Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4782. Odlok o oglaševanju v Občini Sežana, stran 11763.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Sežana (v nadaljevanju: občine) ureja pridobivanje lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, plakatiranje za potrebe volilne kampanje, oglaševanje za lastne potrebe ter višina komunalne takse.
2. člen
Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost so: samostoječe, stenske ali svetlobne table; samostoječe svetlobne vitrine; plakatni stebri; slikovno ali pisno obdelane stene zgradb; svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki; obešanke na drogovih javne razsvetljave; prenosljivi ulični panoji; transparenti; zvočni objekti ali naprave; plakati, nalepke, napisi in podobno.
3. člen
Lokacije in namen rabe objektov in naprav za oglaševanje se določajo s prostorskimi akti občine. Kot pomoč pri določitvi lokacij lahko služi tudi študija vizualnih komunikacij.
Na lokacijah iz prvega odstavka tega člena se lahko postavijo oziroma namestijo (v nadaljevanju: postavijo) po predhodnem dovoljenju občine: samostoječe, stenske ali svetlobne table; samostoječe svetlobne vitrine; plakatni stebri; svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki; obešanke na drogovih javne razsvetljave; prenosljivi ulični panoji; transparenti; zvočni objekti ali naprave.
Na lokacijah, kot so obdelane stene zgradb, zavese gradbenih odrov, gradbene ograje, se lahko postavijo ali namestijo plakati, nalepke, napisi in podobno.
4. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: stranka).
5. člen
Na samostoječih in stenskih tablah, stebrih, obešankah na drogovih javne razsvetljave, svetlobnih vitrinah, uličnih panojih je dovoljeno vsakodnevno lepljenje majhnih plakatov (klasično plakatiranje).
6. člen
Na samostoječih in stenskih tablah je dovoljeno lepljenje velikih plakatov.
II. PRIDOBIVANJE LOKACIJ
7. člen
Lokacije za postavitev objektov ali naprav iz 2. člena tega odloka se pridobijo na podlagi javnega razpisa ali na podlagi stranke iz 11. člena tega odloka (v nadaljevanju: stranka) z upravno odločbo občinske uprave (v nadaljevanju: dovoljenje).
V primeru, da je za postavitev predmeta oglaševanja potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si mora to stranka pridobiti na lastne stroške.
1. Javni razpis
8. člen
Lokacijo za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pridobi stranka z dovoljenjem na podlagi javnega razpisa: za dobo do 5 let, in sicer za:
– samostoječe stenske ali svetlobne table,
– samostoječe svetlobne vitrine,
– plakatne stebre,
– svetlobne ali vrtljive prikazovalnike,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– brezplačna plakatna mesta za potrebe volilne kampanje.
Dovoljenje izda občinska uprava.
Z dovoljenjem se določi rok za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje in višina ter način plačila takse. V primeru, da stranka v predpisanem roku ne postavi objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.
Če stranka izpolnjuje do občine obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša vsako leto za eno leto s sklepom župana.
Proste lokacije se ponovno oddajo z javnim razpisom.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– izklicno ponudbo višine nadomestila v tolarjih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki šteje pet članov. Člane komisije imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
Komisija po končanem postopku sestavi poročilo z oceno prispelih ponudb. Poročilo posreduje občinski upravi, ki o izbiri izda dovoljenje. Zoper dovoljenje ima stranka pravico do pritožbe. Pritožbeni organ je župan.
Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.
10. člen
Stranka, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičena uporabljati razpisano lokacijo, je dolžna o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje.
Stranka je dolžna po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, v katerem je bila upravičena uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni.
Kolikor stranka ne odstrani objekta ali naprave v predpisanem roku, ga na njene stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
V primeru, da stranka ni poravnala finančnih obveznosti do občine, se postopa skladno z določili 26. in 28. člena tega odloka.
2. Predlog
11. člen
V primeru oglaševanja s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami se lokacija iz pravilnika iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pridobi na podlagi predloga stranke.
Tudi lokacija iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje se pridobi na podlagi strankinega predloga.
Pogoji za pridobitev dovoljenja so prosta lokacija za oglaševanje iz prvega in drugega odstavka tega člena, registracija iz 4. člena tega odloka in poravnava obveznosti do občine.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka,
– soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni lasti,
– ponudbo višine nadomestila v tolarjih, kolikor je nepremičnina v lasti občine.
Občinska uprava izda dovoljenje na podlagi strankinega predloga za postavitev objektov in naprav za oglaševanje.
12. člen
Obveznosti strank
Stranka mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti s firmo.
Stranka mora sama opravljati oglaševanje.
Stranka je dolžna redno vzdrževati in obnavljati objekte ali naprave za oglaševanje.
Poškodovane plakate iz 5. in 6. člena tega odloka mora stranka takoj zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je stranka dolžna prelepiti z belim papirjem.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.
Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz 6. in 11. člena tega odloka.
13. člen
Prepovedi
Uporaba lokacij brez dovoljenja iz 8. in 11. člena tega odloka je prepovedana.
Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken, vrat, dreves in podobno.
Prepovedano je oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi), na način, da se pri tem uporablja javna parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah ter s tem ovira potek prometa prevoznih sredstev.
Prepovedano je trositi propagandni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebino oglaševanja.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
14. člen
Za potrebe volilne kampanje mora občina brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na petih plakatnih mestih za klasično plakatiranje.
Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javne objave pogojev za pridobitev plakatnih mest. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem.
15. člen
Stranke, ki so pridobile lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje odstopiti oziroma pripraviti plakatna mesta, ki jih določi občinska uprava za prvi krog volitev za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 15 dni.
16. člen
Župan najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja javno objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz 14. člena tega odloka. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
Postopek javne objave izvede komisija, ki ima tri člane in jo imenuje župan.
17. člen
Na javno objavo pogojev za pridobitev plakatnih mest se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
18. člen
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah in prostorih funkcionalnih zemljiščih in je vidno z javne površine:
– z napisom firme,
– z napisi, znaki, nalepkami, zastavami, oziroma drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– »laser« prikazi.
Stranka iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna občinski upravi v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
Prijava mora vsebovati podatke o:
– firmi,
– kraju, času namestitvi objekta ali naprave iz prvega odstavka tega člena,
– objektu ali napravi iz prejšnje alinee.
Občinska uprava izda odločbo o odmeri takse.
V. TAKSE
19. člen
Takso plačuje stranka iz 4. in 18. člena tega odloka (v nadaljevanju: zavezanec) od velikosti oglaševalne površine objekta ali naprave za oglaševanje (v nadaljevanju: taksni predmet).
Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije, kadar gre za obveščanje o svoji dejavnosti na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
– sindikalne, mladinske in politične organizacije, kadar gre za proslavljanje obletnic ali dogodkov organizacije,
– občina za akcije turističnega, športnega, kulturnega ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
Taksa se ne plačuje za napis firme iz 18. člena tega odloka, ki je skladen z zakonom. Kolikor velikost napisa z zakonom ni določena, se plača taksa, če velikost napisa firme presega 5 m2.
20. člen
Taksna obveznost zavezanca iz prejšnjega člena tega odloka nastane z dnem postavitve taksnih predmetov oziroma objektov ali naprav iz 3. in 18. člena tega odloka.
Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve taksnega predmeta.
21. člen
Okoliščina, da zavezanec ni uporabljal postavljenega taksnega predmeta, ne vpliva na taksno obveznost zavezanca.
22. člen
Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
Taksa se plačuje po taksni tarifi na žiro račun Občine Sežana.
Vrednost točke znaša 22 tolarjev.
Spremembo vrednosti točke določi Občinski svet občine Sežana s sklepom.
Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk taksnega predmeta, površino taksnega predmeta in številom dni njegove postavitve.
23. člen
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in javnih zelenih površinah, taksa poveča za 20 odstotkov.
Komunalne takse pobira Občina Sežana ali druga pristojna služba, s katero župan sklene pogodbo. Podatke za obračun komunalnih taks se pridobi na podlagi prijav in odjav taksnih zavezancev ter prijav ostalih ustreznih služb.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksnega predmeta, občinska uprava odmeri višino takse na podlagi ugotovitvenega postopka, ki ga opravi po uradni dolžnosti.
VI. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava.
25. člen
Občinska uprava izda odločbo o takojšnji odstranitvi objektov ali naprav za oglaševanje stranki, če ugotovi:
– da stranka ni ravnala skladno z določili 10. člena tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja iz 8. ali 11. člena tega odloka,
– da ne plačuje takse,
– da sama ne izvaja oglaševanja.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena,
2. oglašuje v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena,
3. ne uporablja lokacije skladno s četrtim odstavkom 12. člena,
4. oglašuje v nasprotju s petim odstavkom 12. člena,
5. stori prekršek iz 13. člena,
6. ne odstopi plakatna mesta za potrebe volilne kampanje (15. člen),
7. oglašuje v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena,
8. ne ravna po določbah drugega odstavka 18. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.
27. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če stori prekršek iz četrtega in petega odstavka 13. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do izbora izvajalca plakatiranja oziroma javnega oglaševanja se plakatiranje izvaja na način, kot je potekalo do sedaj.
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98) ter 4. točka 2. člena in Tarifa št. 4 odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 81/97 in 54/98).
29. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za lastne potrebe, so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka občinski upravi prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-4/00
Sežana, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
TAKSNA TARIFA

1. Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarska dejavnost -
2. člen odloka

Table                        Število točk

Tarifna številka 1
za samostoječe, stenske table, prenosljive
in prevozne ulične panoje - m2              1 točka

Tarifna številka 2
za svetlobne - m2                     2 točki

VITRINE
Tarifna številka 3
za samostoječe svetlobne vitrine m2            2 točki

PLAKATNI STEBRI
Tarifna številka 4
za m2                           1 točka

FASADE
Tarifna številka 5
za slikovno ali pisno obdelane - m2           0,5 točke

PRIKAZOVALNIKI
Tarifna številka 6
za svetlobne - m2                     3 točke

Tarifna številka 7
za vrtljive - m2                     2 točki

OBEŠANKE NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE
Tarifna številka 8
za m2                           1 točka

TRANSPARENTI
Tarifna številka 9
za m2                           1 točka

Opomba: Pri plakatiranju z majhnimi plakati mora zavezanec plakat
žigosati z obstojnim žigom pred obešanjem, kar pomeni, da je
plakat namestila stranka iz 8. člena tega odloka in voditi
evidenco o žigosanih plakatih, ki mora biti na vpogled
pooblaščeni osebi občinske uprave.

Table                        Število točk

ZVOČNI OBJEKTI ALI NAPRAVE
Tarifna številka 10
za m2 (pavšal za vsakih
100 m2 talne površine)                  30 točk

NALEPKE, NAPISI, LETAKI IN PODOBNO
Tarifna številka 11
za m2                           1 točka

Tarifna številka 12
s pomočjo zračnih plovil za m2             0,1 točke

2. Objekti ali naprave za oglaševanje za lastne
potrebe - 18. člen odloka

Table                        Število točk

NAPIS FIRME
Tarifna številka 13
nad 0,5 m2                       0,5 točke
NAPISI, ZNAKI, NALEPKE, ZASTAVE,
DRUGI SIMBOLI FIRME,
IZDELKA IN PODOBNO

TABLE Število točk
Tarifna številka 14
nesvetlobni za m2                    0,5 točke
Tarifna številka 15
svetlobni za m2                     1,5 točke
Tarifna številka 16
vrtljivi za m2                      1 točka

OGLAŠEVALNE VITRINE
Tarifna številka 17
za m2                           1 točka

Tarifna številka 18
LASERSKI prikazi (pavšal)                500 točk
Tarifna številka 19

RAZNI SVETLOBNI TOPOVI (pavšal)              30 točk

Opombe

Ker je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od površine, se
oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in zaokrožijo
navzgor na 0,5 m2.

Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašajo za lastne potrebe v
naslednjih primerih:

- za javne prireditve v notranjosti zgradb ali na za to določenih
mestih pročelij objektov, če se nanašajo na prireditev (kino,
gledališče ipd...);

- za oglaševanje namenjeno prodaji časopisov v izložbah kioskov;

- za volilno oglaševanje v času volitev;

- za osnovno informiranje volivcev v času volitev;

- za zastave (državne, občinske in druge) obešene na podlagi
državnih in občinskih predpisov.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti