Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000

Kazalo

5076. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, stran 13068.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2001 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Litve.
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. ‘vlagatelj’ pomeni pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Litve, se uporablja carinska stopnja »prosto«.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino, imenuje minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
Agencija lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
7. člen
Agencija izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga po 5. členu te uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
8. člen
Blago v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi se uvozi na podlagi potrdila agencije. Agencija izda potrdilo, da je količina blaga, ki jo vlagatelj zahtevka želi uvoziti po prilogi 3, še na razpolago.
Potrdila se izdajajo sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem, ki istočasno vložijo zahtevke, razdeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
9. člen
Zahtevek za izdajo potrdila o obstoju razpoložljive količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Zahtevek za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije ali uvozne fakture, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti naenkrat.
10. člen
Vlagatelj lahko uvozi blago na podlagi odločbe ali potrdila agencije sam ali pa pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti. Oseba, ki jo je vlagatelj pooblastil za izpeljavo carinskih formalnosti, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom vlagatelja. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
11. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza blaga po 7. in 8. členu te uredbe in o tem trimesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvu, pristojnemu za ekonomske odnose s tujino.
12. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. in 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Litvo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 14/00 in 112/00) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1931 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1932 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi.
14. člen
Predpis iz prvega odstavka 12. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 2000.
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 333-09/2000-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost