Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5133. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001, stran 13204.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 83. do 93. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet občine Sveta Ana na 17. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejme
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sveta Ana.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 331,190.653 SIT, in sicer v:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              V SIT
I. Skupaj prihodki                  257,091.800
II. Skupaj odhodki                  331,190.653
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)        74,098.853
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)                  –
VII. Skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.)                   74,098.853
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna             40,000.000
IX. Odplačila dolga                  1,000.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)           39,000.000
XI. Povečanje ali zmanjšanje sredstev
na računih (VII.–X.)                 35,098.853
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v skladu z enotnim kontnim načrtom sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in posebnem delu proračuna, ki so sestavni del tega odloka.
Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodnega omrežja in drugi programi, ki jih sprejme občinski svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih postavk investicijskega značaja
3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se ne razporedi, ampak zadrži 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kot sredstva splošne proračunske rezervacije (tekoča rezerva) Občine Sveta Ana. Sredstva proračunske rezervacije se uporabijo za pokrivanje izdatkov za nepredvidene namene in pokrivanje povečanih izdatkov na predvidenih namenih. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloča v sredstva proračunske rezerve del skupno doseženih prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot poseben proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci in druge podobne namene.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Sveta Ana 1,5% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
O uporabi sredstev rezerv Občine Sveta Ana odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Sveta Ana.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo delavcev.
9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan in drugi pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu o sistemizaciji.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna, s tem, da o porabi sredstev obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije;
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih in če je predmet javnega naročila zajet v proračunu občine.
O sklepanju pravnih poslov o odtujevanju nepremičnega premoženja odloča občinski svet, razen za oddajo stavbnih zemljišč, ki so v programu nakupa in oddaje stavbnih zemljišč.
14. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
15. člen
Če bodo prihodki v letu 2001 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Sveta Ana v skladu z 42. členom zakona o javnih financah. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Sveta Ana v letu 2001 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 40302-004/99
Sveta Ana, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost