Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4791. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič, stran 11771.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter 30. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne 22. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič
1. člen
1. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 109/99), sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod številko naloge 4683.
2. člen
5. člen se dopolni z novim prvim odstavkom:
Meja območja, ki se ureja s spremembami in dopolnitvami prostorskih ureditvenih pogojev Občine Tržič se razširi še s površinami, ki jih je vseboval odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob Bistrici (UVG, št.19/87).
3. člen
Nadomesti se razpredelnica iz 5. člena z novo razpredelnico:
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja, za katere je s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana predpisana izdelava zazidalnih načrtov (ZN) in ureditvenih načrtov (UN).
4. člen
V 8. členu so na zemljiščih z oznako (K) dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo, kar vključuje tudi funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov kmetij in postavitev nadomestnih objektov,
– hidromelioracije in namakalni sistemi (hn), po predhodni oceni ogroženosti, ki jo na podlagi 105., 117. in 169. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) izdela ZVNKD v Kranju,
– rekreacija, lov in ribolov.
5. člen
17. člen se dopolni z novim odstavkom:
Tolerance vseh dimenzij, naklonov in površin so ±10%.
6. člen
V 30. členu se doda ureditveno enoto z oznako (de), ki dopušča izgradnjo delavnice z enostanovanjsko hišo.
V ureditveni enoti delavnice z enostanovanjsko hišo (de) za oblikovanje delavnic in enostanovanjskih hiš veljajo določila ureditvenih enot (e) in (d), smiselno združenih.
7. člen
34. člen se spremeni in dopolni:
Prva alinea prvega odstavka se glasi:
– tloris: največ 50m2 zazidane površine.
Doda se nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
Pred posegi v prostor v novem W območju na parcelah 401/5 in 401/8 k.o. Lom pod Storžičem je potrebno izdelati skupinsko lokacijsko dokumentacijo za celotno območje.
8. člen
Dopolni se 39. člen z novim odstavkom:
Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje Telekom Slovenije PE Kranj.
9. člen
Nadomesti se zadnji odstavek 43. člena z novim besedilom:
V lokacijskem postopku za vsako novo MHC se izdela PVO (presoja vpliva na okolje) ali drug dokument, ki bo uskladil interese vseh uporabnikov vode.
10. člen
Dopolni se 43. člen z novim odstavkom, ki se glasi:
Pogoje za MHC poda ZVNKD v Kranju v obveznem naravovarstvenem soglasju.
11. člen
Dopolni se 45. člen z novim odstavkom:
Mesto trajnega deponiranja in odlaganja okolju neškodljivih rušitvenih in izkopnih materialov z obveznim deponiranjem za bodoče investitorje je na smetišču Kovor v območju urejanja 13 I1.
12. člen
Dopolni se 46. člen z novim odstavkom:
Za vse posege v prostor je potrebno upoštevati pogoje MOP, Uprave za varstvo narave, izpostava Kranj.
13. člen
Nadomesti se drugi odstavek 48. člena z novim besedilom:
Za posege v območju naravnih vrednot in zavarovanih območij, oziroma za posege, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, je v skladu z zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) predhodno potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
Za posege v varovana območja, objekte kulturne dediščine in spomenike je v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
14. člen
Črta se četrti odstavek 56. člena.
15. člen
Nadomesti se zadnji odstavek 56. člena z novo dikcijo, ki se glasi:
V območjih Podljubelj–Geben (20W2) in Podljubelj–Reber (20W4) niso dopustne dopolnilne gradnje objektov.
16. člen
57. člen se črta.
17. člen
61. člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob Bistrici (UVG, št. 19/87).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 352-01/97-05
Tržič, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti