Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5083. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 13085.

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) in prvega odstavka 16. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98 in 81/00) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je sestavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98 in 50/99), se pod osnovo I (osnova za prispevke) doda nova osnova:
“V osnovo I c) se vpiše razlika do minimalne plače, ki je osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v primeru, ko je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne plače, in je sicer že vključena v podatek pod zaporedno številko (10) ali (11).“.
V zaporedni številki (17) – osnova V se v prvem odstavku pred piko doda besedilo: “in za premije, vplačane v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, od katerih se prispevki za socialno varnost obračunajo od osnove, izkazane pod osnovo V d).“.
V drugem odstavku se za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.“.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo: “in za premije, vplačane v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, za katere je osnova za davek izkazana pod osnovo V e).“.
Dodata se novi osnovi:
“V osnovo V d) se vpiše osnova za obračun prispevkov od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v primeru, ko delodajalec delno ali v celoti plačuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec in ni oblikovan skladno z določbami 302. do 305. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, celotni znesek plačanih premij. V primeru, da je pokojninski načrt oblikovan skladno z določbami 302. do 305. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je osnova le znesek premij, ki presega najvišji možni znesek premij, ki se davčno prizna kot olajšava po 301. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V osnovo V e) se vpiše osnova za obračun davka od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v primeru, ko delodajalec delno ali v celoti plačuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, znesek premij, ki presega najvišji možni znesek premij, ki se davčno prizna kot olajšava po 301. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, od katerega se davek obračuna po povprečni stopnji davka od rednega enomesečnega prejemka.“.
V zaporedni številki (18) – osnova VI a) se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev od plač in nadomestil plač, ki bremenijo pravno osebo in tistih nadomestil plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“. V tretjem stavku se za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost“.
V tretjem odstavku se besedilo: “Zavod za zaposlovanje“ spremeni tako, da se glasi: “Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje“ in postavi piko, ostalo besedilo se črta.
V zaporedni številki (19) - osnova VI b) se v tretjem stavku prvega odstavka za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost“.
V osnovi VI d) se besedilo: “Ministrstvo za delo“ nadomesti z besedilom: “Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve“.
V zaporedni številki (36) se v tretjem stavku prvega odstavka za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “V te osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista nadomestila plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“.
Dodata se novi zaporedni številki:
“(43) – prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpiše se število zavarovancev, vključenih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter znesek vplačanih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
(44) – premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpiše se število zavarovancev, za katere delodajalec deloma ali v celoti plačuje premijo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter znesek vplačanih premij v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.“.
V navodilu za izpolnjevanje REK-1a obrazca se v zaporedni številki (60) – osnova I v tretjem stavku za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.“.
V zaporedni številki (69) - osnova VI se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev od plač in nadomestil plač, ki bremenijo pravno osebo in tistih nadomestil plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“.
V zaporedni številki (86) se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “V te osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista nadomestila plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“. V drugem stavku pa se za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost“.
V navodilu za izpolnjevanje REK-1b obrazca se v drugem odstavku besedilo: “Zavod za zaposlovanje in Jamstveni sklad Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom: “Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije“.
V navodilu za izpolnjevanje REK-2 obrazca se v četrtem odstavku črta besedilo: “(Uradni list RS, št. 81/94)“.
V navodilu za izpolnjevanje REK-3 obrazca se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: “Davčnemu organu se obrazec predlaga tudi za primere, ko izplačevalec izplača nagrado, od katere v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni zavezanec za plačilo prispevkov, in jih zato le kot obračunane vpiše v stolpec “obračunani“.
Doda se nova zaporedna številka:
“(309) – osnova za prispevek
Vpiše se osnova za prispevke, ki v skladu z določbami zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne more biti nižja od polovice zneska minimalne plače.“.
2. člen
Z dnem uporabe te odredbe prenehajo veljati obrazci REK-1, REK-1a, REK-2 in REK-3, predpisani z odredbo o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98 in 50/99).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 416-108/2000
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost