Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5100. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, stran 13163.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 15. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice in preoblikuje Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje, p.o. Murska Sobota v javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju občin: Beltinci, Cankova, Čresnovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci pri Ljutomeru, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 4.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod MS
Sedež zavoda je v Murski Soboti.
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota prevzema dejavnosti, pooblastila in premoženje Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, p.o. Murska Sobota, Štefana Kovača 40, ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor v Murski Soboti z Odločbo o ustanovitvi št. I – 4.957/1 – 1953 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod vložno številko 1/46-00.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
I. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali
– Odkup in prodaja rodovniške plemenske živine in naraščaja za nadaljnjo rejo
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov kmetijskih zemljišč ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja
– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnov vasi in na drugih področjih, pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah proizvodnega združenja kmetijskih pridelovalcev
– Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju
– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge, določene z zakonom
– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev
– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave grozdja in vina
– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter izdelave ocen tveganja le-teh
– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik in vinske trte ter tehnološki poskusi
– Vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega materiala in podlag
– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje lastnikov in zakupnikov gozdov
– Izobraževanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov varnega dela s kmetijskimi stroji in stroji za delo v gozdu
– Vzreja in prodaja plemenskih živali z direktnim testom
– Zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnem središču
– Sistematično spremljanje zdravja plemenjakov in bikovskih mater
– Spremljanje zdravstvene sposobnosti plemenjakov za osemenjevanje
– Pridobivanje, priprava, preverjanje zdravstvene ustreznosti, skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
– Izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih kužnih bolezni ter poškodb ter kirurško posegi na živalih
– Skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje
– Veterinarska dejavnost v vzrejališču
– Izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti
– Umetno osemenjevanje domačih živali
– Svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika
– Preučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali
– Sodelovanje pri ocenjevanju, odbiri in priznavanju plemenjakov
– Znanstveno raziskovalna dejavnost kmetijskih in veterinarskih ved – laboratorijska in analitska dejavnost: kemijske analize v kmetijstvu in živilstvu.
2. Dejavnost na podlagi javnih pooblastil:
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, organoleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene z zakonom
– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebulčkov in strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje
– Kontrola zrelosti sadja
– Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilnega materiala
– Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi
– Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja
– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v kmetijstvu.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:
– Trgovina s plemenskimi živalmi
– Pridelava krme za lastne potrebe
– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelovanje sanacijskih programov
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja
– Izdelava ureditvenih načrtov
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti
– Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte
– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev škode po naravnih nesrečah in divjadi
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnjo kmetijskih objektov
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so razvrščene:
– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih storitev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje.
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja ladij, letal ..., tehnični pregledi motornih vozil
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.
6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovitelja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.
7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom zavoda.
8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil, pridobljenih pred preoblikovanjem.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se določi v statutu zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi sedeža zavoda.
2. Direktor
14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku javnega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandatno obdobje.
3. Strokovni kolegij
16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje sedem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednik sveta območne enote zbornice je član strokovnega kolegija.
Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegij po funkciji.
Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.
17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, premoženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje, p.o. Murska Sobota.
VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem programu dela zavoda.
Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skladu z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je namenjeno opravljanju javne službe.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naročnike.
24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske, administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih enot zbornice in njihovih izpostav.
25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolnitvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvajanje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, p.o. Murska Sobota.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
27. člen
Do vpisa spremembe v sodnem registru Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota posluje v skladu z veljavno registracijo Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje Murska Sobota.
Z dnem uveljavitve tega sklepa o ustanovitvi, preneha veljati Odločba o ustanovitvi Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, p.o. Murska Sobota, navedena v zadnjem odstavku 4. člena tega sklepa.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 178/200
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost