Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2000, stran 13192.

Na podlagi 6. točke 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 67/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/2000), odloka o proračunu Občine Lenart (Uradni list RS, št. 4/00) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 17. seji dne 19. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 2000 (Uradni list RS, št. 4/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Proračun za leto 2000 je določen v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:         SIT
1. Skupaj prihodki            1.215,205.474
2. Skupaj odhodki            1.279,630.007
3. Proračunski primanjkljaj (1-2)      64,424.533
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
4. Prejeta vračila danih posojil
  in prodaja kapitalskih deležev
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev
C) Račun financiranja:
7. Zadolževanje proračuna          50,000.000
8. Odplačila dolga              3,998.473
9. Neto zadolževanje            46,001.527
10. Zmanjšanje sredstev na računih     18,423.006
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/99
Lenart, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost