Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5233. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, stran 13988.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
1. člen
Protokol 2 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja se spremeni in dopolni kot sledi:
1) Točka i) 1. člena se nadomesti s tem besedilom:
“i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v Estoniji.”
2) 7. člen se nadomesti z:
“7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksida, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje, delno ali v celoti, poliranje in glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konserve, čutare, vrečke, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Sloveniji ali v Estoniji.“
3) V 15. členu se zadnji stavek šestega odstavka nadomesti z:
“ Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2001.”
4) Za 20. členom se doda naslednji člen in se v seznam vsebine doda navedba tega člena:
“20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo težave zaradi stroškov ali dejanske izvedbene težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem referenčnem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se evidentira in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek narejen.
5. Koristnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa koristnik da izjavo o načinu vodenja izdelkov.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga koristnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od pogojev, določenega v tem protokolu.“
5) V prvem stavku prvega odstavka 22. člena se za besedo “izvoznika” doda naslednje:
“v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika”,”
6) 30. člen se nadomesti z:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka zadevnih držav določi zneske v nacionalni valuti držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom 26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun, glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti, enaki zneskom, izraženim v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednje leto. Slovenija in Estonija se obvestijo o ustreznih zneskih.
4. Država lahko znesek, ki ga dobi pri preračunu zneska, izraženega v evrih, v nacionalno valuto, zaokroži navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5%. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti za znesek, izražen v evrih, če je ob letni uskladitvi iz tretjega odstavka pri zamenjavi tega zneska preračunana protivrednost v nacionalni valuti pred kakršno koli zaokrožitvijo večja za manj kot 15%. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi se zaradi preračuna zmanjšala protivrednost v tej nacionalni valuti.
5. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
7) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi:
a) vnos za tarifno oznako HS 5309 do 5311 se nadomesti z:
"
.--------------------------------------------------------------.
. 5309 do . Tkanine iz drugih   .              .
. 5311  . rastlinskih tekstilnih .              .
.     . vlaken; tkanine iz   .              .
.     . papirne preje:     .              .
.     .            .              .
.     . - Z vtkanimi      . Izdelava iz enojne    .
.     . gumijastimi nitmi   . preje. (1 Posebni pogoji, .
.     .            . ki veljajo za proizvode  .
.     .            . iz mešanice tekstilnih  .
.     .            . materialov, so navedeni v .
.     .            . Uvodni opombi 5.)     .
.     .            .              .
.     . - Druge        . Izdelave iz: (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni opombi .
.     .            . 5.)            .
.     .            .              .
.     .            . - preja iz kokosovih   .
.     .            . vlaken,          .
.     .            .              .
.     .            . - preje iz jute,     .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken,    .
.     .            .              .
.     .            . - umetnih ali sintetičnih .
.     .            . rezanih vlaken,      .
.     .            . nemikanih in nečesanih  .
.     .            . ali kako drugače     .
.     .            . pripravljenih za predenje,.
.     .            .              .
.     .            . - kemičnih materialov ali .
.     .            . tekstilne kaše ali    .
.     .            .              .
.     .            . - papirja.        .
.     .            .              .
.     .            . ali            .
.     .            .              .
.     .            . Tiskanje, spremljano z  .
.     .            . najmanj dvema       .
.     .            . pripravljalnima ali    .
.     .            . končnima operacijama (kot .
.     .            . so razmaščevanje,     .
.     .            . beljenje, merceriziranje, .
.     .            . termostabiliziranje,   .
.     .            . dviganje, kalendiranje,  .
.     .            . obdelava za odpornost na .
.     .            . krčenje, trajna končna  .
.     .            . obdelava, obogatitev,   .
.     .            . impregnacija, popravljanje.
.     .            . in odstranjevanje vozlov),.
.     .            . če vrednost uporabljene  .
.     .            . netiskane tkanine ne   .
.     .            . presega 47,5% cene    .
.     .            . izdelka franko tovarna.  .
.--------------------------------------------------------------.
(1) Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.  "
b) vnos za tarifno oznako HS 5602 se nadomesti z:
"
.--------------------------------------------------------------.
. 5602  . Klobučevina, vštevši  .              .
.     . impregnirano,     .              .
.     . prevlečeno ali     .              .
.     . laminirano:      .              .
.     .            .              .
.     . - Iglana klobučevina  . Izdelava iz (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni     .
.     .            . opombi 5.)        .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken,    .
.     .            .              .
.     .            . - kemičnih materialov ali .
.     .            . tekstilne kaše.      .
.     .            .              .
.     .            .              .
.     .            . Lahko se uporabljajo:   .
.     .            .              .
.     .            . - preja iz        .
.     .            . polipropilenskega     .
.     .            . filamenta iz tar. št.   .
.     .            . 5402,           .
.     .            .              .
.     .            . - polipropilenska vlakna .
.     .            . iz tar. št. 5503 ali   .
.     .            . 5506, ali         .
.     .            .              .
.     .            . - filamentni trak iz   .
.     .            . polipropilena iz tar. št. .
.     .            . 5501,           .
.     .            .              .
.     .            . pri katerih je v vseh   .
.     .            . primerih vsebina vsakega .
.     .            . filamenta ali vlakna   .
.     .            . manjša od 9 deciteksov,  .
.     .            . pod pogojem, da njihova  .
.     .            . vrednost ne presega 40%  .
.     .            . cene izdelka franko    .
.     .            . tovarna.         .
.     .            .              .
.     . - Drugo        . Izdelava iz: (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni     .
.     .            . opombi 5.)        .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken,    .
.     .            .              .
.     .            . - umetnih ali sintetičnih .
.     .            . rezanih vlaken,      .
.     .            . pridobljenih iz kazeina, .
.     .            . ali            .
.     .            .              .
.     .            . - kemičnih materialov ali .
.     .            .              .
.     .            . - tekstilne kaše.     .
.--------------------------------------------------------------.
(1) Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. "
c) vnos za 57. poglavje HS se nadomesti z:
"
.--------------------------------------------------------------.
. 57. pgl.. Preproge in druga   .              .
.     . tekstilna talna    .              .
.     . prekrivala       .              .
.     .            .              .
.     . - Iz iglane      .              .
.     . klobučevine      . Izdelava iz (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni     .
.     .            . opombi 5.)        .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken,    .
.     .            .              .
.     .            . - kemičnih materialov ali .
.     .            . tekstilne kaše.      .
.     .            .              .
.     .            .              .
.     .            . Lahko se uporabljajo:   .
.     .            .              .
.     .            . - preja iz        .
.     .            . polipropilenskega     .
.     .            . filamenta iz tar. št.   .
.     .            . 5402,           .
.     .            .              .
.     .            . - polipropilenska vlakna .
.     .            . iz tar. št. 5503 ali   .
.     .            . 5506, ali         .
.     .            .              .
.     .            . - filamentni trak iz   .
.     .            . polipropilena iz tar. št. .
.     .            . 5501,           .
.     .            .              .
.     .            . pri katerih je v vseh   .
.     .            . primerih vsebina vsakega .
.     .            . filamenta ali vlakna   .
.     .            . manjša od 9 deciteksov,  .
.     .            . pod pogojem, da njihova  .
.     .            . vrednost ne presega 40%  .
.     .            . cene izdelka franko    .
.     .            . tovarna.         .
.     .            . Tkanina iz jute se lahko .
.     .            . uporablja kot podloga.  .
.     .            .              .
.     .            .              .
.     . - Iz druge klobučevine . Izdelava iz: (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni     .
.     .            . opombi 5.)        .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken,    .
.     .            . nemikanih in nečesanih  .
.     .            . ali kako drugače     .
.     .            . pripravljenih za predenje,.
.     .            . ali            .
.     .            .              .
.     .            . - kemičnih materialov   .
.     .            . ali tekstilne kaše.    .
.     .            .              .
.     . - Drugo        . Izdelava iz: (1 Posebni  .
.     .            . pogoji, ki veljajo za   .
.     .            . proizvode iz mešanice   .
.     .            . tekstilnih materialov, so .
.     .            . navedeni v Uvodni     .
.     .            . opombi 5.)        .
.     .            .              .
.     .            . - preje iz kokosovih   .
.     .            . vlaken ali jute,     .
.     .            .              .
.     .            . - preje iz sintetičnih  .
.     .            . ali ali umetnih      .
.     .            . filamentov,        .
.     .            .              .
.     .            . - naravnih vlaken ali   .
.     .            .              .
.     .            . - sintetičnih ali     .
.     .            . umetnih rezanih vlaken,  .
.     .            . nemikanih in nečesanih  .
.     .            . ali kako drugače     .
.     .            . predelanih za predenje.  .
.     .            .              .
.     .            . Tkanine iz jute se lahko .
.     .            . uporabljajo kot podlaga. .
.     .            .              .
.--------------------------------------------------------------.
(1) Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice
tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. "
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 333-07/2000-1
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost