Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5205. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B), stran 13693.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.
Št.001-22-198/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1B)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) se v 150. členu drugi in tretji odstavek, nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
“(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih rokih, določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih, in sicer na način, ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni.
(3) V mesecu septembru zavod preveri usklajenost gibanja plač in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekočega leta. Če se ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih mesečnih plač v tem obdobju glede na povprečje preteklega leta višja od stopnje rasti pokojnin v istem obdobju glede na povprečje preteklega leta, se pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se izplačujejo od septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri določitvi višine uskladitve v januarju prihodnjega leta.
(4) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine upoštevajo podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je izločen vpliv preračuna pokojnin po 151. členu tega zakona. Podrobnejšo metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti in način upoštevanja izvedene medletne uskladitve predpiše zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije.”
Dosedanji četrti odstavek se črta.
2. člen
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 150. člena zakona se v letu 2001 izjemoma opravi uskladitev pokojnin v februarju, in sicer za odstotek rasti povprečja plač, izplačanih v obdobju od junija 2000 do vključno decembra 2000, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V mesecu septembru 2001 zavod preveri usklajenost gibanja plač in pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v primerjavi z obdobjem prejšnjih 12 mesecev. Če se ugotovi, da je stopnja rasti plač večja od stopnje rasti pokojnin, se pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se izplačujejo od septembra dalje.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/89-2/255
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost