Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5092. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice, stran 13122.

Na podlagi 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/98) ter na podlagi 1. točke 160. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar) in slovenskih računovodskih standardov 22 in 32 izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o kontnem okviru za zavarovalnice
1. člen
Zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada, vodijo knjigovodstvo po sistemu enotnih računov predpisanih v kontnem okviru za zavarovalnice, ki je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov sestavni del.
Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00).
Predpisane konte lahko zavarovalnice za svoje potrebe še naprej razčlenjujejo.
2. člen
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na splošnih slovenskih računovodskih standardih za gospodarske družbe in posebnem standardu za računovodske rešitve v zavarovalnicah.
3. člen
Zavarovalnice, katerih izkazi se vključujejo v konsolidirane računovodske izkaze, v okviru posameznih skupin kontov ločeno izkazujejo razmerja s povezanimi zavarovalnicami in drugimi družbami v skladu z računovodskimi standardi.
4. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.
Zavarovalnice ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar, so dolžne ravnati v skladu s tem sklepom od dneva uskladitve svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje od dne 3. 3. 2001.
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

KON­TNI OKVIR ZA ZA­VA­RO­VAL­NI­CE

 

Raz­red 0 – DOL­GO­ROČ­NA SRED­STVA IN PO­PRA­VEK KA­PI­TA­LA

 

Za­va­ro­val­ni­ca po­dat­ke o dol­go­roč­nih sred­stvih in po­prav­ku ka­pi­ta­la iz­ka­zu­je lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja.

 

 

00   NE­O­PRED­ME­TE­NA DOL­GO­ROČ­NA SRED­STVA

 

000 Do­bro ime

001 Or­ga­ni­za­cij­ski stro­ški

002 Stro­ški ra­zi­sko­va­nja in raz­vi­ja­nja

003 Ma­te­ri­al­ne pra­vi­ce

004 Dru­ga ne­o­pred­me­te­na dol­go­roč­na sred­stva

005 Ne­o­pred­me­te­na dol­go­roč­na sred­stva, ki se pri­do­bi­va­jo

006 Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­o­pred­me­te­nih dol­go­roč­nih sred­stev med le­tom

008 Po­pra­vek vre­dno­sti ne­o­pred­me­te­nih dol­go­roč­nih sred­stev

0080    Po­pra­vek vre­dno­sti do­bre­ga ime­na

0081    Po­pra­vek vre­dno­sti or­ga­ni­za­cij­skih stro­škov

0082    Po­pra­vek vre­dno­sti stro­škov ra­zi­sko­va­nja in raz­vi­ja­nja

0083    Po­pra­vek vre­dno­sti ma­te­ri­al­nih pra­vic

0084    Po­pra­vek dru­gih ne­o­pred­me­te­nih dol­go­roč­nih sred­stev

009 Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­o­pred­me­te­nih dol­go­roč­nih sred­stev med le­tom

 

 

01   OPRED­ME­TE­NA OSNOV­NA SRED­STVA ZA ZA­VA­RO­VAL­NO DE­JAV­NOST

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo ti­sta zem­lji­šča in zgrad­be, ki se upo­rab­lja­jo za oprav­lja­nje za­va­ro­val­ne de­jav­no­sti, vre­dnost opre­me, dro­bne­ga in­ven­tar­ja z živ­ljenj­sko do­bo nad 12 me­se­cev, osta­la opred­me­te­na osnov­na sred­stva za za­va­ro­val­no de­jav­nost, ter­ja­tve za pre­duj­me za opred­me­te­na osnov­na sred­stva, pri­do­bi­va­nje teh sred­stev in po­prav­ki nji­ho­vih vre­dno­sti. Zem­lji­šča in zgrad­be za za­va­ro­val­no de­jav­nost v tu­ji­ni, ter­ja­tve za pre­duj­me za zem­lji­šča in zgrad­be v tu­ji­ni, zem­lji­šča in zgrad­be, ki se pri­do­bi­va­jo v tu­ji­ni in po­pra­vek vre­dno­sti zgradb v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na na­ve­de­ne po­stav­ke v dr­ža­vah čla­ni­cah ES, v dr­ža­vah čla­ni­cah OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in v dru­gih dr­ža­vah.

 

010 Zem­lji­šča in zgrad­be za za­va­ro­val­no de­jav­nost

0100    Zem­lji­šča za za­va­ro­val­no de­jav­nost v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0101    Zem­lji­šča za za­va­ro­val­no de­jav­nost v tu­ji­ni

0102    Zgrad­be za za­va­ro­val­no de­jav­nost v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0103    Zgrad­be za za­va­ro­val­no de­jav­nost v tu­ji­ni

011 Opre­ma

012 Dro­bni in­ven­tar

013 Osta­la opred­me­te­na osnov­na sred­stva za za­va­ro­val­no de­jav­nost

014 Ter­ja­tve za pre­duj­me za opred­me­te­na osnov­na sred­stva za za­va­ro­val­no de­jav­nost

0140    Ter­ja­tve za pre­duj­me za zem­lji­šča in zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0141    Ter­ja­tve za pre­duj­me za zem­lji­šča in zgrad­be v tu­ji­ni

0142    Ter­ja­tve za pre­duj­me za opre­mo

015 Opred­me­te­na osnov­na sred­stva za za­va­ro­val­no de­jav­no­sti, ki se pri­do­bi­va­jo

0150    Zem­lji­šča in zgrad­be, ki se pri­do­bi­va­jo v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0151    Zem­lji­šča in zgrad­be, ki se pri­do­bi­va­jo v tu­ji­ni

0152    Dru­ga opred­me­te­na osnov­na sred­stva, ki se pri­do­bi­va­jo,

016 Re­va­lo­ri­za­ci­ja opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev za za­va­ro­val­no de­jav­nost med le­tom

018 Po­pra­vek vre­dno­sti opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev za za­va­ro­val­no de­jav­nost

0180    Po­pra­vek vre­dno­sti zgradb v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0181    Po­pra­vek vre­dno­sti zgradb v tu­ji­ni

0182    Po­pra­vek vre­dno­sti opre­me

0183    Po­pra­vek vre­dno­sti dro­bne­ga in­ven­tar­ja

0184    Po­pra­vek vre­dno­sti osta­lih opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev

019 Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev za za­va­ro­val­no de­jav­nost med le­tom

 

 

02   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE, DOL­GO­ROČ­NE TERJA­TVE IN DRU­GA OPRED­ME­TE­NA OSNOV­NA SRED­STVA IZ LA­STNIH VI­ROV

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­ne ter­ja­tve iz po­slo­va­nja, ti­sta opred­me­te­na osnov­na sred­stva, ki se ne upo­rab­lja­jo za oprav­lja­nje za­va­ro­val­ne de­jav­no­sti, dol­go­roč­no da­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe iz la­stnih vi­rov, ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0200, 0201, 0202, 0240, 0241, 0242, 0243 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in na na­lo­žbe v dru­gih dr­ža­vah. Na­lo­žbe na kon­tu 0202 pa se raz­čle­ni­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES in na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

020 Vre­dno­stni pa­pir­ji

0200    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0201    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0202    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0203    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0204    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0205    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0206    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0207    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev (ra­zen del­nic na kon­tu 0211)

0208    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev (ra­zen del­nic na kon­tu 0211)

0209    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stni pa­pir­ji

021 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske ­družbe

0210    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0211    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0219    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

022     Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe

0220    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0221    Dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe pri ban­kah

0228    Dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe

0229    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov in dru­gih dol­go­roč­nih fi­nan­čnih na­ložb

023 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la  

0230    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0231    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0232    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0233    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0234    Pred­pla­či­la na ra­čun od­ku­pne vre­dno­sti za­va­ro­va­nja na pod­la­gi za­va­ro­val­nih po­lic

0235    Krat­ko­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z od­ku­pno vre­dnos­tjo za­va­ro­val­ne po­li­ce

0236    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­po­sle­nim

0238    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la

0239    Po­pra­vek vre­dno­sti da­nih dol­go­roč­nih po­so­jil

024 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne, ki ne slu­ži­jo za­va­ro­val­ni de­jav­no­sti

0240    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0241    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v tu­ji­ni

0242    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0243    Na­lo­žbe v zgrad­be v tu­ji­ni

0244    Ter­ja­tve za pre­duj­me za ne­pre­mič­ni­ne

0245    Ne­pre­mič­ni­ne v pri­do­bi­va­nju

0246    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0248    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0249    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

025 Na­lo­žbe v dru­ga opred­me­te­na osnov­na sred­stva, ki ne slu­ži­jo za­va­ro­val­ni de­jav­no­sti

0250    Dru­ga opred­me­te­na osnov­na sred­stva, ki ne slu­ži­jo za­va­ro­val­ni de­jav­no­sti

0254    Ter­ja­tve za pre­duj­me za dru­ga opred­me­te­na osnov­na sred­stva

0255    Dru­ga opred­me­te­na osnov­na sred­stva, ki se pri­do­bi­va­jo

0256    Re­va­lo­ri­za­ci­ja dru­gih opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev med le­tom

0258    Po­pra­vek vre­dno­sti dru­gih opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev

0259    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti dru­gih opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev med le­tom

026 De­le­ži in ude­le­žbe v dru­žbah

0260    De­le­ži v go­spo­dar­skih dru­žbah

0269    Po­pra­vek vre­dno­sti de­le­žev v go­spo­dar­skih dru­žbah

027 Dol­go­roč­ne ter­ja­tve iz po­slo­va­nja

0270    Dol­go­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih ra­zme­rij

0271    Dol­go­roč­ne ter­ja­tve iz ne­pre­mič­nin in dru­gih sred­stev da­nih v fi­nan­čni na­jem

0272    Ter­ja­tve za dol­go­roč­no da­ne jam­stve­ne de­po­zi­te

0278    Dru­ge dol­go­roč­ne ter­ja­tve

0279    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih ter­ja­tev

028 Dru­ga dol­go­roč­na sred­stva

0280    Dru­ga dol­go­roč­na sred­stva

0289    Po­pra­vek vre­dno­sti dru­gih dol­go­roč­nih sred­stev

 

 

03   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE KRIT­NE­GA SKLA­DA ŽIV­LJENJ­SKIH ZA­VA­RO­VANJ

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­na da­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Te na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0300, 0301, 0302, 0350, 0351, 0352 in 0353 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni, tu­di na­lo­žbe na kon­tu 0302, se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in za po­stav­ke na kon­tih v okvi­ru 033, in kon­tih 0360, 0361, 0364, 0365, 0368, 038 tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

030 Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0300    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0301    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0302    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0303    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0304    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0309    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev

031 Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji

0310    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0311    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0319    Po­pra­vek vre­dno­sti ob­vez­nic oziroma dru­gih dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev

032 Del­ni­ce (ra­zen del­nic na kon­tu 0331)

0320    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0321    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0329    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic

033 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

0330    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0331    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0339    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

034 Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0340    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0349    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah

035 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne

0350    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0351    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0352    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0353    Na­lo­žbe v zgrad­be v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0356    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0358    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0359    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

036 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la iz krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

0360    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0361    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0362    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0363    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0364    Pred­pla­či­la na ra­čun od­ku­pne vre­dno­sti za­va­ro­va­nja na pod­la­gi za­va­ro­val­nih po­lic

0365    Po­so­ji­la za­va­ro­va­na z od­ku­pno vre­dnos­tjo za­va­ro­val­ne po­li­ce

0368    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

0369    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih po­so­jil iz krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj 

038 Dru­ge dol­go­roč­ne na­lo­žbe krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

 

04   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE KRIT­NE­GA SKLA­DA ŽIV­LJENJ­SKIH ZA­VA­RO­VANJ, PRI KA­TE­RIH ZA­VA­RO­VA­NEC PRE­VZE­MA NA­LO­ŽBE­NO TVE­GA­NJE

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­na da­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Te na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0400, 0401, 0402, 0450, 0451, 0452 in 0453 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni, tu­di na­lo­žbe na kon­tu 0402, se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in za po­stav­ke na kon­tih v okvi­ru 043 in kon­tih 0460, 0461, 0464, 0465, 0468 in 048 tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

040 Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0400    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0401    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0402    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0403    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0404    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0409    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev

041 Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji

0410    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0411    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0419    Po­pra­vek vre­dno­sti ob­vez­nic oziroma dru­gih dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev

042  Del­ni­ce (ra­zen del­nic na kon­tu 0431)

0420    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0421    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0429    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic

043 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske ­dru­žbe

0430    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0431    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0439    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

044 Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0440    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0449    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah

045 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne

0450    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0451    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0452    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0453    Na­lo­žbe v zgrad­be v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0456    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0458    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0459    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

046 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la iz krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

0460    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0461    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0462    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0463    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0464    Pred­pla­či­la na ra­čun od­ku­pne vre­dno­sti za­va­ro­va­nja na pod­la­gi za­va­ro­val­nih po­lic

0465    Po­so­ji­la za­va­ro­va­na z od­ku­pno vre­dnos­tjo za­va­ro­val­ne po­li­ce

0468    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

0469    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih po­so­jil iz krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

048 Dru­ge dol­go­roč­ne na­lo­žbe krit­ne­ga skla­da živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

 

 

05   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE KRIT­NE­GA SKLA­DA ZDRAV­STVE­NIH ZA­VA­RO­VANJ

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Te na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0500, 0501, 0502, 0550, 0551, 0552 in 0553 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni, tu­di na­lo­žbe na kon­tu 0502, se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in za po­stav­ke na kon­tih v okvi­ru 053 in kon­tih 0560, 0561, 0568 in 058 tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

050 Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0500    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0501    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0502    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0503    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0504    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0509    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev

051 Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji

0510    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0511    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0519    Po­pra­vek vre­dno­sti ob­vez­nic oziroma dru­gih dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev

052 Del­ni­ce (ra­zen del­nic na kon­tu 0531)

0520    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0521    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0529    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic

053 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

0530    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0531    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0539    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

054 Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0540    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0549    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah

055 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne

0550    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0551    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0552    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0553    Na­lo­žbe v zgrad­be v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0556    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0558    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0559    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

056 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la iz krit­ne­ga skla­da zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

0560    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0561    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0562    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0563    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0568    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

0569    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih po­so­jil iz krit­ne­ga skla­da zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

058 Dru­ge dol­go­roč­ne na­lo­žbe krit­ne­ga skla­da zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj     

 

 

06   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE KRIT­NE­GA SKLA­DA DRU­GIH VRST ZA­VA­RO­VANJ, ZA KA­TE­RE JE PO­TRE­BNO OBLI­KO­VA­TI MA­TE­MA­TIČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Te na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0600, 0601, 0602, 0650, 0651, 0652 in 0653 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni, tu­di na­lo­žbe na kon­tu 0602, se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in za po­stav­ke na kon­tih v okvi­ru 063 in kon­tih 0660, 0661, 0668 in 068 tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

060 Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0600    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0601    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0602    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0603    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0604    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0609    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev

061 Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji

0610    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0611    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0619    Po­pra­vek vre­dno­sti ob­vez­nic oziroma dru­gih dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev

062 Del­ni­ce (ra­zen del­nic na kon­tu 0631)

0620    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0621    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0629    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic

063 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

0630    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0631    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0639    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

064 Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0640    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0649    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah

065 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne

0650    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0651    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0652    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0653    Na­lo­žbe v zgrad­be v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0656    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0658    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0659    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

066 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la iz krit­ne­ga skla­da dru­gih vrst za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

0660    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0661    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0662    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0663    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0668    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

0669    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih po­so­jil iz krit­ne­ga skla­da dru­gih vrst za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

068 Dru­ge dol­go­roč­ne na­lo­žbe krit­ne­ga skla­da dru­gih vrst za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

 

 

07   DOL­GO­ROČ­NE NA­LO­ŽBE KRIT­NE­GA PRE­MO­ŽE­NJA ZA­VA­RO­VAL­NO-TE­HNIČ­NIH RE­ZER­VA­CIJ

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dol­go­roč­na po­so­ji­la in dru­ge dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe, ra­zen ti­stih, ki se iz­ka­zu­je­jo v sku­pi­ni 08. Te na­lo­žbe, ra­zen na­ložb na kon­tih 0700, 0701, 0702, 0750, 0751, 0752 in 0753 se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni, tu­di na­lo­žbe na kon­tu 0702, se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES in za po­stav­ke na kon­tih v okvi­ru 073 in kon­tih 0760, 0761, 0768 in 078 tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

 

070 Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0700    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS

0701    Vre­dno­stni pa­pir­ji Ban­ke Slo­ve­ni­je

0702    Vre­dno­stni pa­pir­ji dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma dr­ža­ve čla­ni­ce OECD

0703    Vre­dno­stni pa­pir­ji med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij

0704    Vre­dno­stni pa­pir­ji z jam­stvom

0709    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev

071 Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji

0710    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0711    Ob­vez­ni­ce oziroma dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0719    Po­pra­vek vre­dno­sti ob­vez­nic oziroma ­dru­gih dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev

072 Del­ni­ce (ra­zen del­nic na kon­tu 0731)

0720    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0721    Del­ni­ce s ka­te­ri­mi se ne tr­gu­je na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu vre­dno­stnih pa­pir­jev

0729    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic

073 Na­lo­žbe v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

0730    Na­lo­žbe v in­ve­sti­cij­ske ku­po­ne vza­jem­nih skla­dov

0731    Na­lo­žbe v del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb

0739    Po­pra­vek vre­dno­sti na­ložb v vza­jem­ne skla­de oziroma in­ve­sti­cij­ske dru­žbe

074 Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0740    Dol­go­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah

0749    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah

075 Na­lo­žbe v ne­pre­mič­ni­ne

0750    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0751    Na­lo­žbe v zem­lji­šča v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0752    Na­lo­žbe v zgrad­be v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

0753    Na­lo­žbe v zgrad­be v dr­ža­vi čla­ni­ci ES

0756    Re­va­lo­ri­za­ci­ja ne­pre­mič­nin med le­tom

0758    Po­pra­vek vre­dno­sti ne­pre­mič­nin

0759    Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­kov vre­dno­sti ne­pre­mič­nin med le­tom

076 Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

0760    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

0761    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

0762    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la ban­kam

0763    Da­na dol­go­roč­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

0768    Da­na dru­ga dol­go­roč­na po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

0769    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­go­roč­nih po­so­jil iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

078 Dru­ge dol­go­roč­ne na­lo­žbe iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

 

 

08   DOL­GO­ROČ­NE FI­NAN­ČNE NA­LO­ŽBE V PO­VE­ZA­NIH PO­DJE­TJIH

 

Dol­go­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe v po­ve­za­nih dru­žbah se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe iz la­stnih vi­rov, ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij. Na­lo­žbe iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij se iz­ka­zu­je­jo lo­če­no za vsak krit­ni sklad. Na­lo­žbe v po­ve­za­nih po­dje­tjih se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in v tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES, na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES. Za na­lo­žbe iz la­stnih vi­rov ter za po­stav­ke na kon­tih 082 in 084 pa tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah tu­di po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

080 Del­ni­ce družb v sku­pi­ni

0800    Del­ni­ce družb v sku­pi­ni iz la­stnih vi­rov

0801    Del­ni­ce družb v sku­pi­ni iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

0802    Del­ni­ce družb v sku­pi­ni iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

0809    Po­pra­vek vre­dno­sti del­nic družb v sku­pi­ni

081 Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji družb v sku­pi­ni

0810    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji družb v sku­pi­ni iz la­stnih vi­rov

0811    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji družb v sku­pi­ni iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

0812    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji družb v sku­pi­ni iz za­va­ro­val­no-te­hni­čih re­zer­va­cij

0819    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev družb v sku­pi­ni

082 Po­so­ji­la da­na dru­žbam v sku­pi­ni

0820    Po­so­ji­la da­na dru­žbam v sku­pi­ni iz la­stnih vi­rov

0821    Po­so­ji­la da­na dru­žbam v sku­pi­ni iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

0822    Po­so­ji­la da­na dru­žbam v sku­pi­ni iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

0829    Po­pra­vek vre­dno­sti po­so­jil da­nim dru­žbam v sku­pi­ni

083 Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji dru­gih po­ve­za­nih družb

0830    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji dru­gih po­ve­za­nih družb iz la­stnih vi­rov

0831    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji dru­gih po­ve­za­nih družb iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

0832    Dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji dru­gih po­ve­za­nih družb iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­vacij

0839    Po­pra­vek vre­dno­sti dol­žni­ških vre­dno­stnih pa­pir­jev dru­gih po­ve­za­nih družb

084 Po­so­ji­la da­na dru­gim po­ve­za­nim dru­žbam

0840    Po­so­ji­la da­na dru­gim po­ve­za­nim dru­žbam iz la­stnih vi­rov

0841    Po­so­ji­la da­na dru­gim po­ve­za­nim dru­žbam iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

0842    Po­so­ji­la da­na dru­gim po­ve­za­nim dru­žbam iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

0849    Po­pra­vek vre­dno­sti po­so­jil da­nih dru­gim po­ve­za­nim dru­žbam

085 De­le­ži v dru­gih po­ve­za­nih dru­žbah

0850    De­le­ži v dru­gih po­ve­za­nih dru­žbah iz la­stnih vi­rov

0859    Po­pra­vek vre­dno­sti de­le­žev v dru­gih po­ve­za­nih družb

 

 

09   PO­PRA­VEK KA­PI­TA­LA

 

090 Od­ku­plje­ne la­stne del­ni­ce

091 Vpi­san nev­pla­ča­ni ka­pi­tal

097 Re­va­lo­ri­za­ci­ja po­prav­ka ka­pi­ta­la

 

 

Raz­red 1 – KRAT­KO­ROČ­NA SRED­STVA, RA­ZEN ZA­LOG, IN AK­TIV­NE ČA­SOV­NE RA­ZME­JI­TVE

 

 

Za­va­ro­val­ni­ca po­dat­ke o krat­ko­roč­nih sred­stvih, ra­zen za­log, in ak­tiv­nih ča­sov­nih ra­zme­ji­tvah iz­ka­zu­je lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja.

 

 

10   DE­NAR­NA SRED­STVA V BLA­GAJ­NI

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je go­to­vi­na in če­ki v bla­gaj­ni.

 

100 To­lar­ska sred­stva v bla­gaj­ni

101 De­viz­na sred­stva v bla­gaj­ni

 

 

11   DE­NAR­NA SRED­STVA NA RA­ČU­NIH

 

De­nar­na sred­stva na ra­ču­nih se raz­čle­ni­jo na ta­koj raz­po­lo­žlji­va de­nar­na sred­stva in na ti­sta, ki so ve­za­na na od­po­ve­dni rok. Lo­če­no se iz­ka­zu­je do­bro­i­me­tje v do­ma­či in v tu­ji va­lu­ti. De­nar­na sred­stva na teh ra­ču­nih se iz­ka­zu­je­jo lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja.

 

110 De­nar­na sred­stva na ži­ro in tran­sak­cij­skih ra­ču­nih za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

111 De­nar­na sred­stva na ži­ro in tran­sak­cij­skih ra­ču­nih za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja

112 De­nar­na sred­stva na po­se­bnih ra­ču­nih krit­nih skla­dov

1120    De­nar­na sred­stva na po­se­bnih ra­ču­nih krit­nih skla­dov za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

1121    De­nar­na sred­stva na po­se­bnih ra­ču­nih krit­nih skla­dov za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

1122    De­nar­na sred­stva na po­se­bnih ra­ču­nih krit­nih skla­dov za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja

1123    De­nar­na sred­stva na po­se­bnih ra­ču­nih krit­nih skla­dov za dru­ge vr­ste za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

113 Iz­lo­če­na de­nar­na sred­stva in akre­di­ti­vi

114 De­viz­ni ra­ču­ni

115 De­viz­ni akre­di­ti­vi

118 Dru­ga de­nar­na sred­stva

 

 

12   KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE IZ NE­PO­SRE­DNIH ZA­VA­RO­VAL­NIH PO­SLOV

 

Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dru­gih dr­ža­vah. Po­se­bej se po na­ve­de­nih raz­čle­ni­tvah krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov iz­ka­zu­je­jo tu­di dvom­lji­ve in spor­ne krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov in po­prav­ki vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov.

 

120 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­cev v dr­ža­vi

121 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­cev v tu­ji­ni

122 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nih po­sre­dni­kov v dr­ža­vi

123 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nih po­sre­dni­kov v tu­ji­ni

126 Dru­ge ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi

127 Dru­ge ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov

1270    Dru­ge ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi

1271    Dru­ge ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

128 Dvom­lji­ve in spor­ne krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

129 Po­pra­vek vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

 

 

13   KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE ZA PRE­MI­JE IZ SO­ZA­VA­RO­VA­NJA IN PO­ZA­VA­RO­VA­NJA

 

Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na kra­to­roč­ne ter­ja­tve za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dru­gih dr­ža­vah. Po po­sa­mez­nih vr­stah ter­ja­tev se po­se­bej iz­ka­zu­je­jo tu­di po­prav­ki vre­dno­sti.

 

130 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nic za so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

131 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nic za so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

132 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

133 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

134 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v dr­ža­vi

135 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v tu­ji­ni

136 Krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je pri ce­den­tih

1360    Krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je pri ce­den­tih v dr­ža­vi

1361    Krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je pri ce­den­tih v tu­ji­ni

137 Dru­ge ter­ja­tve za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

138 Dru­ge ter­ja­tve za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

139 Po­pra­vek vre­dno­sti ter­ja­tev za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja

 

 

14   KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE ZA DE­LE­ŽE V ZNE­SKIH ŠKOD

 

Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve za de­le­že v zne­skih škod v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na kra­to­roč­ne ter­ja­tve za de­le­že v zne­skih škod v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve za de­le­že v zne­skih škod v dru­gih dr­ža­vah. Po po­sa­mez­nih vr­stah ter­ja­tev se po­se­bej iz­ka­zu­je­jo tu­di po­prav­ki vre­dno­sti.

 

140 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­ni­ce za de­le­že v zne­skih škod iz so­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

141 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­ni­ce za de­le­že v zne­skih škod iz so­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

142 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

143 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

144 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz re­tro­ce­si­je v dr­ža­vi

145 Ter­ja­tve do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz re­tro­ce­si­je v tu­ji­ni

147 Dru­ge ter­ja­tve za de­le­že v zne­skih škod v dr­ža­vi

148 Dru­ge ter­ja­tve za de­le­že v zne­skih škod v tu­ji­ni

149 Po­pra­vek vre­dno­sti ter­ja­tev za de­le­že v zne­skih škod

 

 

15   DRU­GE KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE IZ ZA­VA­RO­VAL­NIH PO­SLOV

 

Re­gre­sne ter­ja­tve za­va­ro­val­ni­ca pri­ka­že lo­če­no po za­va­ro­val­nih vr­stah. Dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi čla­ni­ci ES in na dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov v dru­gih dr­ža­vah. Po­se­bej se po na­ve­de­nih raz­čle­ni­tvah dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz za­va­ro­val­nih po­slov iz­ka­zu­je­jo tu­di dvom­lji­ve in spor­ne dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov in po­prav­ki vre­dno­sti dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz za­va­ro­val­nih po­slov.

 

150 Uve­ljav­lje­ne re­gre­sne ter­ja­tve

1500    Uve­ljav­lje­ne re­gre­sne ter­ja­tve v dr­ža­vi

1501    Uve­ljav­lje­ne re­gre­sne ter­ja­tve v tu­ji­ni

151 Ter­ja­tve za iz­pla­ča­ne od­ško­dni­ne na tuj ra­čun v dr­ža­vi

152 Ter­ja­tve za iz­pla­ča­ne od­ško­dni­ne na tuj ra­čun v tu­ji­ni

153 Ter­ja­tve do za­va­ro­val­nic za pri­spev­ke za kri­tje škod po ne­za­va­ro­va­nih in ne­zna­nih vo­zi­lih in plo­vi­lih

157 Osta­le dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov

1570    Osta­le dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi

1571    Osta­le dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

158 Dvom­lji­ve in spor­ne dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz za­va­ro­val­nih po­slov

159 Po­pra­vek vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz za­va­ro­val­nih po­slov    

 

 

16   KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE IZ FI­NAN­CI­RA­NJA

 

Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja v dr­ža­vi in krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja v tu­ji­ni. Ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske iz­gu­be se raz­čle­ni­jo na ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske iz­gu­be iz la­stnih vi­rov, iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij. Po­se­bej se po na­ve­de­nih raz­čle­ni­tvah krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz fi­nan­ci­ra­nja iz­ka­zu­je­jo tu­di dvom­lji­ve in spor­ne krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja in po­prav­ki vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz fi­nan­ci­ra­nja

 

160 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz na­slo­va obre­sti

1600    Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz na­slo­va obre­sti od na­ložb

1601    Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz na­slo­va obre­sti od ter­ja­tev

161 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz na­slo­va di­vi­dend

162 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz dru­gih de­le­žev v do­bič­ku

166 Ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske iz­gu­be

167 Dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja

168 Dvom­lji­ve in spor­ne krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz fi­nan­ci­ra­nja

169 Po­pra­vek vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz fi­nan­ci­ra­nja

 

 

17   DRU­GE KRAT­KO­ROČ­NE TER­JA­TVE

 

Po­se­bej se po na­ve­de­nih raz­čle­ni­tvah dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev iz­ka­zu­je­jo tu­di dvom­lji­ve in spor­ne dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve in po­prav­ki vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev.

 

170 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve do dr­žav­nih in dru­gih in­sti­tu­cij

171 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve do kup­cev

172 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve do za­po­sle­nih

173 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve za nev­pla­ča­ni v pla­či­lo za­pa­dli vpi­sa­ni ka­pi­tal

174 Krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz pre­je­tih če­kov in me­nic

175 Ter­ja­tve uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

1750    Ter­ja­tve uprav­ljal­ca za vsto­pne stro­ške

1751    Ter­ja­tve uprav­ljal­ca za iz­sto­pne stro­ške

1752    Ter­ja­tve uprav­ljal­ca za stro­ške uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

1758    Dru­ge ter­ja­tve uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

176 Ter­ja­tve za krat­ko­roč­no da­ne jam­stve­ne de­po­zi­te

177 Osta­le dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve

178 Dvom­lji­ve in spor­ne dru­ge krat­ko­roč­ne ter­ja­tve

179 Po­pra­vek vre­dno­sti dvom­lji­vih in spor­nih dru­gih krat­ko­roč­nih ter­ja­tev

 

 

18   KRAT­KO­ROČ­NE FI­NAN­ČNE NA­LO­ŽBE

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo krat­ko­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe z ro­kom vra­či­la do ene­ga le­ta, del dol­go­roč­nih fi­nan­čnih na­ložb, ki za­pa­de v pla­či­lo v po­slov­nem le­tu po da­tu­mu bi­lan­ce sta­nja. Na­lo­žbe iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij se iz­ka­zu­je­jo lo­če­no za vsak krit­ni sklad. Krat­ko­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe se raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­vi in v tu­ji­ni. Na­lo­žbe v tu­ji­ni se na­da­lje raz­čle­nju­je­jo na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce ES in na na­lo­žbe v dr­ža­ve čla­ni­ce OECD, ki ni­so čla­ni­ce ES. Za na­lo­žbe iz la­stnih vi­rov ter za po­stav­ke na kon­tih 1833, 1834, 1840, 1841, 1844, 1845, 1848, 1863, 1864, 1870, 1871, 1878, 1891, 1892 pa tu­di na na­lo­žbe v dru­ge dr­ža­ve. Po­se­bej se iz­ka­zu­je­jo po teh raz­čle­ni­tvah tu­di po­prav­ki vre­dno­sti teh na­ložb.

180 Vre­dno­stni pa­pir­ji, ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1800    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij oziroma z jam­stvom le-teh; ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1801    Ob­vez­ni­ce in dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1802    Del­ni­ce, ku­plje­ne za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov (ra­zen del­nic na kon­tu 1803)

1803    Del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb, ku­plje­ne za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1804    In­ve­sti­cij­ski ku­po­ni vza­jem­nih skla­dov, ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1805    De­le­ži, ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1808    Dru­gi vre­dno­stni pa­pir­ji, ku­plje­ni za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

1809    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev, ku­plje­nih za pro­da­jo iz la­stnih vi­rov

181 Krat­ko­roč­na da­na po­so­ji­la iz la­stnih vi­rov

1810    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

1811    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

1812    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la ban­kam

1813    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

1814    Pred­pla­či­la na ra­čun od­ku­pne vre­dno­sti za­va­ro­va­nja na pod­la­gi za­va­ro­val­nih po­lic

1815    Krat­ko­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z od­ku­pno vre­dnos­tjo za­va­ro­val­ne po­li­ce

1818    Krat­ko­roč­no da­na dru­ga po­so­ji­la

1819    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih po­so­jil iz la­stnih vi­rov

182 Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz la­stnih vi­rov

1820    Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz la­stnih vi­rov

1829    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah iz la­stnih vi­rov

183 Vre­dno­stni pa­pir­ji, ku­plje­ni za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1830    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij oziroma z jam­stvom le-teh; ku­plje­ni za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1831    Ob­vez­ni­ce in dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji ku­plje­ni za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1832    Del­ni­ce, ku­plje­ne za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij (ra­zen del­nic na kon­tu 1833)

1833    Del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb, ku­plje­ne za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1834    In­ve­sti­cij­ski ku­po­ni vza­jem­nih skla­dov, ku­plje­ni za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1839    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev, ku­plje­nih za pro­da­jo iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

184 Krat­ko­roč­na da­na po­so­ji­la iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1840    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

1841    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

1842    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la ban­kam

1843    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la z jam­stvom ­ban­ke

1844    Pred­pla­či­la na ra­čun od­ku­pne vre­dno­sti za­va­ro­va­nja na pod­la­gi za­va­ro­val­nih po­lic

1845    Krat­ko­roč­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z od­ku­pno vre­dnos­tjo za­va­ro­val­ne po­li­ce

1848    Krat­ko­roč­no da­na dru­ga po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

1849    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih po­so­jil iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

185 Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1850    Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

1859    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

186 Vre­dno­stni pa­pir­ji, ku­plje­ni za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1860    Vre­dno­stni pa­pir­ji RS, Ban­ke Slo­ve­ni­je, dr­ža­ve čla­ni­ce ES oziroma OECD, med­na­ro­dnih fi­nan­čnih or­ga­ni­za­cij oziroma z jam­stvom le-teh; ku­plje­ni za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1861    Ob­vez­ni­ce in dru­gi dol­žni­ški vre­dno­stni pa­pir­ji ku­plje­ni za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-tehnič­nih re­zer­va­cij

1862    Del­ni­ce, ku­plje­ne za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij (ra­zen del­nic na kon­tu 1863)

1863    Del­ni­ce in­ve­sti­cij­skih družb, ku­plje­ne za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1864    In­ve­sti­cij­ski ku­po­ni vza­jem­nih skla­dov, ku­plje­ni za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1869    Po­pra­vek vre­dno­sti vre­dno­stnih pa­pir­jev, ku­plje­nih za pro­da­jo iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

187 Krat­ko­roč­na da­na po­so­ji­la iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1870    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na ne­pre­mič­ni­ni

1871    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la za­va­ro­va­na z za­stav­no pra­vi­co na vre­dno­stnih pa­pir­jih

1872    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la ban­kam

1873    Krat­ko­roč­no da­na po­so­ji­la z jam­stvom ban­ke

1878    Krat­ko­roč­no da­na dru­ga po­so­ji­la, ki so us­trez­no za­va­ro­va­na

1879    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih po­so­jil iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

188 Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1850    Krat­ko­roč­ni de­po­zi­ti pri ban­kah iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

1859    Po­pra­vek vre­dno­sti krat­ko­roč­nih de­po­zi­tov pri ban­kah iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

189 Dru­ge krat­ko­roč­ne fi­nan­čne na­lo­žbe

1890    Dru­ge krat­ko­roč­ne na­lo­žbe iz la­stnih vi­rov

1891    Dru­ge krat­ko­roč­ne na­lo­žbe iz ma­te­ma­tič­nih re­zerv

1892    Dru­ge krat­ko­roč­ne na­lo­žbe iz za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zerv

1899    Po­pra­vek vre­dno­sti dru­gih krat­ko­roč­nih fi­nan­čnih na­ložb

 

 

19   AK­TIV­NE ČA­SOV­NE RA­ZME­JI­TVE

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo za naj­več 12 me­se­cev vna­prej pla­ča­ni stro­ški in pri­hod­ki, ki ni­so mo­gli bi­ti za­ra­ču­na­ni v obra­čun­ski do­bi na ka­te­ro se na­na­ša­jo, vre­dnot­ni­ce in odlo­že­ni stro­ški pri­do­bi­va­nja živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj.

 

190 Pre­ho­dno ne­za­ra­ču­na­ni pri­hod­ki od obre­sti in na­jem­nin

191 Dru­gi pre­ho­dno ne­za­ra­ču­na­ni pri­hod­ki

192 Odlo­že­ni stro­ški pri­do­bi­va­nja živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

193 Dru­gi krat­ko­roč­no odlo­že­ni stro­ški

194 Dru­gi krat­ko­roč­no odlo­že­ni od­hod­ki

195 Vre­dnot­ni­ce

198 Dru­ge ak­tiv­ne ča­sov­ne ra­zme­ji­tve

 

 

Raz­red 2 – KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IN PA­SIV­NE ČA­SOV­NE RA­ZME­JI­TVE

 

Za­va­ro­val­ni­ca po­dat­ke o krat­ko­roč­nih ob­vez­no­stih in pa­siv­nih ča­sov­nih ra­zme­ji­tvah iz­ka­zu­je lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja.

 

21   KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI DO ZA­PO­SLE­NIH

 

210 Ob­vez­no­sti za či­ste pla­če

211 Ob­vez­no­sti za či­sta na­do­me­sti­la plač

212 Ob­vez­no­sti za re­gres za let­ni do­pust

213 Ob­vez­no­sti za pri­spev­ke iz ko­sma­tih plač

214 Ob­vez­no­sti za dav­ke iz ko­sma­tih plač

215 Ob­vez­no­sti za na­do­me­sti­la za pre­hra­no in pre­voz na de­lo

218 Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti do za­po­sle­nih

 

 

22   KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IZ NE­PO­SRE­DNIH ZA­VA­RO­VAL­NIH PO­SLOV

 

Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ter­ja­tve iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dru­gih dr­ža­vah.

 

220 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­cev in za­va­ro­van­cev za zne­ske od­ško­dnin v dr­ža­vi

221 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­cev in za­va­ro­van­cev za zne­ske od­ško­dnin v tu­ji­ni

222 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nih po­sre­dni­kov v dr­ža­vi

223 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nih po­sre­dni­kov v tu­ji­ni

227 Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov

2270    Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi

2271    Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz ne­po­sre­dnih za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

 

 

23   KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI ZA PRE­MI­JE IZ SO­ZA­VA­RO­VA­NJA IN  PO­ZA­VA­RO­VA­NJA

 

Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dru­gih dr­ža­vah.

 

230 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

231 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

232 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

233 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

234 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v dr­ža­vi

235 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v tu­ji­ni

236 Ob­vez­nost za krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je po­za­va­ro­va­te­ljev

2360    Ob­vez­nost za krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je po­za­va­ro­va­te­ljev v dr­ža­vi

2361    Ob­vez­nost za krat­ko­roč­ni del za­dr­ža­ne pre­mi­je po­za­va­ro­va­te­ljev v tu­ji­ni

237 Dru­ge ob­vez­no­sti za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

238 Dru­ge ob­vez­no­sti za pre­mi­je iz so­za­va­ro­va­nja in po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

 

 

24   KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI ZA DE­LE­ŽE V ZNE­SKIH ŠKOD

 

Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za de­le­že v zne­skih škod v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za de­le­že v zne­skih škod v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za de­le­že v zne­skih škod v dru­gih dr­ža­vah.

 

240 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz so­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

241 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz so­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

242 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz po­za­va­ro­va­nja v dr­ža­vi

243 Ob­vez­no­sti do za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz po­za­va­ro­va­nja v tu­ji­ni

244 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz re­tro­ce­si­je v dr­ža­vi

245 Ob­vez­no­sti do po­za­va­ro­val­nic za de­le­že v zne­skih škod iz re­tro­ce­si­je v tu­ji­ni

247 Dru­ge ob­vez­no­sti za de­le­že v zne­skih škod v dr­ža­vi

248 Dru­ge ob­vez­no­sti za de­le­že v zne­skih škod v tu­ji­ni

 

 

25   DRU­GE KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IZ ZA­VA­RO­VAL­NIH PO­SLOV

Re­gre­sne ob­vez­no­sti za­va­ro­val­ni­ca pri­ka­že lo­če­no po za­va­ro­val­nih vr­stah. Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi čla­ni­ci ES in na dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov v dru­gih ­dr­ža­vah.

250 Re­gre­sne ob­vez­no­sti

2500    Re­gre­sne ob­vez­no­sti v dr­ža­vi

2501    Re­gre­sne ob­vez­no­sti v tu­ji­ni

251 Ob­vez­no­sti do dru­gih za­va­ro­val­nic za re­fun­da­ci­jo iz­pla­ča­nih od­ško­dnin v dr­ža­vi

252 Ob­vez­no­sti do dru­gih za­va­ro­val­nic za re­fun­da­ci­jo iz­pla­ča­nih od­ško­dnin v tu­ji­ni

253 Ob­vez­no­sti do Slo­ven­ske­ga za­va­ro­val­ne­ga zdru­že­nja – ško­dni sklad za pri­spev­ke za kri­tje škod po ne­za­va­ro­va­nih in ne­zna­nih vo­zi­lih in plo­vi­lih

254 Ob­vez­no­sti do nad­zor­ne­ga or­ga­na

255 Ob­vez­no­sti za dav­ke

2550    Ob­vez­no­sti za da­vek od za­va­ro­val­nih po­slov

2551    Ob­vez­no­sti za da­vek na do­da­no vre­dnost na dru­ge sto­ri­tve

256 Ob­vez­no­sti za po­žar­no tak­so na za­va­ro­val­ne pre­mi­je

257 Osta­le dru­ge ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov

2570    Osta­le dru­ge ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov v dr­ža­vi

2571    Osta­le dru­ge ob­vez­no­sti iz za­va­ro­val­nih po­slov v tu­ji­ni

 

 

26   KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IZ FI­NAN­CI­RA­NJA

 

Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja se raz­čle­ni­jo na krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja v dr­ža­vi in krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja v tu­ji­ni. Ne­re­a­li­zi­ra­ni ka­pi­tal­ski do­bič­ki se raz­čle­ni­jo na ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske do­bič­ke iz la­stnih vi­rov, iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in iz za­va­ro­val­no-te­h­nič­nih re­zer­va­cij.

 

260 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz na­slo­va obre­sti

261 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz na­slo­va di­vi­dend

262 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz na­slo­va de­le­žev v do­bič­ku

2620    Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za na­gra­de za­po­sle­nim iz do­bič­ka v obli­ki del­nic

2621    Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za na­gra­de za­po­sle­nim iz do­bič­ka, ra­zen del­nic

2622    Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz na­slo­va dru­gih de­le­žev v do­bič­ku

263 Krat­ko­roč­no dob­lje­na po­so­ji­la pri ban­kah

264 Dru­ga krat­ko­roč­na dob­lje­na po­so­ji­la

265 Krat­ko­roč­no iz­da­ni vre­dno­stni pa­pir­ji

266 Ne­re­a­li­zi­ra­ni ka­pi­tal­ski do­bič­ki

267 Dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja

 

 

27   DRU­GE KRAT­KO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI

 

270 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za dav­ke in pri­spev­ke iz do­bič­ka

271 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti de­lo­da­jal­ca iz iz­pla­ča­nih plač

272 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti de­lo­da­jal­ca za dav­ke in pri­spev­ke

2720    Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti de­lo­da­jal­ca za dav­ke in pri­spev­ke na iz­pla­ča­ne pla­če

2721    Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti de­lo­da­jal­ca za dav­ke in pri­spev­ke na dru­ga iz­pla­či­la

273 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti do do­ba­vi­te­ljev

274 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti na pod­la­gi iz­da­nih če­kov in me­nic

275 Ob­vez­no­sti uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

2750    Ob­vez­no­sti uprav­ljal­ca za pla­či­lo raz­li­ke do za­jam­če­ne­ga do­no­sa vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

2758    Dru­ge ob­vez­no­sti uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

276 Krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti za raz­na iz­pla­či­la

277 Osta­le dru­ge krat­ko­roč­ne ob­vez­no­sti

 

 

28   RE­VA­LO­RI­ZA­CIJ­SKI IZID

 

Na kon­cu obra­čun­ske do­be re­va­lo­ri­za­cij­ski izid ni­ma sal­da, ker se us­trez­ni zne­ski pre­ne­se­jo med pri­hod­ke od fi­nan­ci­ra­nja oziroma od­hod­ke od fi­nan­ci­ra­nja, in si­cer lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj, za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja in za po­za­va­ro­va­nje.

 

280 Obli­ko­va­nje re­va­lo­ri­za­cij­ske­ga izi­da

281 Raz­po­re­di­tev re­va­lo­ri­za­cij­ske­ga izi­da za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

282 Raz­po­re­di­tev re­va­lo­ri­za­cij­ske­ga izi­da za živ­ljen­jska za­va­ro­va­nja

283 Raz­po­re­di­tev re­va­lo­ri­za­cij­ske­ga izi­da za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja

284 Raz­po­re­di­tev re­va­lo­ri­za­cij­ske­ga izi­da za po­za­va­ro­va­nje

 

 

29   PA­SIV­NE ČA­SOV­NE RA­ZME­JI­TVE

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo za naj­več 12 me­se­cev vna­prej vra­ču­na­ni stro­ški in od­hod­ki, krat­ko­roč­no odlo­že­ni pri­hod­ki in osta­le pa­siv­ne ča­sov­ne ra­zme­ji­tve.

 

290 Krat­ko­roč­no odlo­že­ni pri­hod­ki

293 Vna­prej vra­ču­na­ni stro­ški

294 Vna­prej vra­ču­na­ni od­hod­ki

298 Dru­ge pa­siv­ne ča­sov­ne ra­zme­ji­tve

 

 

Raz­red 3 – ZA­LO­GE MA­TE­RI­A­LA

 

Za­va­ro­val­ni­ca po­dat­ke o za­lo­gah ma­te­ri­a­la iz­ka­zu­je lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja.

 

 

31   ZA­LO­GE MA­TE­RI­A­LA

 

Ta sku­pi­na se raz­čle­ni na kon­to za­log ma­te­ri­a­la, kon­to za­log v za­va­ro­val­nih pri­me­rih po­ško­do­va­nih pred­me­tov, ki ob re­še­va­nju ško­dnih pri­me­rov pri­pa­da­jo za­va­ro­val­ni­ci, kon­to re­va­lo­ri­za­ci­je za­log ma­te­ri­a­la in pre­vze­tih po­ško­do­va­nih pred­me­tov ter kon­to od­mi­kov od cen za­log ma­te­ri­a­la (po­prav­kov vre­dno­sti).

 

310 Za­lo­ge ma­te­ri­a­la

311 Za­lo­ge pre­vze­tih po­ško­do­va­nih pred­me­tov

315 Re­va­lo­ri­za­ci­ja za­log ma­te­ri­a­la

316 Re­va­lo­ri­za­ci­ja za­log pre­vze­tih po­ško­do­va­nih pred­me­tov

318 Od­mi­ki od cen za­log ma­te­ri­a­la

 

 

32   ZA­LO­GE DRO­BNE­GA IN­VEN­TAR­JA

 

Ta sku­pi­na se raz­čle­ni na kon­te za­log dro­bne­ga in­ven­tar­ja, pri ka­te­rem je oce­nje­ni rok upo­ra­be naj­več le­to dni; re­va­lo­ri­za­ci­ja za­log dro­bne­ga in­ven­tar­ja in od­mi­kov od stal­nih cen dro­bne­ga in­ven­tar­ja.

 

320 Za­lo­ge dro­bne­ga in­ven­tar­ja

325 Re­va­lo­ri­za­ci­ja za­log dro­bne­ga in­ven­tar­ja

328 Od­mi­ki od cen dro­bne­ga in­ven­tar­ja

 

 

 

Raz­red 4 – STRO­ŠKI

 

 

40   ČI­STI STRO­ŠKI ZA ŠKO­DE

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo po­dat­ke o stro­ških za ško­de za­go­to­vi­ti po za­va­ro­val­nih vr­stah. Či­sti od­hod­ki za ško­de v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na či­ste stro­ške za ško­de v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na či­ste stro­ške za ško­de v dru­gih dr­ža­vah.

 

400 Obra­ču­na­ne ko­sma­te od­ško­dni­ne ozi­ro­ma za­va­ro­val­ni­ne

4000    Obra­ču­na­ne ko­sma­te od­ško­dni­ne ozi­ro­ma za­va­ro­val­ni­ne v dr­ža­vi

4001    Obra­ču­na­ne ko­sma­te od­ško­dni­ne ozi­ro­ma za­va­ro­val­ni­ne v tu­ji­ni

401 Zma­njša­nje za pri­hod­ke od uve­ljav­lje­nih ko­sma­tih re­gre­snih ter­ja­tev

4010    Zma­njša­nje za pri­hod­ke od uve­ljav­lje­nih ko­sma­tih re­gre­snih ter­ja­tev v dr­ža­vi

4011    Zma­njša­nje za pri­hod­ke od uve­ljav­lje­nih ko­sma­tih re­gre­snih ter­ja­tev v tu­ji­ni

402 De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih so­za­va­ro­vanj

4020    De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih so­za­va­ro­vanj v dr­ža­vi

4021    De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih so­za­va­ro­vanj v tu­ji­ni

403 De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih po­za­va­ro­vanj in re­tro­ce­sij

4030    De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih po­za­va­ro­vanj in re­tro­ce­sij v dr­ža­vi

4031    De­le­ži v od­ško­dni­nah iz spre­je­tih po­za­va­ro­vanj in re­tro­ce­sij v tu­ji­ni

404 Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v od­ško­dni­nah

4040    Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v od­ško­dni­nah v dr­ža­vi

4041    Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v od­ško­dni­nah v tu­ji­ni

405 Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev in re­tro­ce­si­o­nar­jev v od­ško­dni­nah

4050    Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev in re­tro­ce­si­o­nar­jev v od­ško­dni­nah v dr­ža­vi

4051    Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev in re­tro­ce­si­o­nar­jev v od­ško­dni­nah v tu­ji­ni

406 Spre­mem­be ko­sma­tih ško­dnih re­zer­va­cij

4060    Spre­mem­be ko­sma­tih ško­dnih re­zer­va­cij v dr­ža­vi

4061    Spre­mem­be ko­sma­tih ško­dnih re­zer­va­cij v tu­ji­ni

407 Spre­mem­be ško­dnih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni del

4070    Spre­mem­be ško­dnih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni del v dr­ža­vi

4071    Spre­mem­be ško­dnih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni del v tu­ji­ni

408 Spre­mem­ba ško­dnih re­zer­va­cij za po­za­va­ro­val­ni del

4080    Spre­mem­ba ško­dnih re­zer­va­cij za po­za­va­ro­val­ni del v dr­ža­vi

4081    Spre­mem­ba ško­dnih re­zer­va­cij za po­za­va­ro­val­ni del v tu­ji­ni

 

 

41   STRO­ŠKI SPRE­MEMB ČI­STIH ZA­VA­RO­VAL­NO-TEH­NIČ­NIH RE­ZER­VA­CIJ IN ČI­STIH MA­TE­MA­TIČ­NIH RE­ZER­VA­CIJ

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo po­dat­ke o stro­ških spre­memb či­stih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij in či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za­go­to­vi­ti po za­va­ro­val­nih vr­stah. Stro­ški spre­memb či­stih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na stro­ške spre­memb či­stih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na stro­ške spre­memb či­stih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij v dru­gih dr­ža­vah.

 

410 Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za bo­nu­se in po­pu­ste

411 Spre­mem­be re­zer­va­cij za bo­nu­se in po­pu­ste za so­za­va­ro­val­ni del

412 Spre­mem­be re­zer­va­cij za bo­nu­se in po­pu­ste za po­za­va­ro­val­ni del

413 Spre­mem­be ko­sma­tih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

4130    Spre­mem­ba ko­sma­tih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

4131    Spre­mem­ba ko­sma­tih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

4132    Spre­mem­ba ko­sma­tih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja

4133    Spre­mem­ba ko­sma­tih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za dru­ge vr­ste za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­cije

414 Spre­mem­be ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni del

4140    Spre­mem­ba ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj za so­za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni del

4141    Spre­mem­ba ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje za so­za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni del

4142    Spre­mem­ba ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj za so­za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni del

4143    Spre­mem­ba ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij dru­gih vrst za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je, za so­za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni del

415 Po­ve­ča­nje ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij iz na­slo­va pri­pi­sa do­bič­ka v skla­du z za­va­ro­val­ni­mi po­go­ji

4150    Po­ve­ča­nje ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj iz na­slo­va pri­pi­sa do­bič­ka v skla­du z za­va­ro­val­ni­mi po­go­ji

4151    Po­ve­ča­nje ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje, iz na­slo­va pri­pi­sa do­bič­ka v skla­du z za­va­ro­val­ni­mi po­go­ji

4153    Spre­mem­ba ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij dru­gih vrst za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je, iz na­slo­va pri­pi­sa do­bič­ka v skla­du z za­va­ro­val­ni­mi po­go­ji

416 Spre­mem­be iz­rav­nal­nih re­zer­va­cij

417 Spre­mem­be ko­sma­tih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

4170    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do

4171    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke

4172    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa

4173    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve

4178    Spre­mem­ba ko­sma­tih osta­lih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

418 Spre­mem­be dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni del

4180    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do za so­za­va­ro­val­ni del

4181    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke za so­za­va­ro­val­ni del

4182    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa za so­za­va­ro­val­ni del

4183    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve za so­za­va­ro­val­ni del

4188    Spre­mem­ba ko­sma­tih osta­lih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij za so­za­va­ro­val­ni del

419 Spre­mem­be dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij za po­za­va­ro­val­ni del

4190    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do za po­za­va­ro­val­ni del

4191    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke za po­za­va­ro­val­ni del

4192    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa za po­za­va­ro­val­ni del

4193    Spre­mem­be ko­sma­tih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve za po­za­va­ro­val­ni del

4198    Spre­mem­ba ko­sma­tih osta­lih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij za po­za­va­ro­val­ni del

 

 

42   OSTA­LI ČI­STI ZA­VA­RO­VAL­NI STRO­ŠKI

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo po­dat­ke o osta­lih či­stih za­va­ro­val­nih stro­ških za­go­to­vi­ti lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj, za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja in za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja.

 

420 Stro­ški za pre­ven­tiv­no de­jav­nost

421 Po­žar­na tak­sa

422 Pri­spe­vek za kri­tje škod po ne­za­va­ro­va­nih in ne­zna­nih vo­zi­lih in plo­vi­lih

423 Kri­tje stro­škov nad­zor­ne­ga or­ga­na

429 Dru­gi osta­li či­sti za­va­ro­val­ni stro­ški

 

 

43   OBRA­TO­VAL­NI MA­TE­RI­AL­NI STRO­ŠKI

 

430 Stro­ški ma­te­ri­a­la za po­pra­vi­lo in vzdr­že­va­nje

431 Stro­ški pi­sar­ni­ške­ga ma­te­ri­a­la in obraz­cev

432 Od­pis dro­bne­ga in­ven­tar­ja

433 Stro­ški ener­gi­je

436 Re­va­lo­ri­za­ci­ja stro­škov po­rab­lje­ne­ga ma­te­ri­a­la

437 Po­pi­sne raz­li­ke pri ma­te­ri­a­lu

438 Po­prav­ki obrat­nih sred­stev

439 Dru­gi stro­ški ma­te­ri­a­la

 

 

44   OBRA­TO­VAL­NI STRO­ŠKI STO­RI­TEV

 

440 Stro­ški pri­do­bi­va­nja za­va­ro­vanj

441 Spre­mem­be v ra­zme­je­nih stro­ških pri­do­bi­va­nja za­va­ro­vanj

442 Na­jem­ni­ne

443 Stro­ški sto­ri­tev pro­me­ta in zvez

444 Po­vra­či­la stro­škov v zve­zi z de­lom

445 Stro­ški pla­čil­ne­ga pro­me­ta in ban­čnih sto­ri­tev

446 Stro­ški in­te­lek­tu­al­nih in ose­bnih sto­ri­tev

447 Za­va­ro­val­ne pre­mi­je

448 Stro­ški re­kla­me, pro­pa­gan­de in re­pre­zen­tan­ce

449 Stro­ški dru­gih sto­ri­tev

 

 

45   AMOR­TI­ZA­CI­JA

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo amor­ti­za­ci­ja vre­dno­sti sred­stev po­tre­bnih za obra­to­va­nje in dro­bne­ga in­ven­tar­ja ter re­va­lo­ri­za­ci­ja amor­ti­za­ci­je.

 

450 Amor­ti­za­ci­ja ne­o­pred­me­te­nih dol­go­roč­nih sred­stev

451 Amor­ti­za­ci­ja opred­me­te­nih osnov­nih sred­stev za za­va­ro­val­no de­jav­nost

452 Amor­ti­za­ci­ja dro­bne­ga in­ven­tar­ja

455 Re­va­lo­ri­za­ci­ja amor­ti­za­ci­je

 

 

46   RE­ZER­VA­CI­JE

 

460 Re­zer­va­ci­je za in­ve­sti­cij­sko vzdr­že­va­nje

469 Dru­ge re­zer­va­ci­je obra­to­val­nih stro­škov

 

 

47   OBRA­TO­VAL­NI STRO­ŠKI DE­LA

 

470 Pla­če za­po­sle­nih

471 Na­do­me­sti­la plač za­po­sle­nih

472 Re­gres za let­ni do­pust

473 Pri­spev­ki na iz­pla­ča­ne pla­če

474 Dav­ki na iz­pla­ča­ne pla­če

475 Na­do­me­sti­la za pre­hra­no med de­lom in pre­voz na de­lo

476 Iz­pla­či­la po po­god­bah o de­lu

477 Iz­pla­či­la po av­tor­skih po­god­bah

478 Pla­či­la de­lo­da­jal­cev za po­koj­ni­ne za­po­sle­nim

479 Dru­gi stro­ški de­la

 

 

48   DRU­GI STRO­ŠKI

 

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je­jo dru­gi stro­ški, ra­zen za­va­ro­val­nih stro­škov.

 

480 Da­ja­tve, ki ni­so od­vi­sne od po­slov­ne­ga izi­da ra­zen za­va­ro­val­nih stro­škov

481 Iz­dat­ki za var­stvo člo­ve­ko­ve­ga oko­lja

482 Šti­pen­di­je di­ja­kom in štu­den­tom

483 Po­pi­sna raz­li­ka v bla­gaj­ni in pri vre­dno­stnih pa­pir­jih

484 Do­na­ci­je in spon­zor­ski pri­spev­ki

485 Čla­na­ri­ne zbor­ni­ci in zdru­že­njem

489 Osta­li stro­ški ra­zen za­va­ro­val­nih

 

 

49   PRE­NOS STRO­ŠKOV

 

Prek kon­tov te sku­pi­ne pre­na­ša za­va­ro­val­ni­ca stro­ške iz raz­re­da 4, po­sre­dno prek kon­tov sku­pin 57 in 58, raz­čle­nje­no po stro­škov­nih no­sil­cih, v bre­me pri­hod­kov v sku­pi­ni 70 in 71.

Če upo­rab­lja za­va­ro­val­ni­ca raz­red 5 tu­di za sprem­lja­nje stro­škov po stro­škov­nih me­stih, pre­na­ša stro­ške iz raz­re­da 4 naj­prej na stro­ške po stro­škov­nih me­stih, iz teh pa na kon­te sku­pin 57 in 58.

 

490 Pre­nos stro­škov na stro­škov­na me­sta

491 Pre­nos stro­škov na stro­škov­ne no­sil­ce

 

 

 

Raz­red 5 – STRO­ŠKI PO STRO­ŠKOV­NIH ME­STIH IN STRO­ŠKOV­NIH NO­SIL­CIH

 

Upo­ra­ba te­ga raz­re­da je za sprem­lja­nje stro­škov po stro­škov­nih me­stih pro­sta.

Raz­čle­nje­va­nje po sto­škov­nih no­sil­cih je ob­vez­no.

Na kon­cu obra­čun­ske do­be raz­red 5 ni­ma sal­da.

Za­va­ro­val­ni­ca lah­ko iz­ka­zu­je stro­ške po stro­škov­nih me­stih na te­me­ljnih kon­tih:

500 do 569 – Stro­ški po stro­škov­nih me­stih (ob­moč­ne eno­te, po­druž­ni­ce, ek­spo­zi­tu­re, agen­ci­je itd.)

 

 

57   STRO­ŠKI PO STRO­ŠKOV­NIH NO­SIL­CIH – ZA­VA­RO­VAL­NI­CE

 

V tej sku­pi­ni za­va­ro­val­ni­ce, za­va­ro­val­ni in po­za­va­ro­val­ni pooli in Slo­ven­sko za­va­ro­val­no zdru­že­nje – ško­dni sklad iz­ka­zu­je­jo stro­ške po za­va­ro­val­nih vr­stah; obra­to­val­ne stro­ške in dru­ge stro­ške za­va­ro­val­ni­ce iz­ka­zu­je­jo lo­če­no tu­di za uprav­lja­nje po­koj­nin­skih skla­dov. Raz­čle­ni­tev po za­va­ro­val­nih vr­stah iz­ka­zu­je­jo za­va­ro­val­ni­ce na ana­li­tič­nih kon­tih ali na po­se­bnem obra­čun­skem li­stu stro­škov. Za­va­ro­val­ni­ca raz­čle­ni to sku­pi­no na te­me­ljne kon­te po na­sled­njih nuj­nih se­sta­vi­nah kal­ku­la­ci­je.

570 Či­ste od­ško­dni­ne

571 Či­sti sro­ški re­zer­va­cij za bo­nu­se in po­pu­ste

572 Či­sti stro­ški za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

5720    Či­sti stro­ški za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

5721    Či­sti stro­ški za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

5722    Či­sti stro­ški za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja

5723    Či­sti stro­ški za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je za dru­ge vr­ste za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

573 Či­sti stro­ški za iz­rav­nal­ne re­zer­va­ci­je

574 Či­sti stro­ški za dru­ge za­va­ro­val­no-te­hnič­ne re­zer­va­ci­je

5740    Či­sti stro­ški za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do

5741    Či­sti stro­ški za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke

5742    Či­sti stro­ški za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa

5743    Či­sti stro­ški za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve

5748    Či­sti stro­ški osta­lih dru­gih za­va­ro­val­no-tehnič­nih re­zer­va­cij

575 Či­sti stro­ški za pre­ven­ti­vo de­jav­nost

576 Osta­li či­sti za­va­ro­val­ni stro­ški

577 Či­sti obra­to­val­ni stro­ški – pri­do­bi­va­nje za­va­ro­vanj

578 Či­sti obra­to­val­ni stro­ški – ce­nil­ni stro­ški

579 Osta­li či­sti obra­to­val­ni stro­ški

 

 

58   STRO­ŠKI PO STRO­ŠKOV­NIH NO­SIL­CIH – PO­ZA­VA­RO­VAL­NI­CE

 

V tej sku­pi­ni za­va­ro­val­ni­ce, ki oprav­lja­jo za­va­ro­val­ne po­sle skle­pa­nja in iz­vr­še­va­nja po­godb o po­za­va­ro­va­nju (po­za­va­ro­val­ni­ce) iz­ka­zu­je­jo stro­ške po za­va­ro­val­nih vr­stah. Raz­čle­ni­tev po za­va­ro­val­nih vr­stah iz­ka­zu­je­jo po­za­va­ro­val­ni­ce na ana­li­tič­nih kon­tih ali na po­se­bnem obra­čun­skem li­stu stro­škov. Po­za­va­ro­val­ni­ca raz­čle­ni to sku­pi­no na te­me­ljne kon­te po na­sled­njih nuj­nih se­sta­vi­nah kal­ku­la­ci­je.

 

580 De­le­ži v či­stih od­ško­dni­nah iz do­ma­čih ak­tiv­nih po­za­va­ro­val­nih po­slov

581 De­le­ži v či­stih od­ško­dni­nah iz ak­tiv­nih po­za­va­ro­val­nih po­slov s tu­ji­no

582 De­le­ži v či­stih od­ško­dni­nah iz do­ma­čih re­tro­ce­sij­skih po­slov

583 De­le­ži v či­stih od­ško­dni­nah iz re­tro­ce­sij­skih po­slov s tu­ji­no

584 Obra­to­val­ni stro­ški – do­ma­či ak­tiv­ni po­za­va­ro­val­ni po­sli

585 Obra­to­val­ni stro­ški – ak­tiv­ni po­za­va­ro­val­ni po­sli s tu­ji­no

586 Obra­to­val­ni stro­ški – do­ma­či pa­siv­ni po­za­va­ro­val­ni po­sli

587 Obra­to­val­ni stro­ški – pa­siv­ni po­za­va­ro­val­ni po­sli s tu­ji­no

 

 

59   PRE­NOS STRO­ŠKOV PO STRO­ŠKOV­NIH NO­SIL­CIH

 

Prek kon­tov te sku­pi­ne pre­na­ša za­va­ro­val­ni­ca stro­ške po stro­škov­nih no­sil­cih iz sku­pin 57 in 58 v bre­me či­stih od­hod­kov sku­pin 70 in 71, ki ne­po­sre­dno bre­me­ni­jo pri­hod­ke.

 

590 Pre­nos stro­škov po stro­škov­nih no­sil­cih – za­va­ro­val­ni­ce

591 Pre­nos stro­škov po stro­škov­nih no­sil­cih – po­za­va­ro­val­ni­ce

 

 

 

Raz­red 6 – IN­TER­NA OBRA­ČUN­SKA RA­ZMER­JA

 

Upo­ra­ba te­ga raz­re­da je pro­sta.

Za­va­ro­val­ni­ca lah­ko ta raz­red upo­rab­lja za evi­den­ti­ra­nje in­ter­nih obra­čun­skih ra­zme­rij po eno­tah, ki vo­di­jo del knji­go­vod­stva zno­traj za­va­ro­val­ni­ce.

Na kon­cu obra­čun­ske­ga ob­dob­ja raz­red 6 ni­ma sal­da.

 

600 do 649 – Ter­ja­tve iz in­ter­nih obra­čun­skih ra­zme­rij

650 do 699 – Ob­vez­no­sti iz in­ter­nih obra­čun­skih ra­zme­rij

 

 

 

Raz­red 7 – OD­HOD­KI IN PRI­HOD­KI

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo po­dat­ke o od­hod­kih in pri­hod­kih za­go­to­vi­ti naj­manj lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj, za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja in lo­če­no za uprav­lja­nje vza­jem­nih po­koj­nin­skih skla­dov.

 

 

70   ČI­STI OD­HOD­KI, KI NE­PO­SRE­DNO BRE­ME­NI­JO PRI­HOD­KE

 

700 Či­sti od­hod­ki za ško­de

701 Osta­li či­sti za­va­ro­val­ni od­hod­ki

702 Od­hod­ki za či­ste stro­ške pri­do­bi­va­nja za­va­ro­vanj

703 Od­hod­ki amor­ti­za­ci­je sred­stev, po­tre­bnih za obra­to­va­nje

704 Od­hod­ki za stro­ške de­la

705 Od­hod­ki za osta­le obra­to­val­ne stro­ške

706 Zma­njša­nje za pri­hod­ke od po­za­va­ro­val­nih pro­vi­zij

709 Dru­gi od­hod­ki, ki ne­po­sre­dno bre­me­ni­jo pri­hod­ke

 

 

71   OD­HOD­KI ZA SPRE­MEM­BE ČI­STIH ZA­VA­RO­VAL­NO-TE­HNIČ­NIH RE­ZER­VA­CIJ IN ČI­STIH MA­TE­MA­TIČ­NIH RE­ZER­VA­CIJ

 

710 Spre­mem­be či­stih re­zer­va­cij za bo­nu­se in po­pu­ste

713 Spre­mem­be či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

7130    Spre­mem­be či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

7131    Spre­mem­be či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

7132    Spre­mem­be či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za zdrav­stve­na za­va­ro­va­nja

7133    Spre­mem­be či­stih ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij za dru­ge vr­ste za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je­za ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja

716 Spre­mem­be iz­rav­nal­nih re­zer­va­cij

717 Spre­mem­be či­stih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

7170 -  Spre­mem­ba či­stih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do

7171    Spre­mem­ba či­stih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke

7172    Spre­mem­ba či­stih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa

7173    Spre­mem­ba či­stih re­zer­va­cij za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve

7178    Spre­mem­ba či­stih osta­lih dru­gih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij

 

 

72   OSTA­LI OD­HOD­KI

 

720 Po­prav­ki vre­dno­sti ter­ja­tev

721 Od­pi­si ter­ja­tev

725 Od­hod­ki uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

7250    Od­hod­ki uprav­ljal­ca za pla­či­lo raz­li­ke do za­jam­če­ne­ga do­no­sa vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

7258    Dru­gi od­hod­ki uprav­ljal­ca iz na­slo­va uprav­lja­nja vza­jem­ne­ga po­koj­nin­ske­ga skla­da

729 Dru­gi osta­li od­hod­ki

 

 

73   OD­HOD­KI NA­LOŽB (FI­NAN­CI­RA­NJA)

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo lo­če­no za­go­to­vi­ti po­dat­ke o od­hod­kih na­ložb ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij po za­va­ro­val­nih vr­stah. Od­hod­ke od na­ložb je tre­ba raz­čle­ni­ti na od­hod­ke od na­ložb, fi­nan­ci­ra­nih iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij, na od­hod­ke od na­ložb fi­nan­ci­ra­nih s po­sa­mez­ni­mi vr­sta­mi za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij ter na od­hod­ke od na­ložb, fi­nan­ci­ra­nih iz la­stnih vi­rov. Od­hod­ke na­ložb za­va­ro­val­ni­ce na­da­lje raz­čle­ni­jo na od­hod­ke od na­ložb v dr­ža­vi in v tu­ji­ni. Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo za­go­to­vi­ti po­dat­ke o od­hod­kih na­ložb za vsak krit­ni sklad po­se­bej.

730 Od­hod­ki za obre­sti

731 Po­prav­ki in od­pi­si dol­go­roč­nih fi­nan­čnih na­ložb

732 Po­prav­ki in od­pi­si krat­ko­roč­nih fi­nan­čnih na­ložb

733 Iz­gu­be pri od­tu­ji­tvah na­ložb

734 Amor­ti­za­ci­ja sred­stev, ki ni­so po­tre­bna za obra­to­va­nje

735 Od­hod­ki za ne­ga­tiv­ne te­čaj­ne raz­li­ke

736 Od­hod­ki za ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske iz­gu­be

737 Re­va­lo­ri­za­cij­ski pri­man­jkljaj

738 Dru­gi od­hod­ki na­ložb

739 Dru­gi od­hod­ki fi­nan­ci­ra­nja

 

 

74   IZ­RE­DNI OD­HOD­KI

 

740 Od­hod­ki iz prej­šnjih let

742 Kri­tje iz­gu­be iz prej­šnjih let

743 Iz­gu­ba pri pro­da­ji in iz­lo­či­tvi osnov­nih sred­stev

744 Po­pi­sni pri­manj­klja­ji pri osnov­nih sred­stvih

745 De­nar­ne kaz­ni

746 Od­ško­dni­ne

749 Dru­gi iz­re­dni od­hod­ki

 

 

75   ČI­STI PRI­HOD­KI ZA­VA­RO­VAL­NIH PRE­MIJ

 

Či­ste pri­hod­ke za­va­ro­val­nih pre­mij iz­ka­zu­je za­va­ro­val­ni­ca po za­va­ro­val­nih vr­stah. Či­ste pri­hod­ke za­va­ro­val­nih pre­mij v tu­ji­ni za­va­ro­val­ni­ce raz­čle­ni­jo na či­ste pri­hod­ke za­va­ro­val­nih pre­mij v dr­ža­vah čla­ni­cah ES in na či­ste pri­hod­ke za­va­ro­val­nih pre­mij v dru­gih dr­ža­vah.

 

750 Obra­ču­na­ne ko­sma­te za­va­ro­val­ne pre­mi­je

7500    Obra­ču­na­ne ko­sma­te za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

7501    Obra­ču­na­ne ko­sma­te za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

752 Spre­je­te so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je

7520    Spre­je­te so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v dr­ža­vi

7521    Spre­je­te so­za­va­ro­val­ne pre­mi­je v tu­ji­ni

753 Spre­je­te po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je in po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je

7530    Spre­je­te po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je in po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v dr­ža­vi

7531    Spre­je­te po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je in po­za­va­ro­val­ne pre­mi­je iz re­tro­ce­si­je v tu­ji­ni

754 Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah

7540    Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah v dr­ža­vi

7541    Zma­njša­nje za de­le­že so­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah v tu­ji­ni

755 Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah in za de­le­že re­tro­ce­si­o­nar­jev v po­za­va­ro­val­nih pre­mi­jah

7550    Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah in za de­le­že re­tro­ce­si­o­nar­jev v po­za­va­ro­val­nih pre­mi­jah v dr­ža­vi

7551    Zma­njša­nje za de­le­že po­za­va­ro­va­te­ljev v za­va­ro­val­nih pre­mi­jah in za de­le­že re­tro­ce­si­o­nar­jev v po­za­va­ro­val­nih pre­mi­jah v tu­ji­ni

756 Spre­mem­be ko­sma­tih pre­no­snih pre­mij

7560    Spre­mem­be ko­sma­tih pre­no­snih pre­mij v dr­ža­vi

7561    Spre­mem­be ko­sma­tih pre­no­snih pre­mij v tu­ji­ni

757 Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za so­za­va­ro­val­ni del

7570    Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za so­za­va­ro­val­ni del v dr­ža­vi

7571    Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za so­za­va­ro­val­ni del v tu­ji­ni

758 Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za po­za­va­ro­val­ni del

7580    Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za po­za­va­ro­val­ni del v dr­ža­vi

7581    Spre­mem­be pre­no­snih pre­mij za po­za­va­ro­val­ni del v tu­ji­ni

 

 

76   ČI­STI PRI­HOD­KI OD OSTA­LIH STO­RI­TEV

 

760 Pri­hod­ki od sto­ri­tev za oprav­lje­ne dru­ge za­va­ro­val­ne po­sle

765 Pri­hod­ki od uprav­lja­nja po­koj­nin­skih skla­dov

7650    Pri­hod­ki od vsto­pne pro­vi­zi­je

7651    Pri­hod­ki od iz­sto­pne pro­vi­zi­je

7652    Pri­hod­ki od pro­vi­zi­je za uprav­lja­nje

769 Pri­hod­ki od dru­gih sto­ri­tev

 

 

77   PRI­HOD­KI OD NA­LOŽB (FI­NAN­CI­RA­NJA)

 

Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo lo­če­no za­go­to­vi­ti po­dat­ke o pri­hod­kih na­ložb ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij in za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij po za­va­ro­val­nih vr­stah. Pri­hod­ke od na­ložb je tre­ba raz­čle­ni­ti na pri­hod­ke od na­ložb, fi­nan­ci­ra­nih iz ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij, na pri­hod­ke od na­ložb, fi­nan­ci­ra­nih iz po­sa­mez­nih vrst za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­cij ter na pri­hod­ke od na­ložb, fi­nan­ci­ra­nih iz la­stnih vi­rov. Pri­hod­ke od na­ložb za­va­ro­val­ni­ce na­da­lje raz­čle­ni­jo na pri­hod­ke od na­ložb v dr­ža­vi in pri­hod­ke od na­ložb v tu­ji­ni. Za­va­ro­val­ni­ce mo­ra­jo za­go­to­vi­ti po­dat­ke o pri­hod­kih na­ložb za vsak krit­ni sklad po­se­bej.

 

770 Pri­hod­ki od obre­sti

771 Pri­hod­ki od de­le­žev v po­ve­za­nih po­dje­tjih

772 Pri­hod­ki od zem­ljišč in zgradb

773 Do­bič­ki pri od­tu­ji­tvah na­ložb

774 Pri­hod­ki od de­le­žev v do­bič­ku in di­vi­dend

775 Pri­hod­ki od po­zi­tiv­nih te­čaj­nih raz­lik

776 Pri­hod­ki za ne­re­a­li­zi­ra­ne ka­pi­tal­ske do­bič­ke

777 Re­va­lo­ri­za­cij­ski pre­se­žek

778 Dru­gi pri­hod­ki od na­ložb

779 Dru­gi pri­hod­ki od fi­nan­ci­ra­nja

 

 

78   IZ­RE­DNI PRI­HOD­KI

 

780 Pri­hod­ki od prej­šnjih let

781 Od­pi­si ob­vez­no­sti iz prej­šnjih let

782 Iz­ter­ja­ne od­pi­sa­ne ter­ja­tve prej­šnjih let

783 Do­bi­ček od pro­da­je in iz­lo­či­tve osnov­nih sred­stev

784 Po­pi­sni pre­sež­ki pri osnov­nih sred­stvih

785 Pre­je­te kaz­ni

786 Pre­je­te od­ško­dni­ne

787 Od­pra­ve re­zer­va­cij, ra­zen za­va­ro­val­no-te­hnič­nih in ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

789 Dru­gi iz­re­dni pri­hod­ki

 

 

 

Raz­red 8 – PO­SLOV­NI IZID

 

80   IZ­RA­ČUN CE­LOT­NE­GA IZI­DA IZ RE­DNE­GA DE­LO­VA­NJA

V tej sku­pi­ni se iz­ka­zu­je do­bi­ček kot po­zi­tiv­ni po­slov­ni izid ali iz­gu­ba kot ne­ga­tiv­ni po­slov­ni izid.

800 Izid iz za­va­ro­val­nih po­slov

8000    Izid iz za­va­ro­val­nih po­slov pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8001    Izid iz za­va­ro­val­nih po­slov živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8002    Izid iz za­va­ro­val­nih po­slov zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8003    Izid iz po­za­va­ro­val­nih po­slov

8004    Izid iz uprav­lja­nja vza­jem­nih po­koj­nin­skih skla­dov

801 Do­nos na­ložb iz iz­ka­za izi­da za­va­ro­val­nih po­slov

8010    Do­nos na­ložb iz iz­ka­za izi­da za­va­ro­val­nih po­slov pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8011    Do­nos na­ložb iz iz­ka­za izi­da za­va­ro­val­nih po­slov živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8012    Do­nos na­ložb iz iz­ka­za izi­da za­va­ro­val­nih po­slov zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8013    Do­nos na­ložb iz iz­ka­za izi­da po­za­va­ro­val­nih po­slov

802 Izid od osta­lih pri­hod­kov in osta­lih od­hod­kov iz re­dne­ga de­lo­va­nja

8020    Izid od osta­lih pri­hod­kov in osta­lih od­hod­kov iz za­va­ro­val­nih po­slov pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8021    Izid od osta­lih pri­hod­kov in osta­lih od­hod­kov iz za­va­ro­val­nih po­slov živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8022    Izid od osta­lih pri­hod­kov in osta­lih od­hod­kov iz za­va­ro­val­nih po­slov zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8023 –  Izid od osta­lih pri­hod­kov in osta­lih od­hod­kov iz po­za­va­ro­val­nih po­slov

809 Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz re­dne­ga de­lo­va­nja

8090    Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz re­dne­ga de­lo­va­nja pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8091    Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz re­dne­ga de­lo­va­nja živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8092    Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz re­dne­ga de­lo­va­nja zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8093    Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz re­dne­ga de­lo­va­nja po­za­va­ro­val­nih po­slov

8094    Pre­nos ce­lot­ne­ga izi­da iz uprav­lja­nja vza­jem­nih po­koj­nin­skih skla­dov

 

 

81   DO­BI­ČEK ALI IZ­GU­BA IZ RE­DNE­GA PO­SLO­VA­NJA

 

810 Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz re­dne­ga de­lo­va­nja

8100    Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz re­dne­ga de­lo­va­nja pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8101    Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz re­dne­ga de­lo­va­nja živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8102    Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz re­dne­ga de­lo­va­nja zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8103    Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz re­dne­ga de­lo­va­nja po­za­va­ro­val­nih po­slov

8104    Do­bi­ček ali iz­gu­ba iz uprav­lja­nja vza­jem­nih po­koj­nin­skih skla­dov

811 Iz­re­dni do­bi­ček ali iz­re­dna iz­gu­ba

8110    Iz­re­dni do­bi­ček ali iz­re­dna iz­gu­ba pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj, ra­zen zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8111    Iz­re­dni do­bi­ček ali iz­re­dna iz­gu­ba živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8112    Iz­re­dni do­bi­ček ali iz­re­dna iz­gu­ba zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8113    Iz­re­dni do­bi­ček ali iz­re­dna iz­gu­ba po­za­va­ro­val­nih po­slov

819 Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be

8190    Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be pre­mo­ženj­skih za­va­ro­vanj ra­zen, zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8191    Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be živ­ljenj­skih za­va­ro­vanj

8192    Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

8193    Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be po­za­va­ro­val­nih po­slov

8194    Pre­nos do­bič­ka ali iz­gu­be iz uprav­lja­nja vza­jem­nih po­koj­nin­skih skla­dov

 

 

82   RAZ­PO­RE­DI­TEV DO­BIČ­KA

 

820 Da­vek od do­bič­ka

821 Dru­gi dav­ki in pri­spev­ki od do­bič­ka

825 Či­sti do­bi­ček po­slov­ne­ga le­ta

829 Pre­nos či­ste­ga do­bič­ka

 

 

89   IZ­GU­BA

 

890 Iz­gu­ba te­ko­če­ga le­ta

899 Pre­nos iz­gu­be

 

 

 

Raz­red 9 – KA­PI­TAL, DOL­GO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IN DOL­GO­ROČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE

 

Za­va­ro­val­ni­ca po­dat­ke o ka­pi­ta­lu, dol­go­roč­nih ob­vez­no­stih in dol­go­roč­nih re­zer­va­ci­jah iz­ka­zu­je lo­če­no za pre­mo­ženj­ska za­va­ro­va­nja in lo­če­no za živ­ljenj­ska za­va­ro­va­nja.

 

 

90   OSNOV­NI KA­PI­TAL

 

900 Del­ni­ški ka­pi­tal – na­va­dne del­ni­ce

9000    Na­va­dne del­ni­ce – vpis dr­ža­ve

9001    Na­va­dne del­ni­ce – vpis prav­nih oseb

9002    Na­va­dne del­ni­ce – vpis fi­zič­nih oseb

9003    Na­va­dne del­ni­ce – vpis tu­jih oseb

901 Del­ni­ški ka­pi­tal – pre­dno­stne del­ni­ce

9010    Pre­dno­stne del­ni­ce – vpis dr­ža­ve

9011    Pre­dno­stne del­ni­ce – vpis prav­nih oseb

9012    Pre­dno­stne del­ni­ce – vpis fi­zič­nih oseb

9013    Pre­dno­stne del­ni­ce – vpis tu­jih oseb

902 De­le­ži v ka­pi­ta­lu

903 Dru­žbe­ni oziroma ne­no­mi­ni­ra­ni ka­pi­tal

904 Usta­nov­ni ka­pi­tal družb za vza­jem­no za­va­ro­va­nje

 

 

91   VPLA­ČA­NI PRE­SE­ŽEK KA­PI­TA­LA

 

910 Vpla­ča­ni pre­se­žek ka­pi­ta­la – na­va­dne del­ni­ce

911 Vpla­ča­ni pre­se­žek ka­pi­ta­la – pre­dno­stne del­ni­ce

912 Vpla­ča­ni pre­se­žek ka­pi­ta­la – de­le­ži v ka­pi­ta­lu

914 Vpla­ča­ni pre­se­žek de­le­žev v usta­no­vi­tve­nem ka­pi­ta­lu družb za vza­jem­no za­va­ro­va­nje

 

 

92   RE­ZER­VE

 

920 Var­no­stne re­zer­ve družb za vza­jem­no za­va­ro­va­nje

921 Za­kon­ske re­zer­ve

922 Sta­tu­tar­ne re­zer­ve

928 Dru­ge re­zer­ve

929 Sklad la­stnih del­nic

 

 

93   PRE­NE­SE­NI IN NE­RAZ­PO­RE­JE­NI ČI­STI DO­BI­ČEK ALI IZ­GU­BA

 

930 Pre­ne­se­ni či­sti do­bi­ček iz prej­šnjih let

931 Ne­raz­po­re­je­ni či­sti do­bi­ček po­slov­ne­ga le­ta

935 Pre­ne­se­na iz­gu­ba iz prej­šnjih let

936 Iz­gu­ba po­slov­ne­ga le­ta

 

 

94   RE­VA­LO­RI­ZA­CIJ­SKI PO­PRA­VEK KA­PI­TA­LA

 

940 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek osnov­ne­ga ka­pi­ta­la – nava­dne del­ni­ce

941 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek osnov­ne­ga ka­pi­ta­la – predno­stne del­ni­ce

942 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek osnov­ne­ga ka­pi­ta­la – de­leži v ka­pi­ta­lu

943 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek osnov­ne­ga ka­pi­ta­la – družbe­ni oziroma ne­no­mi­ni­ra­ni ka­pi­tal

944 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek osnov­ne­ga ka­pi­ta­la – ustanov­ni ka­pi­tal družb za vza­jem­no za­va­ro­va­nje

945 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek vpla­ča­ne­ga pre­sež­ne­ga ka­pi­ta­la

946 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek re­zerv

947 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek pre­ne­se­ne­ga do­bič­ka

948 Re­va­lo­ri­za­cij­ski po­pra­vek iz­gu­be iz prej­šnjih let

 

 

95   DOL­GO­ROČ­NE OB­VEZ­NO­STI IZ FI­NAN­CI­RA­NJA IN PO­SLO­VA­NJA

 

Dol­go­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja in po­slo­va­nja v tu­ji­ni se raz­čle­ni­jo na dol­go­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja in po­slo­va­nja v dr­ža­vi čla­ni­ci ES in na dol­go­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­ci­ra­nja in po­slo­va­nja v dru­gih dr­ža­vah.

 

950 Dol­go­roč­no na­je­ta po­so­ji­la pri ban­kah v dr­ža­vi

951 Dol­go­roč­no na­je­ta po­so­ji­la pri ban­kah v tu­ji­ni

952 Dru­ga dol­go­roč­no na­je­ta po­so­ji­la v dr­ža­vi

953 Dru­ga dol­go­roč­no na­je­ta po­so­ji­la v tu­ji­ni

954 Dol­go­roč­ne ob­vez­no­sti iz fi­nan­čne­ga na­je­ma

955 Ob­vez­no­sti za pre­je­te jam­stve­ne de­po­zi­te

956 Po­dre­je­ne ob­vez­no­sti

958 Dru­ge dol­go­roč­ne ob­vez­no­sti iz po­slo­va­nja

 

 

96   DOL­GO­ROČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE ZA DRU­GE NE­VAR­NO­STI IN STRO­ŠKE

 

960 Dol­go­roč­ne re­zer­va­ci­je za dav­ke

961 Dol­go­roč­ne re­zer­va­ci­je iz na­slo­va dol­go­roč­no vna­prej vra­ču­na­nih stro­škov

962 Dol­go­roč­ne re­zer­va­ci­je iz na­slo­va sla­be­ga ime­na

963 Dol­go­roč­ne re­zer­va­ci­je iz na­slo­va dol­go­roč­no odlo­že­nih pri­hod­kov

968 Dru­ge dol­go­roč­ne re­zer­va­ci­je, ra­zen za­va­ro­val­no-tehnič­nih re­zer­va­cij in ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij

 

 

97   DOL­GO­ROČ­NE ZA­VA­RO­VAL­NO-TE­HNIČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE – ČI­STE MA­TE­MA­TIČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE

 

Za­va­ro­val­ni­ce raz­čle­ni­jo či­ste ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je na del iz na­slo­va pri­pi­sa do­bič­ka v skla­du z za­va­ro­val­ni­mi po­go­ji, na del, ki iz­ha­ja iz na­slo­va spre­memb ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij (brez pri­pi­sa do­bič­ka) in na sta­nje ma­te­ma­tič­nih re­zer­va­cij na za­čet­ku po­slov­ne­ga le­ta.

 

970 Či­ste ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je živ­ljen­jskih za­va­ro­vanj

971 Či­ste ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je živ­ljen­jskih za­va­ro­vanj, pri ka­te­rih za­va­ro­va­nec pre­vze­ma na­lo­žbe­no tve­ga­nje

972 Či­ste ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je zdrav­stve­nih za­va­ro­vanj

973 Či­ste ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je v dru­gih vr­stah za­va­ro­vanj, za ka­te­re je po­tre­bno obli­ko­va­ti ma­te­ma­tič­ne re­zer­va­ci­je

 

 

98   ČI­STE DOL­GO­ROČ­NE ZA­VA­RO­VAL­NO-TE­HNIČ­NE RE­ZER­VA­CI­JE

 

Po­dat­ke o či­stih dol­go­roč­nih za­va­ro­val­no-te­hnič­nih re­zer­va­ci­jah iz­ka­zu­je za­va­ro­val­ni­ca po za­va­ro­val­ni vr­stah.

 

980 Či­ste pre­no­sne pre­mi­je

981 Či­ste re­zer­va­ci­je za bo­nu­se in po­pu­ste

982 Či­ste ško­dne re­zer­va­ci­je

983 Iz­rav­nal­ne re­zer­va­ci­je

984 Či­ste re­zer­va­ci­je za za­va­ro­va­nje od­go­vor­no­sti za je­dr­sko ško­do

985 Či­ste re­zer­va­ci­je za za­va­ro­va­nje pro­iz­va­jal­če­ve od­go­vor­no­sti za far­ma­cevt­ske iz­del­ke

986 Či­ste re­zer­va­ci­je za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­tre­sa

987 Či­ste re­zer­va­ci­je za za­va­ro­va­nje ne­var­no­sti po­pla­ve

988 Či­ste osta­le dru­ge za­va­ro­val­no-te­hnič­ne re­zer­va­ci­je

 

 

99   IZ­VEN­BI­LAN­ČNA EVI­DEN­CA

 

Za­va­ro­val­ni­ce, ka­te­rih iz­ka­zi se vklju­ču­je v kon­so­li­di­ra­na iz­ka­za uspe­ha in sta­nja, v okvi­ru po­sa­mez­nih sku­pin kon­tov, lo­če­no iz­ka­zu­je­jo ra­zmer­ja s po­dje­tji v sku­pi­ni in z dru­gi­mi po­ve­za­ni­mi po­dje­tji v skla­du z ra­ču­no­vod­ski­mi stan­dar­di.

 

990 Ne­u­ve­ljav­lje­ne re­gre­sne ter­ja­tve

991 Da­na po­roš­tva, ga­ran­ci­je in dru­ga jam­stva

992 Za­stav­lje­ni vre­dno­stni pa­pir­ji

993 Jam­stva s hi­po­te­ko

994 Po­ten­ci­al­ne ob­vez­no­sti dru­žbe

995 Dru­ga iz­ven­bi­lan­čna evi­den­ca

 

 

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti