Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5199. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Žužemberk, stran 13683.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94, 57/94, 15/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99) in 9. člena statuta Občine Žužemberk je Občinski svet občine Žužemberk na 15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Žužemberk.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni oddelek Občinske uprave občine Žužemberk (v nadaljevanju: pristojni oddelek).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje pristojnega oddelka.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri Občinski upravi občine Žužemberk.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– urnik obratovalnega časa v skladu s pravilnikom,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev in skupno število ur njihovega delovnega časa na teden za prodajalno, v kateri uvaja dežurno prodajo.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru ali na trgih, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra ali trga.
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Občinska uprava lahko zahteva od inšpektorja za delo ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Žužemberk so:
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov ob praznikih,
– zagotavljanje javnega reda in miru,
– spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50, oziroma druge dejavnosti, če jih opravlja v starem mestnem jedru.
Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, od ponedeljka med 7. in 18. uro, ter praznikih ali dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.
Prodajalne v občinskem središču in prodajalne z motornimi gorivi (bencinske črpalke) lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 0. in 24. uro.
Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 16. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka, sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa in dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh od prejema prijave, urnik potrdi.
Pristojni oddelek potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Občinska uprava lahko prijavljen urnik dežurstva prodajalne z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje Občinske uprave občine Žužemberk.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev oziroma delavcev po pogodbi.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Žužemberk, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je vlogo za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v desetih dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.
Pristojni oddelek izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Žužemberk, brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.
V. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska uprava občine Žužemberk.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1016/2000
Žužemberk, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.