Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5206. Zakon o dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-A), stran 13694.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-A)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.
Št. 001-22-199/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999–2001 (ZMPUPR-A)
1. člen
V zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 59/99 in 44/00) se v 15. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Pri usklajevanju plač glede na rast cen življenjskih potrebščin se ne upoštevajo cene tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.
Rast cen v skladu s prejšnjim odstavkom objavlja Statistični urad Republike Slovenije.”
2. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
“25.a člen
Če je do 31. 12. 2000 sklenjen aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 22/99 in 51/00), oziroma drug dogovor o načinu usklajevanja plač v letu 2001, se ne glede na določbe tega zakona v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 uporabljajo določbe aneksa k dogovoru o politiki plač oziroma drugega dogovora o načinu usklajevanja plač v letu 2001.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/99-16/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost