Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5137. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2001, stran 13207.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 21. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Škocjan za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Škocjan v letu 2001.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 278,309.000 tolarjev, in sicer v:
v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov       277,779.000 SIT
– odhodkov       278,309.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih stanov. posojil občanom 530.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnavajo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Škocjan je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 SIT v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40301-12/2000
Škocjan, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost