Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000

Kazalo

5068. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo, stran 12854.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo, Protokola, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/97), uredbe o ratifikaciji sklepov št. 2 do 8 Skupnega odbora EFTA – Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/99) in četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2001 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav članic EFTA (Švice, Liechenstein, Norveške in Islandije).
2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji pomen:
1. “uvoz“ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
2. “vlagatelj“ pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz držav članic EFTA, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Švice, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi.
Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz držav članic EFTA se pri uvozu v Slovenijo uporabljajo carinske stopnje, navedene v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
5. člen
Blago v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi se uvozi na podlagi potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija). Agencija izda potrdilo, da je količina blaga, ki jo vlagatelj zahtevka želi uvoziti po prilogi 2, še na razpolago.
Potrdila se izdajajo sproti na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem, ki istočasno vložijo zahtevke, razdeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
6. člen
Zahtevek za izdajo potrdila o obstoju razpoložljive količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Zahtevek za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske deklaracije ali uvozne fakture, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti naenkrat.
7. člen
Vlagatelj lahko uvozi blago na podlagi odločbe ali potrdila agencije sam ali pa pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske formalnosti. Oseba, ki jo je vlagatelj pooblastil za izpeljavo carinskih formalnosti, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom vlagatelja. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
8. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza blaga po 7. členu te uredbe in o tem trimesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstvu, pristojnemu za ekonomske odnose s tujino.
9. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v države članice EFTE, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in državami članicami EFTE uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 14/00 in 112/00) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
2101 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz Švice,
2201 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz Norveške,
2401 – za izdelke iz 3. člena te uredbe po poreklu iz Islandije,
2102 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
2002 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 334-02/2000-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost