Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4795. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej, stran 11776.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3., 4. in 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94) ter 16. in 120. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč.
2. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč z okolico.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, urejanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
4. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljalci pokopališč.
5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov in prekop grobov.
Zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– posip poti in parkirišča ob poledici,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališča.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
6. člen
Umrli leži do pokopa v mrliški vežici.
Prevoz umrlega s kraja smrti do mrliške vežice je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.
7. člen
Na pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju Občine Veržej,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče,
– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine Veržej.
Dovoljeni so naslednji načini pokopa:
– umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop,
– upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasični pokop.
Pokop se lahko opravi vsak dan od 8. do 19. ure.
8. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi (klasični grobovi),
– vrstni grobovi,
– grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope.
Graditev grobnic je dovoljena samo v skladu z načrtom za širitev pokopališča.
9. člen
Minimalne mere grobne jame so: dolžina 2,20 m, širina 0,80 m in golobina 1,80 m. Za umrle otroke do 10 let smejo biti jame odgovarjajoče skrajšane in zožene, vendar najmanj 1,20 m globoke.
Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, mora biti jama poglobljena največ do 3,20 m, plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m.
Poti med posameznimi vrstami grobov so široke najmanj 0,50 m.
10. člen
Pokopa umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
11. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa odredi koncesionar v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s katerim se dogovorijo o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
12. člen
Upravljalec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predloženi ustrezni mrliški dokumenti oziroma dokazilo o prijavi smrti matičarju.
13. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
Prekop pokojnikov na isto ali drugo pokopališče se opravi na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih oziroma pravnih oseb in je ob prisotnosti zdravstvenega inšpektorja.
Prekopi v takih primerih se opravljajo v pozno jesenskem in zimskem času (od 15. oktobra do 15. marca), ko zunanje temperature ne presežejo +5 °C. Izjeme so le izkopi na zahtevo pravosodnih organov.
14. člen
Prekop groba je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu.
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba in za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti tudi v primeru, če želijo svojci v isti grob pokopati umrlega družinskega člana.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
15. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev, se lahko pokop opravi v družinskem krogu.
16. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.
17. člen
Del verskega obreda s prisotnostjo krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega se na njegovo željo ali željo sorodnikov opravi v cerkvi.
18. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega z mrliškega odra. Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma dolžan poskrbeti upravljalec oziroma v dogovoru z osebo, ki je naročila pokop druge osebe. Pogrebniki, ki jih pripelje upravljalec, so oblečeni v svečane obleke in pokrivala.
19. člen
Razpored v cerkvenem sprevodu je praviloma naslednji:
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa križ, za njim pa prapori.
V primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa prapori.
Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj in nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro.
Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način.
20. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu tako, da so neposredno ob njem svojci in sorodniki pokojnika, zastavonoše in praporščaki ter nosači odlikovanj in priznanj, nato pa drugi udeleženci pogreba.
Neposredno ob grobu se razvrstijo tudi predstavniki verske skupnosti z verskim obeležjem.
21. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja enote.
22. člen
Če pri pogrebu pokojnika tudi zvonijo, zvonjenje lahko traja med pogrebno svečanostjo do deset minut ali s prekinitvami do petnajst minut oziroma v skladu s predpisi verske skupnosti.
Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne zvoni.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
23. člen
Gospodarska javna služba za pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi zakona, občinskih predpisov in koncesijske pogodbe. Za izvajanje pokopališke, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč se podeli le ena koncesija.
24. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu koncesije sprejme občinski svet.
25. člen
Izvajalec lahko uporablja za izvajanje javne službe objekte in napreve, ki služijo izvajanju javne službe. O uporabi sklene lastnik teh objektov z izvajalcem posebno pogodbo. Pogodba mora poleg ostalih, z zakonom določenih sestavin, vsebovati zlasti določila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede vzdrževanja teh objektov in naprav.
Posebni deli pokopališč so objekti in naprave skupne komunalne rabe.
V. POSTOPEK PRIDOBIVANJA KONCESIONARJEV
26. člen
Koncesijo iz 23. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije izvede komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan.
Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi za občinski svet predlog izbire koncesionarja.
Sklep o izbiri koncesionarja sprejme obinski svet občine Veržej.
27. člen
Koncesija iz 23. člena tega odloka se podeljuje za dobo petih let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan.
28. člen
Interesenti za pridobitev koncesije iz 23. člena tega odloka morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo zato potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe,
– da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt,
– da predložijo garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
29. člen
Koncesijsko razmerje preneha zaradi neopravljanja javne službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe, s pretekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, z odpovedjo, z razdrtjem ali odvzemom koncesije.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku, če se s spremembo odloka o načinu izvajanja pokopališke službe predpiše, da se na posameznem področju preneha izvajati pokopališka služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe zaradi spremembe odloka je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega odstavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
30. člen
Izvajalec javne službe ima naslednje pravice in obveznosti:
– da zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe,
– da upošteva tehnične, sanitarne in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem javne službe,
– da kot dobri gospodarji upravljajo in vzdržujejo objekte, naprave in druga sredstva, ki so javna last,
– da imajo javno pooblastilo za izdajo soglasij in pokop in za postavitev spomenika,
– da ima pravico sklepati pogodbe za najem grobov oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne službe,
– da imajo pravico obračunavati pristojbine in prispevke, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.
– da za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi za preteklo leto.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
31. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega odloka, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico o odločanju o načinu pokopa po predhodnem dogovoru,
– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grob,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov,
– obveznost uporabe storitev pooblaščenih izvajalcev javne službe,
– obveznost upoštevanja navodil izvajalcev javne službe v zvezi z izvajanjem pokopališkega reda,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev pooblaščenih izvajalcev.
VIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
32. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se financirajo iz naslednjih virov:
– najemnin za grobove,
– prihodkov od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacij in donacij,
– drugih virov.
33. člen
Višino najemnine za grobove ter ceno storitev koncesionarja, določenih s tem odlokom, določa Občinski svet občine Veržej na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov.
Ceno pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
34. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja odbor, imenovan s strani občinskega sveta.
X. DRUGE DOLOČBE
35. člen
Na pokopališču je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, žvižganje, razgrajanje, glasno smejanje, povzročanje hrupa,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– vožnja s kolesi in drugimi vozili ter njihovo shranjevanje na pokopališču,
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– oddajanje grobov brez soglasja koncesionarja,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja koncesionarja,
– odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških objektov, voditi pse.
XI. KAZENSKI DOLOČBI
36. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 3. členom tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 4. členom tega odloka,
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 5. členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno z 32. členom tega odloka.
37. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objektov in storitev ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
XII. KONČNI DOLOČBI
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Veržej prenehata veljati odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 30/86) in odlok o pogrebnih svečanostih na območju Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 28/87).
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Veržej, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti