Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

6. Uredba o ratifikaciji Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji, stran 28.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE IN VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE O PREVZEMU OSEB NA DRŽAVNI MEJI
1. člen
Ratificira se Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado Slovaške Republike in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na državni meji, podpisan dne 28. septembra 1999 v Ljubljani.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE in MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE SLOVAŠKE REPUBLIKE
(v nadaljevanju samo “pogodbenici”) sta se v smislu 9. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji, ki je bil podpisan v Bratislavi dne 14. septembra 1994 (v nadaljevanju “sporazum”), dogovorili:
1. člen
1. Pristojni organ za izvajanje določil sporazuma je s slovaške strani:
Prezidium policajneho zboru
Odbor hraničnej a cudzineckej policie
812 17 Bratislava
telefon: 0042 7 779 180
fax: 0042 7 779 242, 0042 7 779 240
2. Pristojni organ za izvajanje določil sporazuma je na slovenski strani:
Ministrstvo za notranje zadeve – Generalna policijska uprava
Sektor za varnost državne meje in tujce
Štefanova ulica 2
1000 Ljubljana
telefon.: 00386-61-217-580
fax: 00386-61-217-450
2. člen
Prevzemanje državljanov se izvaja na naslednjih mejnih prehodih
1. na državni meji Slovaške republike:
a) na letališču – Bratislava M.R. Štefanika,
b) z Republiko Avstrijo
1. cestni mejni prehod Petržalka
2. železniški mejni prehod Devinska Nova Ves
2. na državni meji Republike Slovenije
a) na letališču – Ljubljana, Brnik,
b) z Republiko Avstrijo
1. mednarodni cestni mejni prehod Šentilj
2. mednarodni železniški mejni prehod Maribor.
3. člen
1. Zahtevek za prevzem državljana v smislu 1. člena sporazuma vsebuje naslednje podatke:
a) ime in priimek državljana,
b) datum in kraj rojstva,
c) zadnji naslov v domači državi,
d) osebni dokument, številka, organ in kraj izdaje,
e) potrdilo o državljanstvu,
f) razlogi za predajo državljana,
g) državljan zahteva ali ne zahteva posebno skrbstvo,
h) o prisotnosti tolmača,
i) predlog kraja in časa predaje državljana,
j) priloge.
4. člen
1. Dovoljenje za prebivanje na ozemlju Slovaške republike se izkazuje z veljavnim:
a) vizumom Slovaške republike,
b) izkaznico za dovoljenje bivanja za tujca,
c) potno listino o istovetnosti,
d) potnim dokumentom, ki so ga vstavili slovaški uradi, s katerimi dovoljujejo vrnitev v Slovaško republiko v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 28. 7. 1951 in Protokolom z 31. 1. 1967 iz New Yorka.
2. Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izkazuje z veljavnim:
a) vizumom Republike Slovenije,
b) dovoljenjem za začasno ali stalno prebivanje.
5. člen
1. Na zahtevek o prevzemu državljana ali osebe je treba pisno odgovoriti v roku 7 dni od sprejetja zahtevka.
2. Prevzem se opravi v 24 urah od potrditve zahtevka o prevzemu državljana ali osebe, če se pristojni organi ne dogovorijo drugače.
3. O prevzemu državljana ali osebe se sestavi zapisnik. Vzorec zapisnika je priloga tega protokola.
6. člen
1. Zahtevek za policijsko spremstvo v smislu 4. člena vsebuje naslednje podatke:
a) ime in priimek osebe,
b) datum in kraj rojstva,
c) državljanstvo,
d) osebni dokument, številko, organ in kraj izdaje,
e) izjavo o izpolnitvi pogojev v smislu drugega odstavka 4. člena sporazuma,
f) izjavo, da niso znani razlogi za zavrnitev v smislu tretjega odstavka 4. člena sporazuma,
g) oseba zahteva ali ne zahteva posebno skrbstvo,
h) o prisotnosti tolmača,
i) predlog mesta in časa predaje osebe
j) priloge.
2. Na zahtevek za policijsko spremstvo je treba pisno odgovoriti v 7 dneh.
3. Pogodbenici opravita policijski prevoz s čim manjšimi stroški in na najbolj primeren način z upoštevanjem potrebnih varnostnih ukrepov.
7. člen
1. Stroške, povezane s policijskim spremstvom v smislu prvega odstavka 4. člena sporazuma nosi pogodbenica, ki predaja osebo v roku 30 dni od sprejema obračuna.
2. Plačilo stroškov bo nakazano v ameriških dolarjih na številko računa v banki, katerega si pogodbenici sporočita.
3. Pogodbenici pooblastita vodstvene delavce pristojnih finančnih organov, da se enkrat letno protokolarno dogovorijo o vzajemnem poračunu stroškov in tarifnih postavkah.
8. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo pri uresničevanju sporazuma in tega protokola uporabljali uradni jezik svoje države, dokler se ne dogovorijo drugače.
9. člen
Pooblaščeni strokovnjaki obeh pogodbenic bodo vsaj enkrat letno ovrednotili izkušnje izvajanja tega protokola. V primeru potrebe je mogoče organizirati srečanje strokovnjakov tudi na zahtevo ene izmed pogodbenic.
10. člen
1. Protokol lahko pogodbenici pisno dopolnita in spremenita na podlagi vzajemnega dogovora.
2. Pristojni organi se bodo redno pisno obveščali o spremembah njihovih nazivov, naslovov, številk faksov in telefonov.
11. člen
Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega obvestila o izpolnjenih notranjepravnih pogojev potrebnih za začetek veljavnosti tega protokola, veljati pa preneha z dnem prenehanja veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji.
Sestavljeno v Ljubljani dne 28. 9. 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili verodostojni.
Minister za notranje zadeve
Republike Slovenije
Borut Šuklje l. r.
Minister za notranje zadeve
Slovaške republike
Ladislav Pittner l. r.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 284-08/99-2 (T1)
Ljubljana, dne 3. februarja 2000
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo protokola v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti