------
Moscow and other points     Ljubljana or Maribor and
in the territory of the     other points in the territory
Russian Federation       of the Republic of Slovenia
3. a) Other points in the territory of either Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties;
b) Frequencies and types of aircraft of the designated airlines shall be agreed upon between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties;
c) Supplementary and non-scheduled flights are subject to the prior permission of the Aeronautical Authorities upon the application of the designated airlines, to be submitted at least forty eight (48) hours before departure, except weekends and holidays.
PROTOCOL
to the Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation
At the signing of the Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation, both sides have agreed upon the following provision which forms an integral part of the Agreement:
In connection with Article 12 (Conversion and Transfer of Revenues), income derived from the operations of aircraft in international air transport by a designated airline which is resident of a Contracting Party, in the period preceding the application of the Convention between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on income and capital, shall be taxable only in that Contracting Party.
The present Protocol shall enter into force at the date of the last written notification, through diplomatic channels, confirming that the Contracting Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Protocol.
Done at Moscow this 7th day of September 1998 in two originals in the Slovenian, Russian and English languages, all texts being identical. In the case of any divergence of interpretation, the English text shall apply.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Anton Bergauer (s)
For the Government of the
Russian Federation
Genadij Zajcev (s)
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/00-29/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost