Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5094. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, stran 13141.

Na podlagi 177. člena, 3. točke 233. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil in obvestil iz prvega do tretjega odstavka 176. člena in 239. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar) ter način in roke poročanja oziroma obveščanja.
Zavezanci za poročanje oziroma obveščanje po tem sklepu so:
– zavarovalnica,
– zavarovalna zastopniška družba,
– zavarovalna posredniška družba,
– samostojni podjetnik posameznik iz drugega odstavka 216. člena ZZavar (v nadaljevanju: podjetnik),
– banka iz petega odstavka 227. člena ZZavar (v nadaljevanju: banka),
– zavarovalni in pozavarovalni pool,
– Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, ustanovljena na podlagi zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 13/93, 37/95, 34/96 in 31/97) in
– pokojninska družba, ustanovljena na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00).
Določbe tega sklepa, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo tudi za pokojninsko družbo, za ostale zavezance za poročanje iz drugega odstavka tega člena pa v delu, ki ga določa 2. člen tega sklepa.
2. člen
Zavarovalnica in pokojninska družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija) o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
2. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
3. imetnikih delnic zavarovalnice ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena ZZavar,
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave,
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. naložbah, na podlagi katerih je zavarovalnica posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
7. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
8. prenehanju opravljanja posameznih zavarovalnih poslov,
9. splošnih in posebnih zavarovalnih pogojih, premijskih cenikih in obrazcih oziroma drugih tiskovinah, ki jih uporablja pri poslovanju z zavarovalci, zavarovanci oziroma drugimi upravičenci iz zavarovanj,
10. ogroženi likvidnosti ali solventnosti,
11. nastopu razlogov za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
12. spremembi finančnega položaja zavarovalnice na način, da zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar.
Zavarovalna zastopniška in posredniška družba poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 5., 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena. Zavarovalna posredniška družba poroča agenciji tudi o:
– strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice in
– pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 223. člena ZZavar.
Podjetnik poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 5., 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena in 2. točke prvega odstavka tega člena na način, da poroča o spremembah podatkov, ki jih mora priglasiti pri organu za javne prihodke.
Banka poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 8. točke prvega odstavka ter prve in druge alinee drugega odstavka tega člena.
Zavarovalni in pozavarovalni pool poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka tega člena.
Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena.
POROČANJE O SKLICIH SKUPŠČINE IN SPREJETIH SKLEPIH
3. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o sklicu skupščine s predložitvijo fotokopije objave sklica skupščine v roku osmih dni po objavi.
Zavarovalnica je dolžna seznaniti agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina, ter ji najkasneje v roku osmih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti fotokopijo notarskega zapisnika sklepov skupščine, skupaj s prilogami. Zavarovalnica predloži agenciji tudi prečiščeno besedilo svojega statuta.
POROČANJE O SPREMEMBAH PODATKOV, KI SE VPISUJEJO V SODNI REGISTER
4. člen
Zavarovalnica posreduje agenciji dokazila o spremembah podatkov, ki se v skladu z zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) vpisujejo v sodni register, v osmih dneh od prejema sklepa sodišča o vpisu v sodni register, če ni za posamezne podatke v tem sklepu drugače določeno.
V primeru pripojitve oziroma spojitve mora zavarovalnica notarskemu zapisniku sklepov skupščine iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo iz prvega odstavka 516. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/98; v nadaljevanju: ZGD).
Ne glede na drugi odstavek tega člena predloži zavarovalnica dokumentacijo iz druge in tretje alinee prvega odstavka 516. člena ZGD samo za družbo, ki ni zavarovalnica.
POROČANJE O IMETNIKIH DELNIC IN KVALIFICIRANIH DELEŽIH
5. člen
Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih delnic po stanju na dan zasedanja skupščine v roku petnajstih dni od dneva skupščine.
Zavarovalnica obvesti agencijo o vsaki pridobitvi delnic, s katero posamezni imetnik delnic posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma o spremembi tega deleža, vsako trimesečje, do petnajstega dne v mesecu, po stanju na zadnji dan v preteklem trimesečju.
Zavarovalnica predloži agenciji imenski seznam imetnikov delnic skupaj s številom in nominalnim zneskom delnic posameznega delničarja, njegovo udeležbo v kapitalu ter pri glasovanju v obliki obrazca ZAV-DK, ki je sestavni del tega sklepa.
POROČANJE O RAZREŠITVAH IN IMENOVANJIH ČLANOV UPRAVE
6. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o razrešitvi in imenovanju članov uprave zavarovalnice v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
POROČANJE O PODRUŽNICAH
7. člen
Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji obvesti agencijo o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, v roku osmih dni pred nastopom katerega od navedenih dogodkov.
Agencijo mora o vsakem od navedenih dogodkov v roku osmih dni pred njegovim nastopom obvestiti tudi zavarovalnica iz države članice in zavarovalnica, ki ima sedež v tuji državi v primeru, če gre za odprtje, preselitev, zaprtje ali začasno prenehanje podružnice ali predstavništva na območju Republike Slovenije ali za spremembo poslov, ki jih na območju Republike Slovenije opravlja podružnica ali predstavništvo zavarovalnice iz države članice ali zavarovalnice, ki ima sedež v tuji državi.
POROČANJE O NALOŽBAH, NA PODLAGI KATERIH JE ZAVAROVALNICA PRIDOBILA KVALIFICIRANI DELEŽ
8. člen
Zavarovalnica poroča agenciji o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo.
Zavarovalnica poroča o naložbah iz prvega odstavka tega člena tako, da agencijo seznani:
– s firmo, sedežem in dejavnostjo pravne osebe, v kateri je posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež,
– s knjigovodsko vrednostjo naložbe, na podlagi katere je zavarovalnica neposredno ali posredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in z višino deleža zavarovalnice v osnovnem kapitalu druge pravne osebe,
– s knjigovodsko vrednostjo vsake nadaljnje naložbe in z višino deleža po pridobljeni nadaljnji naložbi zavarovalnice, ki jo le-ta predstavlja v osnovnem kapitalu druge pravne osebe,
pri čemer zavarovalnica razdeli naložbe iz tega člena na naložbe v Republiki Sloveniji, državi članici in v tuji državi.
Zavarovalnica predloži agenciji poročilo v obliki obrazca NAL-KD, ki je sestavni del tega sklepa, dvakrat letno, po stanju na dan 30. 6. do petnajstega dne v naslednjem mesecu, po stanju na dan 31. 12. pa do petnajstega dne po roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov.
POROČANJE O SPREMEMBAH V STRUKTURI KAPITALA
9. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o spremembah v strukturi kapitala večjih od 10 odstotnih točk v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
POROČANJE O PRENEHANJU OPRAVLJANJA POSAMEZNIH ZAVAROVALNIH POSLOV
10. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o prenehanju opravljanja posamezih zavarovalnih poslov v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
POROČANJE O ZAVAROVALNIH POGOJIH IN PREMIJSKIH CENIKIH
11. člen
Zavarovalnica mora agencijo obveščati o splošnih in posebnih zavarovalnih pogojih, premijskih cenikih in obrazcih oziroma drugih tiskovinah, ki jih uporablja pri poslovanju z zavarovalci, zavarovanci oziroma drugimi upravičenci iz zavarovanj v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
POROČANJE O NASTOPU DOGODKOV IZ TRETJEGA ODSTAVKA 176. ČLENA
12. člen
Uprava zavarovalnice mora agencijo nemudoma obvestiti o naslednjih dogodkih:
– če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice,
– če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
– če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar.
Če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice, mora zavarovalnica obvestilu, v katerem agencijo obvesti o nastopu tega dejstva, priložiti obrazec Z-LIKV-1, ki ga je agencija predpisala s sklepom, ki določa način izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjši obseg likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica.
Če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar, mora zavarovalnica obvestilu, v katerem agencijo obvesti o nastopu tega dejstva, priložiti obrazce, ki jih je agencija predpisala s sklepom, ki določa izračun kapitala in kapitalske ustreznosti in sklepom o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala.
POROČANJE O STRUKTURI IN OBSEGU POSREDNIŠKIH POSLOV
13. člen
Zavarovalna posredniška družba in banka poroča agenciji o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2, ki sta sestavni del tega sklepa, najkasneje do zaključka februarja za preteklo poslovno leto.
POROČANJE O PRAVNIH IN EKONOMSKIH POVEZAVAH ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA S POSAMEZNO ZAVAROVALNICO
14. člen
Zavarovalna posredniška družba in banka poroča agenciji o sklenitvi pogodbe o posredovanju z zavarovalnico, na podlagi katere je zavarovalni posrednik zavezan posredovati izključno pri sklepanju zavarovanj s to zavarovalnico ali upravičen do posebne provizije oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj.
Zavarovalna posredniška družba in banka obvesti agencijo o sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena v roku osmih dni po sklenitvi take pogodbe in obvestilu priloži pogodbo. Zavarovalna posredniška družba in banka v roku osmih dni obvesti agencijo tudi o vsaki spremembi te pogodbe.
NAČIN POROČANJA
15. člen
Zavezanci za poročanje po 5., 8. in 13. členu tega sklepa sporočajo agenciji podatke na papirju in v elektronski obliki.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Zavarovalnica iz države članice poroča agenciji v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega sklepa do dneva polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih.
17. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zavarovalnice, ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar, so dolžne poročati agenciji o dogodkih iz prve in tretje alinee prvega odstavka 12. člena v skladu s sklepi agencije iz drugega in tretjega odstavka 12. člena od dneva uskladitve svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje datumov, ki so določeni v teh sklepih.
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost