Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5112. Program priprave zazidalnega načrta Poslovne cone Jesenice, stran 13187.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 23. seji dne 23. 11. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta Poslovne cone Jesenice
1. člen
1. Uvod
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice (v nadaljevanju: ZN), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za pripravo ZN.
2. člen
2. Območje urejanja ZN
Po veljavnem družbenem planu občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) ter Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99) je območje zahodnega dela opuščenih zemljišč Železarne Jesenice, ki zajema naslednja območja urejanja:
– uprava Železarne z oznako J2/C9,
– jeklarna – zahod z oznako J2/M1,
– žebljarna z oznako J2/P6,
– halda – zahod J2/P8,
za katere je previdena izdelava zazidalnih načrtov.
Poleg tega predmetno območje zajema še naslednja območja urejanja:
– toplarna z oznako J2/O3,
– jeklarna – vzhod z oznako J2/M2,
– kolodovor J2/P7,
ki se urejajo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
V osnutku sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Jesenice, dopolnitev 1999 je predvidena sprememba urejanja, in sicer iz več zazidalnih načrtov v en zazidalni načrt ter iz prostorsko ureditvenih pogojev v zazidalni načrt.
Območje vseh ZN je na severu omejeno z regionalno cesto Cesta železarjev, na jugu z reko Savo, na zahodu z železniško progo Jesenice–Nova Gorica in na vzhodu z območjem predvidenim za rekreacijo (Halda vzhod). Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 288.530 m2.
Predvidena je izdelava programske zasnove predmetnega območija urejanja v okviru posebnih strokovnih podlag. Obvezna je razdelitev območja urejanja ZN na več ureditvenih enot oziroma minimalno na navedene v prvem odstavku tega člena.
3. člen
3. Osnove za pripravo
3.1. Naročnik in izdelovalec ZN
Naročnik in investitor ZN je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec ZN bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo ZN, ki ga bo pripravila in izvedla občina upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave ZN
Pri izdelavi ZN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti,
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava ZN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela (odlok z ustrezno obrazložitvijo, strokovnimi podlagami, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v fazi osnutka, predloga in končnega elaborata ZN.
V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ZN, so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99),
– posebne strokovne podlage za Urbanistično zasnovo mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
– energetska zasnova Občine Jesenice; POP, d.o.o. Velenje; avgust 1999,
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85 in 2/87),
– rezultate urbanistične delavnice o sanaciji območja železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v mestni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996,
– dostop do opuščenih zemljišč Železarne Jesenice – idejna varianta rešitve, Planing, d.o.o. Križe; november 1999,
– študijo Inventarizacija obstoječega stanja in opis VG problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospodarski inštitut Ljubljana; 1999,
– kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica – strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998,
– vsa dokumentacija pridobljena za gradnjo infrastrukture na tem območju (program Phare in upravljalci),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve...).
S postopkom sprejema ZN se obenem predhodno izdela in sprejme tudi programska zasnova za predmetni ZN.
Kot predhodno fazo je potrebno pripraviti in uskladiti projektno nalogo. Sledi prva faza izdelave osnutka ZN, kjer se izdelajo posebne strokovne podlage, ki morajo obvezno vključevati razdelitev območja urejanja ZN na več ureditvenih enot, prometno ureditev, kolesarsko pot, infrastrukturne vode, ureditev obrežja Save. Hkrati je pri izdelavi posebnih strokovnih podlag potrebno upoštevati tudi funkcionalno povezanost s sosednjimi območji. Glede na to, da za obsežne proste površine ni znanega investitorja, se za te določi le gostota pozidave, etažnost, maksimalna višina, namembnost. Podrobneje se obdelajo pozidana območja, kjer se evidentira stanje objektov in naprav ter določi potencialna sanacija.
4. člen
4. Priprava ZN
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka ZN
Izdelovalec ZN bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začetkom priprave osnutka ZN podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom izdelave osnutka ZN podati mnenja ali pogoje
Pred začetkom priprave ZN morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– Energetika, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Meting – Železarna Jesenice, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih organov in organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka ZN
Na podlagi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec ZN pripravil osnutek ZN.
Osnutek ZN bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, ponazoritvami in utemeljitvami določil ZN ter pogoje organov in organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN in TTN v merilu 1:5000 in podrobnejše urejanje v večjem merilu 1:1000, 1:500, detajli,
3. osnutek odloka o ZN z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo vsebini posebnih strokovnih podlagi in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
5. člen
5. Sprejemanje ZN
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnutek ZN vsebujejo vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, predlaga županu, da osnutek ZN javno razgrne.
5.2. Javna razgrnitev osnutka ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu tangirane krajevne skupnosti ter traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jesenice organizira javno obravnavo v tangirani krajevni skupnosti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen, primeren način.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec ZN zbrane pripombe in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč, zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javnih obravnav.
5.4. Priprava usklajenega predloga ZN
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec ZN osnutek ZN dopolnil v predlog ZN.
Predlog ZN bo vseboval enake sestavine kot osnutek ZN s tem, da bodo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb in predlogov k osnutku ZN vsebovali tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu ZN
Na usklajen predlog ZN bo izdelovalec ZN pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu ZN naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije,d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom ZN soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o ZN
Župan bo usklajen predlog ZN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu svetu občine Jesenice.
Ta ga sprejme z odlokom, odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
6. Roki za pripravo ZN
ZN bo pripravljaljen v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 60 dni od sprejetja programa priprave,
– priprava in uskladitev projektne naloge v enem mesecu po sklenitvi pogodbe,
– priprava posebnih strokovnih podlag v treh mesecih po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s strani občinske uprave in pristojnega odbora občinskega sveta najkasneje v enem mesecu po predaji gradiva,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka ZN v 21 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka ZN 30 dni po posredovanju gradiva,
– osnutek ZN v enem mesecu po preteku roka za izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka ZN 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav 30 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav,
– na podlagi stališč župana izvajalec v enem mesecu pripravi predlog ZN,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga ZN,
– Občinski svet občine Jesenice sprejeme odlok o ZN,
– odlok se objavijo v Uradnem listu RS.
7. člen
7. Financiranje priprave ZN
Sredstva za pripravo ZN se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice, iz postavke urbanizem.
8. člen
8. Veljavnost programa priprave ZN
Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha veljati program priprave zazidalnega načrta Uprava železarne, zazidalnega načrta Toplarna, zazidalnega načrta Jeklarna – zahod, zazidalnega načrta Jeklarna – vzhod, zazidalnega načrta Žebljarna in zazidalnega načrta Kolodvor, z dne 24. 2. 2000 (Uradni list RS, št. 24/00).
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/00
Jesenice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost