Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4801. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Žirovnica, stran 11781.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in 25. člena zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/93, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 19. seji, dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
dimnikarski službi na območju Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določa območje, predmet, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter protipožarne in zdravstvene zaščite ter splošne varnosti (v nadaljevanju: dimnikarska služba ) na območju Občine Žirovnica.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije na celotnem območju Občine Žirovnica.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe mora zagotavljati uporabnikom storitve na naslednjih napravah:
– malih in srednjih kurilnih napravah na vse vrste goriva, kot jih določa 3. člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožnih napravah, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav – naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave (pepela in ostankov goriva) ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– napravah za naravno in umetno prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega pretoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe obsega:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) virov onesnaževanja zraka, določenih v 3. členu tega odloka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,
– izdelava mnenj o primernosti uporabe novih in rekonstruiranih kurilnih naprav,
– svetovalno dejavnost.
5. člen
Kurilne naprave na trda, tekoča in plinasta goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih se obvezno pregledajo in čistijo najmanj enkrat letno.
Rok in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov za gostinske obrate, obrate družbene prehrane, pekarne in podobne obrate, ki te naprave stalno uporabljajo se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76 in Uradni list RS, št. 70/96).
6. člen
Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka 5. člena pisno seznaniti uporabnika naprav.
Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka 5. člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimnovodnih naprav in drugih naprav v skladu z veljavnim cenikom.
III. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
7. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesijske dejavnosti:
– izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na območju Občine Žirovnica,
– pravico zaračunavati dimnikarske storitve po ceniku, ki ga potrdi koncendent,
– pravico in dolžnost izvajati druga pooblastila v skladu z zakonom.
IV. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register Republike Slovenije ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran in da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostnim številom kadrov, ki imajo strokovno izobrazbo za dimnikarja,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije,
– da ima reference za dosedanje delo,
– da zagotovi, da bo opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo skladno z veljavnimi standardi in normativi,
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe, glede kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da predloži ceno za svoje storitve,
– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo povzroči tretji osebi,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
9. člen
Koncesionar kot izključni izvajalec dimnikarske službe na območju Občine Žirovnica izvaja svojo dejavnost in opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje ali potrdi občinski svet v skladu s postopkom, ki ga določata zakon oziroma odlok občine,
– da predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju (bilanci stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca za preteklo leto.
10. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa brez omejitev.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan z odločbo.
Javni razpis se pripravi v roku 60 dni od začetka veljavnosti odloka. Merila za razpis koncesije sprejme Občinski svet občine Žirovnica na predlog strokovne komisije.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri izvedbi javnega razpisa se uporablja veljavna zakonodaja, ki ureja področje podeljevanja koncesij.
11. člen
Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita najmanj dva ponudnika.
Kadar prvi javni razpis ne uspe, je treba v roku 60 dni po poteku prvega javnega razpisa objaviti drugi javni razpis.
V primeru, da tudi drugi javni razpis ni uspešen, sme koncedent podeliti koncesijo z neposredno pogodbo ponudniku, ki v največji meri izpolnjuje pogoje javnega razpisa.
12. člen
Koncedent sklene z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja glede izvajanja dimnikarske službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Žirovnica.
V. TRAJANJE KONCESIJE
13. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let.
VI. FINANCIRANJE IN PLAČILO
14. člen
Finančna sredstva za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe. Cene storitev potrjuje Občinski svet občine Žirovnica.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu za koncesijo v višini in v roku, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, vendar pa najmanj 3% od prihodkov od prodaje storitev, ki so predmet koncesije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Žirovnica.
VII. NADZOR IZVAJANJA KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti opravlja občinska uprava in pristojni inšpektorat.
Koncedent lahko za izvajanje nadzora pooblasti tudi druge pravne ali fizične osebe.
16. člen
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, izvaja pa se v poslovnem času koncesionarja.
O ugotovljenih nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih koncedent pisno obvesti koncesionarja in pristojne inšpekcijske službe in mu naloži rok za odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem opredeljeno v koncesijski pogodbi preneha v naslednjih primerih:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumno odpovedjo koncesionarja,
– v primeru, ko koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 8. in 9. členu tega odloka,
– z odkupom koncesije,
– v drugih s koncesijsko pogodbo določenih primerih.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na trajanje koncesijske pogodbe:
– v primeru, ko koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru neupoštevanja veljavnih tehničnih, organizacijskih, stroškovnih, vzdrževalnih in drugih standardov in pogojev za opravljanje dimnikarske dejavnosti.
Pogoje odvzema koncesije natančno določa koncesijska pogodba.
19. člen
Koncedent lahko brez odpovedi ali razdrtja koncesijske pogodbe odkupi koncesijo, če odkupi od koncesionarja vso opremo, ustanovi javno podjetje in vanj prevzame vse zaposlene pri koncesionarju.
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, koncedent pa mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje dimnikarske službe.
Ostale pogoje odkupa koncesije določa koncesijska pogodba.
IX. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
20. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe je lastnik oziroma uporabnik naprav, določenih v 3. členu tega odloka.
21. člen
Uporabniki imajo pravico:
– zahtevati katerokoli storitev v okviru obsega dimnikarske službe,
– zahtevati podatke oziroma dobiti možnost vpogleda v evidence dimnikarske službe, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščeni o času izvajanja storitev, ki jih koncesionar izvaja po programu opravljanja dimnikarske službe,
– do pritožbe na kakovost storitev.
22. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– prijaviti koncesionarju svoje naprave in mu nuditi vse potrebne podatke za izvajanje storitev in vodenje evidenc dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti kuriva, katerih posledica je sprememba emisije odpadnih plinov v zrak,
– pridobiti pri koncesionarju strokovno mnenje in prve meritve o primernosti novih in rekonstruiranih naprav.
Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih obveznosti, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
23. člen
Koncesionar mora izdelati terminski urnik obiskov po vaseh za obvezno enkrat letno pregledovanje in čiščenje in občane z njim pisno seznaniti.
Koncesionar mora uporabniku predhodno sporočiti dan pregleda oziroma čiščenja. Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav v določenem terminu najkasneje po tretjem prejetem pisnem obvestilu.
Koncesionar mora nuditi možnost čiščenja naprav uporabnika v dopoldanskem in popoldanskem času.
24. člen
Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občinski upravi občine Žirovnica in pristojni inšpekcijski službi.
Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi odklonitve vnesejo v zapisnik.
X. DRUGE DOLOČBE
25. člen
V Občini Žirovnica je prepovedano kurjenje plastike, gum in drugih okolju in zdravju škodljivih snovi.
26. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaženje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
27. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na podlagi zakona izdanih predpisov in tega odloka tudi pravico, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.
Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu koncesijske pogodbe.
28. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam,
– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Žirovnica, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Žirovnica, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 SIT.
30. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 SIT.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT.
XII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35209-0002/00
Žirovnica, dne 16. oktobra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti