Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4779. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, stran 11757.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 105. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 in 35/97) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1. člen
Za uporabo stavbnih zemljišč se v Občini Sežana plačuje nadomestilo, s katerim se zagotavljajo sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so namenjena za skupno rabo.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje na območju mest in naselij za zazidane in nezazidane površine, ki so s prostorskimi akti Občine Sežana določena za širitev naselij in so opremljena najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
3. člen
Obveznost plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča nastopi na območjih določenih za kompleksno graditev z dnem pridobitve zemljišča, na ostalih območjih pa z dnem, ko investitor pridobi lokacijsko dovoljenje.
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe in nepokritih površin:
– za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, WC, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali v posebnem objektu;
– za uporabno površino poslovnega prostora se šteje tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.
5. člen
Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami;
– kraj in namembnost stavbnega zemljišča.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča ali možnost priključitve na komunalne objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
– električno omrežje            10 točk
– vodovod brez hidrantne mreže       10 točk
– telefonsko naročniško omrežje      15 točk
– vodovod s hidrantno mrežo        15 točk
– kanalizacija               30 točk
– plin                   10 točk
– javna cesta z asfaltiranim cestiščem
 in cestno javno razsvetljavo       20 točk
– javne parkirne prostore         20 točk
– javno cesto v makadamski izvedbi     10 točk
7. člen
Stavbna zemljišča se ovrednotijo glede na kraj in namembnost po naslednjih štirih kategorijah:
– v I. ktg. se uvrščajo stavbna zemljišča na območju mesta Sežana;
– II. ktg. zajema območja zazidave Lokev, Dutovlje, Dane, Šmarje, Križ, Tomaj in Suhozemnega terminala Sežana;
– III. ktg. zajema ostale vasi in naselja v Občini Sežana;
– IV. ktg. zajema posebna pridobitna območja na mejnih prehodih, ob AC in območje Lipice.
8. člen
Glede na kraj in namembnost uporabe se za m2 stavbnega zemljišča določijo točke po naslednji tabeli:
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorija       Za  Za proizvod.    Za poslovno,    Za družbene
naselja   stanovanjske   dejavnost  trgov. turistično     dejavnosti
          namene            in gostinsko
                          dejavnost
-------------------------------------------------------------------------------
I.           40      120         150         60
II.          30      90         100         45
III.          15      45          80         25
IV.          30      200         300         80
-------------------------------------------------------------------------------
Dodatne točke se obračunajo za naslednje dejavnosti:
1. igralniška dejavnost          5000 točk
2. duty free shopi            4000 točk
3. trgovina z naftnimi derivati      4000 točk
4. banke in zavarovalnice         1500 točk
5. proizvodnja, prenos
  in distribucija električne energije  1000 točk
6. pobiranje cestnine           500 točk
7. telekomunikacijske storitve       500 točk
9. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Obveznost plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča nastopi, če v roku dveh let po sprejemu prostorsko izvedbenega načrta, za gradnjo na zemljišču, ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pri določilu višine nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uporabijo merila kot so določena v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka.
10. člen
Nadomestilo za uporabo nepokritih površin, ki se uporabljajo kot poslovni prostori se plačuje v višini 60% od vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela stavbe, lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora.
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89).
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so tudi oproščeni:
– občani z nižjimi dohodki, ki na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo prejemajo denarni dodatek.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti pri Občinski upravi občine Sežana za tekoče leto.
13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odloči z odločbo pristojne davčne službe. Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, dopisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčni službi in zakona o davčnem postopku.
14. člen
Za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporablja metoda točkovanja.
Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča se določi na podlagi skupnega števila točk glede na stopnjo komunalne opremljenosti, razvrščanje zemljišča v kategorijo in namen, pomnoženo z vrednostjo točke.
15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se sme uporabljati samo za graditev, rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav, ki so namenjene za skupno rabo.
17. člen
Administrativna in finančna opravila v zvezi s pobiranjem in izterjavo nadomestila opravlja davčna služba in vodi evidenco zavezancev.
Davčna služba sproti obvešča občinsko upravo o spremembah, ki jih posredujejo zavezanci in o neplačnikih prispevka.
18. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan občinski upravi sporočiti podatke oziroma spremembo le-teh, ki so potrebni za odmero nadomestila v 15 dneh, ko nastopijo pogoji za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo se odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v tri ali več stanovanjskih hišah in od 500 m2 za poslovno dejavnost. Če občinska uprava oceni, da so koristne površine od zgoraj navedenih večje, lahko odmeri nadomestilo od celotnega zemljišča, ki ga uporablja zavezanec.
19. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali ne prijavi pravilnih površin se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do 1,200.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba, pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 10/87, 4/88 in 10/94).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42306-4/00
Sežana, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti