Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN), stran 377.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZAJEMNI ZAŠČITI IN POSPEŠEVANJU NALOŽB MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO (BHUZPN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-85/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VZAJEMNI ZAŠČITI IN POSPEŠEVANJU NALOŽB MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO (BHUZPN)
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Budimpešti 15. oktobra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O VZAJEMNI ZAŠČITI IN POSPEŠEVANJU NALOŽB MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO
Republika Slovenija in Republika Madžarska, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v želji, da ustvarita ugodne pogoje za boljše gospodarsko sodelovanje med državama in zlasti za naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice;
zavedajoč se, da bo sporazum o priznavanju ustreznega obravnavanja takih naložb spodbujal pretok kapitala in tehnologije in gospodarski razvoj pogodbenic in da je zaželeno pošteno in pravično obravnavanje naložb,
dogovorili, kot sledi:
1. člen
OPREDELITEV POJMOV
Za namene tega sporazuma:
1. Izraz “naložba“ zajema katero koli vrsto vloženega premoženja investitorja ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in vključuje zlasti, vendar ne izključno:
a) premičnine in nepremičnine in druge lastninske pravice, kot so hipoteke, pravice zasega in zastave;
b) delnice, obveznice in lastniški deleži ali druge oblike udeležbe v družbi;
c) terjatve do denarja ali katere koli pravice do storitev, ki imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo;
d) avtorske pravice, blagovne znamke, patenti in druge pravice intelektualne in industrijske lastnine, znanje in izkušnje ter poslovna vrednost firme;
e) z zakonom ali po pogodbi podeljene koncesije za opravljanje kakršne koli gospodarske ali trgovske dejavnosti, vključno s pravico do iskanja, obdelovanja, črpanja in izkoriščanja naravnih virov.
2. Izraz “investitor“ se razlaga tako, da pomeni vsako fizično ali pravno osebo pogodbenice, ki investira na ozemlju druge pogodbenice.
3. Izraz “fizična oseba“ v zvezi z eno ali drugo pogodbenico pomeni vsako fizično osebo, ki je državljan te pogodbenice v skladu z njenimi zakoni.
4. Izraz “pravna oseba“ pomeni:
a) v zvezi z Republiko Slovenijo katero koli enoto, ki je registrirana in ima svoj sedež na ozemlju Republike Slovenije in je priznana za pravno osebo po predpisih Republike Slovenije;
b) v zvezi z Republiko Madžarsko katero koli enoto, ki je registrirana in ima svoj sedež na ozemlju Republike Madžarske in je priznana za pravno osebo po zakonih Republike Madžarske. Ta izraz vključuje tudi vsako skupino oseb oziroma telo, ki nima pravne osebnosti, vendar se po njenih predpisih šteje za družbo.
5. Izraz “dohodek“ pomeni znesek, ki ga prinaša naložba, in vključuje dobiček, obresti, dividende, licenčnine, licenčne pristojbine in druge zakonite dohodke.
6. Izraz “ozemlje“ pomeni ozemlje Republike Slovenije oziroma ozemlje Republike Madžarske.
2. člen
POSPEŠEVANJE IN ZAŠČITA NALOŽB
1. Vsaka pogodbenica spodbuja investitorje druge pogodbenice da vlagajo v naložbe na njenem ozemlju in take naložbe dopušča v skladu s svojimi zakoni in predpisi.
2. Vsaka pogodbenica vedno jamči za pošteno in pravično obravnavanje naložb investitorjev druge pogodbenice in njihovega reinvestiranega dohodka ter dodatnih vloženih sredstev za razširitev in ohranjanje takih naložb.
3. člen
NACIONALNI TRETMA IN OBRAVNAVANJE PO NAČELU DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI
1. Vsaka pogodbenica vedno obravnava naložbe, ki jih izvajajo investitorji druge pogodbenice, in dohodek, ki jim ga te naložbe prinašajo, na podlagi nič manjših ugodnosti, kot jih priznava svojim investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge države, kar je pač ugodnejše.
2. Vsaka pogodbenica zagotavlja investitorjem druge pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb ali pri razpolaganju z njimi pošteno in nepristransko obravnavanje, ki ne bo manj ugodno od tistega, ki ga priznava svojim investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge države, kar je pač ugodnejše.
3. Določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena pa se ne nanašajo na posebne ugodnosti, obravnavanje in koristi, ki jih ena pogodbenica daje ali jih bo v prihodnosti dajala kaki drugi državi na podlagi:
a) svojega članstva v carinskih ali gospodarskih zvezah ali združenjih skupnega trga; začasnih dogovorov, potrebnih za oblikovanje carinske unije ali območja proste trgovine; prostotrgovinskih con, ki temeljijo na dvostranskih sporazumih; mednarodnih večstranskih gospodarskih sporazumih; ali
b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki se v celoti ali v glavnem nanaša na obdavčenje.
4. člen
NADOMESTILO ZA ŠKODO IN IZGUBE
1. Investitorjem ene pogodbenice, katerih naložbe na ozemlju druge pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne ali kake druge oblike oboroženega spopada, izrednega stanja ali drugih podobnih dogodkov, zagotovi ta druga pogodbenica glede vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine ali nadomestila enako ugodno obravnavanje kot ga zagotavlja svojim investitorjem ali investitorjem iz katere koli druge države, kar je pač ugodneje.
2. Ne da bi bilo v škodo prvega odstavka tega člena je treba investitorjem ene pogodbenice, ki v kakršnem koli primeru iz prvega odstavka utrpijo izgube na ozemlju druge pogodbenice kot posledico:
a) prisilnega odvzema njihovega premoženja s strani vojske ali organov oblasti te pogodbenice,
b) uničenja njihovega premoženja s strani vojske ali organov oblasti te pogodbenice, ki ni bilo povzročeno v oboroženem spopadu ali potrebno zaradi nujnosti položaja, odobriti pravično in primerno odškodnino za izgube v obdobju prisilnega odvzema ali zaradi posledic uničenja njihovega premoženja. Plačila iz tega naslova so takoj prosto prenosljiva v prosto zamenljivi valuti.
5. člen
RAZLASTITEV
1. Naložbe investitorjev ene ali druge pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice ne smejo biti predmet nacionalizacije, razlastitve ali ukrepov z enakim učinkom, kot ga ima nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju “razlastitev“), razen za družbeno koristen namen.
Razlastitev je treba izvesti v skladu z zakonskim postopkom, na nediskriminacijski podlagi in spremljati jo morajo določbe o plačilu takojšnjega, primernega in učinkovitega nadomestila. Tako nadomestilo je enako tržni vrednosti razlaščene naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je nameravana razlastitev postala splošno znana, vključno z obrestmi od dneva razlastitve dalje. Izplačati ga je treba brez odlašanja in biti mora dejansko izvedljivo in prosto prenosljivo v prosto zamenljivi valuti.
2. Prizadeti investitor ima pravico, da sodni ali drug neodvisen upravni organ te druge pogodbenice takoj pregleda njihov primer in vrednotenje njihove naložbe, in sicer v skladu z načeli, ki so določeni v tem členu.
3. Določbe iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi, kadar pogodbenica razlasti sredstva družbe, ki je registrirana ali ustanovljena po zakonu, ki velja na katerem koli delu njenega ozemlja, in v kateri ima investitor druge pogodbenice svoje deleže.
6. člen
PRENOSI
1. Pogodbenici jamčita za prenose plačil v zvezi z naložbami in dohodki. Prenosi se opravijo v prosto zamenljivi valuti brez vsakih omejitev ali neutemeljenega zavlačevanja. Prenosi vključujejo zlasti, vendar ne izključno:
a) kapital in dodatne zneske za vzdrževanje in povečanje naložbe;
b) dobičke, obresti, dividende in druge tekoče dohodke;
c) sredstva za odplačilo posojil;
d) licenčnine ali honorarje;
e) dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe;
f) zaslužke fizičnih oseb po pogojih in predpisih pogodbenice, v kateri je bila naložba izvršena.
2. Za namen tega sporazuma veljajo menjalni tečaji, ki so uradni menjalni tečaji za tekoče transakcije na dan prenosa.
7. člen
VSTOP V PRAVICE INVESTITORJA (SUBROGACIJA)
1. Če ena pogodbenica ali njena imenovana ustanova na podlagi garancije, ki jo je dala za naložbo na ozemlju druge pogodbenice opravi plačilo za svojega investitorja, potem druga pogodbenica prizna:
a) prenos vseh pravic in terjatev investitorja na prvo pogodbenico ali njeno imenovano ustanovo na podlagi zakona ali pravnega posla v tej državi; kakor tudi
b) da je prva pogodbenica ali njena imenovana ustanova na podlagi subrogacije upravičena uresničevati pravice in uveljavljati terjatve investitorja ter da mora prevzeti obveznosti v zvezi z naložbo.
2. Tako prenesene pravice in terjatve pa ne presegajo prvotnih pravic ali terjatev investitorja.
8. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICO IN INVESTITORJEM DRUGE POGODBENICE
1. Vsak spor, do katerega bi prišlo med investitorjem ene pogodbenice in drugo pogodbenico v zvezi z naložbo na ozemlju te druge pogodbenice, se rešuje s pogajanji med strankama v sporu.
2. V primeru, da spora med investitorjem ene pogodbenice in drugo pogodbenico na tak način ni mogoče rešiti v štirih mesecih, ima investitor pravico po izbiri predložiti spor v reševanje:
a) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID) ob upoštevanju ustreznih veljavnih določb Konvencije o poravnavi investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965, in v takem primeru morata biti obe pogodbenici tudi pogodbenici te Konvencije; ali
b) razsodniku ali mednarodnemu ad hoc razsodišču, ustanovljenemu v skladu s Pravilnikom o arbitraži Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL). Stranki v sporu se lahko pisno dogovorita o spremembah teh pravil. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu.
9. člen
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA
1. Vsi spori, do katerih bi med pogodbenicama prišlo v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma, se – v kolikor je to le mogoče – rešujejo s posvetovanji.
2. V primeru, da spora v treh mesecih od datuma pisne zahteve za poravnavo ni mogoče rešiti, se ga na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži v obravnavo ad hoc arbitražnemu senatu.
3. Arbitražni senat se sestavi takole: v roku dveh mesecev od prejema zahtevka za arbitražo vsaka pogodbenica imenuje enega člana arbitražnega senata. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje države, ki se ga po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika senata. Predsednika se imenuje v dveh mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva člana.
4. Če imenovanja niso dogovorjena v roku, določenem v tretjem odstavku tega člena, lahko vsaka pogodbenica povabi predsednika Meddržavnega sodišča, da v treh mesecih opravi imenovanje. V primeru, da je predsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali da iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te funkcije, je treba povabiti podpredsednika sodišča, da opravi imenovanja. Če je podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te funkcije, se povabi po rangu naslednjega najvišjega člana Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi imenovanja.
5. Arbitražni senat odloča z večino glasov in njegove odločitve so dokončne in zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške za svojega člana senata in svojega predstavnika v arbitražnih postopkih. Stroške za predsednika in preostale stroške krijeta pogodbenici v enakih delih. Arbitražni senat sam določi svoje postopke.
10. člen
UPORABA DRUGIH DOLOČB
1. Če določeno zadevo urejajo tako ta sporazum kot tudi drug mednarodni sporazum, ki sta ga pogodbenici podpisali, potem nič v tem sporazumu ne preprečuje nobeni pogodbenici ali nobenemu njenemu investitorju, ki ima naložbe na ozemlju druge pogodbenice, da ne bi izkoristil pravil, ki so za njegov primer ugodnejši.
2. Kadar koli ena ali druga pogodbenica na podlagi zakonov, predpisov ali dogovorov uživa ugodnejše razmere, kot so v tem sporazumu določene za investitorje druge pogodbenice, jim je treba odobriti tako ugodnejše obravnavanje.
11. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE IN PRENEHANJE
1. Pogodbenici se medsebojno po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene njune notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma. Sporazum začne veljati z datumom zadnje notifikacije.
2. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za vse naložbe, ki so jih izvedli investitorji ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in drugimi predpisi pred ali po začetku veljavnosti tega sporazuma, ne veljajo pa za spore, do katerih je prišlo pred začetkom njegove veljavnosti, ali za spore, ki so neposredno povezani z dogodki, ki so se zgodili pred začetkom veljavnosti sporazuma.
3. Sporazum ostane v veljavi deset let. Nato ostane še naprej veljaven do izteka dvanajstih mesecev od datuma, ko je ena ali druga pogodbenica drugo pogodbenico pisno obvestila o prenehanju veljavnosti.
4. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom, ko začne učinkovati obvestilo o prenehanju veljavnosti sporazuma, ostanejo določbe naprej v veljavi še nadaljnjih deset let.
V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena podpisnika podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvodih v Budimpešti, dne 15. 10. 1996 v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V primeru razlik v razlagi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Republiko
Slovenijo
dr. Janez Drnovšek l. r.
Za Republiko
Madžarsko
Gyula Horn l. r.
A G R E E M E N T
ON THE MUTUAL PROTECTION AND PROMOTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF HUNGARY
The Republic of Slovenia and the Republic of Hungary, hereinafter referred to as the “Contracting Parties“
Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between their countries and in particular, with respect to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,
Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Contracting Parties and that fair and equitable treatment of investments is desirable,
Have agreed as follows:
Article 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
1. The term “investment“ shall comprise every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively:
(a) movable and immovable property and other property rights such as mortgages, liens and pledges;
(b) stocks, bonds, shares and any other form of participation in a company;
(c) claims to money or to any performance having an economic value associated with any investment;
(d) copyright, trade marks, patents and other rights to intellectual and industrial property, know-how and goodwill;
(e) concessions, conferred by law or under contract, to undertake any economic and commercial activity, including any rights to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
2. The term “investor“ shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party who invests in the territory of the other Contracting Party.
3. The term “natural person“, in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person who is a citizen of that Contracting Party in accordance with its laws.
4. The term “legal person“ shall mean:
(a) with respect to the Republic of Slovenia any entity incorporated and having its seat in the territory of the Republic of Slovenia and recognised as a legal person by the laws of the Republic of Slovenia;
(b) with respect to the Republic of Hungary any entity incorporated and having its seat in the territory of the Republic of Hungary and recognised as a legal person by the laws of the Republic of Hungary. This term also includes any body of persons having no legal personality but considered as a company by the laws of the Republic of Hungary.
5. The term “return“ shall mean the amount yielded by an investment and includes profit, interest, dividends, royalties, licence fees and other lawful income.
6. The term “territory“ shall mean the territory of the Republic of Slovenia and the territory of the Republic of Hungary respectively.
Article 2
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1. Each Contracting Party shall encourage and promote investors of the other Contracting Party to invest in their respective territories and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.
2. Each Contracting Party at all times guarantees the fair and impartial treatment of investments of investors of the other Contracting Party and the reinvestment of the returns and additional assets for the expansion and maintenance of such investments.
Article 3
NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED NATION TREATMENT
1. Each Contracting Party shall at all times treat investments made by the investors of the other Contracting Party and returns generated therefrom on a basis not less favourable then that which, in like circumstances, it grants to its own investors or investors of any third country, whichever is more favourable.
2. Each Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment in its territory to treatment which is fair and impartial and not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable.
3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article do not apply to any privileges, treatment or benefits which one Contracting Party accords, or will do so in the future, to a third country on the basis of:
(a) its membership in customs or economic associations; common market associations; interim agreements necessary for the formation of a custom union or a free trade area; free-trade zones, which are based on bilateral agreements; international multilateral economic agreements; or,
(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.
Article 4
DAMAGE AND LOSS COMPENSATION
1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses due to war or any other form of armed conflict, state of emergency or other similar events, shall be accorded by such latter Contracting Party as regards restitution, indemnification or compensation treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third country, whichever is more favourable.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
(a) requisitioning of their property by its forces or authorities,
(b) destruction of their property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation shall be accorded just and adequate compensation for the losses sustained during the period of the requisitioning or as a result of the destruction of the property. Resulting payments shall be freely transferable in freely convertible currency without delay.
Article 5
EXPROPRIATION
1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation“) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose.
The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before expropriation or impending expropriation became public knowledge, shall include interest from the date of expropriation, shall be made without delay, be effectively realizable and be freely transferable in freely convertible currency.
2. The investor affected shall have a right, to prompt review, by a judicial or other independent authority of that Contracting Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with the principles set out in this Article.
3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares.
Article 6
TRANSFERS
1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of payments related to investments and returns. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and undue delay. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:
(a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
(b) profits, interest, dividends and other current income;
(c) funds in repayment of loans;
(d) royalties or fees;
(e) proceeds of total of partial sale or liquidation of the investment;
(f) the earnings of natural persons subject to the laws and regulations of the Contracting Party, in which investments have been made.
2. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the official rates effective for the current transactions at the date of transfer.
Article 7
SUBROGATION
1. If a Contracting Party or its designated agency makes payment to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:
(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,
(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.
2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.
Article 8
SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY
1. Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment on the territory of that other Contracting Party shall be subject to negotiations between the parties in dispute.
2. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party can not be thus settled within a period of four months, the investor shall be entitled to submit the case either to:
(a) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties shall have become a party to this Convention; or
(b) an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both parties to the dispute.
Article 9
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
1. All disputes which may arise between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation.
2. If a dispute cannot be settled within three months from the date of written request for settlement, it shall be, upon the request of either Contracting Party, submitted to an ad hoc arbitral tribunal.
3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows: within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member to the arbitral tribunal. Those two members shall then select a national of a third country who, on approval of the Contracting Parties, shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4. If the appointments are not agreed upon within the period stipulated in paragraph 3 of this Article, either Contracting Party may invite the President of the International Court of Justice to, within three months, make the appointments. In the event that the President is a national of either Contracting Party, or is otherwise prevented from performing the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or is prevented from performing the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes and its decisions shall be final and binding. Each Contracting Party shall cover the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings. The costs of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The arbitral tribunal decides on its own procedures.
Article 10
APPLICATION OF OTHER PROVISION
1. Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are parties, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party or any of its investors who own investments in the territory of the other Contracting Party from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.
2. Whenever, as a result of laws, regulations or special agreements either Contracting Party has more favourable conditions than those stipulated in this Agreement for investors of the other Contracting Party such more favourable treatment is to be accorded.
Article 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification.
2. The provisions of this Agreement shall apply to all investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations, prior or after its entry into force, but they shall not apply to any dispute arisen before its entry into force, or to disputes directly related to events which occurred prior to its entry into force.
3. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter it shall continue in force until the expiration of twelve months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other.
4. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement became effective, the provisions of this Agreement shall remain in force for a further period of ten years.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised, have signed this Agreement.
Done in duplicate in Budapest on 15.10. 1996 in Slovenian, Hungarian and English language, all texts being equally authentic.
In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Republic
of Slovenia
dr. Janez Drnovšek, (s)
For the Republic
of Hungary
Gyula Horn, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/00-27/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost