Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5117. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov za območje Občine Kungota, stran 13192.

Na podlagi 44. in 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), ter 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 14. seji dne 7. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov za območje Občine Kungota
1. člen
S tem odlokom ugotavljamo, katere sestavine zazidalnih in ureditvenih načrtov, ki veljajo za območje Občine Kungota, so v nasprotju z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (Uradni list RS, št. 72/97; v nadaljevanju: prostorske sestavine planskih aktov občine).
2. člen
V nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine je zazidalni načrt delov naselij izven Maribora (MUV, št. 10/72 in 7/77), in sicer za del naselja Zgornja Kungota, ki se nanaša:
– na posege in ureditve, ki jih zazidalni načrt opredeljuje na območju, ki s prostorskimi sestavinami planskih aktov ni opredeljeno kot stavbno zemljišče oziroma ureditveno območje naselja,
– na posege in ureditve, ki jih zazidalni načrt določa v nasprotju z namensko rabo, določeno v prostorskih sestavinah planskih aktov občine – v urbanistični zasnovi za naselje Zgornja Kungota.
3. člen
Posegi in ureditve iz prve alinee 2. člena se ne morejo izvajati, dokler se ne uskladijo. Posegi in ureditve iz druge alinee 2. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo, opredeljeno v prostorskih sestavinah planskih aktov občine in ob smiselni uporabi določil citiranega zazidalnega načrta.
Posegi in ureditve v ureditvenem območju naselja Zgornja Kungota, ki so opredeljeni v prostorskih sestavinah planskih aktov občine, pa niso zajeti v območje po citiranem zazidalnem načrtu ali drugem prostorskem izvedbenem aktu, se izvajajo v skladu z namensko rabo, opredeljeno v prostorskih sestavinah planskih aktov občine in ob smiselni uporabi določil citiranega zazidalnega načrta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za območje Občine Kungota veljati B) točka 2. člena odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 7/87).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-1/15-2000
Kungota, dne 7. decembra 2000.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost