Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5102. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, stran 13171.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 15. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s tem sklepom ustanovi Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk.
2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 4.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod NM
Sedež zavoda je v Novem mestu.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
1. Zavod o okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništva v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov zemljišč in gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
– Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnova vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje, izdelava ali pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev
– Svetovanje, izdelava ali pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju
– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja in dajanje nasvetov za varstvo rastlin ter druge naloge določene z zakonom
– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev
– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki poskusi
– Vzgoja in zagotavljanje matičnega materiala in podlag
– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocen tveganja le-teh
– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina
– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik vinske trte ter tehnološki poskusi
– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov
– Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivnosti na tem področju
– Izobraževanje kmetov lastnikov gozdov in zakupnikov gozdov na področju varnega dela s kmetijskimi stroji in stroji za delo v gozdu
– Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo semena ter proizvodnja krme za plemenjake
– Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za osemenjevanje govejih plemenic
– Odkup in prodaja plemenske živine
– Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja in jagodičevja
– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva in gozdarstva ter gospodarjenja
– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije, enologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko živilskih proizvodov
– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom
– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola zrelosti sadja
– Kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebuljčkov in strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje
– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi
– Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje bioloških preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi
– Izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja
– Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje in vodenje podatkovne baze.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:
– Trgovino s plemenskimi živalmi in repromaterialom za registrirano dejavnost
– Pridelava krme za lastne potrebe
– Proizvodnje sadnih sadik in njihovo prodajo ter prodajo drugih rastlin za potrebe kmetijstva
– Laboratorijske analize tal, gnojil, krmil, vina, jabolk, rastlinskih boleznih in škodljivcev... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– Izdelava strokovnih nalog in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelava sanacijskih programov
– Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti
– Izdelava gradbenih načrtov za kmetijske objekte, (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame...)
– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev kmetijskih zemljišč in drugih premičnin in nepremičnin
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje izvajanja)
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– Trgovina z blagom živilskega in neživilskega izvora
– Vodenje knjigovodstva pri kmetih
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98) in so razvrščene:
– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih storitev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja ladij, letal ..., tehnični pregledi motornih vozil
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.
6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovitelja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.
7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom zavoda.
8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod izvaja javna pooblastila, pridobljena po pravnem predhodniku Kmetijskem zavodu Ljubljana, p.o. Ljubljana.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se določi v statutu zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda,
– določa spremembo sedeža zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
2. Direktor
14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku javnega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandatno obdobje.
3. Strokovni kolegij
16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje devet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednik sveta območne enote zbornice je član strokovnega kolegija.
Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija po funkciji.
Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.
17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, premoženje in obveznosti, ugotovljena z delitveno bilanco po stanju na dan 31. 12. 2000 Kmetijskega zavoda Ljubljana p.o. Ljubljana, ki ga je ta pred preoblikovanjem uporabljal za opravljanje te dejavnosti na območju novoustanovljenega Kmetijskega zavoda Novo mesto.
VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem programu dela zavoda.
Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skladu z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je namenjeno opravljanju javne službe.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naročnike.
24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske, administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih enot zbornice in njihovih izpostav.
25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolnitvam,
– letnemu programu dela in k letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvajanje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V. d. direktorja zavoda v skladu z zakonom imenuje ustanovitelj.
Delavci Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana, ki so pred uveljavitvijo tega sklepa opravljali delo na območju iz 1. člena tega sklepa, postanejo z dnem uveljavitve tega sklepa delavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh od uveljavitve tega sklepa.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se opravijo izmed delavcev Kmetijskega zavoda Ljubljana p.o. Ljubljana ob smiselni uporabi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
27. člen
Zavod se vpiše v sodni register.
Do vpisa subjekta v sodni register Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, dejavnost na območju iz prvega odstavka tega člena opravlja Kmetijski zavod Ljubljana, ki posluje v skladu z veljavno registracijo.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost