Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4781. Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 2 - Sežana center 2 v Sežani, stran 11759.

Na podlagi 27., 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), 11. člena navodila o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, ki ga je izdelal Studio PLANET s.p., v mesecu juniju 2000, pod številko projekta 5/00 in dopolnil na podlagi pripomb iz javne razgrnitve.
2. člen
Ureditveni načrt je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in urbanistično zasnovo mesta Sežana, s projekcijo prostorskega in družbenega razvoja mesta Sežana do leta 2015.
3. člen
Ureditveni načrt vsebuje besedni in grafični del, ki se nanaša na lego, potek, zmogljivost in oblikovanje objektov in naprav.
Vsebina ureditvenega načrta:
1. besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
2. soglasja pristojnih organov in institucij,
3. izvleček iz planskih dokumentov,
4. tehnično poročilo,
5. ocena stroškov za izvedbo ureditvenega načrta.
b) grafične priloge:
1. izris iz planskih prikazov     M 1: 5000
2. katastrska situacija        M 1: 1000
3. obstoječe stanje z rušitvami    M 1: 1000
4. morfološke funkcionalne enote    M 1: 1000
5. geodetska zazidalna situacija    M 1: 1000
6. arhitektonska zazidalna situacija  M 1: 1000
7. prometna situacija         M 1: 1000
8. komunalna situacija         M 1: 1000
9. zelene površine           M 1: 1000
10. predlog parcelacije        M 1: 1000
11. idejne arhitekturne zasnove    M 1: 200
II. MEJE OBMOČJA
4. člen
Meje ureditvenih območij in morfoloških enot so razvidne iz grafičnih prilog preglednega topografskega in katastrskega načrta v M 1:1000.
Območje UN UC 2 – Sežana center 2 se razprostira severno in južno vzdolž Partizanske ceste, od Ulice Mare Husove na vzhodni strani, do kompleksa »Mitol« in »Preskrba« na zahodni strani.
Seznam parcel:
3991/2, 3991/3, 4212/167 (delno), 4212/329, 42112/193, 4212/311, 4212/312, 4212/313, 4212/188, 4214/1, 4214/7, 4214/5, 4214/6, 6089/1 (delno), 3745/24, 3745/28, 3745/29, 3745/197, 6427, 6429, 6431, 6432, 6433, 3745/26, 6428, 3745/52 (delno), 3745/196, 3745/207, 3745/405, 3745/406, 3745/407, 3745/415, 4000/2, 4000/3, 4106/2, 4106/3, 4106/5, 4108/2, 4110/2, 4212/167 (delno), 4212/311 (delno), 6089/1 (delno), 6104/4, 3745/84, 6435, 6436/1, 6436/3, 3745/189, 6436/2, 6437, 6438/2, 3745/83, 3745/416, 3957/1, 6141, 3957/2, 3957/3, 3959/9, 3957/4, 3745/81, 6440, 6458, 6459, 6460, 3959/7, 6461, 3959/12, 3957/3, 3959/9, 3957/4, 3745/81, 6440, 6458, 6459, 6460, 3959/7, 6461, 3959/12, 3745/69 (delno), 3959/1 (delno), 4070/2, 4070/3, 4070/4, 4070/5, 4106/1, 4106/4, 4106/6, 4106/9, 4106/10, 4106/11, 4106/12, 4106/13, 4106/14, 4106/15, 4110/2, 4189, 4194/1, 4194/4, 4194/5, 4194/5, 4194/6, 4194/11, 4194/12, 4194/13, 4194/14, 4194/15, 4194/16, 4194/17, 4197/1, 4197/2, 4197/17, 4197/8, 4200/4, 4202/1, 4202/4, 4202/5, 4203, 4202/12, 4208/1, 4208/3, 4210/5, 4210/6, 4212/177 (delno), 4212/264, 4212/354 (delno), 4214/3, 4214/4, 4214/8, 4217/1 (delno), 6084/9, 6084/16, 6084/17, 6084/18, 6151, 6320, 6321, 6322, 6323, 6325, 6326 (delno), 6116, 6316/1, 6316/2, 6316/3, 6317, 6318, 6319, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6084/8, 6299, 4106/5, 6084/23, 6297, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 3745/75, 6572/1, 6572/2, 3985/3, 6573, 3987/1, 3987/2, 6430, 6574, 6571, 6570, 3983/3, 6575, 6576, 6578, 6579 (vse k.o. Sežana).
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO UREJANJE
5. člen
Splošna merila in pogoji se nanašajo na vse tiste posege, za katere je predviden upravni postopek in mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje ter za tiste posege, za katere lokacijsko dovoljenje ni potrebno in zadošča priglasitev del pri pristojnem občinskem upravnem organu (50. in 51. člen ZUN).
Za vse posege v prostor, za katere je po ZUN potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje, je po tem odloku potrebno izdelati izris iz grafičnega dela ureditvenega načrta.
6. člen
Območje UN UC 2 – Sežana center 2 je namenjeno družbenim in oskrbnim dejavnostim. Izhodišča pri urejanju območja in razvoja dejavnosti temeljijo na ustvarjanju enovitega in na osnovi medsebojno dopolnjujočih programov zaključenega kompleksa.
Območje UN se deli na naslednje morfološko-funkcionalne enote:
A – območje centra z mestnim trgom; javne funkcije, trgovsko-poslovni program, stanovanja,
B – poslovno-trgovski, gostinski, javni program ter VP stanovanjska hiša,
C – poslovno-trgovsko-stanovanjski program, dvoetažno parkirišče,
D – avtobusna postaja, javni trgovsko-poslovni program, stanovanja,
E – kolodvorski trg; ureditev trga s parkirišči, poslovni program.
7. člen
V okviru skladnega urejanja območja se z ureditvenim načrtom predvideva:
– odstranitev in delno rušenje nekaterih objektov in naprav za potrebe priprave stavbnega zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov, naprav in zunanje ureditve,
– novogradnje, tekoča vzdrževalna dela, adaptacije, dozidave obstoječih objektov ter sanacijska dela.
V posameznih morfološko-funkcionalnih enotah, ki so grafično prikazane, so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije in odstranitve objektov. Sprememba namembnosti v poslovno namembnost je dovoljena samo v primerih, ko je možno zagotoviti potrebna parkirna mesta.
8. člen
V posameznih morfološko-funkcionalnih enotah so predvideni naslednji posegi:
Enota A
– Ap; ureditev glavnega mestnega trga s parkirišči,
– Aj1; prenova objekta z javnim in poslovnim programom,
– Aj2; novogradnja objekta z javnim programom.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovitvena dela, adaptacije in rekonstrukcije. Pri posegih na fasadah stanovanjskih blokov (npr. zastekljevanje balkonov), naj se izvajajo po enotnem načrtu za celoten objekt.
Enota B
– Bptg; preureditev objekta nekdanje Pletenine (trgovsko-poslovni in gostinski program),
– Bpg; prenova, nadzidava, dozidava obstoječega objekta (gostinsko-poslovni program).
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovitvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.
Enota C
– Cpts2; novogradnja objekta s trgovsko-poslovno-stanovanjskim programom,
– Cp; novogradnja dvoetažnega, odprtega parkirišča.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovitvena dela, adaptacije in rekonstrukcije. Pri posegih na fasadah stanovanjskih blokov (npr. zastekljevanje balkonov), naj se izvajajo po enotnem načrtu za celoten objekt.
Enota D
– D1app; novogradnja podzemne garažne hiše in objekta avtobusne postaje s poslovnim programom v gornjih etažah,
– D1pts in D1pts1; novogradnja objekta (poslovno-trgovsko-stanovanjski program),
– D1pt1 in D1pt2; novogradnja objekta (poslovno-trgovski program),
– D2pt2 in D2pt3; novogradnja objekta (poslovno-trgovski program),
– D3pt; novogradnja objekta (poslovno-trgovski program).
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovitvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.
Enota E
– Ep; ureditev Kolodvorskega trga s parkirišči in ozelenitvijo,
– Ep1; nadzidava obstoječega objekta s poslovnim programom,
– Ep2 in Ep3; novogradnja objekta s poslovnim programom,
– Eptg; prenova objekta s poslovno trgovskim in gostinskim programom.
Na ostalih objektih so dovoljena vzdrževalna in prenovitvena dela, adaptacije in rekonstrukcije.
9. člen
S tem odlokom se dovoljujejo gradbena in vzdrževalna dela na tistih komunalnih in infrastrukturnih objektih in napravah, ki so predvideni z družbenim planom, oziroma v občinskih programih, programu krajevne skupnosti in na pobudo posameznih investitorjev.
IV. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH V PROSTOR
10. člen
Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:
– velikost funkcionalnega zemljišča,
– oblikovanje objektov,
– urejanje okolice.
11. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče je del gradbene parcele, na kateri stoji oziroma je predviden objekt ali naprava in ki je potrebno za njeno normalno rabo.
Funkcionalno zemljišče mora imeti obliko in velikost prilagojeno potrebam objekta in njegove dejavnosti z upoštevanjem prostorskih možnosti.
12. člen
Oblikovanje objektov
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti lokalnega graditeljstva, oziroma značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih reliefnih, klimatskih, ekoloških in kulturnih značilnosti prostora.
Pri oblikovanju fasad in okolice naj se upošteva uporaba značilnih detajlov, proporcev in materialov.
13. člen
Tlorisni in vertikalni gabariti so opredeljeni v grafičnih prilogah. Ti opredeljujejo celovitost organizacije in izgleda območja. Gabariti vključujejo vetrolove, terase, dostopna stopnišča.
Z ustreznim oblikovanjem objektov ob Partizanski cesti bo vzpostavljena mestotvornost ureditvenega območja.
14. člen
Gradnja pomožnih in začasnih objektov, naprav in prostorskih struktur, ki niso predvidene z ureditvenim načrtom, ni dovoljena.
15. člen
Gradnja objektov je lahko klasična ali montažna. Možno je graditi fazno. Specifične namembnosti se urejajo znotraj podanih gabaritov za posamezne objekte.
V poslovnih stavbah z več etažami je predvidena etažna lastnina.
16. člen
Urejanje okolice
Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega in se mora podrediti večinskim kvalitetnim rešitvam v prostoru.
Pri ureditvenih delih je potrebno uporabljati lokalna gradiva in značilno vegetacijo.
Vse ureditve morajo biti izvedene na podlagi izvedbenega krajinskega načrta.
Urejanje in vzdrževanje javnih površin se mora izvajati v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki ureja to področje.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
17. člen
Promet
Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od obstoječih tras niso dopustne.
Pri rekonstrukciji cest in preplastitvah je potrebno nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne zmanjša.
Mirujoči promet
Za potrebe parkiranja je glede na posamezne dejavnosti privzeto izhodišče minimalnega števila parkirnih mest na površino objektov. Parkiranje se v smislu potreb v morfološko-funkcionalnih enotah ureja kompleksno in je prikazano v grafičnem delu odloka.
Ponikanje neprečiščene odpadne vode s parkirišč ni dovoljeno. Obstoječa in nova parkirišča se opremijo z ustrezno dimenzioniranimi lovilci olj.
Vodovod, kanalizacija, elektrika, TT zveze, KTV omrežje, plinska napeljava,
Za priključevanje na predmetna omrežja je potrebno upoštevati pogoje, ki jih predpišejo pristojni upravljavci. V skladu s soglasji upravljavca javne kanalizacije je obvezna tudi priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje.
Kanalizacija mora biti izvedena v ločenem sistemu ali v mešanem sistemu z zadrževalniki čistilnega naliva in odvajanjem kritičnega odtoka v fekalno kanalizacijo. Fekalne odpadne vode in kritični odtok mešane kanalizacije se morajo odvesti na čistilno napravo.
Pri rekonstrukciji Partizanske ceste se predvidi kabelska in optična povezava za tele-informatiko. Trasa se uskladi s potekom ostalih komunalnih naprav.
Požarna varnost
Pri izdelavi izrisa iz ureditvenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja zaščite objektov pred požarom. Potrebno je zagotoviti ustrezne intervencijske poti.
Odpadki
Zbiranje odpadkov je predvideno v smetnjakih standardne izvedbe. Rešitve in lokacije se natančno opredelijo z izvajalcem javne službe in za vsak primer posebej.
VI. VAROVANJE IN UREJANJE NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT
18. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno varovati naravne in kulturne prostorske prvine.
VII. VAROVANJE KVALITETE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
19. člen
Varstvo zraka
Na območju ureditvenega načrta ni pričakovati zapraševanja oziroma drugih oblik onesnaženja zraka, ker jih je potrebno preprečevati že na izvoru.
Varstvo pred hrupom
Na območju ureditvenega načrta ni pričakovati prekomerne emisije hrupa v okolje.
Varstvo tal
Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v podtalje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
20. člen
Elaborat za pripravljalna dela in elaborat za ureditev gradbišča morata, poleg drugega, vsebovati tudi presojo motečih ali škodljivih vplivov gradbenih del na obstoječe objekte in uporabnike, ustrezne ukrepe za njihovo preprečevanje in zmanjševanje ter časovno opredelitev poteka del.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
21. člen
Etapnost bo potekala glede na dinamiko pobud posameznih investitorjev. Vsaka od predvidenih etap vključuje izvedbo objektov, parkirnih, manipulativnih površin in drugo zunanjo ureditev ter ustrezne komunalne naprave in priključke.
V območju novogradnje je faznost pogojena s splošnimi zahtevami urejanja območja ter določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva kot funkcionalna celota.
22. člen
Za objekte, za katere je predvidena rušitev, ni možnosti širitve ali večanja kapacitet. Do začetka pripravljalnih del, rušitve in izselitve, so možna vzdrževalna dela za zagotavljanje standardnih bivalnih in delovnih pogojev.
Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene, pod pogojem, da ne vplivajo moteče na bivalne in delovne pogoje.
X. TOLERANCE PRI IZVEDBI UREDITVENEGA NAČRTA
23. člen
Pri izvedbi ureditvenega načrta lahko upravni organ, zaradi prilagajanja terenskim razmeram, ekonomičnosti izgradnje, in tehnoloških zahtev, z lokacijskim dovoljenjem dovoli minimalno preoblikovanje tlorisnih in višinskih gabaritov, ki so določeni v grafičnem delu ureditvenega načrta. Možne so tudi manjše spremembe ob upoštevanju splošnih pogojev tega odloka in ureditve celotnega območja, ki pa morajo biti utemeljene in prikazane v posebnem idejnem načrtu.
Kolikor terenske razmere in priključki na komunalno omrežje to dopuščajo je objekte možno podkletiti. Vkopati je možno tudi prostore funkcionalno vezane na objekte, ki sicer odstopajo od pozidanih površin objektov, oziroma njihovih zazidalnih linij. Ti prostori so zgoraj pohodni in so s tem del zunanje ureditve, za kar je potrebno izdelati poseben načrt.
Navedeni podkleteni in vkopani prostori so dopustni, kolikor ne spreminjajo urbanistične zasnove, razmerja pozidanih in prostih površin ter bistveno ne spreminjajo obremenitve in zasnove prometa, komunalnih naprav in njihovih priključkov.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Sežana.
25. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 63/97) in odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 18/99) ter odlok o zazidalnem načrtu Sežana–zahod (Uradne objave, št. 2/81), v delu ki se nanaša na obravnavano območje.
26. člen
Nadzor nad izvajanem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-2/98
Sežana, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti