Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5132. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000, stran 13204.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet občine Sveta Ana na 17. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejme
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000 (Uradni list RS, št. 110/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun za leto 2000 obsega 238,657.258 SIT, in sicer v:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              V SIT
I. Skupaj prihodki                  236,462.218
II. Skupaj odhodki                  238,657.258
III. Proračunski presežek (I.–II.)           2,195.040
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)                  –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih
posojil (I.+IV.)-(II.+V.)               2,195.040
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX. Odplačila dolga                   600.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)             600.000
XI. Povečanje ali zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.)                  1,595.040
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-002/00
Sveta Ana, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti