Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5230. Navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 13863.

Na podlagi petega odstavka 65. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije
1. člen
(1) To navodilo podrobneje določa vsebino objav in obliko obrazcev, s katerimi naročniki, skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) objavljajo podatke o javnih naročilih v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Naročniki naročijo objavo po vzorcu obrazca za tiste objave, ki jih zakon predpisuje v izbranem postopku naročanja.
(3) Vzorci obrazcev so sestavni del tega navodila.
2. člen
(1) Naročnik naroči objave v Uradnem listu Republike Slovenije z naslednjimi obrazci:
1. za naročilo objave predhodnega razpisa po 66. in 67. členu zakona o javnih naročilih se uporabi obrazec ZJN-11
2. za naročilo objave javnega razpisa po 66. členu in po 1. točki prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-12.B, ZJN-12.G oziroma ZJN-12.S
3. za naročilo objave prve faze javnega razpisa za oddajo naročila v omejenem postopku po 66. členu in po 2. točki prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-13.B, ZJN-13.G oziroma ZJN-13.S
4. za naročilo objave javnega razpisa za oddajo naročila po postopku s pogajanji po 66. členu in po 3. točki prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-14.B, ZJN-14.G oziroma ZJN-14.S
5. za naročilo objave obvestila o oddaji naročila po 66. členu in po prvem odstavku 70. člena zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-15.B, ZJN-15.G oziroma ZJN-15.S
6. za naročilo objave javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov po 66. in 71. členu zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-16.B, ZJN-16.G oziroma ZJN-16.S
7. za naročilo objave periodičnega informativnega obvestila po 66. in 72. členu zakona o javnih naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec ZJN-17.B, ZJN-17.G oziroma ZJN-17.S
8. za naročilo objave javnega natečaja kot samostojne storitve na podlagi 65. člena zakona o javnih naročilih se uporabi obrazec ZJN-18
9. za naročilo objave obvestila o izidu javnega natečaja kot samostojne storitve po 102. členu zakona o javnih naročilih se uporabi obrazec ZJN-19.
(2) Naročnik naroči objavo z najmanj tisto vsebino, ki jo zahteva zakon, objavo drugih podatkov pa naroči glede na potrebe v postopku. Naročnik lahko poleg v obrazcu predvidenih podatkov naroči v isti objavi tudi objavo drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo postopka.
3. člen
Za zahtevo za objavo lahko naročnik uporabi kopije obrazcev ali računalniške izpise enake vsebine.
4. člen
Natečaj kot sestavni del druge storitve po 99. členu zakona o javnih naročilih lahko poteka po odprtem ali po omejenem postopku. Če poteka po odprtem postopku, se objave naroči na obrazcih za odprti postopek. Če poteka po omejenem postopku, se objave naroči na obrazcih za omejeni postopek.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98 in 39/00).
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-224/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
            Predhodni razpis

             Obrazec ZJN-11

       Zahteva za objavo predhodnega razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo predhodnega razpisa z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka
  telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in podobno)

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma
  naročeno v naslednjih 12 mesecih

4. Kraj dobave

5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen

6. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne
  informacije

7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih

8. Datum odposlanja zahteve za objavo

9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:                 Ime in priimek
Datum:                predstavnika naročnika
Kraj:        Žig           Podpis:


             Javni razpis

            Obrazec ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega razpisa - za oddajo naročila blaga po

            odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1.  Naročnik

2.  Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
   številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
   in podobno)

3.  (a) Vrsta in količina blaga

   (b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in
   sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
   skupaj

4.  Kraj dobave

5.  Sprejemljivost variantnih ponudb

6.  Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
   dobave

7.  (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
   razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum
  odločitve o sprejemu ponudbe

15. Merila za ocenitev ponudb

16. Morebitne druge informacije o naročilu

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

18. Datum odposlanja zahteve za objavo

19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije


Številka:                  Ime in priimek
Datum:                  predstavnika naročnika
Kraj:        Žig            Podpis:


            Obrazec ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po
            odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila gradenj po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. (a) Opis in obseg gradnje

  (b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov
  in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
  skupaj

  (c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo
  projektov

4. Kraj izvedbe

5. Sprejemljivost variantnih ponudb

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih
naročilih, 47. člen)

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe

15. Merila za ocenitev ponudb

16. Morebitne druge informacije o naročilu

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

18. Datum odposlanja zahteve za objavo

19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:       Žig          Podpis:


            Obrazec ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po
            odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila storitev po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi
  1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih

4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in
  sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
  skupaj

5. Kraj izvedbe

6. Sprejemljivost variantnih ponudb

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb

11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi
  ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?

  (b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki
  zadevajo te vrste storitve

  (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne
  kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum
  odločitve o sprejemu ponudbe

17. Merila za ocenitev ponudb

18. Morebitne druge informacije o naročilu

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

20. Datum odposlanja zahteve za objavo

21. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:       Žig          Podpis:


            Omejeni postopek

            Obrazec ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po omejenem postopku z naslednjo
vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. (a) Vrsta in količina blaga

  (b) Kraj dobave

  (c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in
  sprejemljivost ponudb za en sklop, za več sklopov ali za vse
  skupaj

4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
  dobave

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo
  zahtevana

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe
  in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe

12. Merila za ocenitev ponudb

13. Morebitne druge informacije o naročilu

14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

15. Datum odposlanja zahteve za objavo

16. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:             Ime in priimek
Datum:             predstavnika naročnika
Kraj:       Žig         Podpis:


            Obrazec ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za
         gradnjo po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega razpisa za
oddajo naročila za gradnjo po omejenem postopku z naslednjo
vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. (a) Opis in obseg gradnje

  (b) Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg
  sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
  za vse skupaj

  (c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi
  izdelava projektov,

4. Kraj izvedbe

5. Sprejemljivost variantnih ponudb

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati
   znesek)

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo
  zahtevana

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe
  in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe

14. Merila za ocenitev ponudb

15. Morebitne druge informacije o naročilu

16. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

17. Datum odposlanja zahteve za objavo

18. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:       Žig         Podpis:


            Obrazec ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za
         storitve po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega razpisa za
oddajo naročila za storitve po omejenem postopku z naslednjo
vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi
  1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih

4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg
  sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
  za vse skupaj (obvezni podatek, če se namerava oddati po
  sklopih)

5. Kraj izvedbe

6. Sprejemljivost variantnih ponudb

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo
  zahtevana

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi
  ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?

  (b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki
  zadevajo te vrste storitve

  (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne
  kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe
  in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe

16. Merila za ocenitev ponudb

17. Morebitne druge informacije o naročilu

18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

19. Datum odposlanja zahteve za objavo

20. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:               predstavnika naročnika
Kraj:        Žig          Podpis:


           Postopek s pogajanji

            Obrazec ZJN-14.B

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka
  postopek

4. (a) Vrsta in količina blaga

  (b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in
  sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse skupaj

5. Kraj dobave

6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
  dobave

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum
  odločitve o sprejemu ponudbe

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

14. Merila za ocenitev ponudb

15. Morebitne druge informacije o naročilu

16. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

17. Datum in številka objave neuspešnega razpisa

18. Datum odposlanja zahteve za objavo

19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig          Podpis:


            Obrazec ZJN-14.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za gradnjo
           po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka
  postopek

4. (a) Obseg in opis gradnje

  (b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in
  sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
  skupaj

  (c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo
  projektov

5. Kraj izvedbe del

6. Sprejemljivost variantnih ponudb

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum
  odločitve o sprejemu ponudbe

11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

15. Merila za ocenitev ponudb

16. Morebitne druge informacije o naročilu

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

18. Datum in številka objave neuspešnega razpisa

19. Datum odposlanja zahteve za objavo

20. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:     Žig            Podpis:


            Obrazec ZJN-14.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za storitve
           po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona
o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka
  postopek

4. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic na vrsto storitve
  po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih

5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg
  sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
  za vse skupaj

6. Kraj izvedbe

7. Sprejemljivost variantnih ponudb

8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum
  odločitve o sprejemu ponudbe

12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so
  zahtevana

13. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila
  v predpisih

14. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi
  ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?

  (b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki
  zadevajo te vrste storitve

  (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne
  kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

17. Merila za ocenitev ponudb

18. Morebitne druge informacije o naročilu

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je

20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa

21. Datum odposlanja zahteve za objavo

22. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig           Podpis:


             Oddaja naročila

            Obrazec ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila blaga z
naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Datum izbire

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v
  primeru, da naročnik ni izbral dobavitelja, se navede
  obrazložitev in razlog za zaključek postopka brez dodelitve
  naročila

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno

7. Pogodbena vrednost

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem

9. Število prejetih ponudb

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 8.
  točke navesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
  oddano po sklopih!)

11. Morebitne druge informacije o naročilu

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka
  v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil objavljen

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike
  Slovenije

14. Datum odposlanja zahteve za objavo

15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:               predstavnika naročnika
Kraj:       Žig           Podpis:


            Obrazec ZJN-15.G

   Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila gradenj z
naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Datum izbire

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v
  primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za
  zaključek postopka brez dodelitve naročila

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno

7. Pogodbena vrednost

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem

9. Število prejetih ponudb

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 10.
  točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
  oddano po sklopih!)

11. Morebitne druge informacije o naročilu

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka
  v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil objavljen

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike
  Slovenije

14. Datum odposlanja zahteve za objavo

15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:               predstavnika naročnika
Kraj:       Žig           Podpis:


            Obrazec ZJN-15.S

   Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila storitev z
naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Datum izbire

6. Vrsta in obseg storitev

4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v
  primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za
  zaključek postopka brez dodelitve naročila

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno

7. Pogodbena vrednost

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem

9. Število prejetih ponudb

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 10.
  točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
  oddano po sklopih!)

11. Morebitne druge informacije o naročilu

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka
  v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil objavljen

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike
  Slovenije

14. Datum odposlanja zahteve za objavo

15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:     Žig            Podpis:


          Kvalifikacijski postopek

            Obrazec ZJN-16.B

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za
dobavo blaga

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za dobavo
blaga z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. (a) Vrsta in količina blaga

  (b) Kraj dobave

  (c) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in
  sprejemljivost ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse
  skupaj

4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
  dobave

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem
  postopku in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

7. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

9. Morebitne druge informacije o postopku

10. Trajanje kvalifikacijskega postopka

11. Datum odposlanja zahteve za objavo

12. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig          Podpis:


            Obrazec ZJN-16.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za
               gradnje

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za gradnje z
naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. (a) Vrsta in obseg gradenj

  (b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov
  in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
  skupaj

  (c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo
  projektov

4. Kraj izvedbe del

5. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem
  postopku in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

8. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

10. Morebitne druge informacije o postopku

11. Trajanje kvalifikacijskega postopka

12. Datum odposlanja zahteve za objavo

13. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:                Ime in priimek
Datum:                predstavnika naročnika
Kraj:       Žig           Podpis:


            Obrazec ZJN-16.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za
izvajanje storitev

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za izvajanje
storitev z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi
  1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih

4. Sprejemljivost variant

5. Kraj izvedbe

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem
  postopku in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene
  ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
  javnih naročilih, 47. člen)

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

11. Morebitne druge informacije o postopku

12. Trajanje kvalifikacijskega postopka

13. Datum odposlanja zahteve za objavo

14. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig          Podpis:


        Periodično informativno obvestilo

            Obrazec ZJN-17.B

Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za
naročila blaga

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila blaga z
naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta in količina blaga

4. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe

5. Kako bo potekala oddaja naročil

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

7. Morebitne druge informacije

8. Datum odposlanja zahteve za objavo

9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig           Podpis:


            Obrazec ZJN-17.G

Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za
            naročila gradenj

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila gradenj
z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta gradnje in opis

4. Predvideni čas izvedbe naročila

5. Kako bo potekala oddaja naročil

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

7. Morebitne druge informacije

8. Datum odposlanja zahteve za objavo

9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:              Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig           Podpis:


            Obrazec ZJN-17.S

Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za
            naročila storitev

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo
objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila storitev
z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Vrsta storitve in opis

4. Predvideni čas izvedbe naročila

5. Kako bo potekala oddaja naročil

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
  finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
  splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
  naročilih

7. Morebitne druge informacije

8. Datum odposlanja zahteve za objavo

9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:               predstavnika naročnika
Kraj:      Žig           Podpis:


               Natečaj

             Obrazec ZJN-18

        Zahteva za objavo javnega natečaja

Na podlagi 65. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo
javnega natečaja z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Predmet natečaja

4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
  natečajno gradivo in dodatne informacije

  (b) Čas, v katerem se lahko prevzame natečajno gradivo in
  dobo dodatne informacije

  (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo
  (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo

  (b) naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za
  določene poklice

7. Merila za ocenjevanje ponudb

8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala
  ponudbe

9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika

10. Kjer je mogoče, število in vrednost nagrad

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem
  natečaja

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz
  natečaja

13. Morebitne druge informacije o natečaju

14. Datum objave predhodnega razpisa, če je

15. Datum odposlanja zahteve za objavo

16. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:              predstavnika naročnika
Kraj:      Žig           Podpis:


             Obrazec ZJN-19

   Zahteva za objavo obvestila o izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo
obvestila o izidu javnega natečaja z naslednjo vsebino:

1. Naročnik

2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi
  številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka
  in podobno)

3. Opis projekta

4. Število udeležencev

5. Število tujih udeležencev

6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče

8. Morebitne druge informacije o natečaju

9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja

10. Datum odposlanja zahteve za objavo

11. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike
  Slovenije


Številka:               Ime in priimek
Datum:               predstavnika naročnika
Kraj:       Žig          Podpis:


AAA Zlata odličnost