Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5097. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, stran 13152.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 15. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice in preoblikuje Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske, p.o. Kranj v javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.
2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 4.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod KR.
Sedež zavoda je v Kranju.
Kmetijsko gozdarski zavod prevzema dejavnosti, pooblastila in premoženje Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o. Kranj, vpisan v vložek v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka 1/6/00.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
1. Zavod o okviru javne službe opravlja naslednjo dejavnost
– selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji
– označevanje in registracija domačih živali
– svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov zemljišč in gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
– svetovanje in pomoč pri gospodarjenju z gozdovi
– svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– pravna pomoč članom kmetijsko gozdarske zbornice pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva in gospodarstva
– načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju organizacij pridelovalcev in drugih oblikah združevanja kmetijskih pridelovalcev
– svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju
– napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo zaščito ter druge naloge določene z zakonom
– dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevskih sredstev
– diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivih organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter izdelave ocen tveganja le-teh
– selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki poskusi
– vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega materiala in podlag
– svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanja zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu.
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:
– laboratorijska dejavnost na področju pedologije in ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin,
– presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisijami snovi
– izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja
– zbiranje podatkov, priprava analiz in ukrepov na področju kmetijstva in gozdarstva
– izdajanje potrdil na podlagi javnih pooblastil
– ocenjevanje škod po naravnih nesrečah po divjadi v kmetijstvu.
– kontrola zrelosti sadja.
– organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
– opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov, pridelovanje sadilnega materiala.
– opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi ter izdelava mnenj o toksikološki in biološki primernosti FFS, zlasti insekticidov.
– izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo:
– trgovino s plemenskimi živalmi
– prodajo sadnih sadik, drugih rastlin za potrebe kmetijstva
– laboratorijske analize tal, gnojil, krmil... ter ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– izdelava strokovnih nalog in investicijsko tehničnih programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– izdelava sanacijskih programov
– vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja podeželja
– izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– svetovanje, izvajanje finančnih evidenc in podpor ter administrativnih del na področju kmetijstva in gozdarstva
– izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokalnih skupnosti
– sodelovanje pri pripravi gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame...)
– poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premičnin
– nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje izvajanja)
– raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in sorodnih dejavnost
– dela za potrebe funkcioniranja območne enote kmetijsko gozdarske zbornice
– priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so razvrščene:
– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih storitev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja ladij, letal ..., tehnični pregledi motornih vozil
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.
6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovitelja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.
7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom zavoda.
8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod izvaja javna pooblastila, pridobljena pred preoblikovanjem.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na predlog predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem.
Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se določi v statutu zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda,
– sprememba sedeža zavoda s soglasjem ustanovitelja.
2. Direktor
14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku javnega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandatno obdobje.
3. Strokovni kolegij
16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje sedem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednik sveta območne enote zbornice je član strokovnega kolegija.
Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija po funkciji.
Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.
17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, premoženje in obveznosti, s katerimi je do sedaj upravljal Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske, p.o. Kranj in premoženje, ki bo izločeno iz Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana, ugotovljenega z delitveno bilanco po stanju na dan 31. 12. 2000 in ga je uporabljal za opravljanje te dejavnosti na območju novoustanovljenega zavoda.
VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti z tretje točke 5. člena določi svet zavoda z letnim programov dela zavoda.
Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skladu z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je namenjeno opravljanju javne službe.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naročnike.
24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske, administrativne in prostorske pogoje za delovanje območne enote zbornice in njihovih izpostav.
25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolnitvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvajanje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V. d. direktorja zavoda v skladu z zakonom imenuje ustanovitelj.
Delavci Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana, ki so pred uveljavitvijo tega sklepa opravljali delo na območju iz 1. člena tega sklepa postanejo z dnem uveljavitve tega sklepa delavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske Kranj.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
27. člen
Spremembe se vpišejo v sodni register.
Do vpisa sprememb v sodnem registru Kmetijsko gozdarski zavod Kranj posluje v skladu z veljavno registracijo.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati akt o ustanovitvi Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske p.o. Kranj.
28. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 175/200
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost