Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5138. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 13208.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 75/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99), 6. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) in 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) je Občinski svet občine Škocjan na 21. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Škocjan.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni občinski organ Občine Škocjan (v nadaljevanju: občinski organ).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje občinskega organa.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas definira 1. člen pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 36/00) in je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec lahko vloži zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne pristojnemu občinskemu organu.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni;
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.
Pristojni občinski organ ima pravico zahtevati od trgovca dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Pristojni oddelek je dolžan od inšpektorja za delo ali od Območnega odbora SDT za Dolenjsko, pridobiti pisno mnenje v zvezi z izvajanjem delopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na področju Občine Škocjan so:
– nakupovalne navade potrošnikov,
– običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev,
– interes trgovcev,
– tranzitni promet,
– spoštovanje delovno pravne zakonodaje.
5. člen
Dežurne prodajalne lahko obratujejo izven delovnega časa in sicer ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 11. uro. Prodajalne, ki se odločijo za dežurstvo, lahko ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih obratujejo tudi krajši delovni čas, vendar v okviru termina, navedenega v prvem stavku tega odstavka.
Prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote od 6. do 7. ure ter od 21. do 22. ure, v nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa med 7. in 16. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena sprejme pristojni občinski organ.
6. člen
Če pristojni občinski organ ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
Občinski organ potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljeni urnik dežurstva prodajalne lahko občinski organ z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme pristojni občinski organ dovoliti, da lahko prodajalne v kateremkoli delu območja Občine Škocjan obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev;
– posebnih dogodkov turističnega značaja.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodaja blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni občinski organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih načinov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec priložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji;
– opis oziroma navedbo blaga, katerega bo prodajal;
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal, z navedbo dni in ur prodaje;
– seznam lokacij na katerih bo prodajal;
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne;
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni;
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Škocjan, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če občinski organ ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh po prejemu vloge, izda soglasje za prodajo na enega izmed naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.
Občinski organ izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani občinskega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne;
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Škocjan, brez soglasja Občine Škocjan;
– če zapira predčasno glede na potrjeni urnik rednega delovnega časa.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik – posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja Občine Škocjan.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občinskega organa.
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska uprava občine Škocjan.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30601-7/2000
Škocjan, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost