Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5119. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2001, stran 13193.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 13., 18. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) ter 70. člena poslovnika Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 17. seji dne 19. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Lenart.
2. člen
Občinski proračun za leto 2001 je določen v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:         SIT
I.  Skupaj prihodki            1.493,486.546
II.  Skupaj odhodki            1.530,952.928
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)   37,466.382
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojilin prodaja 
   kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
   kapitalskih deležev (IV. – V.)
C)  Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna          30,000.000
IX.  Odplačila dolga              6,031.160
X.  Neto zadolževanje            23,968.840
XI.  Povečanje sredstev na računih      13,497.542
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodnih objektov in naprav in drugi programi, ki jih sprejme občinski svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih postavk investicijskega značaja.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izločijo 0,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihodki Stanovanjskega sklada preko proračuna usmerjajo na sklad.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Za nabavo opreme, investicijskih in vzdrževalnih del ter storitev, ki presega vrednost določeno z zakonom o javnih naročilih, se mora izvesti javni razpis.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje ter se uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo delavcev.
9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti druge osebe. Župan, neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča tudi o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– prenosih sredstev med različnimi ostavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranje ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in če je predmet javnega naročila zajet v proračunu občine.
O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanja nepremičnin odloča občinski svet, razen za pridobitev in oddajo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v programu etapnega pridobivanja in oddajanja teh zemljišč, za kar je v skladu z občinskimi predpisi o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pristojen župan.
14. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeta v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
15. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Posojilo lahko najame tudi stanovanjski sklad po predhodnem soglasju občinskega sveta za gradnjo ali nakup neprofitnih in socialnih stanovanj.
16. člen
Če bodo prihodki v letu 2001 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Lenart v skladu z 49. členom zakona o javnih financah. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Lenart v letu 2001 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 40302-1/2000
Lenart, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti