Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5085. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2000, stran 13108.

Na podlagi 34. in 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99), 377. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2000
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih morajo pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi, organi lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: izplačevalci) ter upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: izvajalci) dostaviti pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za dohodnino.
2. Oblika dostave podatkov
2.1. Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
- PC diskete ali zgoščenke (CD) ki imajo naslednje lastnosti:
. diskete velikost 3.5" (1,44MB),
. zapisano v ASCII kodi,
. v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov dohodnine, razen vira 41
. v datoteki imena VIR41.DAT za podatke vira 41 o prodaji vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu,
. v datoteki VIRPN1.DAT za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,
. v datoteki VIRPN2.DAT za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene,
. vsak zapis je predpisane dolžine, ki je določen v posameznem tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov, in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF;
- magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
. 9-sledni zapis znakov,
. gostota zapisa 1600 bpi,
. koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
. ne sme imeti znamke (NO LABEL),
. brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record), ki je določen v posameznem tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov ali blokirano, pri čemer pa mora biti faktor blokiranja napisan na vidni nalepki traku,
. zaključek podatkov označite z oznako EOF,
. razdalja od začetka traku do "start marke Alu-folija" naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
- naziv in naslov izplačevalca oziroma izvajalca,
- število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
- vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano prvo in zadnjo stran izpisane vsebine računalniškega medija . Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca oziroma izvajalca.
Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije bo za izplačevalce, ki bodo podatke VIR.DAT in VIR41.DAT za odmero dohodnine za leto 2000 predložili na računalniških medijih, pripravila program za vnos podatkov za odmero dohodnine. Program bo mogoče dobiti v izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za prazne PC diskete v mesecu decembru 2000.
2.2. ali na obrazcu:
Pošiljanje podatkov na obrazcu je možno le za vire dohodnine, razen za vir 41. Vsebina in oblika obrazca sta razvidni iz točke 3.2.2.3.
2.2.1. Način pošiljanja podatkov
Izplačevalec oziroma izvajalec lahko pošlje podatke na različnih medijih, vendar so podatki enega vira dohodnine oziroma premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premij PDZ) lahko zajeti le na eni vrsti medija. Izplačevalec oziroma izvajalec mora vse navedene podatke poslati hkrati.
V primeru pošiljanja podatkov enega posameznega vira dohodnine oziroma premij PDZ na več disketah je potrebno te podatke stisniti (komprimirati). Diskete morajo biti označene z zaporedno številko in z načinom stiskanja.
Pri pošiljanju popravkov podatkov na računalniškem mediju je potrebno posredovati vse podatke v okviru popravljenega vira dohodnine oziroma premij PDZ in ne le popravljene zapise.
3. Vsebina poslanih podatkov
3.1. Splošne zahteve
3.1.1. Podatke je potrebno označiti z davčno številko zavezanca, izplačevalca oziroma izvajalca ter s prvimi 20 znaki zavezančevega priimka in imena oziroma naziva v skladu s predpisano strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za enolično označevanje tujcev se uporabi davčna številka.
3.1.2. Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbrane podatke zaključiti z zbirnimi zapisi, ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov.
3.2. Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41
3.2.1. Kontrolne podatke za vse vire dohodnine, razen za vir 41, so dolžni posredovati vsi izplačevalci osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti, ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000 izplačali posameznim fizičnim osebam, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila refundirana.
3.2.2. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.2.2.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov za vse vire dohodnine, razen za vir 41
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .   L   . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero navajamo osebne prejemke in .
.    .  .  .     .      . dohodke ter obveznosti       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .   L   . Davčna številka izplačevalca (levo .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s      .
.    .  .  .     .      . presledki)             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 18 . 22 .    5 .   D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami          .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 23 . 35 .   13 .   L   . Davčna številka zavezanca (levo   .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s presledki).
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 36 . 55 .   20 .   L   . Prvi znaki priimka in imena     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 56 . 59 .    4 .      . Šifra izpostave pristojnega     .
.    .  .  .     .      . davčnega urada, kjer ima delavec  .
.    .  .  .     .      . stalno oziroma začasno bivališče  .
.    .  .  .     .      . (glej 3.2.2.3)           .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 60 . 61 .    2 .   L   . Oznaka vrste osebnega prejemka in  .
.    .  .  .     .      . dohodka (glej 3.2.2.4)       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 62 . 73 .   12 .   *   . Bruto znesek            .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 74 . 85 .   12 .   *   . Normirani odhodki oziroma stroški  .
.    .  .  .     .      . in zmanjšanje osnove        .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 86 . 97 .   12 .   *   . Znesek akontacije dohodnine, plačan .
.    .  .  .     .      . v RS                .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 98 .109 .   12 .   *   . Znesek akontacije dohodnine, plačan .
.    .  .  .     .      . v tujini              .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   12 .110 .121 .   12 .   *   . Prispevki za socialno varnost    .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   13 .122 .133 .   12 .   *   . Samoprispevek (neobvezni podatek)  .
.------------------------------------------------------------------------------.
Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih virov, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
3.2.2.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov za vse vire dohodnine, razen za vir 41
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .   L   . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero navajamo osebne prejemke in .
.    .  .  .     .      . dohodke ter obveznosti       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .   L   . Davčna številka izplačevalca (levo .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s      .
.    .  .  .     .      . presledki)             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 18 . 22 .    5 .   D   . Zaporedna številka zapisa -     .
.    .  .  .     .      . nadaljuje se oštevilčenje      .
.    .  .  .     .      . predhodnih zapisov         .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 23 . 35 .   13 .   L   . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 36 . 55 .   20 .   L   . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 56 . 59 .    4 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 60 . 61 .    2 .   L   . Oznaka vrste osebnega prejemka in  .
.    .  .  .     .      . dohodka               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 62 . 73 .   12 .   *   . Vsota bruto zneskov         .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 74 . 85 .   12 .   *   . Vsota priznanih normiranih odhodkov .
.    .  .  .     .      . oziroma stroškov in zmanjšanj osnov .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 86 . 97 .   12 .   *   . Vsota zneskov akontacij dohodnine, .
.    .  .  .     .      . plačanih v RS            .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 98 .109 .   12 .   *   . Vsota zneskov akontacij dohodnine, .
.    .  .  .     .      . plačanih v tujini          .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   12 .110 .121 .   12 .   *   . Vsota prispevkov za socialno varnost.
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   13 .122 .133 .   12 .   *   . Vsota samoprispevkov        .
.------------------------------------------------------------------------------.
* V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen.
Sumarni zapis mora obstojati v okviru vsakega izplačevalca za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.
3.2.2.3. Obrazec Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov ter obveznosti za vse vire dohodnine, razen za vir 41
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
..                                                               ..
..                                               Datum izpisa: ..../..../....  ..
..                                                               ..
.. Naziv izplačevalca: ..................................       Davčna številka izplačevalca: -- -- -- -- -- -- -- --  ..
..                                                               ..
.. Naslov izplačevalca: .................................   Matična številka izplačevalca: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  ..
..                                                               ..
.. Žiro račun: ..........................................                                   ..
..                                                               ..
..                                                               ..
.. Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2000, v tolarjih brez      ..
.. stotinov                                                          ..
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
.   .     .      .      .  Vrsta os.  .    . Normirani .         .      .        .
.   .     .      .      . prejem oziroma .    .  ali   .  Akontacija  . Prispevki . Samoprispevek .
.   .     .      .      .   dohodka  .    . dejanski .  dohodnine  .  za   .        .
.   .     . Priimek in .  Šifra  .----------------.    . odhodki  .--------.--------. socialno .        .
. Zap. . Davčna . ime (prvih .izpostavebi.        . Znesek . oziroma  .    .    .  varnost .        .
. št. . številka . 20 znakov) .   V.  . Oznaka in opis .    . stroški in . v RS .  v  .      .        .
.   .     .      .      .        .    . zmanjšanje .    . tujini .      .        .
.   .     .      .      .        .    .  osnove  .    .    .      .        .
.------.----------.------------.-----------.----------------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
. 3  .   4  .   5   .   6   .    7    .  8  .   9   .  10a . 10b  .   11  .    12   .
.------.----------.------------.-----------.-----.----------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.   .     .      .      .   .     .    .      .    .    .      .        .
.   .     .      .      .   .     .    .      .    .    .      .        .
.   .     .      .      .   .     .    .      .    .    .      .        .
.------.----------.------------.-----------.-----.----------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.   . XXXXX  . SKUPAJ*  . XXX   .   .     .    .      .    .    .      .        .
.   .     .      .      .   .     .    .      .    .    .      .        .
.   .     .      .      .   .     .    .      .    .    .      .        .
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
* seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko je potrebno opremiti tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca.
3.2.2.4. Šifre izpostav davčnih uradov:
1101 Ajdovščina   1022 Lendava       0943 Radlje ob Dravi
0302 Brežice    0823 Litija       0744 Radovljica
0403 Celje     0824 Ljubljana Bežigrad 0945 Ravne na
                         Koroškem
0804 Cerknica    0825 Ljubljana Center  0546 Ribnica
1205 Črnomelj    0826 Ljubljana      0347 Sevnica
             Moste-Polje
0806 Domžale    0827 Ljubljana Šiška   0648 Sežana
0907 Dravograd   0828 Ljubljana      0949 Slovenj Gradec
             Vič-Rudnik
1008 Gornja Radgona 1029 Ljutomer      0950 Slovenska
                         Bistrica
0809 Grosuplje   0830 Logatec       0451 Slovenske
                         Konjice
1510 Hrastnik    0964 Maribor       0452 Šentjur pri
                         Celju
1111 Idrija     0965 Pesnica       0753 Škofja Loka
1312 Ilirska    0968 Ruše        0454 Šmarje pri
   Bistrica                   Jelšah
0613 Izola     1234 Metlika       1155 Tolmin
0714 Jesenice    1635 Mozirje       1556 Trbovlje
0815 Kamnik     1036 Murska Sobota    1257 Trebnje
0516 Kočevje    1137 Nova Gorica     0758 Tržič
0617 Koper     1238 Novo mesto     1659 Velenje
0718 Kranj     1439 Ormož        0860 Vrhnika
0319 Krško     0640 Lucija       1561 Zagorje ob Savi
0420 Laško     1341 Postojna      0462 Žalec
0921 Lenart     1442 Ptuj        0099 neznana
3.2.2.5. Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
V posamezni vrstici individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje davčna številka prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
.-------------------------------------------------------------------------------------------.
..-----------------------------------------------------------------------------------------..
..             .         Vsebina polj zapisa              .
..             .--------.------------.------------------------------------------.
.. Vrsta osebnega prejemka .    . Normirani . Akontacija .      .        .
..  oziroma dohodka   .    .  ali   .  dohodnine . Prispevki . Samoprispevek .
..             . Znesek . dejanski .------.-------.  za   .        .
..  (oznaka in opis)   .    . odhodki  .   .    . socialno .        .
..             .    . oziroma  .   .  v  . varnost .        .
..             .    . stroški in . v RS . tujini.      .        .
..             .    . zmanjšanje .   .    .      .        .
..             .    .  osnove  .   .    .      .        .
..-------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
.      7       .  8  .   9   . 10a . 10b .   11  .   12    .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 09 premije prostovoljnega.  Y  .      .  y .    .   y  .        .
.  dodatnega       .    .      .   .    .      .        .
.  pokojninskega     .    .      .   .    .      .        .
.  zavarovanja, ki jih  .    .      .   .    .      .        .
.  plačuje delodajalec  .    .      .   .    .      .        .
.  po ZPIZ-1       .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 10 plače, nadomestilo  .  X  .      .  Y .  Y  .   y   .   y    .
.  plače in povračila  .    .      .   .    .      .        .
.  stroškov       .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 11 stimulacije in    .  X  .      .   .    .      .        .
.  bonitete       .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 12 regres        .  X  .      .  y .    .   y   .   y    .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 13 odpravnine ob     .  X  .      .  y .    .   y   .        .
.  upokojitvi, jubilejne .    .      .   .    .      .        .
.  nagrade in enkratne  .    .      .   .    .      .        .
.  solidarnostne pomoči .    .      .   .    .      .        .
.  ter drugi prejemki iz .    .      .   .    .      .        .
.  delovnega razmerja  .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 15 nadomestilo, izplačano.  X  .      .  y .    .   y   .   y    .
.  pri drugih      .    .      .   .    .      .        .
.  izplačevalcih, in   .    .      .   .    .      .        .
.  veteranski dodatek  .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 16 drugi prejemki,    .  x  .      .  y .  y  .      .        .
.  vključno z nagradami .    .      .   .    .      .        .
.  in podobnimi prejemki .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 19 prejemki, doseženi z .  x  .   y   .  y .  y  .      .   y    .
.  opravljanjem storitev .    .      .   .    .      .        .
.  in poslov po pogodbah .    .      .   .    .      .        .
.  in na drugih podlagah .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 20 prejemki učencev in  .    .      .   .    .      .        .
.  študentov       .  x  .   y   .  y .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 34 dobiček, dosežen pri .  x  .   y   .  y .  y  .      .   y    .
.  pravnih osebah in   .    .      .   .    .      .        .
.  zasebnikih (53. čl.  .    .      .   .    .      .        .
.  ZD)          .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 35 dobiček, dosežen pri .  x  .   y   . y  .    .      .   y    .
.  pravnih osebah in   .    .      .   .    .      .        .
.  zasebnikih (54. čl.  .    .      .   .    .      .        .
.  ZD)          .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 51 dohodek, dosežen z  .  x  .      . y  .    .      .   y    .
.  udeležbo pri dobičku .    .      .   .    .      .        .
.  v RS (razen osebnih  .    .      .   .    .      .        .
.  družb)        .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 52 dohodek, dosežen z  . x   .      . y  .    .      .   y    .
.  udeležbo pri dobičku .    .      .   .    .      .        .
.  osebnih družb v RS  .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 54 obresti na posojila  . x   .      . y  .  y  .      .   y    .
.  nad revalorizacijskimi.    .      .   .    .      .        .
.  obrestmi       .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 55 dohodki, doseženi z  .  x  .   y   . y  .  y  .      .   y    .
.  oddajanjem v najem  .    .      .   .    .      .        .
.  pravnim osebam in   .    .      .   .    .      .        .
.  zasebnikom      .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 61 dohodki iz avtorskih .  x  .   y   . y  .  y  .      .   y    .
.  pravic        .    .      .   .    .      .        .
.--------------------------.--------.------------.------.-------.-----------.---------------.
. 62 dohodki iz izumov,  .    .   y   . y  .  y  .      .   y    .
.  znakov razlikovanja  .    .      .   .    .      .        .
.  in tehničnih izboljšav.    .      .   .    .      .        .
.-------------------------------------------------------------------------------------------.
Pomen znakov v tabeli:
x    - podatek je obvezen
y    - podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost
     0
prazno - podatek je prepovedan
Opomba:
Za zavezance, katerim delodajalec delno ali v celoti plačuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1), se vpisujejo podatki pod oznako 09. V stolpec 8 se vpiše le znesek premij, ki presega najvišji možni znesek premij, ki se davčno prizna kot olajšava po ZPIZ-1. V stolpec 10a se vpiše od zneska iz stolpca 8 obračunani in plačani davek od osebnih prejemkov. Prispevki za socialno varnost za zavezance, ki so vključeni v pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec v skladu z določbami 302. do 305. člena ZPIZ-1, obračunani od osnove iz stolpca 8, se vpišejo v stolpec 11.
V primeru, da pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, ni oblikovan skladno z navedenimi členi ZPIZ-1, se v stolpec 11 vpišejo obračunani prispevki za socialno varnost od celotnega zneska premij, ki jih je plačal delodajalec. Če delodajalec plačuje premije le do višine zneska, ki se davčno prizna kot olajšava, se stolpca 8 in 10a ne izpolnita, od teh premij obračunani prispevki za socialno varnost pa se vpišejo v stolpec 11.
Za zavezanca, napotenega na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se v vsakem primeru pošljejo podatki o bruto plači, ki bi jo prejel za enaka dela v Republiki Sloveniji, če z državo, v katero je napoten, ni sklenjen sporazum (pogodba) o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja.
V primeru, da je sporazum (pogodba) s tako državo sklenjen, se upoštevajo določbe sporazuma (pogodbe). Če je s sporazumom določeno, da se plača delavca obdavči v celoti v tuji državi ter oprosti plačila davka v Republiki Sloveniji (Nemčija, Italija), se tega podatka ne pošlje. Kadar je po sporazumu (pogodbi) zavezanec kljub obdavčitvi plače v tujini dolžan napovedati plačo tudi v Republiki Sloveniji, se pošlje podatek o plači, ki bi jo prejel za enako delo v Republiki Sloveniji, ter sorazmerni del v tujini plačanega davka (Avstrija, Švica, Rusija).
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95 in 5/98), se pod oznako jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči vpiše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
3.2.2.6. Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku osebnega prejemka oziroma dohodka obvezno izročiti izplačevalec osebnih prejemkov oziroma dohodkov:
.-----------------------------------------------------------------------------------------------.
..---------------------------------------------------------------------------------------------..
..                                               ..
..                                Datum izpisa: ..../..../.... ..
..                                               ..
.. Žiro račun izplačevalca: ...............    Naziv izplačevalca: ...................... ..
..                                               ..
..                         Naslov izplačevalca: .................... ..
..                                               ..
.. Povzetek obračuna osebnih prejemkov oziroma dohodkov, izplačanih v obdobju od 1.1. do    ..
.. 31.12.2000 za osebo:                                    ..
..                                               ..
.. Davčna številka: .................        Priimek in ime: ......................... ..
..                                               ..
.. Šifra izp. bivanja: .........          Naslov: ................................. ..
..                                 v tolarjih brez stotinov  ..
..                                               ..
.----------------------------------------------------------------------------------------------..
.-----------------------------------------------------------------------------------------------.
.     .  Vrsta os.  .    . Normirani .         .      .        .
.     . prejem oziroma .    .  ali   .  Akontacija  . Prispevki . Samoprispevek .
.     .   dohodka  .    . dejanski .  dohodnine  .  za   .        .
.     .----------------.    . odhodki  .--------.--------. socialno .        .
.     .        . Znesek . oziroma  .    .    .  varnost .        .
.     . Oznaka in opis .    . stroški in . v RS .  v  .      .        .
.     .        .    . zmanjšanje .    . tujini .      .        .
.     .        .    .  osnove  .    .    .      .        .
.----------.----------------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.     .   7     .  8  .   9   .  10a . 10b  .   11  .    12   .
.----------.-----.----------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.     .   .     .    .      .    .    .      .        .
.     .   .     .    .      .    .    .      .        .
.     .   .     .    .      .    .    .      .        .
.----------.-----.----------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.----------.----------------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
. XXXXX  . SKUPAJ     .    .      .    .    .      .        .
.     .        .    .      .    .    .      .        .
.     .        .    .      .    .    .      .        .
.----------.----------------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.----------.----------------.--------.------------.--------.--------.-----------.---------------.
.     . SKUPAJ**    .    .      .    .    .      .        .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------.
* seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka
** seštevek vseh osebnih prejemkov in dohodkov
Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka (dvomestna števila) iz tabele pod točko 3.2.2.5.
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.2.2.5 te odredbe.
3.3. Kontrolni podatki za vir 41 - dobiček iz kapitala, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
3.3.1. Kontrolne podatke za vir 41 so dolžni posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev oziroma drugih deležev v kapitalu, in sicer za vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, razen tistih, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo; sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).
3.3.2. Poslani podatki morajo vsebovati vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu posamezne fizične osebe v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
3.3.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.3.3.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov - vir 41
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .      . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero navajajo prenosi imetništva .
.    .  .  .     .      . vrednostnih papirjev oziroma    .
.    .  .  .     .      . izplačila drugih deležev v kapitalu .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .   L   . Davčna številka izplačevalca (levo .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s      .
.    .  .  .     .      . presledki)             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 18 . 23 .    6 .   D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami          .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 24 . 36 .   13 .   L   . Davčna številka zavezanca (levo   .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s presledki).
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 37 . 56 .   20 .   L   . Prvi znaki priimka in imena     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 57 . 58 .    2 .      . Oznaka dohodka (41)         .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 59 . 60 .    2 .      . Vrsta kapitala; dvoljene vrednosti: .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 01 - vrednostni papir        .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 02 - delež v kapitalu        .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 03 - točke vzajemnega sklada    .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 61 . 65 .    5 .   L   . Vrsta vrednostnega papirja - koda  .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 66 . 83 .   18 .   L   . Prvi znaki naziva pravne osebe   .
.    .  .  .     .      . izdajatelja, če gre za vrednostne  .
.    .  .  .     .      . papirje, ki niso predmet      .
.    .  .  .     .      . organiziranega trga oziroma     .
.    .  .  .     .      . izplačevalca drugih deležev v    .
.    .  .  .     .      . kapitalu oziroma vpiše se opis   .
.    .  .  .     .      . prenosa imetništva (npr. prodaja,  .
.    .  .  .     .      . posoja) iz drugih pravnih poslov,  .
.    .  .  .     .      . sklenjenih na organiziranem in   .
.    .  .  .     .      . neorganiziranem trgu        .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 84 . 91 .    8 .      . Datum pridobitve vrednostnega    .
.    .  .  .     .      . papirja oziroma drugih deležev v  .
.    .  .  .     .      . kapitalu (LLLLMMDD; leto, mesec,  .
.    .  .  .     .      . dan)                .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 92 .101 .   10 .   D   . Količina nabavljenega vrednostnega .
.    .  .  .     .      . papirja               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   12 .102 .113 .   12 .   D   . Nabavna cena - znesek v stotinih  .
.    .  .  .     .      . brez predznaka           .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   13 .114 .121 .    8 .      . Datum prodaje vrednostnega papirja .
.    .  .  .     .      . oziroma drugih deležev v kapitalu  .
.    .  .  .     .      . (LLLLMMDD: leto, mesec, dan)    .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   14 .122 .131 .   10 .   D   . Količina prodanega vrednostnega   .
.    .  .  .     .      . papirja               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   15 .132 .143 .   12 .   D   . Prodajna cena - znesek v stotinih  .
.    .  .  .     .      . brez predznaka           .
.------------------------------------------------------------------------------.
3.3.3.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov - vir 41
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .      . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero navajajo prenosi imetništva .
.    .  .  .     .      . vrednostnih papirjev oziroma    .
.    .  .  .     .      . izplačila drugih deležev v kapitalu .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 17 .   15 .      . Davčna številka izplačevalca (levo .
.    .  .  .     .      . poravnana in dopolnjena s      .
.    .  .  .     .      . presledki)             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 18 . 23 .    6 .   D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami - nadaljuje se  .
.    .  .  .     .      . oštevilčenje predhodnih zapisov   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 24 . 36 .   13 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 37 . 56 .   20 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 57 . 58 .    2 .      . Oznaka dohodka (41)         .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 59 . 60 .    2 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 61 . 65 .    5 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 66 . 83 .   18 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 84 . 91 .    8 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 92 .101 .   10 .   D   . Vsota količin nabavljenega     .
.    .  .  .     .      . vrednostnega papirja iz vseh zapisov.
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   12 .102 .113 .   12 .   D   . Vsota zneskov nabavne cene iz vseh .
.    .  .  .     .      . zapisov               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   13 .114 .121 .    8 .      . Prazno               .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   14 .122 .131 .   10 .   D   . Vsota količin prodanega vrednostnega.
.    .  .  .     .      . papirja iz vseh zapisov       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   15 .132 .143 .   12 .   D   . Vsota zneskov prodajne cene iz vseh .
.    .  .  .     .      . zapisov               .
.------------------------------------------------------------------------------.
3.3.3.3. Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke - vir 41
.-------------------------------------------------------------------------------.
..-----------------------------------------------------------------------------..
..   . Pozicija.     .      .      Vrsta kapitala       ..
..Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .----.------------.----------.----------..
.. št. . od . do .     .      .Vse . Vrednostni . Delež v . Vzajemni ..
..   .  .  .     .      .  .  papir  . kapitalu . sklad  ..
..-----.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.----------..
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  1 . 1 . 2 .   2 .      . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  2 . 3 . 17 .   15 .      . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  3 . 18 . 23 .   6 .   D   . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  4 . 24 . 36 .   13 .   L   . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  5 . 37 . 56 .   20 .   L   . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  6 . 57 . 58 .   2 .      . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  7 . 59 . 60 .   2 .      . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  8 . 61 . 65 .   5 .   L   .  .   X   .  Y   .   Y   .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  9 . 66 . 83 .   18 .   L   . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  10 . 84 . 91 .   8 .      . Y .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  11 . 92 .101 .   10 .   D   .  .   Y   .     .   Y   .
.   .  .  .     .      .  . Deset celih.     . Šest celih.
.   .  .  .     .      .  . mest    .     . in štiri .
.   .  .  .     .      .  .      .     . decimalna .
.   .  .  .     .      .  .      .     . mesta   .
.  7 . 59 . 60 .   2 .      . X .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  12 .102 .113 .   12 .   D   . Y . Cena za eno. Cena   . Cena za  .
.   .  .  .     .      .  . delnico  . deleža  . eno točko .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  13 .114 .121 .   8 .      . Y .      .     .      .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  14 .122 .131 .   10 .   D   . X . Deset celih. Šest   . Šest   .
.   .  .  .     .      .  . mest    . celih in . celih in .
.   .  .  .     .      .  .      . štiri  . štiri   .
.   .  .  .     .      .  .      . decimalna. decimalna .
.   .  .  .     .      .  .      . mesta  . mesta   .
.------.----.----.---------.-----------.----.------------.----------.-----------.
.  15 .132 .143 .   12 .   D   .  .   Y   .   X  .   X   .
.   .  .  .     .      .  . Cena za eno. Cena   . Cena za  .
.   .  .  .     .      .  . delnico  . prodanega. eno točko .
.   .  .  .     .      .  .      . dela   .      .
.   .  .  .     .      .  .      . deleža  .      .
.-------------------------------------------------------------------------------.
Pomen znakov v tabeli:
X   - podatek je obvezen
Y   - podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima vrednost
     0 oziroma prazno
Prazno - podatek je prepovedan
3.4. Kontrolni podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskih načrtih iz 297. člena ZPIZ-1
3.4.1. Kontrolni podatki o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec
3.4.1.1. Kontrolne podatke o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec, so dolžni posredovati vsi delodajalci, ki so v korist zaposlenih delno ali v celoti vplačevali premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
3.4.1.2. Poslani podatki morajo vsebovati podatke o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec v korist delojemalcev v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
Za isto obdobje morajo biti poslani tudi podatki o višini obračunanih obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50% prispevek delavca in 8,85% delodajalca, skupaj 24,35% od osnove za obračun prispevkov za socialno varnost).
3.4.1.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.4.1.3.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec.
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .   L   . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero se navajajo podatki o    .
.    .  .  .     .      . vplačanih premijah prostovoljnega  .
.    .  .  .     .      . dodatnega pokojninskega zavarovanja .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 10 .    8 .   L   . Davčna številka delodajalca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 11 . 15 .    5 .   D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami          .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 16 . 35 .   20 .   L   . Prvi znaki naziva delodajalca    .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 36 . 36 .    1 .   L   . Način plačila premije; dovoljene  .
.    .  .  .     .      . vrednosti:             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 1 - mesečno             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 2 - polletno            .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 3 - letno              .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 37 . 44 .    8 .   L   . Datum vstopa delodajalca v     .
.    .  .  .     .      . prostovoljno dodatno pokojninsko  .
.    .  .  .     .      . zavarovanje (LLLLMMDD)*       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 45 . 52 .    8 .   L   . Davčna številka zavarovanca -    .
.    .  .  .     .      . delojemalca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 53 . 72 .   20 .   L   . Prvi znaki priimka in imena     .
.    .  .  .     .      . zavarovanca - delojemalca      .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 73 . 80 .    8 .   L   . Datum vplačila premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . delodajalca (LLLLMMDD)       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 81 . 90 .   10 .   D   . Znesek vplačane premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 91 .100 .   10 .   D   . Znesek obračunanih obveznih     .
.    .  .  .     .      . prispevkov za pokojninsko in    .
.    .  .  .     .      . invalidsko zavarovanje za      .
.    .  .  .     .      . zavarovanca za obvezno pokojninsko .
.    .  .  .     .      . zavarovanje (15,5% + 8,85)     .
.------------------------------------------------------------------------------.
* datum pridobitve pravic zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
3.4.1.3.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec. Poleg zbirnih podatkov se v zbirnem zapisu nahaja še oznaka pokojninskega načrta in številka posebnega denarnega računa.
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .      . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero se navajajo podatki o    .
.    .  .  .     .      . vplačanih premijah prostovoljnega  .
.    .  .  .     .      . dodatnega pokojninskega zavarovanja .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 10 .    8 .      . Davčna številka delodajalca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 11 . 15 .    5 .      . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami - nadaljuje se  .
.    .  .  .     .      . oštevilčenje predhodnih zapisov   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 16 . 44 .   29 .      . Oznaka pokojninskega načrta     .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   5 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   6 .  .  .     .      .                   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 45 . 72 .   28 .      . Številka posebnega denarnega računa .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   8 .  .  .     .      .                   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 73 . 80 .    8 .      . Število zaposlenih na dan vstopa  .
.    .  .  .     .      . delodajalca v prostovoljno dodatno .
.    .  .  .     .      . pokojninsko zavarovanje       .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 81 . 90 .   10 .      . Vsota zneskov vplačanih premij   .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . delodajalca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   11 . 91 .100 .   10 .      . Vsota zneskov obračunanih obveznih .
.    .  .  .     .      . prispevkov za pokojninsko in    .
.    .  .  .     .      . invalidsko zavarovanje za      .
.    .  .  .     .      . zavarovanca za obvezno pokojninsko .
.    .  .  .     .      . in invalidsko zavarovanje.     .
.------------------------------------------------------------------------------.
3.4.2. Kontrolni podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev
3.4.2.1. Kontrolne podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so dolžni posredovati vsi upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice, ki zbirajo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in vodijo osebne račune zavarovancev.
3.4.2.2. Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebnih računih zavarovancev v obdobju od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000. Če je premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačeval delno ali v celoti delodajalec, mora izvajalec pokojninskega načrta ločeno posredovati tudi podatke o premijah, ki jih je vplačal delodajalec.
3.4.2.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.4.2.3.1. Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebnih računih zavarovancev
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .  L   . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero se navajajo podatki o    .
.    .  .  .     .      . vplačanih premijah prostovoljnega  .
.    .  .  .     .      . dodatnega pokojninskega zavarovanja .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 10 .    8 .  L   . Davčna številka delodajalca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 11 . 15 .    5 .  D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami          .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 16 . 23 .    8 .  L   . Davčna številka zavarovanca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 24 . 43 .   20 .  L   . Prvi znaki priimka in imena     .
.    .  .  .     .      . zavarovanca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 44 . 44 .    1 .  L   . Način plačila premije; dovoljene  .
.    .  .  .     .      . vrednosti:             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 1 - mesečno             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 2 - polletno            .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 3 - letno              .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 . 45 . 52 .    8 .  L   . Datum vstopa zavarovanca v     .
.    .  .  .     .      . prostovoljno dodatno pokojninsko  .
.    .  .  .     .      . zavarovanje*            .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 . 53 . 60 .    8 .  L   . Datum vplačila premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . zavarovanca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 61 . 70 .   10 .  D   . Znesek vplačane premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . zavarovanca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 71 . 78 .    8 .  L   . Davčna številka delodajalca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 79 . 98 .   20 .  L   . Prvi znaki naziva delodajalca    .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   6 . 99 . 99 .    1 .  L   . Način plačila premije; dovoljene  .
.    .  .  .     .      . vrednosti:             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 1 - mesečno             .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 2 - polletno            .
.    .  .  .     .      .                   .
.    .  .  .     .      . 3 - letno              .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   7 .100 .107 .    8 .  L   . Datum vstopa delodajalca v     .
.    .  .  .     .      . prostovoljno dodatno pokojninsko  .
.    .  .  .     .      . zavarovanje*            .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   8 .108 .115 .    8 .  L   . Datum vplačila premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . delodajalca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 .116 .125 .   10 .  D   . Znesek vplačane premije       .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . delodajalca             .
.------------------------------------------------------------------------------.
* datum pridobitve pravic zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
3.4.2.3.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebnih računih zavarovancev. Za vsakega delodajalca mora biti na koncu podatkov dodan po en zbirni zapis. Poleg zbirnih podatkov se v zbirnem zapisu nahaja še oznaka pokojninskega načrta, številka posebnega denarnega računa in davčna številka delodajalca, na katerega se nanaša zbirni zapis.
.------------------------------------------------------------------------------.
. .--------------------------------------------------------------------------. .
. .   . Pozicija.     .      .                  . .
. . Zap. .----.----. Dolžina . Poravnava .      Opis polja       . .
. . št. . od . do .     .      .                  . .
. .--------------------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------------------.
.   1 . 1 . 2 .    2 .  L   . Zadnji dve številki letnice leta, za.
.    .  .  .     .      . katero se navajajo podatki o    .
.    .  .  .     .      . vplačanih premijah prostovoljnega  .
.    .  .  .     .      . dodatnega pokojninskega zavarovanja .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   2 . 3 . 10 .    8 .  L   . Davčna številka izvajalca      .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   3 . 11 . 15 .    5 .  D   . Zaporedna številka zapisa z     .
.    .  .  .     .      . vodilnimi ničlami - nadaljuje se  .
.    .  .  .     .      . oštevilčenje predhodnih zapisov   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   4 . 16 . 60 .   45 .  L   . Oznaka pokojninskega načrta     .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   5 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   6 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   7 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   8 .  .  .     .      .                   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 . 61 . 70 .   10 .  D   . Vsota zneskov vplačanih premij   .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . zavarovanca             .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   10 . 71 . 78 .    8 .  L   . Davčna številka delodajalca     .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   5 . 79 . 115.   37 .  L   . Številka posebnega denarnega    .
.--------.  .  .     .      . računa               .
.   6 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   7 .  .  .     .      .                   .
.--------.  .  .     .      .                   .
.   8 .  .  .     .      .                   .
.--------.----.----.---------.-----------.-------------------------------------.
.   9 .116 .125 .   10 .  D   . Vsota zneskov vplačanih premij   .
.    .  .  .     .      . prostovoljnega dodatnega      .
.    .  .  .     .      . pokojninskega zavarovanja      .
.    .  .  .     .      . delodajalcev (delodajalca)     .
.------------------------------------------------------------------------------.
4. Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec oziroma izvajalec sedež.
Izplačevalec pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov:
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
- Ministrstvo za zdravstvo,
- Ministrstvo za obrambo,
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v isti obliki kot preteklo leto poslati neposredno Glavnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije na naslov: RRC - Računalniške storitve, d.d., Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Pravne osebe in zasebniki, ki niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 2001.
5. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-100/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti