Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5201. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk, stran 13686.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
1. člen
Izhodišča in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območja naselja Žužemberk je bil v letu 1990 sprejet lokacijski načrt »Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk«, Dolenjski projektivni biro; Cestno podjetje Novo mesto – Sektor inženiring, št. proj. št. 210-217/87, april 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/90), v začetku leta 2000 pa še sprememba lokacijskega načrta »Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk« ACER d.o.o. Novo mesto pod št. LN-3/96, januar 1999, (Uradni list RS, št. 8/00).
Čistilna naprava je po veljavnem lokacijskem načrtu iz leta 1990 zaradi cestnega koridorja po katerem naj bi potekala trasa rekonstruirane regionalne ceste in vrtine za potrebe vodooskrbe predvidena na obrežni ravnici reke Krke, ki jo redno poplavljajo visoke vode. V času od sprejetja lokacijskega načrta v letu 1990 je bila na Ministrstvu za okolje in prostor opravljena kategorizacija pomembnejših slovenskih vodotokov po naravovarstvenem pomenu, v okviru katere je bila reka Krka visoko ovrednotena. Ker vrtina za potrebe vodooskrbe ni več aktualna, z Ministrstvom za promet in zveze pa je bil dosežen načelni dogovor glede poteka rekonstrukcije regionalne ceste ter s stališča velike naravne ohranjenosti in drugih ekoloških vidikov, tipične krajinske slike in vidne izpostavljenosti, bi bilo treba lokacijo čistilne naprave umakniti iz ožjega obrežnega poplavnega pasu reke Krke bližje k regionalni cesti.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
1. Predmet ter obseg sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je sprememba lokacije čistilne naprave, modernizacija tehnologije čiščenja odpadnih voda in v povezavi s tem potrebne prestavitve tras kanalov.
Spremembe in dopolnitev lokacijskega načrta se pripravijo v vsebini in obsegu, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Žužemberk,
– strokovne podlage za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov občine Žužemberk v pripravi, Topos, d.o.o. februar 2000,
– lokacijski načrt kanalskega sistema Žužemberk, št.210-217/87, april 1990, Dolenjski projektivni biro – Cestno podjetje Novo mesto - Sektor inženiring, (odlok objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 6/90),
– sprememba lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk, št. LN-3/96, januar 1999, ACER d.o.o. Novo mesto, (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/00),
– idejni projekt rekonstrukcije ceste R1/216 Žužemberk – soteska, odsek 1158 Žužemberk – Dvor od km 0+000,00 do km 1+320,00, št. proj.23/98, december 1998,
– prostorska in tehnološka preveritev spremembe lokacije čistilne naprave Žužemberk, ACER d.o.o. Novo mesto, marec 2000,
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve..),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
– JP Komunala d.o.o. Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo mesto,
– Občina Žužemberk,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev LN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca sprememb in dopolnitev LN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev LN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in dopolnitev LN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah LN soglašajo.
4. Vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Spremembe in dopolnitve lN se pripravijo v isti vsebini in po postopku kot je bil pripravljen veljavni LN in sicer kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter se nanašajo na spremembo lokacije čistilne naprave Žužemberk.
Osnutek
Osnutek, dopolnjeni osnutek in predlog sprememb in dopolnitev LN se pripravijo skladno s že izdelanimi strokovnimi podlagami, predhodnimi mnenji, pogoji in soglasji organizacij in skupnosti ter z elementi in sestavinami, kot jih predpisuje zakonom o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.; 18/84, 7/85, 29/86 in Uradni list RS, št.; 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Smiselno se pripravita tekstualni in grafični del oziroma le tista poglavja in vsebine tekstualnega ter grafičnega dela, ki jih je glede na predlagane spremembe in dopolnitve potrebno spremeniti in dopolniti.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev LN. Po pridobitvi soglasij soglasodajalcev se kompletira predlog sprememb in dopolnitev LN, ki mora vsebovati še oceno stroškov za izvajanje LN in tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe) ter funkcionalna zemljišča.
Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev LN
Osnutek sprememb      60 dni po podpisu pogodbe z
in dopolnitev LN      izdelovalcem oziromapridobitvi potrebnih podatkov s 
              strani naročnika
Stališča do pripomb     15 dni po prejemu pripomb iz JR
Dopolnjeni osnutek     30 po sprejetju stališč do pripomb
Predlog sprememb      15 dni po prejetju soglasij
in dopolnitev LN      soglasodajalcev
Končno gradivo       15 dni po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah 
              LN na občinskem svetu
Osnutek sprememb in dopolnitev LN se izdela na podlagi strokovnih podlag in predhodnih mnenj soglasodajalcev.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek sprememb in dopolnitev LN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev LN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev LN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Žužemberk zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo dopolnjenega osnutka, na katerega se pridobe soglasja soglasodajalcev.
Župan Občine Žužemberk posreduje predlog sprememb in dopolnitev LN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev LN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je: Občina Žužemberk.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se določi na podlagi zbiranja ponudb.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna služba.
Sredstva za geodetska dela in izdelavo prostorsko izvedbenega akta se zagotavljajo v proračunu občine.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, smiselno pa se uporablja od dne sprejetja na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 1013/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.