Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4784. Sklep o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu, stran 11767.

Na podlagi 43., 44. in 47. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99 in 41/99), 3. člena pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu
1
Občina Sežana (v nadaljevanju: koncedent) s tem sklepom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Za razpis javnega natečaja se uporablja pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99). Javni natečaj, v skladu s tem sklepom, objavi župan.
2
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči družini na domu.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo.
Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava prehrane, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, kurjava in druga dela po dogovoru z upravičencem,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov ter priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Storitev se bo izvajala na območju Občine Sežana.
3
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu, in sicer:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe stare nad 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– kronično bolne osebe brez statusa invalida.
4
Koncesija bo podeljena za čas 5 let, in sicer od 1. 6. 2001 do 1. 6. 2006.
5
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu s pravilnikom o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na domu Občine Sežana,
– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva koncedenta).
6
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo vse storitve, ki so predmet koncesije, posamezno storitev ali le del storitve.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94).
7
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/99, 2/98, 19/99 in 28/99).
Pogoj za podelitev koncesije je sprejem sedanjih delavk (dve) v delovno razmerje pri koncesionarju.
8
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program izvajanja storitev, ki je predmet koncesije, iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 154-05-2/2000
Sežana, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti