Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5209. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB), stran 13699.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB)
Razglašam zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 2000.
Št. 001-22-208/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZU STOŽE V OBČINI BOVEC IN PLAZOV VEČJEGA OBSEGA, NASTALIH NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE PO 15. OKTOBRU 2000 (ZUPSB)
1. člen
S tem zakonom se določijo interventni in drugi ukrepi, način njihove izvedbe in financiranje z namenom, da se pospeši sanacija na območju, ki ga je prizadel plaz in izbruh hudournika Predelice.
Ta zakon zagotavlja tudi izvedbo ukrepov za sanacijo plazov večjega obsega, ki so nastali na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000, za katere se sredstva za sanacijo zagotavljajo z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/00).
Plazove večjega obsega določi komisija iz 3. člena tega zakona na predlog strokovnega odbora iz 4. člena tega zakona.
2. člen
Interventni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena so:
– vzpostavitev sistema opazovanja vplivnega območja plazu,
– nujni ukrepi za stabilizacijo plazu in preprečitev širjenja plazu,
– zagotovitev nujnih prometnih povezav,
– nujni ukrepi na Predelici, Koritnici in Soči za zagotovitev zmanjšanja ogroženosti,
– ponovna postavitev zajetja HE Log pod Mangartom,
– zagotovitev začasnih pogojev za delo in življenje na prizadetem območju,
– priprava in načrtovanje objektov med plazom in Gornjim Logom,
– odvzem kamenja za vgradnjo v varovalne in sanacijske objekte na prizadetem območju na lokacijah, ki jih s posebnim predpisom določi minister, pristojen za okolje in prostor, po predhodno pridobljenem soglasju lokalne skupnosti,
– priprava ustreznih prostorskih aktov.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo po posebnih programih, ki jih na predlog komisije iz 3. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Izvajanje ukrepov, operativno koordinacijo in administrativno-tehnična dela zagotavlja državna komisija za sanacije, ki opravlja naloge po zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Za opravljanje nalog po tem zakonu se v komisijo vključi predstavnik občine Bovec. Občina Bovec imenuje svojega predstavnika nemudoma po uveljavitvi tega zakona.
4. člen
Strokovno delovno telo komisije je strokovni odbor, ki opravi uskladitev predlaganih ukrepov ter presojo predloženih tehničnih rešitev na podlagi ukrepov iz 2. člena tega zakona.
Strokovni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja geotehnike, hidrotehnike, gradbeništva, energetike in urejanja prostora, imenuje minister, pristojen za okolje in prostor.
5. člen
V proračunu Republike Slovenije za leto 2001 se za izvedbo interventnih in drugih ukrepov iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in za plačilo stroškov za delo strokovnega odbora iz 4. člena tega zakona zagotovijo sredstva do višine 1.000,000.000 tolarjev.
Višino sredstev, namenjenih izvajanju ukrepov iz 2. člena tega zakona, določi Vlada Republike Slovenije na predlog komisije.
6. člen
Ukrepi, navedeni v tem zakonu, se izvedejo v obdobju šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije poročilo o izvedbi ukrepov iz tega zakona s predlogi nadaljnjih ukrepov najkasneje do 15. 7. 2001.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 10. člen zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prevzame izvajanje nalog po tem zakonu Ministrstvo za okolje in prostor.
10. člen
Sredstva prejeta iz naslova humanitarnih pomoči prejeta v letu 2000 in 2001 za odpravo posledic plazu Stože se prejemnikom te pomoči ne vštevajo v davčno osnovo za leto 2000 in 2001.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/00-10/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost