Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4857. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih, stran 11889.

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.
Žrebci, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejališč, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organizacija, ki redi žrebce za pridobivanje in promet z njihovim semenom.
2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno središče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.
3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni delavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osemenjevalnem središču.
4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti predstojnik VURS.
6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu središču podeli VURS.
7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat žrebca v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem besedilu: seme).
8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega žrebca, pridobljene istega dne. Če sta isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega žrebca, jih je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno združiti.
9. Pošiljka semena je ena ali več serij žrebčevega semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.
10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se seme pridobiva, skladišči in daje v promet.
II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
3. člen
(diagnostične preiskave)
Vsi žrebci v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti vsaj enkrat letno na začetku plemenilne sezone pregledani na:
– kužno malokrvnost (v nadaljnjem besedilu: IAK), in sicer z imuno difuzijskim testom v agar gelu (Cogginsov test), pri čemer mora biti rezultat preiskave negativen;
– konjski arteritis, in sicer s serum neutralizacijskim testom v razredčitvi 1 proti 4 za dokaz protiteles ali s testom izolacije virusa iz ejakulata. Vsaj eden od testov mora imeti negativni rezultat;
– infekciozni metritis kopitarjev, in sicer z metodo identifikacije antigena (Taylorella equigenitalis) dvakrat v razmaku 7 dni v vzorcu predsemenske tekočine ali semena in genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, pri čemer mora biti rezultat preiskave negativen.
Vse preiskave iz prvega odstavka tega člena morajo biti opravljene v pooblaščenih laboratorijih.
Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika pozitiven, je treba žrebca nemudoma premestiti iz objektov za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegovega semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog njegovega semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so rezultati ponovnih preiskav negativni.
V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v promet niti semena ostalih žrebcev iz takšnega osemenjevalnega središča. V primeru, ko je seme skladiščeno v zamrznjenem stanju, mora biti shranjeno v posebnih, vidno označenih posodah za skladiščenje, dokler se s ponovnimi preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav negativni. V nasprotnem primeru je treba seme uničiti.
4. člen
(ostale bolezni)
Žrebci v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti poleg bolezni iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:
– stekline,
– vraničnega prisada in,
– konjskega encefalomielitisa (vseh vrst).
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku imenuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustreznih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena v odobrenem osemenjevalnem središču.
III. NAČINI ZDRAVLJENJA
5. člen
(IAK)
Preiskave na IAK morajo biti opravljene v skladu s prvo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne živali nemudoma izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj v Republiki Sloveniji.
Za ponovno pridobitev statusa bolezni proste črede kopitarjev, morajo biti po izločitvi pozitivne živali vse ostale živali v odobrenem osemenjevalnem središču in v kobilarni (če je osemenjevalno središče znotraj kobilarne) pregledane na IAK vsaj dvakrat v razmaku 90 dni. Obe preiskavi morata biti negativni.
6. člen
(konjski arteritis)
Preiskave na konjski arteritis morajo biti opravljene v skladu z drugo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne živali izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa v Republiki Sloveniji in predpisih, ki določajo pogoje pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet.
7. člen
(infekciozni metritis kopitarjev)
Preiskave na infekciozni metritis kopitarjev morajo biti opravljene v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne živali nemudoma izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev v Republiki Sloveniji in predpisih, ki določajo pogoje pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet.
IV. NADZOR
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat letno opravi veterinarska inšpekcija.
Če veterinarski inšpektor ugotovi pri izvajanju tega pravilnika pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame veterinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
V. PREHODNA DOLOČBA
9. člen
(prehodno obdobje)
Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za diagnosticiranje IAK, konjskega arteritisa in infekzioznega metritisa kopitarjev, metode in tehnike, ki jih določi VURS, in jih izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-425/00
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti