Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5127. Odlok o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln, stran 13199.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ravne na Koroškem.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni organ Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: občinska uprava).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi v skladu s III. poglavjem tega odloka in dobi soglasje občinske uprave.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
Dežurne prodajalne so dolžne dežurstvo organizirati tako, da je zaposlenim zagotovljena pravica do dnevnega in tedenskega počitka.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri občinski upravi.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcih, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
Če je prodajalna v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra.
Občinska uprava ima od trgovca pravico zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, če je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Pristojni oddelek je, od inšpektorja za delo ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju dolžan pridobiti pisno mnenje v zvezi z izvajanjem delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Ravne na Koroškem so:
– izvajanje delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja kot glavno dejavnost dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razporedov:
– 52.11 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
– 52.22 – Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
– 52.23 – Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
– 52.24 – Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
– 52.26 – Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
– 52.27 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
– 52.31 – Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi in zelišči;
– 52.47 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, papirjem, pisalnimi 
      potrebščinami;
– 52.482 – Dejavnost cvetličarn;
– 50.50 – Trgovina na drobno z motornimi gorivi.
Take prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 24. uro, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa med 7. in 13. uro.
Prodajalne na drobno z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 6. in 24. uro.
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na praznik in dela prost dan med 7. in 22. uro.
Cvetličarne in prodajalne s svežim sadjem in zelenjavo lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na praznik in dela prost dan med 7. in 13. uro.
Vse druge prodajalne, pekarne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21.in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 13. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka, sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh od prejema prijave le-to potrdi in en izvod potrjenega urnika vrne trgovcu, enega pa pošlje na Statistični urad RS.
Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Občinska uprava lahko z odločbo zavrne, v celoti ali deloma, prijavljeni urnik obratovalnega časa prodajalne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enem od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji;
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal;
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje;
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal;
– pisno soglasje lastnika nepremičnin, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne;
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda soglasje za prodajo na enem od naštetih načinov iz 10. člena te odredbe.
Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 10. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če v času dežurstev obratuje brez potrditve s strani pristojnega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne;
– če brez soglasja občine prodaja blago izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če brez soglasja občine prodaja blago izven prodajalne ali zasebnih površinah.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki brez soglasja občine prodaja izdelke lastne proizvodnje, če prodaja blago izven prodajalne.
V. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb te odredbe nadzoruje Občinska uprava občine Ravne na Koroškem.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-01-1/00-71
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost