Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2000 z dne 3. 3. 2000

Kazalo

15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP), stran 98.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU IN DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BLAMCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-16/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU IN DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BLAMCP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatni protokol k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan 26. maja 1998 v Kopenhagnu.
2. člen
Sporazum in dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasita:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da bi v interesu razvijanja vzajemno koristnih gospodarskih odnosov spodbujali cestni prevoz potnikov in blaga med državama in tranzit čez svoji ozemlji, ter z namenom varovanja okolja, pri čemer se uporabljajo vozila, ki zmanjšujejo hrup in nevarne emisije ter ustrezajo visokim tehničnim in varnostnim standardom,
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
1. V skladu z določbami tega sporazuma lahko prevozniki obeh pogodbenic z uporabo vozil, registriranih v njihovi domači državi, opravljajo mednarodni prevoz potnikov in blaga po cesti za račun tretjega ali v svojem imenu na ozemlje druge pogodbenice, z njega ali v tranzitu čezenj.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti vsake pogodbenice, ki izhajajo iz določb drugih mednarodnih sporazumov, veljavnih za eno ali drugo pogodbenico.
2. člen
Za namen tega sporazuma:
1. je “prevoznik“ katera koli fizična ali pravna oseba, ki ima sedež svojega podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov in blaga po cesti v skladu z ustreznimi državnimi zakoni in predpisi;
2. je “vozilo“ motorno vozilo, registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, ali kombinacija vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano na ozemlju ene od pogodbenic in se uporablja ter je opremljeno izključno za prevoz potnikov ali blaga, in pri potniškem prevozu tudi vozilo za cestni prevoz potnikov (avtobus), ki ima več kot devet sedežev vključno z voznikovim;
3. je “kabotaža“ prevoz med dvema ali več točkami na ozemlju ene pogodbenice, ki ga opravlja prevoznik, ki ima sedež svojega podjetja na ozemlju druge pogodbenice.
PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Po tem sporazumu je prevoz potnikov prevoz oseb in njihove prtljage z avtobusi. Vključuje tudi prazno vožnjo avtobusov, ki opravljajo omenjene storitve.
4. člen
1. Izraz “linijski prevoz potnikov“ je prevoz, ki se opravlja po vnaprej dogovorjeni progi, voznem redu in ceniku, potniki pa vstopajo in izstopajo na vnaprej dogovorjenih postajališčih.
2. Linijski prevoz potnikov med ozemljema pogodbenic ali tranzitno čez njuni ozemlji na podlagi doseženega soglasja dovolita pristojna organa pogodbenic. Pristojni organ vsake pogodbenice izda dovoljenje za del proge na svojem ozemlju.
3. Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje linijskega prevoza potnikov se predloži pristojnemu organu pogodbenice, kjer ima prevoznik sedež svojega podjetja in so registrirana vozila. Če zoper vlogo ni ugovora, jo zgoraj navedeni pristojni organ pošlje skupaj s svojim mnenjem pristojnemu organu druge pogodbenice.
4. O postopku in zahtevah za predložitev vlog ter njihovi vsebini se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 16. členu tega sporazuma.
5. Šteje se, da je prevoz iz tega člena odobren in se lahko začne opravljati, ko pristojna organa obeh pogodbenic izmenjata ustrezna dovoljenja z vsemi potrebnimi prilogami.
Dovoljenje oziroma njegova overjena kopija mora biti med vožnjo v vozilu.
5. člen
1. “Izmenični prevoz“ je prevoz vnaprej oblikovanih skupin potnikov z več potovanji iz enega samega odhodnega kraja do enega samega namembnega kraja. Vsaka skupina, ki je odpotovala skupaj, se mora skupaj vrniti v odhodni kraj. Potniki med potovanjem ne smejo vstopati ali izstopati. Prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj se opravita s praznim vozilom.
2. Za prevoze, omenjene v prvem odstavku tega člena, so potrebna dovoljenja, ki jih izdajo pristojni organi druge pogodbenice. O postopku in zahtevah za predložitev vlog ter o njihovi vsebini se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 16. členu tega sporazuma.
6. člen
1. “Občasni prevoz potnikov“ so prevozne storitve razen tistih, ki so navedene v prvem odstavku 4. člena tega sporazuma.
2. Za občasni prevoz potnikov med ozemljema pogodbenic ali v tranzitu čeznju z isto skupino potnikov ni potrebno dovoljenje, če:
a) se krožna vožnja začne in se namerava končati v državi registracije vozila pod pogojem, da isto vozilo pripelje skupino potnikov na odhodni kraj (vožnja zaprtih vrat),
b) se vožnja s potniki začne v kraju države registracije vozila in konča na ozemlju druge pogodbenice ali katere koli druge države pod pogojem, da se vozilo prazno vrne v državo registracije,
c) se opravi vožnja ob odhodu s praznim vozilom pod pogojem, da vsi potniki vstopijo na istem kraju, kamor jih je predhodno prepeljal isti prevoznik s prevozom iz pododstavka b) in jih prepelje nazaj v državo, kjer je vozilo registrirano.
3. V vozilih, ki se uporabljajo za prevoze po drugem odstavku tega člena, mora biti pravilno izpolnjena potniška spremnica, ki jo izpolni prevoznik ter vsebuje seznam potnikov in jo potrdi z žigom in podpisom organizator vožnje ali prevoznik in ima žig pristojnih carinskih organov. Potniška spremnica se izpolni na ozemlju domače države in je ves čas vožnje v vozilu, za katero je bila izdana.
4. Za občasni prevoz potnikov, ki ne izpolnjuje določb drugega odstavka tega člena, je potrebno dovoljenje pristojnega organa druge pogodbenice.
Skupni odbor, naveden v 16. členu tega sporazuma, se dogovori o obliki dovoljenja, ki je potrebno za opravljanje občasnega prevoza potnikov, in o drugih vprašanjih, ki zadevajo ta prevoz.
PREVOZ BLAGA
7. člen
1. Prevoznik vsake pogodbenice mora imeti dovolilnico za mednarodni prevoz blaga po cesti med državama, v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice in za dostavo blaga v tretje države ali iz njih, če skupni odbor, omenjen v 16. členu tega sporazuma, ne določi drugače.
Posamezna dovolilnica dovoljuje prevozniku ene države eno krožno vožnjo.
2. Dovolilnico sme uporabiti samo prevoznik, kateremu je bila izdana. Veljavna je za uporabo enega motornega vozila ali spojene kombinacije vozil (sestavljeno vozilo ali cestni vlak) ne glede na to, v kateri državi je registriran spremljajoči priklopnik ali polpriklopnik.
3. Pristojni organi obeh pogodbenic letno izmenjajo število neizpolnjenih dovolilnic, o katerem se dogovori skupni odbor, omenjen v 16. členu tega sporazuma.
8. člen
1. Dovolilnice, navedene v 7. členu tega sporazuma, niso potrebne za:
a) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali pri katerih dovoljena nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 tone,
b) selitveni prevoz z vozili, ki so opremljena v ta namen,
c) prevoz predmetov, opreme in živali za gledališke, filmske, cirkuške ali glasbene predstave ali športne prireditve, razstave ali sejme ali za snemanje radijskih ali televizijskih oddaj ali filmov pod pogojem, da se ti predmeti ali oprema uvažajo ali izvažajo začasno,
d) prevoz posmrtnih ostankov,
e) prevoz blaga z javnega letališča ali na javno letališče ob havariji ali kakšni drugi letalski nesreči ali ob zasilnem pristanku zaradi spremenjene smeri poleta ali ob odpovedanih letih,
f) prevoz poštnih pošiljk,
g) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil,
h) prevoz človekoljubnih pošiljk ob nujnih primerih, še posebej ob naravnih nesrečah,
i) prevoz čebel in ribjega podmladka,
j) prazno vožnjo nadomestnega vozila, ki se uporablja za prevoz blaga in nadomesti vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in nadaljuje prevoz v okviru dovolilnice, izdane za vozilo, ki se je pokvarilo,
k) vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih ali poškodovanih vozil.
2. Voznik vozila, ki opravlja kateri koli prevoz iz prvega odstavka tega člena, mora imeti vse potrebne dokumente, ki jasno kažejo upravičenost prevoza po kateri koli izmed določb, navedenih v tem odstavku.
SPLOŠNE DOLOČBE
9. člen
Kabotaža ni dovoljena, razen če je pristojni organ pogodbenice v ta namen izdal posebno dovolilnico.
10. člen
1. Če masa in/ali dimenzije naloženega ali praznega vozila pri opravljanju prevoza po določbah tega sporazuma presega dovoljene omejitve, ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice, se zahteva posebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ te pogodbenice.
2. Glede mase in dimenzij vozil se vsaka pogodbenica zavezuje, da za vozila, ki so registrirana na ozemlju druge pogodbenice, ne bo postavljala pogojev, ki so strožji od tistih, ki veljajo za vozila, registrirana v njeni državi.
11. člen
Prevozniki, ki imajo sedež svojega podjetja v pogodbenicah, morajo pri prevozih nevarnega blaga spoštovati določbe Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
12. člen
Pogodbenici zagotavljata potrebne spodbude za pospeševanje kombiniranega prevoza in uporabo pomorskih pristanišč v svojih državah.
13. člen
1. V skladu z določbami tega sporazuma morajo prevozniki vsake pogodbenice in osebje njihovih vozil, kadar so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati zakone in predpise, ki veljajo v tej državi.
2. Dovolilnice in drugi potrebni dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s tem sporazumom, morajo biti v vozilu, na katero se nanašajo, in jih je treba pokazati na zahtevo katerega koli organa pogodbenice, ki je pristojen za njihovo preverjanje.
3. Če prevoznik ali njegovo vozno osebje težje in večkrat krši veljavne pravne predpise v drugi državi ali določbe tega sporazuma, lahko pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je bilo vozilo registrirano, in na prošnjo pristojnega organa pogodbenice, na ozemlju katere je bil storjen prekršek, sprejme naslednje ukrepe v okviru veljavnih predpisov svoje države:
a) opozori prevoznika, da mora upoštevati veljavne predpise (opomin);
b) mu začasno prepove opravljati prevoz;
c) preneha izdajati dovolilnice temu prevozniku ali prekliče že izdano dovoljenje za obdobje, za katero mu je pristojni organ druge države začasno prepovedal opravljati prevoz.
Določbe tega člena ne vplivajo na zakonite sankcije, ki se uporabljajo v skladu z zakoni in predpisi države, na ozemlju katere je prišlo do kršitve.
4. Pristojni organ, ki je sprejel kakršne koli ukrepe, omenjene v tretjem odstavku tega člena, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
14. člen
1. Vozila, ki so registrirana na ozemlju ene pogodbenice in se začasno uvozijo na ozemlje druge pogodbenice za opravljanje prevoznih storitev v skladu s tem sporazumom, so po načelu vzajemnosti oproščena plačila pristojbin za uporabo cest in dajatev na promet z vozilom.
2. Ta oprostitev pa ne velja za plačilo cestnin, mostnin in drugih podobnih pristojbin, ki se vedno zahtevajo na podlagi načela nediskriminacije.
3. Pri vozilih, omenjenih v prvem odstavku tega člena, so carinskih dajatev oproščeni:
a) vozila,
b) gorivo, vsebovano v serijsko vgrajenih rezervoarjih vozil,
c) rezervni deli, uvoženi na ozemlje druge pogodbenice in namenjeni za popravilo pokvarjenega vozila. Zamenjani deli se ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom pristojnih carinskih organov druge pogodbenice.
15. člen
V skladu s preambulo tega sporazuma se pogodbenici dogovorita, da bosta pri opravljanju prevoznih storitev spodbujali uporabo sodobno opremljenih in tehnično varnih vozil z nizko ravnijo hrupa in emisijo nevarnih snovi.
16. člen
Za uspešno izvajanje tega sporazuma se oblikuje skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic. Odbor se sestaja na željo pristojnega organa pogodbenic izmenično na ozemlju pogodbenic.
17. člen
Pogodbenici se dogovorita o določitvi pravil za uporabo posameznih določb tega sporazuma v dodatnem protokolu. Dodatni protokol je sestavni del sporazuma.
18. člen
Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa. Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so izpolnjene zahteve v zvezi s postopkom za začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov.
Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu zadnjega od teh obvestil.
19. člen
Če je potrebno, se pogodbenici pogajata o kakršni koli spremembi tega sporazuma, sprememba pa začne veljati skladno s postopki iz 18. člena.
20. člen
Ta sporazum velja, dokler ga pogodbenica ne odpove, tako da po diplomatski poti najkasneje tri mesece pred iztekom koledarskega leta o tem pisno obvesti drugo pogodbenico.
V potrditev tega sta podpisana, pravilno pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Kopenhagnu dne 26. maja 1998, vsak v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno in enako pravno veljavno. Ob razhajanjih pri razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Republike Latvije
Vilis Kristopans l. r.
D O D A T N I P R O T O K O L
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu
Za izvajanje tega sporazuma v skladu z njegovim 17. členom sta se pogodbenici dogovorili, da sta za namen tega sporazuma pristojna organa:
za Republiko Slovenijo:
  Ministrstvo za promet in zveze
za Republiko Latvijo:
  Ministrstvo za promet
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Kopenhagnu dne 26. maja 1998, vsak v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno in enako pravno veljavno.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Republike Latvije
Vilis Kristopans l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter called “the Contracting Parties“), desirous to promote in the interest of developing mutually advantageous economic relations the transport of passengers and goods by road between the two countries and in transit through their territories and with the aim of protecting environment, whereby the vehicles which reduce noise and hazardous emissions and conform to high technical and safety standards shall be used
have agreed as follows:
Article 1
1. In accordance with the terms of this Agreement carriers of both the Contracting Parties by using vehicles registered in their home country may perform international carriage of passengers and goods by road for hire or reward or own account to, from or in transit through the territory of the other Contracting Party.
2. The present Agreement does not affect the rights and obligations of each Contracting Party resulting from the provisions of other international agreements in force for either Contracting Party.
Article 2
For the purpose of this Agreement:
1. The term “carrier“ means any natural or legal person who is established in the territory of either Contracting Party and is authorized to engage in international carriage of passengers and goods by road in accordance with the relevant national laws and regulations.
2. The term “vehicle“ means a motor vehicle registered in either territory of the Contracting Parties or a combination of vehicles of which at least the motor vehicle is registered in one of the territories of the Contracting Parties and which is used and equipped exclusively for the carriage of passengers or goods, and in case of passenger service a passenger road vehicle (a bus) which has more than nine seats, including that of a driver.
3. The term “cabotage“ means the operation of transport services between two or more points in the territory of one Contracting Party performed by a carrier established in the territory of the other Contracting Party.
PASSENGER TRANSPORT
Article 3
In accordance with this Agreement the passenger transport is the carriage of persons and their luggage by buses. It includes also unladen journeys by buses concerned with the aforementioned services.
Article 4
1. The term “regular bus services“ shall mean a service where the journeys are carried out according to the beforehand agreed itinerary, time-table and fares tariff, passengers being taken up and set down at the beforehand agreed stopping points en route.
2. Regular bus services between the territories of the Contracting Parties or in transit through them shall be authorized, in mutual agreement, by the competent authorities of the Contracting Parties. The competent authority of each Contracting Party shall grant an authorization for the section of the itinerary operated in its territory.
3. The application in view to obtain the authorization for operating regular bus services shall be submitted to the competent authority of the Contracting Party where the carrier is established and the respective vehicles are registered. In case the application does not arise any objection, the above competent authority shall communicate it together with its opinion to the competent authority of the other Contracting Party.
4. The procedure and requirements for submitting the applications and their content shall be agreed upon by the Joint Committee established under Article 16 of this Agreement.
5. The services stated in this Article shall be considered approved and can be started to operate once the competent authorities of both the Contracting Parties have exchanged the respective authorizations with all necessary enclosures.
During the journey the respective authorization or its authorized copy must be present in the vehicle.
Article 5
1. The term “shuttle services” means services whereby, by means of repeated outward and return journeys, previously formed groups of passengers are carried from a single place of departure to a single destination. Each group of passengers who have made the outward journey together shall subsequently be carried back to place of departure together. Passengers shall not be taken up or set down during the journey. The first return journey and the last outward journey shall be made unladen.
2. For services mentioned under paragraph 1 of this Article authorisations issued by the competent authorities of the other Contracting Party are required. The procedure and requirements for the submission of applications and their contents shall be agreed on by the Joint Committee under Article 16 of this Agreement.
Article 6
1. “The occasional passenger service“ shall mean the transport services other than those referred to in paragraph 1 of Article 4 of this Agreement.
2. The occasional passenger service between the two territories of the Contracting Parties or in transit through them, carrying the same group of passengers, shall require no authorization if:
a) a round trip begins and it is intended to end in the country of registration of the vehicle providing that the group of passengers is brought back to the place of departure (closed door tour) by the same vehicle;
b) a journey with passengers starts at a place in the country of registration of the vehicle and ends in the territory of the other Contracting Party or any other country providing that the vehicle returns empty to the country of registration;
c) an outward journey is made unladen provided that all the passengers are taken up in the same place where they have been previously brought by the same carrier on a service referred to in subparagraph b) above, and are carried back into the country where the vehicle is registered.
3. In the vehicles used for performing services under paragraph 2 of this Article there shall be a properly completed waybill filled out by the carrier, containing the list of passengers which shall be certified by the journey organizer’s or carrier’s stamp and signature and stamped by the competent customs authorities. The waybill shall be completed while being in the territory of the home country and throughout the journey shall be kept in the vehicle for which it has been issued.
4. The occasional passenger services which do not meet the provisions of paragraph 2 of this Article are subject to an authorization of the competent authority of the other Contracting Party.
The Joint Committee referred to in Article 16 of this Agreement shall agree on the form of the authorization required for performing occasional passenger services and on other issues related to these services.
GOODS TRANSPORT
Article 7
1. A carrier of each Contracting Party shall have a permit in order to engage in the international carriage of goods by road between the two countries, in transit through the territory of the other Contracting Party as well as delivering goods to or from third countries if not otherwise provided by the Joint Committee mentioned in Article 16 of this Agreement.
A single permit shall authorize a carrier of one country to make one round journey.
2. A permit shall be used only by the carrier to whom it has been issued. It shall be valid for the use of a single motor vehicle or a coupled combination of vehicles (articulated vehicle or road train), without regard which is the country of registration of an accompanying semitrailer or trailer.
3. The competent authorities of both the Contracting Parties shall annually exchange the number of blank permits agreed upon by the Joint Committee mentioned in Article 16 of this Agreement.
Article 8
1. The permits referred to in Article 7 of this Agreement shall not be required for the:
a) carriage of goods in motor vehicles whose permitted gross laden weight, including trailers, does not exceed 6 tonnes, or whose permitted payload, including trailers, does not exceed 3,5 tonnes,
b) removals carriage performed by vehicles which have been equipped for this purpose,
c) carriage of objects, equipment and animals for theatrical, film, circus or musical performances or sporting events, exhibitions or fairs, or for making of radio or television broadcasts or films, provided that these objects and equipment are imported or exported temporarily,
d) funeral transport,
e) carriage of goods from a public airport or to a public airport in case of average or any other plane accident or in case of emergency landing due to divertion of route or in cases when air flights have been canceled,
f) carriage of mails,
g) carriage of vehicles which are damaged or have broken down,
h) carriage of humanitarian supplies needed for emergencies, notably in the event of natural disasters,
i) carriage of bees and fish fry,
j) unladen run of a relief vehicle used for transporting goods sent to replace a vehicle which has broken down in another country and continuation of the haul by the relief vehicle under cover of the permit issued for the vehicle which has broken down,
k) maintenance and service vehicles providing assistance to broken down or damaged vehicles.
2. A driver of the vehicle performing any of the transport operations listed in paragraph 1 of this Article shall have all necessary documents clearly indicating that the transport is justified by any of provisions stated in this paragraph.
GENERAL PROVISIONS
Article 9
Cabotage transport is not permitted unless the competent authority of the respective Contracting Party has issued a special permit for this purpose.
Article 10
1. If the weight and/or dimensions of a laden or unladen vehicle when engaged in transport operations under the provisions of this Agreement exceed the permissible limits in force in the territory of the other Contracting Party, a special permit issued by the competent authority of that Contracting Party shall be required.
2. As regards the weight and dimensions of vehicles, each Contracting Party undertakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party conditions which are more restrictive than those imposed on vehicles registered in its own country.
Article 11
The carriers established in both the Contracting Parties shall, when performing carriages of dangerous goods, comply with the provisions of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Article 12
Both the Contracting Parties shall provide the necessary incentives to encourage the performance of combined transport operations and usage of the sea ports situated in their respective states.
Article 13
1. Subject to the provisions of this Agreement carriers of either Contracting Party and the crews of their vehicles shall, when in the territory of the other Contracting Party, comply with the laws and regulations in force in that country.
2. Permits and other necessary documents required in accordance with this Agreement shall be carried on the vehicles to which they relate and produced on demand of any authority respectively authorized to check them.
3. If a carrier or its crew seriously and repeatedly infringe legal regulations in force in the other country or the stipulations of this Agreement, the competent authority of the Contracting Party on the territory of which the vehicle has been registered and on request of the competent authority of the Contracting Party on the territory of which the infringement occurred, may adopt the following measures within the framework of regulations in force in the respective country:
a) warn the carrier that it is obliged to respect the regulations in force (warning);
b) temporary suspend the carrier from engaging in transport;
c) stop issuing permits to the relevant carrier or revoke any previously issued authorisation for the period for which the carrier has been suspended from engaging in transport by the competent authority of the other country.
The provisions of this Article shall be without prejudice to any lawful sanctions which may be applied in accordance with the laws and regulations of the country in which territory the infringement occurred.
4. The competent authority having taken any of the measures mentioned in paragraph 3 of this Article shall inform on it the competent authority of the other Contracting Party.
Article 14
1. Vehicles which are registered in the territory of one Contracting Party and are temporarily imported into the territory of the other Contracting Party to perform transport services in accordance with this Agreement shall be exempt, according to the reciprocity principle, from the levy of road use and traffic taxes.
2. However, this exemption shall not apply to the payment of road tolls, bridge tolls and other similar charges, which shall always be required on the basis of the principle of non discrimination.
3. On the vehicles mentioned in the paragraph 1 of this Article customs duties shall be exempted on:
a) the vehicles;
b) the fuel contained in the ordinary supply tanks of the vehicles;
c) spare parts imported into the territory of the other Contracting Party, intended for the breakdown service of a vehicle. Replaced parts shall be re-exported or destroyed under the control of competent customs authorities of the other Contracting Party.
Article 15
Pursuant to the preamble of this Agreement the Contracting Parties agree to support, when performing transport services, the usage of the modernly equipped and technically safe vehicles with low noise and emission of hazardous substances.
Article 16
In order to ensure the satisfactory implementation of this Agreement a Joint Committee shall be formed comprising the representatives of competent authorities of both the Contracting Parties. It shall meet at the request of either competent authority of the Contracting Parties alternately in the territories of the Contracting Parties.
Article 17
The Contracting Parties agree to lay down rules for the application of certain provisions of this Agreement in an Additional Protocol. The Additional Protocol shall form an integral part of the Agreement.
Article 18
This Agreement shall be applied provisionally as from the date of its signature. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that the requirements regarding the procedure of entering into force of international agreements have been fulfilled.
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of these notifications.
Article 19
In case of necessity any amendment to the present Agreement shall be negotiated by the Contracting Parties and it shall enter into force according to the procedure as per Article 18.
Article 20
The Agreement shall remain in force unless it is terminated by either Contracting Party giving through diplomatic channels not later than three months prior the end of a calendar year written notice thereof to the other Contracting Party.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
Done in two originals at Copenhagen on 26th May 1998 each in the Slovenian, Latvian and English languages, each text being equally authentic and has equal legal force. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
mag. Anton Bergauer, (s)
For the Government
of the Republic of Latvia
Vilis Kristopans, (s)
A D D I T I O N A L P R O T O C O L
to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia on International Road Transport
In order to implement the Agreement in conformity with its Article 17 the Contracting Parties have agreed that for the purpose of this Agreement the competent authorities are:
in the Republic of Slovenia:
  Ministry of Transport and Communications
in the Republic of Latvia:
  Ministry of Transport
Done in two originals at Copenhagen on 26th May 1998 each in the Slovenian, Latvian and English languages, each text being equally authentic and has equal legal force.
For the Government
of the Republic of Slovenia
mag. Anton Bergauer, (s)
For the Government
of the Republic of Latvia
Vilis Kristopans, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/99-22/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika sporazuma v latvijskem jeziku se nahaja v Službi za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.