Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5208. Zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A), stran 13699.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 2000.
Št. 001-22-207/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O AZILU (ZAzil-A)
1. člen
V zakonu o azilu (Uradni list RS, št. 61/99 in 113/2000 – odločba US) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Varno tretjo državo iz šeste alinee prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije.”
2. člen
V 27. členu se v prvem odstavku na koncu druge alinee pika nadomesti z besedico “ali” in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– suma zavajanja ali zlorabe postopka v smislu 36. člena tega zakona.”
Na koncu tretjega odstavka se doda naslednje besedilo:
“Omejitev gibanja iz razloga suma zavajanja ali zlorabe postopka lahko traja do pravnomočnosti odločbe, s katero se odloči o prošnji za azil.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/98-25/4
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost