Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4789. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2000, stran 11769.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 15. seji dne 22. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Trebnje za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2000.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in dana posojila.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
S sredstvi na računu pa se usklajuje prihodkovna in odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
               Bilanca   Račun finančnih        Račun
        prihodkov in odhodkov  terjatev in naložb    financiranja
-----------------------------------------------------------------------------
Prihodki      1.673,911.000 SIT    3,250.000 SIT   72,000.000 SIT
Odhodki      1.746,861.000 SIT              2,300.000 SIT
Primanjkljaj     72,950.000 SIT
Presežek                  3,250.000 SIT   69,700.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v posebni tabeli bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki se uporablja kot sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna so tudi finančni plani krajevnih skupnosti za leto 2000, ki obsegajo:
----------------------------------------------
                    Bilanca
             prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------
Prihodki           1.025,186.315 SIT
Odhodki           1.029,615.315 SIT
Primanjkljaj           4,429.000 SIT
Sredstva na računu        4,429.000 SIT
----------------------------------------------
5. člen
V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5% proračunskih prejemkov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 SIT za posamezen namen odloča župan in o uporabi obvešča občinski svet.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti na vodooskrbi in investicijah v šolstvu, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke oziroma investicijske transfere ne sme presegati 75% teh pravic porabe v sprejetem proračunu Občine Trebnje, za prevzem obveznosti na ostalih postavka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, pa veljajo določila zakona o izvrševanju proračuna.
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov se občina za proračun leta 2000 zadolži v višini 72,000.000 SIT.
8. člen
Občina Trebnje daje poroštvo za najem kredita Javnemu podjetju Komunala Trebnje za sofinanciranje Deponije Globoko v višini 20,000.000 SIT.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, in se uporablja kot sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O tem odloča občinski svet.
O prenosu sredstev med posameznimi kontnimi postavkami v okviru dejavnosti in med nameni posameznega področja, določenim v bilanci odhodkov za potrebe pokrivanja likvidnosti posameznih postavk, odloča župan.
11. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet.
13. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za izdatke za blago in storitve in druge odhodke ter investicijske izdatke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
14. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
15. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
16. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog referata za proračun, in o tem poroča občinskemu svetu.
17. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
18. člen
Za realizacijo določenih investicij se Občina Trebnje v letu 2000 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, določene s proračunom. Višina posojila ne presega 10% realiziranih prihodkov Občine Trebnje v letu 1999, zmanjšanih za neodplačana prejeta posojila, dana soglasja in poroštva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
19. člen
Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna za leto 2000.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00).
Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti